Koning Asa besefte dat een reformatie uit twee delen bestaat: het wegdoen van de afgoden en het oproepen tot inkeer en terugkeer naar God. God zegent Asa. Toch is er een dreiging van een oorlog. Daarom bidt Asa tot God waarin hij belijdt dat God groot is en redding geeft! Zo kunnen, mogen en moeten we steunen op God.

Ik heb boven de preek geschreven: Steunen op God. Gemeente, Asa is een wat minder bekende koning. Begin hem aan u voor te stellen. Achterachterkleinzoon van David. Vijfde koning uit Davids huis (Tweestammenrijk). David zijn betovergrootvader. Was bloeiende tijd. Geen oorlog. Periode van opbouw. Hoe kwam dat? Godsvrucht van Asa. Deed wat goed en juist was in de ogen van de Heere. Zette een reformatie in gang. Altaren vreemde goden worden weggenomen. Evenals offerhoogten. Dat bezeerde de Heere zeer: dat er afgoden bij moesten komen. Afgoderij. Geldt vandaag nog. Niet genoeg aan de levende God, dan sla je Hem in het gezicht?

Asa besefte dat. Wind van vernieuwing en herstel. Altaren worden niet voorzichtig beetgepakt. Nee, in stukken geslagen. Radicaal afgerekend. Naar Gods bevel. God kent geen pardon ten aanzien van afgoden. Hij weet hoe gevaarlijk ze zijn. Afgoden moet je niet voorzichtig behandelen. Ze moeten juist stuk.

Weet u wat het mooie is? Blijft daar niet bij. Hij roept op om de Heere te zoeken. Om Zijn geboden te doen. Dat lezen we in vers 4. Reformatie is niet alleen wegdoen van afgoden. Dat zou negatieve reformatie zijn geweest, een geestelijk vacuüm. Het gaat Asa om de dienst van God. Juda is er niet door alleen maar nee te zeggen. Het komt aan op een hartelijk ‘ja’ tegen God.

We zijn er niet door allerlei dingen af te wijzen. Duidelijke principes. Bijvoorbeeld in opvoeding. Dat willen we niet. Daar doen we niet aan mee. Dat is nodig. Zonder grenzen kunnen we niet. Maar indringende vraag vanmorgen: wat staat er tegenover? De liefde tot God? Nodiging om Hem te dienen. Alleen maar ’teugen’? En ‘nee’ zeggen. Is arm. Negatieve geest, zonder vreugde. Jongeren vertellen wel eens: wat mag er allemaal niet. Heeft jouw vader of moeder het wel eens over Jezus? Nee, daar hoor ik nooit over! Zo’n klimaat en opvoeding werkt door, een levenlang. Godsbeeld daardoor bepaald. Reeks geboden en verborden zonder de bewogenheid van Christus. Ons nee kan nooit zonder ja.

Dat is treffend bij Asa. Niet zo: beelden kwijt, reformatie voltooid. Nee. Roept op God te zoeken. God is de levende. Heeft recht op hen. Zoek Hem Juda! Alleen in die weg van Zijn inzettingen is zegen te verwachten.

Dat is wat! Zo’n geluid van de koning. Zo’n oproep vanuit Den Haag. Politici: scheiding tussen kerk en staat. Wordt in deze tijd een beroep gedaan op kerken om normen en waarden. Kan niet zonder in de samenleving. Werkloosheid leidt tot chaos. Onze samenleving verwilderen en verloederen. Welke waarden bedoelt men? Algemene fatsoensnormen of Gods wil? Van God moet onze overheid weinig hebben. Regering, progressief of conservatief, bid je er voor? Ruimte krijgen tot welzijn van ons volk.

Zo zorgde Asa voor een reformatie. Politiek en militair het nodige aangepakt. De Heere is daarin meegekomen, vers 6 en 7. Ze waren voorspoedig. Niet aan Asa te danken maar aan Zijn God.

Heeft 10 jaar geduurd. Toen verandering. Aangevallen door Zera. Bedoeïenen. Geweldige legermacht op de been. Dringt tot diep in land Juda door. Opmars is niet te stuiten. Krijgen we de indruk dat Juda verrast is. 40 kilometer voor Jeruzalem leger in slagorde opstelt. Is een beproeving. Gods volk wordt bedreigd. Zit de boze er achter? Ging het te goed. Juda werd gereformeerd en hervormd. Daarom over ander boeg. Hij is bezig volk van God te bedreigen. Gaat rond als een briesende leeuw. Probeert in de kerk door te dringen.

