Ds M.C. Stehouwer

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, u hier en de mensen thuis, aan het begin van een nieuw seizoen wordt het thema aangereikt: Enthousiasme gezocht. Heb je zin om mee te doen? Kom ga met ons en doe als wij. Ga met me mee. Enthousiasme gezocht. Een appel en oproep aan ons allen. Je wordt aangespoord.

Ik roep u er dan toe op, broeder, staat aan het begin van Hoofdstuk 12. Je moet gaan leven voor God. Uit genade. Gehoorzaam gaat doen wat Hij van je vraagt. Jezus radicaal gaat navolgen. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je enthousiast worden?

Moeten wij op zoek gaan naar enthousiasme? De Bijbel wijst een andere richting. Het begint bij de ontferming van God. Daar start het mee. Paulus heeft al 11 hoofstukken uitgeweid over de genade van God. Enthousiasme: in u en mij? Als het van onze liefde en trouw moet afhangen… Dan zoeken we tevergeefs.

Een brief over de inhoud van het geloof. Het fundament waar je op staat. Wij zijn afhankelijk van Gods genade. De redding is beschikbaar. Voor zondige, dwalende mensen. God heeft veel liefde voor dwalende mensen. Jezus is de genadige gift aan de hele mensheid. Jood en heiden. Mannen en vrouwen. Ook voor u, jou en zelfs voor mij. Vandaag in 2022. Daar begint het. Zonder dat begin geen enthousiasme.

Het evangelie is dat Hij kwam om zondaren zalig te maken. Kruis en opstanding zijn het centrum. Al onze gedachten langs het kruis! Hij opende het echte leven. De sleutel is: buigen voor Hem.

De startvraag is: geloof je dit? Vertrouw je je toe aan Hem en Zijn volbrachte werk. Punt is dit, gemeente, als deze heerlijke ontferming werkelijk jouw leven raakt, dan heb je een leven wat vernieuwd is van richting. Dan word je enthousiast. Wij lekken enthousiasme. We raken het telkens weer kwijt. Ik roep u er toe op…! Je leven toewijden aan God. Totale overgave. Je geeft jezelf aan God. Je geeft jezelf over aan Christus. Dan is Hij niet alleen je Redder, ook je Heer. Over je lichaam en leven. Je verstand, wat je denkt, je handel en wandel. Het geloof heeft praktische consequenties. Alle dingen van elke dag toewijden aan God.

Een gelovige wordt een apart mens. Ik zie dat je anders bent geworden. Niet meer van jezelf zijn. Geheiligd. Ik ben niet van mezelf. Maar van mijn Redder.

Een kind van God dat het leeft zodat het de Vader welbehagelijk is. Dat gaat tegen je vlees in. Je gaat leven naar Zijn wil. In de Heer verbonden. Je innerlijke mens en leven wordt dan eredienst voor God. Je leven toewijden aan God gaat ook over hoe je naar school gaat, hoe je je vrije tijd invult. Raakt aan de manier hoe je tegen je geld aan kijkt. Tegen geschapen werkelijkheid van God. Enthousiast zijn voor God en gericht zijn op Zijn Koninkrijk brengt een verandering met zich mee. Je wordt niet gelijkvormig aan de wereld en wel gelijkvormig aan Zijn denken! Zou je dat willen. Worden we enthousiast van wat er in de Bijbel staat? Mooi als die twee bewegingen hier ook in de winter in Reeuwijk vorm krijgen.

Niet in de macht van de boze komen. Niet de cultuur van vijandschap bepalend laten zijn. Niet je handel en de wandel door de wereld laten bepalen.

Laat je denken vernieuwd worden. De Geest gaat met je denken aan de slag. Deze aansporing rust op het onderwijs dat de apostel gaf. Lees deze brief eens in zijn geheel. De gelovigen zaten vast aan de dingen van het vlees en de wereld. In het vlees is de dood. Je leven wordt veranderd. Je gaat willen wat God wil. Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Het wordt zichtbaar dat je gelooft in Jezus. De buitenkant verandert ook. Dat jij nog gelooft? Ja! Vertrouwen op God, blindelings.

Dit wordt doorvertaald naar het leven van elke dag. Onze eredienst aan God rust in Zijn gave. Als een mens dat begrepen heeft, dan vindt er een blijvende vernieuwing plaats. Je kunt niet blijven wie je was. Ben je enthousiast geworden voor God? Kan je geen dag meer zonder Jezus? Ben je gaan leven voor de glorie van God?! Zijn woord wordt dan de bron van je leven. Je verslindt Zijn Woord. Een versleten bijbel. Als je dagelijks brood. Aanbidding wordt dan niet een mooi lied, maar ook manier waarop je leeft. Levenslang enthousiast mag ik hopen.

De eerste plek waarin dat zichtbaar wordt is in de gemeenschap van gelovigen. Onderling. In de groep mensen die Hem dienen en volgen. Jongeren en ouderen. Toewijding aan elkaar. Als doorvertaling van toewijding aan God. Nederig, dienstbaar. Niet je eigen levenwproject voorop zetten. Geen eigendunk. Dat moeten we afleren. Het gaat om bescheidenheid, gematigdheid, bedachtzaamheid. God bedeelt ons met verschillende gaven. Beeld van het lichaam. Spreekt me altijd erg aan. Onderdeel van dat lichaam. Christus is het Hoofd. God gaf in de Geest gaven.  Niemand kan gemist worden.

