Ds. Tekelenburg

28 mei 2017, 18.30 uur, leerdienst over Artikel 37 NGB (2e preek)

 

Gemeente van Christus,

Zo bij een gezin ’s avonds aan tafel gezegd/gevraagd: weet je wie er nou komt? Weet u wie er komt? Echt! Jezus!

Wij horen op deze zondagavond na Hemelvaart wat die engelen zeiden: opgenomen is naar de hemel, op dezelfde wijze terugkomen. En de NGB zegt: lichamelijk en zichtbaar komt Hij. Gehoord op Hemelvaartsdag: met lichaam de hemel in gegaan. Ook: lichamelijk komt Hij terug. Opstandinglichaam is voor eeuwig. Onderschat het lichaam niet. Op diezelfde wijze komt Christus terug als Hij naar de hemel ging. Stel je het je wel eens voor? Eens gaat de hemel open en is Jezus daar. Daalt neer op de Olijfberg, de berg in Jeruzalem. Bij de berg Sion.

Dat komen zal niet onopgemerkt gebeuren. Grote heerlijkheid en majesteit. Jezus zegt zelf: ze zullen de Zoon des mensen zien komen met grote kracht en heerlijkheid. Ik ben wel eens onder de indruk wat mensen aan grootse evenementen kunnen organiseren. Ook juist rondom vorsten. God kan het helemaal. God kan het helemaal. Echt, ere wie ere toekomt. Volle glorie voor Christus. Ik heb al gezegd: zichtbaar voor heel de wereld. Constant. Beelden gaan zo de wereld over. God ook bij machte om het op een andere wijze aan een ieder te laten zien. Dan is Zijn kruisgestalte zogezegd voorbij. Jesaja: geen gestalte of glorie. Maar dat is dan voorbij.

Nee, Hij is niet klein, maar groot. Volle glorie. We denken altijd te klein van Hem. Te gering. Over rechter zijn hoorden we vorige keer. Deze oude wereld in vuur en vlam gezet, niet om te vernietigen maar om te zuiveren. Bijbel spreekt over die gebeurtenissen vaak in beelden. Wanneer is het een beeld? Letterlijk aan denken, weet ik niet .Gezuiverd. Als zilver in een smeltkroes. Veel te zuiveren! Heel veel. Zijn wel christenen die denken dat God heel de wereld weg zal doen en met een nieuwe zal komen. Bijbelteksten vullen elkaar aan. Openbaring 21, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Vers 5: niet nieuwe dingen maakt, maar alles nieuw maakt. God is trouw aan Zijn schepping, ook aan dieren en planten. Zorgvuldig de dieren bewaarde bij zondvloed. Ook op nieuwe hemel en aarde zullen planten en dieren zijn. Verscheidenheid in kosmos. Door loutering heen. Soms zien, hoe ver kwaad is doorgedrongen. Macht van de sterkte. Planten die overwoekeren. Loutering is echt nodig.

Nieuwe hemel en nieuwe aarde, kun je ook zeggen, is voortgaande herscheppingswerk van God. Geest is daar sinds Pinksteren mee bezig. Geest weet in allerlei door te dringen. Ook in structuren in een samenleving. Laat de Geest maar waaien. Dat herscheppende werk van Gods Geest komt tot voltooiing. Continuïteit, van schepping naar herschepping, van discontinuïteit. Het is er beide.

Als God zo herschept en trouw is, heeft dat ook iets te zeggen, hoe om te gaan met schepping. Inzet voor duurzame samenleving. Heel Gods schepping. Actueel thema, ook in formeren regering. Wat dit concreet betekent? Zijn tijden en stromingen geweest in de christenheid, die in optimisme dachten dat christenen de toekomst mogen bouwen in hier en nu, in kracht van de Geest. De kerk bouwde dan het koninkrijk van God. Ook via politiek. Hele aansprekende uitdaging lag daarin. Zette aan tot veel inzet voor de samenleving. Grote inzet, lijn met God naar boven in het gedrang kwam. En het bleek te optimistisch. Moet gezuiverd worden. Dan komt de nieuwe hemel en nieuwe aarde, als Christus terugkomt.

In die volkomenheid wordt de verlossing voltooid. Mooi om te beseffen. Ook dat. Lied dr. Troost. Voortgaand Pasen. Pasen is begin van de verlossing. Finale bij wederkomst. Finale redding en herschepping dan. Lees ik verder in artikel 37.

