De joodse mensen zagen Jezus niet als de Christus of Messias, maar als een bijzondere profeet. Wie is Jezus voor ons?  De belijdenis dat Hij de Christus is, zoals Petrus beleed, heb je niet van jezelf, maar is door God aan je geschonken. Vraag in Jezus’ naam of Hij je die belijdenis wil schenken.

Gemeente van Christus en bijzonder de broeders die (her)bevestigd worden en de broeders die afscheid nemen,

De Heere Jezus is op bijzondere plek. Buiten Galilea. Bij bronnen Jordaan. Het gaat ook over de bron, fundament. Jezus apart met zijn discipelen. Een heidag. Gesprek wordt persoonlijk. Ik denk wel eens: zijn we als kerkenraad teveel bezig geweest met werk en te weinig aandacht voor onderling en toerusting?

Jezus ontvlucht dreiging. Hoofdstuk 16 begint met verzoeken van Jezus door Farizeeën en Schriftgeleerden. Herodesfamilie is gevaarlijk. In dit gebied is Jezus veilig. Wij als kerk en kerkenraad bevoorrecht. Spoor van lijden. Denk je wel eens, zijn wij niet te aardige discipelen?

Wanneer ze daar zijn, ook plek te midden van afgoderij, daar stelt Jezus een vraag. Gesprek en toerusting richt zich op Jezus. Wie Ik, Zoon des mensen ben. Titel. Kan er vanmorgen niet diep op in gaan. Heel veelzeggend. Adam betekent mens. Jezus zoon van Adam. Tweede Adam. Daniel 7:13. Mensenzoon. Immanuel. Gods lijdende knecht. Ik stip het maar even aan. Wie is Jezus?!! Zullen wij ook Hem centraal stellen? En over Hem hebben! Daarin de gemeente voorgaan. Voordat we het weten gaat het over ons. Christendom tot religie. Godheid. Geest. Maar niet over Jezus, Gods Zoon. Laten we alert zijn. Ons tot Christus bekeren. Hij is veel meer dan wij zijn. Meer dan ik, zei Johannes de Doper. Als ambtsdrager Christus dienen. Te weinig over Hem gehad?

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Mensen hebben blijkbaar een mening over Jezus. Leren kennen, als bijzonder. Veelzeggend is dat. Alleen een mens zoals wij?! Sommigen zeiden: Johannes de Doper. Elia. Jeremia. Joden hielden terugkomst van overledenen mogelijk. Terugkeer Elia voordat de Messias kwam. Jeremia als profeet een lijdensweg moeten gaan. Zag men dat bij Jezus. Zegt wat dat ze Jezus als bijzonder zien. En wat erg dat ze Hem niet als meer zien dan dat. De mensen hadden beter kunnen weten. Echt meer dan Johannes de Doper. Meer dan Elia. Dit is lijden voor Jezus.

Misschien herken je als ambtsdrager iets van dat lijden. Als mensen het toch niet echt hebben gezien wie Jezus is. Er niet aan willen. Niet de erkenning die Hij toekomt.

Gesprek gaat verder. Diepte in. Heel persoonlijk. En u! Maar u! Discipelen blijven niet buiten schot. Persoonlijk geloof. Veelzeggend. Gericht op anderen. Maar Jezus vraagt bij tijden: maar u, wie zegt u dat Ik ben? Wat zit er bij ons van binnen? Het ambt verhult toch geen ongelovigheid? Dankbaar voor persoonlijke benadering? Leerling van Jezus zijn. Bij persoonlijke betrokken zijn. Ik ben juist bij het geloof gebleven dankzij het ambt. Had het wel nodig. Hoe was het anders gegaan? Ambtsdrager zijn leidde mij tot persoonlijke omgang met Jezus.

Vervolgens neemt een van hen het woord. Zal je niet verbazen wie. Petrus hier. Simon Petrus. Hoor: U bent de Christus. De Zoon van de levende God. Hier word Ik erkend. God erkend! De levende. Van Petrus gehoord. Verblijdend! Heb jij het wel eens gezegd? Tot eer van Hem gezegd? Openlijk gezegd. Belijdenis van Petrus. Wat een uitspraak. De gezalfde. De Messias (Hebreeuws). Wat veel joden vandaag nog niet zeggen. Jezus zei: Zoon des mensen. Petrus: Zoon van de levende God. Hoor je het! Levende! Zal Hij je niet helpen als je in het ambt gaat dienen? Messias. Heilbrenger. Davidszoon. Vergeet nooit wie Jezus is. Zo groot. Mooi als je Hem mag dienen. Redder is. Verzoener. Vrede maakt. Mensenlevens vernieuwd. Als er zijn die Jezus die nog niet echt kennen, Hij is de Christus! Zij konden het weten. Een van hen zegt het. Grote mensen waar mensen tegenop kijken. Iemand dichtbij zegt: ik weet dat het een gewoon mens is. Hier omgekeerd. Dichtbij Jezus leven (discipelen), zagen Zijn grootheid. Van mensen horen. Levens veranderd. Hij is echt de Christus ook vandaag!

Rijkdom opmerking van Petrus misschien zelf niet beseft. In belijden spreek je boven jezelf uit. Zalig, zegt Jezus. Ben jij zalig? Weet je wat dat is? Jezus leren kennen. Ik denk misschien zijn er mensen die denken, Jezus is niet zomaar iemand. Maar als je niet verder komt, mis je de ark en verdrink je.

Gaat niet vanzelf. Vlees en bloed hebben dat u niet geopenbaard. Vlees en bloed is mensen. Van mensen hoor je dit niet. Vanuit onszelf en mensen komen we er niet op te weten wie Jezus echt is. Heb je niet van jezelf. Heel scherp: Simon, Barjona. Zoon van Jona. Zou goed kunnen zijn dat Jona afkorting is van Johannes (vader van Petrus, zie Johannesevangelie). Jona vluchtte voor God. Appel valt niet ver van de zoon. Jezus zet Simon op zijn plek. Verderop: Satan! Hadden de leerlingen nodig. Simon vooral. Pas op. Kijk vooral naar jezelf. Zonen van Jona zijn we. Geloof heb je gekregen. Hemel moet open. Schrikken wij? God moet je het geven? Willekeurig? Afhankelijk zijn? Het moet je dus gegeven worden. Geloof kan je ambtsdrager niet geven. Redeneren doen we voor we het weten. Vlees en bloed openbaren het niet. Maar Petrus beleed het wel. Bron van die belijdenis: Mijn Vader die in de hemel is. Hoor meteen hoe die levende God heet: Vader. Mijn Vader. Maakt dat de hoop van het krijgen van zicht op Jezus niet groter? Ik word klein als een kind. Om juiste zicht op Jezus vraagt. Wilt U namens mij vragen aan Uw Vader of Hij het aan mij wil geven. Vraag het in Jezus naam. Als ouderling het met de mensen vragen in Jezus naam. U en jij ook.

We ronden af. Jezus staat centraal in dit gedeelte. Heel de bijbel. Dan ben ik kritisch. In onze gemeente, kerkenraad, kerk, bij mij en u? Blijven we niet buiten schot. Zicht op God Vader. Zegen om Hem te mogen dienen. Lof zij Christus in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 14 januari 2018, 9.30 uur.  Hervormde Gemeente, Ichthuskerk Reeuwijk. Bevestiging ambtsdragers. Schriftlezing Mattheus 16:13-23.