Deze toewijding en dienstbetoon kan alleen maar gebeuren als je elkaar ontmoet. Voorzichtig moet ik daarmee zijn, na een coronaperiode. Dat gaat niet digitaal. Je kunt elkaar niet digitaal tot een hand en voet zijn. Waar de onderlinge verbondenheid wordt uitgeleefd. Waar kinderen samen zingen. Iedere ontmoeting met elke willekeurige gelovige wordt een kans om je toewijding aan God uit te leven. Samen luisteren en samen bidden. Met elkaar. En voor elkaar. Een pan soep. Reparatie bij iemand doen. Enthousiast geven en enthousiast ontvangen. Terug trekken of niet meer naar de kerk gaan, niet kan. Dan gaat het wringen. Je moet vernieuwd worden.

Er worden veel praktische lessen gegeven. God wijst je de weg. God laat duidelijk van Zich horen hoe die omgang eruit moet zien. De basis is de ontferming van God. Dat is de basis. Daar leef je uit. Daaruit blijkt, elkaar ongeveinsd liefhebben. Liefde voor en tot God en de naaste. Liefde.

Het gaat over een bepaalde soort liefde. Hier over ongeveinsd. Niet gehuicheld, schone schijn, opgelegd. Dat kan niet. Niet vanuit eigenbelang of eigen agenda. Nee, het gaat over Gods liefde. Wat je moet opvallen, hier krijg je de opdracht toe. Een bewuste keuze van gehoorzaamheid. Jezus bewees Zijn liefde in volstrekte gehoorzaamheid.

Deze liefde kent de cultuur en tijd niet. De basis is toewijding. Niet een bepaalde geraaktheid in emoties. Het gaat over agape. Zelfopoffering. Jezelf wegcijferen. Dat is een vrucht van de Geest. Hem aanvaarden als je Heer. Hem op de troon.

Er is daarvoor een omkering nodig. Luisteren naar wat God zegt. Zo word je voller gemaakt door Zijn liefde.

Hoe ziet die liefde eruit? Als ik niet mag blind varen op mijn ideeën? Daar hebben we het Woord voor nodig. Gods definitie van liefde: in Zijn Woord, wet. En vooral in Jezus. In Zijn kruis.

Vers 9-21 is een praktische rij aanwijzingen. Hoe kan die liefde geleerd en geleegd worden! Ik probeer een aantal principes uit te vouwen. Praat daar eens over door! Hoe kan dit door jou vormgegeven worden? Dan komt er een vernieuwing op gang.

  • Vers 10: heb elkaar hartelijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Hier een mooi woord voor liefde: hartelijke liefde. Filadelphei. Liefde tussen broers en zussen. Misschien maakte je mee dat je een broertje of zusje kreeg. Pasgeboren, nieuw mensje. Zodra je het op schoot mag houden, ben je helemaal gek van het kindje. Je weet: wij horen bij elkaar. Een geestelijke familieband in de gemeente van Christus. Je zocht elkaar niet uit. Je bent elkaar gegeven. Kinderen van God ben je met elkaar (Rom. 8). Geestelijk familie van elkaar. Je vindt elkaar rondom het woord. Je leeft met elkaar mee. Je drinkt en eet van het brood en de wijn samen.
  • Nog een vers, vers 11. Wees niet traag van geest. Wees vurig. Dien de Heere. Heel praktisch! Gaat over je inzet. Niet traag zijn. Kan je eens over nadenken, hoe word je traag? Niet lui zijn. Vraagt inzet. Je neemt een uitnodiging aan. Dat je toch belijdenis gaat doen. Niet traag zijn. Niet afremmen. Maar jezelf bewust geven aan God. Daar word je een hoopvol mens van. Je richten op Zijn woord en wil.
  • Toewijding aan God. Dat gaat ook over de verspreiding van het evangelie. Dat mensen weten in wie je gelooft. Dat je blij bent met Jezus. De een zingend, de ander door te getuigen. Een ander door praktisch te dienen. Je geeft er vorm aan. Leven vanuit Christus.
  • Vurig van geest zijn. Heeft met koken of bruisen te maken. De melk kookt over. Vurig van geest. Manier waarop je Jezus wilt volgen. Dankbaar zijn voor Gods liefde voor jou. Ga je naar de kerk/catechisatie omdat het moet? Alleen vurig van geest. Dat het borrelt en kookt van enthousiasme. Zo wil God het. In de levende verbinding met God. Dat raakt aan de doorwerking van de Geest. Er komt een blijvende verandering op gang.
  • Het laatste voorbeeld. Woord en Geest hebben met elkaar te maken. Apollos was enthousiast voor God. Dan leef je uitbundig. Je wilt dat delen en praktisch maken.
  • Je wordt dan niet overwonnen door het kwade. Achter de Overwinnaar aan. Hem zij de glorie.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 25 september 2022, 17 uur. Schriftlezing Romeinen 12:1-21.