De discipelen krijgen op de Paasmorgen bij het lege graf de opdracht van de engelen om naar Galilea te gaan. Daar zullen ze de Heere Jezus Christus ontmoeten. Ze ontmoeten Hem aldaar en kort daarna op de berg waar Hij ten hemel is gevaren. Sommige van de discipelen twijfelden toen ze Hem kort voor Zijn hemelvaart zagen. De Heere Jezus komt naar Hem toe maar zonder woord van verwijt. Hij zegt tot hun en onze troost: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’.

Mattheüs 28 vers 16-18: ‘[16] En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. [17] En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. [18] En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’.

Gemeente van Christus, veel christenen hebben moeite met (persoonlijk) Bijbellezen. Een hulpmiddel daarbij de volgende vraag zijn: Wat viel op in/bij het lezen? Wat bleef haken? Dat kan veel zijn in deze verzen. U en jou! Wat viel op? Dat kan ze zo leren bijbel lezen.

Om met begin te beginnen: de elf discipelen. Niet de twaalf. Judas was er niet meer. Die ontbrak. Die leefde niet meer. Heel aangrijpend. Dat hebben die elf ook wel gevoeld. Die lege plek was nog niet opgevuld. Wel bijzonder dat die elf daar zijn. Ze waren uit elkaar gegaan. Ieder een eigen weg. Op de vlucht. Nu zijn ze weer samen. Het elftal van de Heere Jezus. Hij weet bijeen te roepen en te brengen. Bij de Ene zijn. Daarom kan dat.

Ze gingen naar Galilea. Noorden van Israël. Bij het meer van Galilea, Tiberias. Galilea is ver van Jeruzalem. Galilea van de heidenen. Donker gebied als het om geloven gaat. Jezus groeide er op. Kan er iets goeds komen uit Nazareth vroeg Nathanael. Jezus wilde daar nu weer komen. Ook als de Opgestane. Zie je de bemoediging? Rondom dorpen, huizen, buurten? Hoe goed mensen de bijbel lezen? Ben ik wel in tel voor Jezus? Anderen die op je neerkijken. Hij/zij, kennis van God?!

Belangrijk te weten: de discipelen moesten er naar toe. De engelen zeiden het op Paasmorgen. Daar zult u Hem zien. De discipelen hebben geluisterd. Ze bleven niet eigenwijs weg. Ze waren gegaan. Ze hadden gehoorzaamd. Waar Jezus hen ontboden had… Discipel zijn en gehoorzamen gaan samen. Daar leren we van vanmorgen.

Wat blijft u haken in dit gedeelte? Ik denk vers 17. De reactie van de discipelen. Maar niet voorbij lezen aan: en toen zij Hem zagen. God houdt woord! Hij doet wat Hij beloofd. God doet wat Hij zegt. De beloften komen uit. Hij had gezegd dat Hij naar Galilea kwam. En Hij kwam echt. In dat donkere Galilea.

Je leest twee reacties: aanbidding en twijfel. Ik kan me voorstellen dat je dat tweede hoort. Ik dacht ik preek erover maar dan komt dat eerste tekort. Aanbidding. Hebben ze gezongen voor Jezus? Een lichaamsuiting? Ik denk het. Knielen, op de grond, voor Hem. Diep ontzag. Dat past Hem. Het geeft aan hoe groot Hij is. Dat komt naar ons toe. Mag ik vragen, over aanbidden: heeft dat een plek in gebed en geloofsleven? Aanbid Hem nederig heel je leven! Dat zongen we. Het gaat niet alleen om knielen en worship, maar om heel je leven. Je kan denken: ik had er bij willen zijn. Mee willen doen.

Waarom zouden ze Hem hebben aanbeden? Vanwege Zijn macht. Hij stond op uit de dood. De macht die ze zagen aan het kruis; trouw aan de wil van de Vader. Hij had de boze daar weerstaan. We weten niet wat de discipelen al wisten. Wisten ze dat Hij voor hen stierf? Als je dat ziet, wil je Hem toch aanbidden. Er zijn stromingen in christendom die meer aanbidding hebben dan wij. Je kunt kritisch zijn, is je hart erbij, is het stemming of alleen in aanbiddingsliederen en niet in de rest van je leven. Ik moest denken aan Rotterdam en Feyenoord: die coach en dat team worden aanbeden. Wie aanbid jij? Voor wie leg je je kroon neer? Als Jezus niet jouw aanbidding krijgt, wie dan? Materie of een mens? Zullen we er maar werk van maken, op z’n minst nadenken over aanbidding.

Dan dat tweede: maar sommigen twijfelden. Ik denk dat deze snel opvielen. Deze verzen. Iemand kan het lezen als een troost. Een schrale troost vind ik. Zelfs Zijn discipelen twijfelden! Het kan ook verbazing oproepen. Zij?! Zoveel met Hem meegemaakt. Hij was vaak aan hen verschenen. Sommigen twijfelden. Dat was er naast die aanbidding. Die aanbidding was er niet als enige. De aanbidding wordt hier altijd verstoord. En is altijd nog half. Wat erg voor Jezus. Hij komt zoveel tekort!

We kunnen uit de tekst niet opmaken hoe het zat, een deel die Hem niet aanbaden maar twijfelden? Of allebei. En dubbelhartig dus? Wie kent dat niet? Ik wou dat ik Jezus voluit aanbid. Er is in mijn hart tegelijkertijd twijfel. Er is niet ruimte voor Jezus alleen. We zouden de Bijbel dikker willen hebben. Wat was die twijfel? Waar twijfelden ze over? We kunnen ons dat voorstellen. Opstaan uit de dood is een heel groot iets. Praat er niet te makkelijk over. Het is heel groots. In Getsemane hielden ze het niet vol te bidden. Ze hadden Hem alleen gelaten. Er was meer gebeurd. Twijfel over of het wel goed dat? Dat je jezelf tegenvalt. Je kunt je schuldig voelen.

Een uitlegger zegt dit: de discipelen zijn nog zo onder de indruk van het lijden, tot in de Godverlatenheid, was Hij het dan echt wel? Hij leek zo machteloos aan het kruis! En de Messias aan het kruis?! Dan was die twijfel dus verbonden met het lijden van Jezus. Dat kan herkenbaar zijn. Ik wil in Jezus geloven maar zie zo het lijden in de wereld. Je voelt de pijn, letterlijk en figuurlijk. Lijden bij mensen van wie je houdt. Berichten uit Oekraïne, vluchtelingen hier. Het stopt maar niet, die oorlog. Is Jezus het dan echt? Is Hij God?!

De bijbel spreekt eerlijk over de twijfel. Van sommigen van hen. Niet bij allemaal. Er zijn christenen die zeggen dat je moet twijfelen. Als je niet twijfelt, ben je niet echt. Nee. Ga het maar niet zoeken. Het kan wel komen. Ook aan de avond van je leven. Ouderen die het niet meer op een rij krijgen. Twijfel is er dan. Als het er niet is, dank God, wees vrijmoedig. Laten we elkaar geen twijfel aanpraten. Is God er wel voor jou, jou wel genadig? Of twijfel verheerlijken: God moet mij overtuigen… We geloven niet zomaar. Nee.

Sommigen twijfelen. Je ziet het ook hierin: de discipelen blijven leerlingen. Ze worden de meester niet en nooit. God gaat zijn weg vaak door het voor ons zo vreemde heen. Galilea, Getsemane, Golgotha. Via de dood. Een kribbe. Geen plaats in de herberg. Geloof vraagt bekering, omdenken. Veel staat haaks op wat in de samenleving als grootste telt.

Dan vers 18. En Jezus kwam naar hen toe. Hij komt dichtbij. Je hoort Zijn voetstappen. En nu? Vermaning? Boosheid? Keert Jezus zich om en gaat weg? Hij is toch alle aanbidding waard. En Jezus kwam naar hen toe … Sprak met hen. Wat is er gezegd?

