In zijn lofzang profeteert Zacharias niet zozeer over zijn Johannes, maar over Christus, de Messias. God geeft richting aan ons leven: Hij wil onze zonden verzoenen en ons vernieuwen. En dat in een donkere tijd waarin we soms kunnen twijfelen of God ons wel hoort.

God geeft richting op onze levensweg

Gemeente van de Heere, we zijn in de donkere dagen voor Kerst aangeland. Vandaag ook zo somber. Een donkere tijd. ’s Morgens is het nog donker. En als ik straks thuiskom, weer donker. Een mooie tijd voor mensen. Of moeilijk. Situatie waarin we zitten met corona. Veel dingen kunnen, mogen niet meer. Het gevoel, je wordt ingeperkt in je vrijheid. Dingen die je ’s avonds wilt doen; het mag niet meer ’s avonds. Je kunt niet meer doen wat je wilt. Dat botst met je opvoeding of met je eigen leven, ondernemingszin. Die kansen die je krijgt, dat je die waar wil maken. Dat kreeg je misschien mee. Kansen moet je pakken. Bij kansen die je krijgt, daar passen geen inperkende maatregelen bij. Ook voor de kerk. Samenkomsten, wat doen we wel en niet. Ingewikkeld. Avonddienst wordt vervroegd. Het botst met je bestaan. Hier in Reeuwijk hebben we ook gebeden om de bestrijding van het virus. We hebben erom gebeden. Maar toch, de vierde golf is gekomen. Of persoonlijk, je bad om bescherming, maar toch is het virus in je leven, gezin, familie gekomen. Heeft God het gebed gehoord? Doet hij er wat mee? Hoe zit het met God? Als ik bad om bescherming, maar Hij het niet heeft gegeven. Hoort Hij het wel? Niet precies vervuld zoals ik gebeden had. We hadden hoop. Het ging beter. De economie bloeide weer op. Maar het virus is er weer. Welke weg wijst God? Ook rondom vaccinatievraag. Sommige mensen hebben daarmee te maken. Ik ben gezond. Wie maakt mij wat? Wat maakt het uit? Wat kan mij overkomen? Toch ben je besmet geraakt. Toch in je omgeving terechtgekomen. Anderen stelden vertrouwen op vaccin. Ik kan alles weer. Lekker rond lopen. Maar ook hier zijn mensen besmet. Als God wil dat we zoek worden, dan worden we het toch wel. En als je dan ziek wordt, die aanvechting: had ik maar. Mijn God, waarom? Ik heb toch op U vertrouwt? Drie voorbeelden uit het leven gegrepen. Leveren strijd met God. Ook als je er biddend mee om bent gegaan. Hoe wil God in mijn leven werken? In de eerste, tweede, derde en vierde golf. Geeft God wel richting? Die vraag kan botsen in ons eigen leven.

Een donkere tijd. Maar we zongen Psalm 25 vers 4. God die ons brengt in het rechte spoor. Dat we met Hem kunnen en mogen leven. Geen loze belofte. Onderstreept van God kant. We hoeven de hoop niet op te geven. Natuurlijk komt het goed. Daar zorgt God voor. Mijn hoop op God is minder geworden de afgelopen anderhalf jaar? Nu gaat mijn leven. Voorbij in een mineur… Moet het zo eindigen? Alle hoop verloren.

Bij Zacharias en Elizabeth was de hoop op een kinderzegen ook gedoofd en verloren. Ze wachten op de dag dat de Heere hen komt halen. Eerst is er de twijfel. Of God daadwerkelijk het gebed wel hoort. Waarom doet de Heere niets? Twijfel. En wanhoop. Of God daadwerkelijk luistert. Wil God wel luisteren? Die twijfel en wanhoop zie je in vers 18. Hoe zal ik dat weten. Dat is twijfel. Wanhoop. Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Twijfel en wanhoop spreken hierdoor.

Dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Met twijfel en wanhoop. Zacharias en Elizabeth gingen daar heel rechtvaardig mee om. Al werd hun gebed niet verhoord. Vers 6: ze waren rechtvaardig voor God, beide. Dat wil zeggen: God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Rechtvaardig: God neemt mensen aan zonder de zonde te zien. Dat is wat! Vraag en antwoord 45 HC zegt dat. Zacharias en Elizabeth leefden uit een volkomen verzoening. Dat kan niet anders. Volkomen is het geworden tussen God en hen. Uw richting met mijn leven, dat is het beste. Ik verwacht alles op mijn levensweg van U!

Hij profeteert (vers 67). Zo zien we dat God richting geeft. Hoe komt het ooit goed? God vervult met Zijn Geest. Hij geeft de mogelijkheid om te profeten.

Het eerste lezen we in vers 68: vergeving van zonden te schenken. De kern van vers 68, van de lofzang van Zacharias. God zag naar Zijn volk om. Door de Geest profeteert Zacharias: er is verlossing tot stand gebracht. Maar Jezus is al geboren? Zacharias profeteert. Een aanzet, een eerste stap. God begint met de vervulling van de beloften. God onderstreept de beloften. Dat verwijst niet in de eerste plaats naar Johannes de Doper. Maar nee.