Vandaag de dag heeft hij andere machten. Ik denk aan postmoderne levensgevoel. Geraffineerd beïnvloed dat ons. Media. Publieke opinie. Social media. Misvormen onze mening. Gods geboden worden weggevaagd of aangepast. Vrede, vrede, en geen gevaar. Maak je niet ongerust! Bent u daar wel eens ongeust over? Hoe staat het tussen U en mij? Kennen we dat nog? Of zijn we ingeslapen? Als een van de kinderen niet mee wil naar de kerk… Onze zoon/dochter is er (weer) niet. Of rust weg als je twijfelt krijgt. Weg door de diepte gaat. Iets intens verdrietigs meemaakt. Of u maakt een geesteloze tijd door. Merkt weinig van Gods nabijheid. Gena vergeten? Hoe blijf ik staande? Als mensen je aanvallen op je principes. Jongeren of collega’s. Onrust en strijd! Net als in de tijd van Asa.

Wat doet de koning? 2 dingen. Brengt een leger op de been. En bidt. Werken en bidden. Onze tekst een rijk gebed vol overgave en vertrouwen. Niet: hij gaat eindelijk nog eens bidden. God het laatste adres in je leven? Nergens kunnen vinden, dat Hij….?! Asa zoekt meteen de weg naar boven. Asa kent de Heere. Tot zijn God. Zijn. God is geen vreemde voor deze koning. Niet alleen bidden, maar heel zijn leven wordt gedragen door het gebed. God is geen vage grootheid. Maar zijn God. Kan dat van u gezegd worden? Dan is de geest aan het werk. Hij brengt mensen tot de kennis van de Heere. De Heere mijn God?! Hoe je dat weet? Ken je een gebedsleven. Een afhankelijk leven. Niet van jezelf verwachten.

Asa heeft leger gemobiliseerd. Maar zij troepen redden het niet in eigen kracht. Vertrouwde op Gods kracht. Zijn gebed is een gelovig gebed.

Zullen we het spellen? U bent de enige die helpen kan. U ziet wegen waar wij ze niet zien. Asa begint met belijdenis wie God is. Hij denkt groot van God. Beseffen we wie God is? Waarom verwachten we zo weinig van het gebed? Waarom zo lauw bidden? Denken wij niet te klein van de Heere. Laten we belijdenis meenemen. Er is niemand zoals U! Grote gedachten van Hem.  Er kunnen geen omstandigheden zijn, of God is er tegenop gewassen. Wie is aan U gelijk? Dat is het gebed van Asa. Ik kom tot U. Bij wie anders? U heeft kracht en macht. We staan voor een overmacht.

Hij voelt zich klein en nietig. Maar de Heere wonderlijk uitkomst geven. Gideon, leger van 300. David en Goliath. Zwakke tegenover een machtige. Met zo’n God hebben we te doen. Is een bemoediging. In onszelf zo zwak zijn. Invloed van de boze. Zit u daar wel eens mee? We kunnen zelf onze kinderen niet vasthouden? Kun je de zonde aan? Er is maar iets nodig en je gaat onderuit. Ik ben zo zwak.

Wonder van het gebed: maar U kunt helpen! Het sterke doet U teniet. Psalm 35. Help ons! Wellicht stelt u Asa een vraag: kan dat wel? Is dit niet te vrijpostig? Jullie hebben dit niet verdiend? Hij vindt opening bij God op grond van het verbond. U bent onze God. Dat mag Asa zeggen. Dat God zelf een verbond sloot. Enige grond van het gebed. Niet vanwege Juda of Asa of vanwege die reformatie. Maar omdat God zichzelf gegeven heeft. Om Christus wil. Hij heeft het verdiend in die donkere nacht van Golgotha. Hij bad en smeekte. Alleen om Christus wil mag je naderen. God is daar gevoelig voor. Als Hij wordt aangesproken op het verbond. Iemand geen vrijmoedigheid om te bidden? Pleiten op het verbond! Beschroomd om te bidden. Nauwelijks durft te komen. Help ons Heere, onze God.

Dan komt Asa met de belijdenis: wij steunen op U. Steunen doe je als je het zelf niet meer redt. Hebben we nodig. Sterke steun vinden. Wat nu als de pijlers van de Brienenoordbrug niet op hun taak berekend? God is een stevige steun. Mensen kunnen tegenvallen. Van gemeente of ambtsdrager. Mensen kunnen niet altijd steun geven. Steunt u of jij op Hem?! Ik weet, van huis uit steunen we op onszelf en de zonde. Geest leert je steunen op God. Is een zegen. Op Hem kunt u nooit teveel steunen. Al staat er een heel leger tegenover je. Ik steun op de Heer.

Ik kom tot u in de naam van de Heer van de legermachten (zei zijn betovergrootvader). Niet in eigen naam. Nee. Dat heeft hij afgeleerd. Dan al verloren voordat je begonnnen bent. Niet de naam van kerk, gemeente of modaliteit. Nee. Alleen de naam van de Heere. Het is toch een geweldige troepenmacht? Ja, maar de naam van de Heere is sterker.

Het zijn stervelingen! