Ds. M.J. Tekelenburg

11 juni 2017, 18.30 uur, Ichthuskerk Reeuwijk

Handelingen 4:23-31 (Sister Sunday, Heyten Oekraïne)

 

Gemeente van Christus,

Soms kan er zomaar in een heel korte tijd heel veel gebeuren. Maak je mee, in paar maanden tijd intensieve dingen op zich afkrijgen. Zeggen mensen wel: dat kan er ook nog wel bij. Of, beter: kan dat er ook nog bij?! Het is al zo veel. Ervaar heel het leven zo?

Ieder maakt op z’n minst een paar van die periodes mee. Ik denk ook aan het leven van Petrus en Johannes. Hoe lang geleden tussen hier en Goede Vrijdag en Pasen? Paar maanden? Daar lijkt het op. Wat maakten die broeders dan veel mee. Hoe konden ze het aan? Plek geven? God zal kracht hebben gegeven.

Na indrukwekkende gebeuren Heilige geest Pinksterfeest, genazen Petrus en Johannes (Handelingen 3) wonderlijk een verlamde man. Na een toespraak van Petrus werden nota bene Petrus en Johannes gevangen genomen. Omdat ze het volk onderwezen en de opstanding uit de doden verkondigden. Door tempelwacht, leiding van hun eigen volk en godsdienst. En zo brachten Petrus en Johannes dus in elk geval één nacht in de gevangenis door. Zouden ze er al eerder geweest zijn? Lijkt voor het eerst. Moet wel een nacht voor hen geweest zijn. Werd Jezus niet na een nacht gevangen gezeten te hebben, de volgende dag al ter dood gebracht. Lees je in vers 4: velen de boodschap geloofden. Intensieve tijden, duidelijke werking van Gods Geest. Ook hele duidelijke tegenwerking. Petrus en Johannes ook echt mensen als wij, eenvoudige mensen.

Volgende dag ondervraagd, gehoord. We lazen van de vrijmoedigheid. Getuigen van Jezus. Die u gekruisigd werd. Steen, door u, bouwers, veracht. Dan overleg, mogen Petrus en Johannes niet bij zijn. Hoe verder? Uitkomst zijn? Vers 18: jullie mogen niet meer spreken of onderwijzen in de naam van Jezus. Zeggen Petrus en Johannes: dat kunnen wij niet. Wij mogen het zelfs van God niet. Daarop dreigen ze nog meer, maar ze laten hen gaan. Tegelijk lees je (vers 21): verheerlijkte het volk God over wat er gebeurd was. Op vrije voeten, gelukkig. En nu? Dreiging is er. Niet meer spreken over Jezus en in Zijn naam. Mooi om te zien, dan is er de gemeenschap van de gelovigen. Thuiskomen als het ware. Hoeveel weten we niet. Kring met wie de dingen gedeeld kunnen worden, zorgen en noden. Gemeente is er dan. Is gegeven. Werk van de Heilige Geest. Zo is de gemeente bedoeld. Plek om zorgen en moeiten te delen. Je leest dat: ze berichten alles wat de oudsten tegen hen gezegd hadden (Vers 23). Mens kan veel in korte tijd mee moeten maken, wat heb je dan de gemeenschap nodig. Om samen te delen. Laten we er zo voor elkaar zijn. Mooi om te zien dat het gebeurt. Moeilijk vinden, Heilige Geest er zo voor elkaar doet zijn. Neem elkaar in vertrouwen. Draag elkaars lasten. Draag de last maar niet alleen. Niet altijd weten anderen zomaar hoeveel op u of jou afkomt. En dan? Zoveel hoort? Aan zorgelijke dingen, dreiging, zoals bij de prille gelovigen? Dreiging van overpriesters en oudsten. Hoe zal dit verder gaan? Niet kunnen en mogen zwijgen. Toch moeten zwijgen. Waar loopt dit op uit? Anderen bang gemaakt?

Ja, dan is er maar een weg om te gaan. Nog maar een weg. Samen, al ben je met velen, een worden, klein voor God. Samen naar Hem, het in gebed bij God brengen. Is wel een grote rijkdom van het christenleven. De weg naar boven. Ik denk vaak aan maatschappelijk werkers, huisartsen, ggz, net als dominee veel te horen krijgen, leed en moeite, niet aan het eind van een gesprek bij God kunt brengen? Die maatschappelijk werker kan de situaties ook nog al eens niet dragen. Kun je maar beter bij iemand brengen die groter is dan de zorgen. Alle macht heeft, alomtegenwoordig. Blijft, waar jij weg moet. Diegene is er. Hem spreken ze aan! Nee, dit is geen bidden om de dingen uit te zeggen en te verwerken (dat zeggen buitenstaanders nogal eens). Nee, ze baden om tot God te gaan. Heere! Rijkdom, en samen dat doen. Als echtpaar kunt doen. Eensgezind. Weet dat er weduwen en weduwnaren zijn die dat missen. Wees er alert doen, kunt beginnen, begin er in verkeringstijd mee. Als gezin kunt, als vrienden, als gemeente, zondag aan zondag, vandaag bewust eensgezind met Heyten. Jaren door al vaak geloofsverbondenheid ervaren. Eensgezind tot God gaan. Economisch, moeilijk, waarin zij verkeren. Oorlog Oost-Oekraïne. Geschokt, door MH17, boven Oekraïne. God geeft ons te letten op wat de Geest geeft en doet. Geeft gemeenschap van de gemeente als plek om op adem te komen, moeite en mooie dingen te delen, en zet aan tot gebed, wijst de weg naar boven. En helpt ook in het bidden.

Want dan zie je, in dit gebed, Handelingen 4. Zie je opbouw terugkomen van Onze Vader, Christus zijn kerk leerde. Wereldwijd meegebeden worden. Begint met grootmaken van God. Volmaakte gebed. Is wel eens de vraag, moeten al onze gebeden in die vorm? Geloof niet dat dat hoeft, dan krijgt het iets van dwang, gekunsteld. Maar hier zie je toch, door de Geest geleid, dat eerst tot God gezegd wordt, wie Hij is, hoe groot Hij is. Gaat kracht van uit. Want als je in lofprijzing bezig bent, dan zie je hoe groot Hij is, helpt dat te zien. Hij is groter dan de zorgen. Hij heeft alles gemaakt. Aanmoediging om God te loven in je gebed. Is tot eer van God. Word je zelf in gezegend, krijg je zicht op God. Gelovigen dit konden bidden, wonderlijk, terwijl er zoveel zorgen waren. Niet gelijk hun zorgen uitspraken. Dat moet werk van Gods Geest zijn. Hij zorgt ervoor dat God aan Zijn eer komt. Richt ons mensen op wie God is. Geest blijft, al stormt er zoveel in je leven. Dit bidden, zegt ds. Albert (Heyten), is tegelijk een belijden van God als Schepper en van God die gesproken heeft, die spreekt.

Merk je ook bij die prille gelovigen. Leven bij woorden van God. Kennen en gebruiken. Niet alleen woorden van toen, nee, je merkt, Psalm 2 wordt aangehaald, dat ze zien wat er gebeurd, dat dat voorzegd is. Woorden van toen. Weer werk van de Geest. Richt je op het spreken van God. Op die aloude woorden van God. Maak je er dankbaar voor! Heilige Geest laat de gebeurtenissen van nu zien in perspectief zien in licht van die woorden. Geest van toen is dezelfde vandaag.

Weet niet hoe u dat leest, aanhalen woorden van Psalm 2. Ook troost vinden daarin. Kijk, hier staat het, wat we meemaken. Velen samenspannen tegen de Heere. O, wat wij meemaken, is tegenstand tegen Jezus. Niet direct tegen ons, maar Jezus. Grote krachten en machten. Dan denk ik nog weer aan samen zijn als gelovigen, moeilijke en mooie dingen delen, mooi dat dat kan, maar wat als er dan veel gedeeld is, dan samen bidden zeiden we, maar ook samen die bijbel openen. Wat zegt het Woord van God hierin? Ik denk dat we in onze gemeente, bijbel openen en samen bidden nogal eens denken dat dat alleen voor ambtsdragers is. Ook als je samen aan het eten bent. Samen eten en bidden. Juist als je veel gedeeld hebt.

