Jezus verschijnt aan Zijn discipelen met de woorden ‘Vrede zij u’. Daarna blaast Hij op hen. Hij zendt Zijn discipelen de wereld in om het evangelie te verkondigen. Zo worden predikanten nog altijd in die brede stroom en beweging, die bij God begint, opgenomen. 

‘Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.’

Gemeente van Christus, vrede zij u! Daar moet de preek mee beginnen. Het was het eerste wat Christus zei. Om zo het predikantschap te beginnen!

We weten hoe de discipelen erbij zaten. Ze zaten in quarantaine. Er was een haatvirus gaande. Jezus moest er al aan sterven. Ze beschermden zich tegen het virus. Het was avond en donker.

Maar Jezus leeft. Hij stelt zich in het midden. Dat is de plaats die Hem toekomt. Vrede zij u! Zo bijzonder als je bedenkt hoe de discipelen waren. Wat had Jezus aan hen gehad? Petrus had Jezus zelfs drie keer verloochend.

Vrede! Zijn macht is blijkbaar zo groot. Zijn leven geeft licht in de dood. Dit overstijgt alle angst. Hierom durft een mens predikant te worden. In navolging van Christus elke dienst met die woorden beginnen. Vrede zij u. Laten we ze eerst maar voor onszelf horen. Vergeving en licht en moed voor mij.

Laat het ons niet ontgaan, Jezus zegt het twee keer. Hij komt ons tegemoet. Ook als we denken: heb ik het goed gehoord? We moeten het elke kerkdienst horen. Telkens uitspreken en horen, wat een zegen.

Ik stip aan dat Jezus Zijn handen en zijde liet zien. Hij was het echt. Tekenen van Zijn kruislijden. Er is voor betaald! Als je zo je Meester ziet! Een dienstknecht is niet meer dan Zijn Heer. Predikantschap brengt lijden met zich mee. Maar hoor: vrede zij u.

Jezus spreekt door. Tot die 10. Aangrijpend. Judas was er niet meer. En Thomas was er ook niet. Heb oog voor wie er niet zijn.

Zoals de Vader Mij zendt, zend Ik ook u. Hele sprekende woorden. Als dominee blijf je een leerling van Jezus. Neem tijd voor het onderwijs van Jezus. Om dat te ontvangen en door te kunnen geven. Laat Jezus je Meester en Heere zijn. En niet een bepaald deel van de gemeente of een bepaald aantal mensen. Zoals de Vader Mij gezonden heeft…. Jezus toont Zich als de gezondene. Er is een indrukwekkend gesprek geweest tussen de Vader en Zoon. Een gesprek over redding. Om de duivel te verslaan. De Zoon is nodig op aarde. De Vader zendt de Zoon. Beweging. De Zoon moet naar de wereld toe. Beweging vanuit God zelf. Die gaat door. Estafette. Het stokje wordt doorgegeven. Of fakkel. Je hebt het gevoel dat het lastig is om de intensiteit hiervan te verstaan. Is het niet heel wat, iets tussen God de Vader en God de Zoon dat dat ook zo op ons betrokken wordt.

Het roept vragen op. Geldt dit voor de hele kerk? In Johannes 17:18 klinkt haast hetzelfde. Zoals U Mij gezonden hebt, heb Ik ook hen in de wereld gezonden. Maar hier wordt gesproken tot die bijzondere kring. Zij zullen apostelen worden. In Grieks het woord apostello. Het tweede woord voor zenden is een ander woord, maar uitleggers zeggen dat het hetzelfde betekent. Ook in Johannes 17.

Dat het hier klinkt komt overeen met de bijbel. God geeft geestelijke leiders. Ambtsdragers. Mensen die bijzonder gezonden zijn. Ja, heel de gemeente is gezonden. Maar de nauwe kring heeft een specifieke taak. Gezondene van Jezus en zelfs van de Vader.

Dat gezonden zijn heeft in zich dat je de Vader en Zoon erachter ziet staan. Met de volmacht. Zo kan zo’n gezondene zeggen: ik sta hier namens de Vader en Zoon. Ik heb een brief van Hem bij me. Die geef ik door.

Dat alles maakt het groot en bijzonder en rijk. Ja het gebeurt door meerdere dan een. Hier tot 10 discipelen. Jezus kon en deed het wel alleen. Daarna kan niemand het alleen. Predikanten hebben elkaar als collega’s en broeders nodig. De leiding in de gemeente rust bij meerdere broeders. Maar er is een dominee. Een specifiek gezondene. Die staat in een stroom die bij God vandaan komt. In de bedding van de kerk van de eeuwen.

Ontzettend belangrijk om die zending te zien. Als de gemeente die niet meer ziet (of de leiding) dan wordt het een club en een vereniging, die kwamen en gingen.

