Geacht bruidspaar, ouders, oma’s, familie en vrienden, gemeente, er zijn door de jaren door over het huwelijk diepe dingen gezegd. Er is niets te vergelijken met het huwelijk. Wat is de betekenis en waarde van het huwelijk? De bijbel is er ook vol van. Op de tweede bladzijde van de bijbel komen we het tegen. Het is niet goed dat de mens alleen is. In het nieuwe Testament ook. Het eerste wat Jezus doet als Hij het land doortrekt, is gaan naar een bruiloft in Kana. Jezus zegt: het huwelijk is een zaak die God behaagd. De kerkvader Augustinus zegt: het huwelijk is een van de weinige dingen die uit de inboedel van het paradijs zijn gered. Een geschenk in een gebroken wereld. Gelaten door God.

Ik mag dit tegen jullie zeggen. De zonde heeft ontwrichtend gewerkt. Het huwelijk is door God gewerkt. Door God ingesteld. Ook vandaag nog. Hij brengt twee mensen bij elkaar. Jullie krijgen vandaag Zijn zegen mee. Ik wijs de ouders erop. Jullie weten van zorgen en verdriet. Ook verleidingen van alle kanten. We leven in een geseculariseerde maatschappij. Je wilt van alles meegeven. Maar je moet loslaten. Je kunt alleen maar vasthouden in het gebed. Bidden of ze in Gods wegen mogen gaan. Dat tere leven met God beoefenen. Dan zullen ze Gods zegen ervaren.

Jullie mogen aan het begin van je huwelijk in Gods huis zijn. Hier klinkt het Woord. Het geheim van het Woord hebben jullie leren kennen.  Weest in geen ding bezorgd. Zo begint de tekst. Ik kan me voorstellen dat iemand wat geïrriteerd raakt. Het is de dag van jullie leven. Waar wel een grote schaduw over valt. Je moeder overleed een maand geleden. Thuisgehaald. Toch een stralende dag. Elkaar als man en vrouw mogen ontvangen. Nu begint die dominee over zorgen. Maak je nou geen zorgen, het komt allemaal wel goed.

We hopen en bidden jullie een gezegend huwelijk toe. Er kunnen zorgen komen. In het huwelijksleven. Het formulier spreekt over voor- maar ook over tegenspoed. Kleine en grote zorgen.

Hoe kan Paulus zeggen, wees in geen ding bezorgd. Paulus kan makkelijk praten? Hij kent weinig zorgen? Ho eens even. Ik wil graag iets over Paulus vertellen. Weet je in welke omstandigheden hij dit zegt? Als hij in Rome in de gevangenis zit. Het is onzeker hoe het met hem zal aflopen. Hij houdt er rekening mee dat hij gedood wordt omwille van het evangelie. Een weinig benijdenswaardige positie. Als er een reden heeft bezorgd te zijn, dan is het Paulus wel. Uitgerekend deze man zegt, wees in geen ding bezorgd.

Jullie begrijpen, daar moet een diep geheim achter zitten. Het geheim van het geloof en gebed. Zijn leven kenmerkt zich door het gebed. Een les die jullie in de tijd die achter ligt ook samen hebben mogen leren. In geen ding bezorgd.

Ja denkt u, Paulus heeft onze tijd niet gekend? Hij wist niet van een digitale wereld. Via mobiel, appen, snappen … Hoeveel prikkels komen er niet binnen. Er komt veel kijken om het waar te maken in je werk, carrière. Leven en overleven in de maatschappij… Er worden zoveel giftige pijlen op het huwelijk afgeschoten. Je moet vechten een goed huwelijk te hebben en te houden. We kunnen ervan leren. Hoe gaan we met onze zorg om. We lopen het gevaar het buiten God om te doen. Hoe moet dit en dat? Ze staan een afhankelijk leven met de Heere in de weg.

Paulus wil je daarvoor bewaren. God wil je wegsleuren uit de kringloop, de cirkel van zorgen. Wees niet bezorgd. Hoe kan je dat nou zeggen? Er wordt een weg en therapie gewezen! Laat in alles uw verlangens bekend worden bij God. Paulus weet van de weg omhoog. God is ook in jullie geïnteresseerd. De Heere wil niet dat je gebukt gaat onder zorgen en verdriet. Je mag ze met Hem delen. Als Hij zijn schouders eronder zet, dan niet alleen onder onze lasten, maar onder heel ons leven. Hij draagt ons hele leven.