Is aangrijpend, wat er langs komt in Psalm 2. Woeden, leeg, vorsten stellen zich op. Kan er nog meer gaande zijn? Kijk, wat er in die intensieve tijd waarin Petrus en Johannes leefden gebeurt en is gebeurd. Tegen Jezus, God Heilig Kind. Is een bijzondere benaming. Herodes en Pilatus en samen met de volken (de stammen) bijeengekomen, zo is Jezus gedood. Door joodse sanhedrin. Wereldlijk en godsdienstig samen. Wie ben je dan als mens? Zelfs als Jezus en als Petrus en Johannes. Te midden van zoveel samengebalde macht. Je zou denken: je bent niks en nergens.

En toch… Wat belijden ze? Vers 28. Gebeurde om te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit te voren bepaald had wat er gebeuren zou. Wat een belijdenis tot God en over Hem. Wat een gezicht op de geschiedenis. Het loopt U niet uit de hand, het gaat niet buiten Uw raad om. Hoe weten ze dit? Nou, ontdekt in weg die Jezus was gegaan. Vers 10 en 11, deze Jezus, ook uit Woord van God (Psalm 118). Kruistocht, waar ze niet aan hadden gewild, was niet buiten God omgegaan. Duidelijk geworden: plek in Gods plan. Zo, vanuit die geloofservaring en wetenschap, kijken ze naar hun huidige situatie. God is dezelfde.

Zo, ook vanuit die geloofservaring en -wetenschap kijken wij naar situatie gemeente en kerk in Nederland en gemeente in Heyten en Oekraïne. Zo kijken naar levensgeschiedenis. Kan veel gebeuren. Teveel om te dragen. Denken wij. Maar de Geest is er, die helpt. En de gemeenschap en het Woord van God. En het gebed. God uit het verleden is er nog! Hij heeft het in Zijn hand. Al doorzie ik het alles niet… Een zegen, zei het al, als je de weg weet en kent. En zo je leven kunt zien in Zijn perspectief. Als het ware vanuit Hem mag meekijken. Hij wil het je geven.

En ja, dan mag je ook je zorg aan Hem voorleggen. Dat lezen we in vervolg, doen ze. Sla acht op hun bedreigingen! Zie toch de gevaren waarin wij verkeren. Bedreigd voelen. Wij zeggen vandaag: zie het, als jonge meisjes (Hoevelaken en Bunschoten) zich bedreigd voelen. O God, zie het. Als onze jongeren op weg gaan en op de digitale snelweg op weg gaan… O God, waar zijn we toe in staat. Zie op de bedreigingen. God van het verbond, zie op de Doop.

Geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken. Ik vind dat bijzonder. Niet: geef wijsheid om een beetje te laveren. Of: poosje geven om te zwijgen. Niet: spaar ons. Nee: geef vrijmoedigheid. Alle vrijmoedigheid zelfs. Alle! Om Uw woord te spreken. Dan zie ik dat de Geest helpt bidden. Zo’n gebed heb je niet van jezelf. Zo gericht op Woord van God, dat dat zal blijven klinken. Dat evangelie de wereld door zal gaan, ondanks bedreiging. Bidden erbij: strek Uw hand uit tot genezing en dat er tekenen gebeuren door de naam van Uw heilig kind Jezus. Ze bidden om genezing en wonderen! Niet direct en allermeest voor mensen die ziek zijn. Hart genoeg voor, dat ze dat ook aan die mensen gunnen. Maar tekenen zullen zij bij de verkondiging. Hadden Petrus en Johannes zo sterk gemerkt bij genezing van die verlamde. Niet weersproken. Daardoor vrijgelaten. Fijn voor die verlamde man, zeker, maar had vooral verkondiging kracht bij gezet. Leerpunt zit voor als het in kerken en gemeenten om verlangen naar wonderen gaat. Genezing bijvoorbeeld. Vooral voor de mensen zelf. Of onszelf. Ziekte heeft God ook niet bedoeld. Is gevolg van gebrokenheid. Natuurlijk kan dat verlangen er sterk zijn, maar tekenen in de Bijbel vooral als begeleiding van de wonderen, bij Gods macht. Dat God echt is, levende God.