Gezonden zijn betekent: Vader en Zoon komen erin mee. Zie vers 23: als u iemands zonden vergeeft, zijn ze vergeven. Dan zou je willen stoppen. Maar ook aangrijpend: als u ze toerekent, blijven ze toegerekend. Genadetoezegging en oordeelstoezegging. Een verkondiger mag dat doen. In de verkondiging. Het is zelfs de spits. Die genade mag verkondigd worden in de huizen. In het pastoraat. Genade zij u en vrede.

Hoe kan een predikant dat zeggen? Omdat hij gezonden is. En zo is Theo hier gezonden in Reeuwijk. Hier ontbreekt het spreken in de wereld. Hier lijkt het zenden gericht op de gemeente. In Johannes 17 gaat het over de wereld. Beweging van God uit, die gaat tot de wereld. Tot de diepste duisternis toe. Over de verzoening in Christus. Die hele brede stroom.

Ik ken het predikantschap heel wat jaren. Belangrijk, kan ik zeggen, om de gemeente daarbij te bepalen. De kerk kan een interne club worden. Maar we zijn onderweg. Men wil graag in de oase zijn en blijven. De weg moet voort. In de oase en haven, daar wil de gemeente zijn. Maar de reis moet verder. De predikant is niet de entertainer in de oase. Maar de onderherder. De gemeente aanspoort. En voorop gaat bij tijden.

Zo komt het eigene van het predikantschap in beeld: gezonden zijn, oordeel aanzeggen, voortstuwend, op de wereld gericht. Je hebt je naam mee. Theo. Theos in in het Grieks God. Theodoor: Godsgeschenk. Zo word je aan Reeuwijk geschonken. En je bent een theoloog. Van God geleerd. Door God geschonken.

Het is een verzoeking om als predikant je bijzonder te voelen. Ik ben de gezondene! Maar kijk rond in die discipelkring. Voordeel van een late roeping kan zijn dat je jezelf hebt leren kennen. Echtgenote en grote kinderen houden je echt wel met beide benen op de grond. Ze moeten wennen aan het Godsman zijn als echtgenoot en vader. En de switch van vastgoed naar de handel in zaken in eeuwige waarde.

Petrus en Thomas en Saulus, ja en toch gezonden! In die grote taak ingezet. Vrede zij u. Hoe hoort de gemeente dit? Er is een sterke neiging om de dominee tot meer een van ons te maken. Een gewoon iemand. Dat is dubbel. Mensen verlangen toch ook naar iemand die vergeving aanzegt. En soms een tik van de herdersstaf. Vroeger werd het zichtbaar in het zwarte pak.  Voornaam werd niet genoemd of was niet eens bekend. Wie als predikant een toga draagt, geeft daarmee aan dat hij een Godsman is. Er is een wens om iets van dat gezonden zijn zichtbaar te maken. In de PKN dragen sommige predikanten een bordje. Het zit niet in de vormen. Als we maar onderweg zijn! Het is heel wat om Godsman te zijn. Ja dat klopt. Het kost je jezelf. Het gezin zal in die kosten delen. Dat raakt me zo.

Jezus stopt niet bij dit zeggen. Hij blaast erbij. En er is meteen uitleg bij. Blazen op iemand. In Coronatijd! Waag het eens te doen. Die kleine deeltjes die in onze longen kunnen doordringen. De adem van Jezus komt over de discipelen. Die komt in hen! Omringd, gezalfd, hart en longen. De heilige geest! Vrede zij u, Theo en ontvang de Heilige geest. Dit is Pasen en Pinksteren op een dag. Zo kan het, man Gods zijn in Reeuwijk. Of misschien ergens anders.

Het ontvangen van de Geest is geen luxe maar noodzaak. Bittere noodzaak. Hoe zou je het kunnen zonder? Wat je kunt is dankzij de Geest. Wat geeft dit hoop en moed! Je bent predikant vanaf vandaag.

Gemeente, ontvang dominee Overbeeke als Theodoor. Als Godsgeschenk. Laat hem de man Gods zijn. Ambtsdragers, laat het hem niet alleen doen. Het gevaar van een grote kerkenraad: we zijn met velen, een ander doet het wel.

We ronden af. Het zendingswerk is bij God begonnen. En gaat door. Corona of niet. God gaat door. Zijn rijk komt. Amen.

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw Naam ter eer!

Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 31 mei 2020, 9:30 uur. Online dienst (met max. 30 aanwezigen in het kerkgebouw) i.v.m. maatregelen Coronacrisis. Bevestigingsdienst prop. T. (Theo) Overbeeke tot predikant van de Hervormde Gemeente Reeuwijk. Schriftlezing Johannes 20:19-23 en Handelingen 2:1-4. Wetslezing Galaten 5:13-25.