Psalm 98 roept op om een nieuw lied te zingen. God is een verrassend God. Waar Hij werkt, gebeurt er iets nieuws. God is betrokken op heel de schepping en heel de aarde, vandaar dat in deze Psalm iedereen wordt opgeroepen om voor de Heere te zingen. De reden om God te loven ligt niet in onszelf, maar in Gods daden in de geschiedenis, allereerst in die van Israël, maar ook in onze levens. Kun je zingen, zing dan mee.

Gemeente van Christus, zing, horen wij aan het begin van de psalm. Een oproep om te zingen. Bijzonder dat mensen kunnen zingen. Er valt in te leren. Kinderen stimuleren tot zingen.

We merken vanmiddag: God roept ertoe op. Zingen en geloven horen bij elkaar. Zijn er kerkdiensten waarin niet gezongen wordt? Laten we ook doordeweeks en in de huizen zingen. Wat is het een mooie gave. Het kan mensen diep raken.

Hier staat: zing een nieuw lied. Een nieuw! Zing voor de Heere. Voor wie zing je? En over wie of wat? Er zijn mensen die zingen voor zichzelf. Eer voor zichzelf. Mooi als je de naaste, op zijn minste, op het oog hebt. Nog mooier: voor de Heere. In de kerk maar ook persoonlijk. Voor de Heere! Dat Hij het hoort. Bewust voor Hem zingen.

Deze oproep horen in een tijd waarin veel gezongen wordt. Opvallend veel rondom Advent en Kerst. Zoals bij Jezus, toen Hij geboren werd (Maria, Zacharias, herders).

Nou, als je denkt, is er een reden om te zingen? Psalm 98 meldt de reden erbij. Als iemand denkt, het zingen is me vergaan. De psalm zegt: er is reden. Hoe kom je die op het spoor? Door te letten op de Heere. Niet op je zelf.

Hij heeft wonderen gedaan. Meervoud. Wonderen. Dat is een heel thema. Doet God wonderen? Waar vandaag aan denken? Psalm 98 zegt: God doet wonderen.

Uitleggers denken aan diverse wonderen uit geschiedenis van Israël. Uittocht uit Egypte. Een pad door de zee. Later weer: een pad door de Jordaan. Er staan veel wonderen beschreven. Zowel in Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Uitleggers vermoeden dat deze psalm ontstaan is na de ballingschap. De tweede Exodus. Weer uitgeleid. Weer teruggebracht.

Profetie Jesaja, vanaf hoofdstuk 40: de natuur doet mee in de lofprijzing aan God. Terugkeer uit Babel. Wonderen over Gods machtige werk. De psalm zingt ervan.

Gods rechterhand en Gods heilige arm. Die wonderen hebben heil gebracht. Is dat al niet een wonder? Heil brengen. Daar zit alles besloten: diep geluk, zaligheid. De handen en armen van God zouden toch iets anders mogen brengen. Avondmaal: dat God mij aan Zijn tafel wil! Dat Hij het goede met me voor heeft. Heil bracht in de Heiland.

God heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw. God bleef Zijn volk trouw. Hoe kon en kan het! Wonderlijk is het. Hij heeft wonderen gedaan.

Staan we open voor wonderen? Wat is nou eigenlijk een wonder? Ik keek er wat op na. In de Bijbel, wat wij gewoon noemen, is een wonder. Seizoenen, zon die op- en ondergaat, nieuwe dag krijgt. Wonderen van genade.

Bijbel zegt daarbij: God doet dingen die wij niet voor mogelijk houden. God is machtig. Sta ervoor open! Bid om ogen open voor wonderen. Gods hand en arm kunnen wonderen doen. Misschien voelen we aan, of herkennen we het: een wonder brengt tot zingen. Wat is het antwoord? Zingen! Blij dat je die mogelijkheid hebt gekregen.

Hoor de oproep, zoals hier: zing voor de Heere. Ik las, het verbaasde me: de oproep tot zingen staat vaker in de Bijbel dan de oproep tot bidden. Al kun je zeggen: zingen en bidden is nogal eens het zingen. Vanmorgen haalde ik Augustinus aan. ‘Gij zet de mens aan er blijdschap in te vinden U te loven.’ Kun je zingen, zing mee.

Ik kan het niet? Kijk om je heen. Kijk in je eigen leven. Zijn er geen wonderen? Redenen om te zingen.

Dan klinkt, zo bijzonder, de oproep om een nieuw lied te zingen. Een nieuw lied. Bij oude liederen zweren? Bijbel roept op tot het zingen van nieuwe liederen. Vier psalmen zeggen het (33, 96, 98, 149) en in Openbaring 5:9 en 14:3 staat het.

Zingen van een nieuw lied. Waarom? Nou, dat is omdat God verrassend nieuwe dingen doet. Heeft te maken met die wonderen. God opent nieuwe tijden. Nieuwe perspectieven. Nieuw zicht op omstandigheden. God laat mensen een nieuw begin maken. Eens maakt Hij alles nieuw. Er komen nieuwe tijden. Zacharias, Maria, Simeon.