Niet meer dan: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie je het! Geen vermanend woord. Wat een verrassing. Wat zie je hier genade. Genade die er kan zijn omdat Hij stierf. Ik lees en hoor dat Hij zegt wie Hij is. De almachtige. Hij is echt alle aanbidding waard.

Een groot en imponerend woord. Alle macht in hemel en aarde. Niemand kan het zeggen. Wat een uitspraak van dit. Als je dit serieus neemt… Niet alleen de machtigste op aarde maar ook in de hemel. Ik hoor dit als een liefdevolle tegemoetkoming. Ik ben het echt hoor. In liefde wil ik het nog wel een keer zeggen. Ik zeg het tegen alle discipelen van alle tijden. Verschil tussen horen en beseffen: Jezus alle macht! Machtiger dan Poetin. Machtiger dan Biden. Dan de president van China. Machtiger dan ze allemaal bij elkaar. Hij is de Vorst van de koningen der aarde. Machtiger dan mensensmokkelaars. Machtiger dan drugsbaronnen en pooier. Dan de rijken van de aarde, met hun jachten. Dan de olicharchen. Machtiger dan de macht waar je mee worstelt. Somberheid. Ik tel niet mee? Macht die kapot dreigt te maken? Macht die tot zonde leidt. Verborgen zonde. Het knaagt. Het geeft eenzaamheid. Het verhindert vrijmoedigheid. Het doet je twijfelen of God je wel goed gezind is. Mij is gegeven alle macht. Ja ook in de hemel. Bij Jezus moeten we zijn! Hij doet het, verlossen, door de dood heen. Geloof dat Hij het kan en wil.

Ik kom mensen tegen die dit woord willen testen. Kan ik zien of het klopt wat Jezus zegt? Nee. Je moet Hem echt geloven op Zijn Woord. Wij zijn tijdelijke mensen. Geloof Hem op dit woord. We zien macht in Zijn volharding aan het kruis. En dat mensen in bizarre omstandigheden Hem erkennen als de machtigste. Ze zijn daar op een berg. Je denkt even, het zal de Olijfberg zijn, nee, dat was in Jeruzalem. Op een verhoging hier. Een troon. Hij had ze daar ontboden. Ze waren daar. Een koning ontbiedt! Je moet het zien. Mij is gegeven alle macht. Letterlijk staat er: gegeven is Mij. Nadruk is dat Jezus het gekregen heeft. Dat doet denken aan eerste lezing, de verzoeking in de woestijn. Ik zal je alle koninkrijken geven…. Als je mij (de duivel) aanbidt… Veel mensen zouden die macht willen. Snel. Een keer knielen voor satan, dat zij dan zo. Jezus bezweek niet. Als de verzoeker komt, weet dan, roep dan Jezus erbij. Roep om Zijn Geest. Jezus ging de weg van Zijn Vader. Hij kreeg de macht op het volbrachte werk.

Wij horen dit vanmorgen. Krijgen het te horen. Buig voor Hem. Kniel voor Hem. Hij is de aanbidding waard. Geloof dit woord van Hem – ook als je tegendeel om je heen ziet. Alle macht. Echt. Niet zus of zo lezen, hoor het Jezus helemaal zeggen. Neem dit woord serieus. Eer Hem erom. Iedereen gaat Hem zien. Als je Hem erkent in je leven, mag je bij Hem horen. Dan is het niet eng om Hem te zien. Dan zie je Hem als de koning der koningen. Gelovigen uit alle tijden en culturen. Dan mag je meedoen. Ongedeeld hart. Alle twijfel voorbij. Daar kan je naar verlangen!

Amen.

Hervormde Gemeente Monster, zondag 8 mei 2022, 9.30 uur. Schriftlezing Mattheüs 4:1-11 en Mattheüs 28:5-7 en 16-18.