Uit welk geslacht komen Zacharias en Elizabeth. Uit Levi en uit het Hogepriesterlijk geslacht. Dus dit kan niet over Johannes gaan, want die kwam niet uit het huis van David. Johannes is niet meer dan een voorloper.

Om Hem te dienen zonder vrees. Hem in heiligheid en gerechtigheid te dienen. Zomaar tot Hem naderen. Zoals die verloren zoon, omarmd worden. Door God in het rechte spoor gebracht. Als we richting krijgen in ons leven: om tot Hem te naderen zonder vrees, Hem t dienen in gerechtigheid. Alle dagen van ons leven. Zo zongen we. Leven vanuit de vergeving die God schenkt. Dat geeft zaligheid, echt geluk. De weg is door Jezus gebaand. Zonder vrees – een weg naar God toe.

God wil niet dat wij verloren gaan, staat er. Mooi. Hij wil ons redden. Hij wil dat wij bij Hem terug komen. Dat wij Hem zouden dienen zonder vrees. God zwoor het een Abraham – vergeving voor alle volken. Dus ook voor ons in Reeuwijk en Wilnis. Er is zaligheid bereid. We mogen zo leven zonder vrees voor God. In het avondmaal wordt dat zichtbaar. Ik onheilig, het is wel het heilig avondmaal. We worden geroepen om de zaligheid buiten ons zelf te zoeken. Het is een oproep om te komen en te proeven en te smaken. Maar dominee, ik schiet zo te kort… Ook vandaag lukt het me niet God te dienen. Het mislukt me iedere keer.

Vers 76. En jij kind, zult een profeet van de allerhoogste genoemd worden. Hij zal de weg gereed maken. De profeet van de allerhoogste, dat is Johannes. En Jezus wordt in Lukas 2 de Zoon van de allerhoogste genoemd. Zacharias, Johannes.

En nu wij. Wij leven 1990 jaar later. Nadat Jezus gestorven is. We weten dat de verlossing daadwerkelijk tot stand is gebracht. Zacharias en Johannes moesten vooruitzien. Wij kunnen zeggen: het is werkelijk waar. Je kunt door Mij tot de allerhoogste komen. We mogen achter Jezus aangaan. Ik wandel in het licht met Jezus. Door de weg, door Jezus, wordt een begaanbare weg getoond. Die mogen we gaan. Als je zonde voelt. Als je in de valkuilen bent gevallen. Als het donker is. God zorgt dat je terug komt komen.

God geeft richting op onze levensweg. Omdat God om ons geeft. In een huwelijk, hou je nog wel van me? Aan God hoef je dat niet te vragen. Die innerlijke gevoelens van barmhartigheid zijn er ook voor jou. Hij heeft Zijn Zoon gegeven. Dat is die gevende liefde (vers 78). Gevoelens van barmhartigheid. Brandend van hart. Voor u en jou. Die wegcijferende liefde van God. De weg wordt gereed gemaakt met Gods liefde voor jou: Zijn Zoon.

Wat is dan de opgang uit de hoogte? Maleachi 4 vers 2: de zon de gerechtigheid. Die gaat op. Die komt op. Die doet de duisternis verdwijnen. Er is hoop. De Heere komt. Onderdrukking en onrecht gaan weg. God brengt alles aan het licht. Oordeel en vrijspraak. Onder Zijn vleugels zal genezing zijn. Ik moest denken aan het verzoekdeksel. We mogen schuilen onder de vleugels en verzoening ontvangen. God zal het weer goed maken. De relatie wordt weer hersteld.

Waarom geeft God richting? Hij wil ons op bestemming brengen. Hij verlost van de vijanden en zonden. God richt onze voeten. Ook mijn voeten, zegt Zacharias en ook die van Johannes. Op die manier God te dienen zonder vrees. Dat is ook de Hogepriesterlijke zegen. Die volmaakte toestand. God brengt ons in die vrede.

En onze toestand dan? Zacharias’ gebed werd verhoord op een andere manier dan hij dacht. En Johannes zal wel op de hoogte van die lofzang leven? Vers 80; hij werd gesterkt in de Geest. En verbleef in de woestijnen…. Gesterkt in de Geest. Hij kreeg sprinkhanen en wilde honing. Onvoorstelbaar. Haak op wat wij willen. Geleid door de Geest, in de woestijn. God brengt hem op Gods bestelling bij het volk. Uiteindelijk is hij gestorven. Hoofd afgehakt. Is dat nu een leven door de Geest? Mijn vrederijk is boven. Alles is daar nieuw. Een hemelse vrede en heerlijkheid. Daar is geen vrees en een nieuwe hemel en aarde. Daar wil de Heere ons brengen.

Amen.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven;
‘k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word’ Zijn lof vergroot.

– Psalm 56 vers 6 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 12 december 2021, 15:30 uur (i.v.m. coronamaatregelen, avondlockdown). Schriftlezing Lukas 1: 67 -80.