Er komt een nieuwe tijd. God stuwt de geschiedenis voort. God de God van de wonderen en verrassingen. Dat doet een nieuw lied zingen. Als zanger en componist daarin meegenomen. Niet altijd maar het oude liedje. Tegen Prediker: u hebt ten dele gelijk. Bij ons is het vaak het oude liedje. Terugval in de zonde. Terugval in oorlog. En noem maar op. Maar waar God komt met Zijn heil, daar wordt het nieuw, daar wordt geschiedenis geschreven. Bij God is er echt iets nieuws. Gode zij dank. Dan denk ik aan het komen van Gods Zoon. Dat was echt iets nieuws. Zijn opstaan ook. De uitstorting van de Geest ook.

God komt om te oordelen. Weer iets nieuws. Hij komt als koning en rechter. Oordeel in gerechtigheid. Billijke wijze. God maakt echt nieuw. Hij heet de koning. Niet ceremonieel. Maar als heerser. In Jezus is God koning.

Telkens weer, een nieuw lied zingen. God blijft verrassend werken. Scheppend en herscheppend. Christenen mogen nieuwe liederen schrijven en zingen.

Wat sterk opvalt verder is dat dat grote perspectief er is. Einde van de aarde. Geloven gaat over intieme, over ik en God. Maar ook om meer. Niet alleen gelovige op zich. Niet alleen persoonlijk leven. God maakt Zijn heil bekend voor de ogen van de heidenvolken. Vers 3: alle volken! Eerste Exodus ook. Terugkeer uit Babel werd ook gezien. Wat God met Israël doet. Mag en wordt gezien!

Moeten we ook niet zeggen: wat hebben wij akelig de neiging geloof privé te houden? Cultuur doet daarin mee. Geloof voor achter de voordeur. God en ik. De rest mag erbuiten blijven. Nee. Kerkdiensten is een openbaar gebeuren. Klokken mogen worden geluid.

Tot aan einde van de aarde! God is betrokken op heel de schepping. Het raakt heel de wereld. Hij is bezig in de wereldgeschiedenis. Al is er en kan er zijn: persoonlijke van u en jou met God. Psalm 131, wat we vanmorgen hoorden. Kleine wereld van gemeente, en God. Tegelijk besef: wereld is zoveel groter.

Vanavond voor God zingen? In jouw leven, wonderen, die Hij deed. Wonder van Zijn heil. Het geweldige dat Hij schonk. Zijn liefde en trouw. In je gezin en omgeving. Zeker, daar mag je de lof voor zingen. Doe het luid! God vindt dat zeker niet erg. Hij wil dat anderen hoe Hij is en wat Hij doet. Zodat ze erin gaan delen.

Wie worden opgeroepen te zingen? Israël? Nee. Heel de aarde (vers 4). Niet alleen maar de kerk. Dat klinkt door in wat mee mag doen. Instrumenten, die klinken. Heel de aarde moet juichen. Harp, trompetten, bazuingeschal. Flink geluid. Met luid psalmgezang. Je hoort een immense zang en geluid. Doet denken aan woorden uit voorbereidingsdienst: God zal alles en in allen zijn. Diversiteit van instrumenten. Dit gaat boven ons uit. Je zingt nogal eens boven jezelf uit.

Het stopt nog niet bij de instrumenten. De schepping, natuur doet mee! Vers 7. Zee, rivieren. Dichterlijke taal, natuurlijk. Schepselen, mensen, instrumenten, natuur erbij. Wat bijzonder: die natuur die nogal eens bukt onder het handelen van mensen. Romeinen 8: ze zucht. Komt ze aan juichen toe? Ja. De natuur doet het. Ze kent het handelen van God, van de schepping al. Niet implodeert of kapot gaat. Maar we lezen over de natuur die God looft. Geloof is niet alleen maar privégebeuren. Het raakt heel de wereld en de toekomst.

Zing voor de Heere een nieuw lied. Een gebeuren van samen. Dan niet alleen voor een moment. Augustinus zegt in preek over Psalm 98: ‘Jullie, die mij horen, zingen niet mooi. Jullie zingen met je mond, maar niet met je leven. Maar zing met je hart, lichaam, zeden en ethiek.’ Laat je leven een lofzang zijn. Dat is het eeuwige leven. Heel je leven in de lijn van Psalm 98.

Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf. Heel vaak niet. Repeteren voor zingen. Inzingen. Als je dat doet, zing je die werkelijkheid naar binnen. De woorden krijg je aangereikt. Ik las prachtig: je zingt je ongeloof omver.

Psalm 98 eindigt, ik stipte het al aan, dat God nog een keer komt. Om recht te zetten. Om te oordelen. Christenen die lijden onder onrecht, verlangen daarnaar. Zie je het weer: God zal de wereld en de volken oordelen. Geen wereldleider of volk uitgezonderd. Dan wordt er recht gezet. Ik heb mensen wel eens horen zeggen: wanneer doet God er iets aan, aan het kwaad? Maar: moet ik dan niet weg? In de eeuwige dood. Bang voor zijn! Wie komt daar door heen? Vlucht naar Jezus. Hij is straks niet alleen de rechter, ook de redder. Bij Hem ben je veilig. Dan blijkt dat je rechter je redder is. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 2 december 2018, 17 uur. Voortzetting & dankzegging Heilig Avondmaal. Lezing aan tafel Psalm 149:1-4, zingen Psalm 43:4. Gebod voor het leven: Deuteronomium 6:4-7 en Romeinen 13:8-14. Schriftlezing Psalm 98.