Wat mij betreft, gemeente, nemen we in onze tijd en situatie, dit gebed over. Zie op de bedreigingen, geef Uw dienstknechten vrijmoedigheid en geef tekenen en wonderen. Bid je er bij? Geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken. Gebed voor dienstknechten, ik hoef dat niet? Duidelijk is in elk geval, dat die dienstknechten die vrijmoedigheid niet van zichzelf hebben. Vrijmoedigheid er niet is, dan komt het woord van God tot zwijgen, stopt. Scheppend, heil: als dat zou zwijgen? Dat kan en mag niet gebeuren! Als je denkt, er wordt gebeden om vrijmoedigheid voor de dienstknechten, kijk dan verder, vers 31. Allen vervuld met Heilige Geest en spraken woord met vrijmoedigheid. Zij allen. Niet alleen voor dienstknechten, speciaal.

Mooi en heel sprekend vind ik ook, over Woord van God. Vers 29 en 31. Wat denken wij wel eens? Je moet juist vrijmoedigheid krijgen voor persoonlijk getuigenis. Toch lees ik dat niet hier! Natuurlijk, geproefd of je er zelf iets mee hebt, als het ware door je heen is gegaan. Maar woord van God is kracht, daarin ligt het. We onderschatten dat. Hoe gedreven God is! Als je dan zegt: ik kan geen getuigenis geven. Wat zou het?! Je hebt een hele Bijbel, geef het Woord van God door. Als het door je heen is gegaan, dat helpt, geef het door, laat een ander het ook krijgen.

We lezen nog iets, vers 31. Plaats werd bewogen. Er kwam een teken. Meteen. Aardbeving? Lijkt erop. Zaal schudde. Let op de tekenen. Houd ze voor mogelijk. Geest is krachtig. Het is de Geest van God, de Schepper van hemel en aarde. Zoals berg Horeb, toen God de wet gaf. Onderschat niet wat de machtige God kan.

En zij werden allen vervuld. Allen. Kinderen bij? Jongeren? Mannen en vrouwen? Joël had gezegd: zonen en dochters zullen profeteren en dromen dromen. Wat is Gods werk groot en heerlijk! Hij ziet blijkbaar iedereen en schakelt iedereen in! Niet overslaat. Ik denk dan ook even aan het jeugdwerk in onze gemeente. Bij de kerkbode, is toch niemand ontgaan, papier voor gemeenteleden waar in te zetten in jeugdwerk. Ligt daarin uw roeping? Je mag het uittesten. Ben jij vervuld met de Geest? Je hoeft geen leuke man of vrouw te zijn, maar meedoen in Koninkrijk van God opdat Woord van God met vrijmoedigheid zal doorgaan. Meedoen in vervuld zijn met de Geest. Daarop gericht, ook in alle jeugdwerk in de gemeente. Vacature jeugdwerker. Wat hopen en bidden we op iemand die past. God geve ons een tienerwerker met die gave vooral, ook creativiteit, om woord van God met vrijmoedigheid door te geven.

Wat bedoelden die eerste gelovigen met Woord van God? Wat ze doorgaven: vooral over Jezus. Je kunt zeggen: Woord van God is te vangen in een naam. Jezus. Vleesgeworden Woord. Het ultieme woord van God. Waar je helemaal op aan kunt. Heilige Geest geeft vrijmoedigheid om Jezus met ere te noemen, niet in vloek. Maar tot eer van Hem. De Zaligmaker, zoals Petrus Hem noemde (vers 12). Naam waardoor we kunnen zalig worden. Zelfs: moeten. Anders worden we het niet. Door Jezus. Verkondiging over Hem doorgaan. Petrus en Johannes zouden moeten zwijgen, maar de Heilige Geest laat over Hem spreken. Doet ons bidden: Zijn naam met ere tot redding zou klinken. Vraag in de verkondiging: hebben wij zo een relatie met Jezus gekregen? Met dé redder en het Woord van God. Op wie je aan kunt. Hij staat voor je open, ook vanavond. Amen.