Hoe breed zegt Paulus het! In geen dingen… Geen! Uw verlangen in alles… Er valt niets buiten. Persoonlijke zorgen. Onbegrepen wegen. Dingen die je zo graag anders wilt zien.  Paulus spoort u en mij aan om de volle breedte van het leven bij God te brengen. Het gebed is het voertuig waarmee de zorgen bij God worden gebracht. Paulus wil dat bezorgde mensen biddende mensen worden.

Paulus gebruikt twee woorden: bidden en smeken. Dat smeken is de noodsituatie. Spanningen op je werk en in je gezin. Ik wil je als opa vragen ben je een biddend mens? Dagelijks? Hij ziet je knielen voor je huwelijksleven. Zullen jullie dat blijven doen? Als man en vrouw samen. Dagelijks contact met de hemel. Er komt van alles op ons af. Tijd met elkaar en tijd voor het gebed. Zoals het formulier zegt. In wijsheid bij elkaar wonen en niet verbitterd worden opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Er vallen dan lasten van je af. Dan beheersen de zorgen je niet meer. Hij ziet wegen waar jullie ze niet zien. Mogelijkheden waar jullie voor muren staan. Met bezorgd te zijn kun je nog geen el aan je lengte toedoen. Laat die krampachtige levenshouding toch los! Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. De Geest vuurt het gebed aan. Juist ook door de verkondiging. Er is een open hemel. Hoe gesloten die ook lijkt. Er is een open hemel in Jezus Christus. Door Hem is er toegang tot de levende God gebaand. Je mag met vrijmoedigheid tot Hem gaan. Daarom kan Paulus dit schrijven. Laat uw verlangens bekend worden bij God.

En ook met dankzegging moeten we dit doen. Bidden en danken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ze zijn met elkaar getrouwd. Daarom die niet scheiden. Wat een gebed tot een waarachtig gebed maakt, is de dankzegging. Die bewaart je voor een tijd egoïstisch gebed. Er is altijd reden om te danken. Al is het maar voor het feit dat God er is. Dat je mag aankloppen met al je nood. Er stond een kruis op Golgotha. Er was op Paasmorgen een open graf. Is dat geen reden om te danken?

Danken heeft te maken met denken. Denken aan Gods genade en trouw. Aan Zijn zorg en leiding in jullie leven. Ook in de periode van gemis. Om je leven aan God toe te vertrouwen. Je handen uit de mouwen steken, God heeft een hekel aan luie mensen. Je moet werken. Alles bij God brengen. En je handen vouwen.

Er volgt dan ook een belofte. De vrede van God zal uw gedachten bewaken. Er is oorlog uitgebroken. Maar God geeft vrede. De uitwerking is rust, vrede, overgave, vertrouwen. Die gaat alle begrip te boven. Een onwedergeboren hart begrijpt dat niet. Vrede staat tegenover bezorgd zijn. Het kan zijn dat mensen in de grootste zorgen verkeren maar toch vrede ontvangen. Getuigen van Gods kracht!

Bruidspaar, wat geeft vrede? Als je bij de Heere mag schuilen. De zorgen gaan niet aan je voorbij. De vrede van God is geen verdoving of een roes. Je mag wel de zorgen overdragen. Een heerlijke belofte. De vrede van God geeft rust.

Die vrede zal uw harten en gedachten bewaken. Die vrede als een soort schildwacht. Het hart als de kern van ons bestaan, de directiekamer. We dwalen makkelijk af en weg. Daarom een schildwacht. Het hart moet worden bewaakt. Vastgehouden worden. Zodat ze niet weglopen bij Jezus vandaan. Een schildwacht wordt jullie beloofd. Die bewaakt jullie hart. De weg van het gebed is een schildwacht. Zonder God is er geen vrede – uiteindelijk de toorn van God, voor eeuwig. We worden opgeroepen tot een leven met God. Wat een zegen als je in de hoede van God bent. Dat geeft rust in een onrustige wereld. Daarom, tot Hem! Tot wie anders?

Amen

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, huwelijksbevestiging en inzegening. Vrijdag 7 oktober 2022, 14.00 uur. Schriftlezing Mattheus 6:25-34 en Filippenzen 4:1-7.

 

Amen.