Vromen en uitverkorenen daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en moeite die ze hebben verdragen. Eigenlijk zo bijzonder gezegd, verderop: een beloning uit genade. Oudejaarsavond, overledenen gedenken, Openbaring 14:13. In de Heere sterven. Rusten van hun inspanningen. En hun werken volgen met hen. Jezus zei, in een gelijkenis (Matth. 25): over weinig getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten. Zaligheid voor alle christenen hetzelfde zijn, maar heerlijkheid zal verschillen. Rangen en standen jaloezie oproepen, onrechtvaardig? Ja, wel in deze oude en zondige wereld. Dat zal daar niet spelen. Daar zit ieder op de goede plek. Volkomenheid. Blij, tevreden met de eigen plek en die van de ander. Raakt meteen aan woorden van een lied: al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, houdt z’n waarde en zal eeuwig bestaan. Ons leven, gaven en tijd: inzetten voor God en de naaste. Woekeren met talenten.

We vervolgen. Onschuld dan door allen erkend. Ze zullen verschrikkelijke wraak zien (raakt aan eerste preek over artikel 37). Op dat moment duidelijk dat christenen aan de goede kant stonden. De waarheid gekend hebben. Soms als christen naar dat moment verlangen. Dat dan duidelijk wordt: het christelijk geloof is waar. Voor jezelf een bevestiging, maar ook de mensen die je wat raar aankeken. Weet je dat zeker?! Het blijft geloven, nog niet zien. Dan zichtbaar. En wordt bekend, nee toch niet de islam, nee niet… Wel Christus en Zijn Woord en werk. Die christenen van alles hebben verweten (gewoon omdat ze geloven), die allen zullen dan moeten erkennen: jullie hadden gelijk. Niet om als christen gelijkhebberig te zijn, maar het gaat om recht en waarheid. Recht en waarheid, komt voluit aan het licht.

Meer klinkt. Christenen zullen gekroond worden, met heerlijkheid en eer. In belijdenisdienst, Kol. 3:4, ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Omstralen… Ze zullen erin delen. Koningskinderen zijn. Prinsen en prinsessen. Wat een toekomst. En het komt naar ons toe. Want Hij komt, Christus. En de Zoon van God zal hun naam belijden voor Zijn Vader. (…)

(…) armoede, oorlog over. Nooit meer aanslagen. Geen terreur. Ook verdriet voorbij, dat er nu nog is. Omdat je zonden deed en die niet had willen doen. Of omdat je de gevolgen van je zonde ziet. Soms zo groot. Gerechtigheid zal er wonen. 2 Petrus 3:13. Daar geen zonde meer.

Klinkt weer: duidelijk zal worden dat de zaak waar christenen voor gingen, waarheid is. Eerste preek zei ik al: je proeft ook de ontstaanstijd mee. Protestanten werden beschuldigd en veroordeeld, tot de brandstapel bijvoorbeeld. Vals blijken ze dan te zijn. Zij dienden de koning die de toekomst heeft. Beste voor heeft, met heel Zijn schepping. Als een Vader zorgt.

Artikel 37 spreekt door, als beloning uit genade zal de Heere de heerlijkheid doen bezitten. Als beloning, aparte formulering, uit genade. Tegelijk, wat ontzettend mooi en om blij voor te zijn. Uit genade is. Zo is er hoop. Als er toch geen genade was! Ik kom er nooit, geen denken aan. Punten haal ik nooit. Ligt niet aan de eis, maar aan de schuld en zonde. Bijzondere is, grote Koning en Christus, helemaal heeft verdiend. Knecht te worden. Lijdende knecht. Door genade, gaat door die poort. Geef het zelf doen op. Heerlijkheid bezitten, hart van mensen nooit kunnen bedenken. Heerlijkheid. Bezitten. Niet maar even proeven. Maar krijgen. Daarin komen te leven. Een heerlijkheid die tegelijkertijd je hart raakt. Heel veel heerlijkheid in het nu is nauwelijks te bezitten, het is er vaak maar even, en raakt toch ook niet echt je hart. Dan en dat wel.

En dan staat erbij: groter en anders is dan je als mens ooit kunt bedenken. Ja, dat laat de bijbel ons tegelijk horen. 1 Korinthe 2:9. Wij zien nog als door een spiegel in een raadsel. Met kleine en door zonden aangetaste verstand niet bedenken. Maakt mij nieuwsgierig. Bijbel zegt er niet veel over. Wel wat. Al is het vaak spreken in beelden. 1 Korinthe 15. Vergelijking menselijk lichaam hier en nu, en straks. Nu verderfelijk, vergankelijk, oud wordend, rimpels krijgen, en noem maar op. Oneer, dingen hebben die mensen als onvolkomen meteen aan je zien (bijnaam). Zwak, aards. En dan: onverderfelijk, heerlijk, sterk, geestelijk, hemels. Ja, er klinkt dus echt wel wat over straks. Al willen we het soms wat concreter hebben. Ieder eigen unieke lichaam hebben. God is trouw aan Zijn scheppingswerk. Verscheidenheid ook in aan te brengen. Zichtbaar als ras en volk. Roept ook de vraag op: zal er dan ook herkenning zijn? Berg verheerlijking, Mozes en Elia erbij. In gelijkenis, rijke man de arme Lazarus zag in de schoot van Abraham. Ik geloof de herkenning, met tegelijk dat er geen gemis zal zijn. Verdriet zal zijn omdat je mensen mist? Dat niet. Misschien wel verwondering en blijdschap. Jij ook hier? Ja, want de poort is genade.

In twee laatste bijbelhoofdstukken gaat over een stad en een tuin. Nieuwe Jeruzalem. Veelzeggend. Sjalom. Stad van de vrede. Veel over die stad gezegd. Zelfs de stad had de heerlijkheid van God. Zeer kostbaar edelsteen. God zet echt al het mooie van de schepping in. Al de grondstoffen, in stad en tuin. Ik heb wel eens christenen ontmoet die anti-stad waren, kan je in licht van Openbaring 21 niet zeggen. Openbaring 22 hoor je weer paradijs erin. Rivier, water des levens, helder als kristal. Algenvrij. Bomen. Boom des levens. Vruchten, hele jaar door. Mooi, die stad en tuin. Je hebt christenen die van een van beide houden. Het zal er beide zijn. Bewoners ervan zullen God dienen. Openbaring 22:5, zullen als koningen regeren. Ging al over rangen en standen. Hoor het goed: het is geen eeuwige kerkdienst, alleen maar zingen. Openbaring 21:24, koningen van de aarde brengen heerlijkheid en eer erin. Gaat weer over continuïteit. Uitleggers zeggen: al het mooie wat voor God is gemaakt of door Gods Geest is gemaakt in creativiteit, zonder dat mensen het zich bewust waren, dat gaat mee, wordt binnengebracht. Muziek van Bach, kunst van Rembrandt, imponerende architectuur, voor we het weten, noemen we wat we vooral zelf mooi vinden. Laat het aan God over. Weet tegelijk: wat die Geest hier en nu creëert, tot eer van God, daar wordt binnengebracht.

Misschien hebt u iets gemist, meest bijzondere, rijke en heerlijke, heb ik nog niet eens genoemd. God bij de mensen. Hij woont daar. Niet veraf. Tussen de mensen! Openbaring 21:3 Hemel en aarde samen, in één. Gelovigen verenigd met Christus. Dienen en loven Hem. Grote menigte, in die verscheidenheid, rassen en volken (Openbaring 7). Evangelie ook echt alle culturen en rassen heeft bereikt. Met Christus daar en met Zijn Vader. Dat is het meest geweldige daar.

Helaas, ik zeg het toch maar zo, zijn mensen bezig met herenigd worden met geliefde of over de volkomenheid. En niet over Christus. Hebben ze Hem niet leren kennen? Ook hier kan je al met Christus zijn. Bijbel gebruikt prachtige beeld van bruiloft. Bruidsgemeente daar verenigd, verkering gaat over in eeuwig huwelijk. Dat huwelijk op aarde al gesloten.

Artikel 37: het is genieten daar, genieten. Nou en of. Denk niet dat een christen niet zou mogen genieten. Wat te genieten? Lees dan die beloften. Bijvoorbeeld Jesaja 11. Dat komt daar allemaal uit. Mag ik vragen: bent u er nog? Keek u mee? Is verlangen gewekt? Leeft je hart op? Kijk je ernaar uit? Artikel 37: die dag verwachten met groot verlangen. Zet ons ook wel even stil, doet misschien wel beschaamd staan. Groot verlangen?! Is er bij mij niet. Ander herkent het wel. Band met Christus, hechter wordt. Bij Hem zien, bij Hem zijn, in wie ik geloofd heb. In hier en nu aan Zijn tafel zat. Een ander tobt met lijden in het leven. De weg is zwaar. Misschien kan niet eens ver vooruitgekeken worden, verlangen naar straks groter, naar de heerlijkheid en volkomenheid. Naar God die de tranen zal afwissen. Ook die tranen waar je zo tegenop ziet. Vloeien bij afscheid, laatste tranen van verdriet. Zuchten naar einde van de moeite, hoeft er niet bij de ouderen te zijn, ook bij jonge mensen. Gebruikt God het om de banden in het hier en nu losser te maken? Trekt Christus u en jou naar zich toe? Daarom verwachten we die dag met groot verlangen. Wat heerlijk als het sterven niet hoeft en we leven als Christus komt. Maranatha. Kom Heere Jezus, kom spoedig! De Geest en de Bruid zegge: kom. Kom! Zeg het maar mee. En als je dorst hebt, wie dorst heeft, verlangen heeft naar God, naar redding en behoud, laat die komen, staat er. Water des levens nemen voor niets. Staat er echt. Slot van Openbaring 22. Gratis. Genade is immers de poort, door geloof alleen. Amen.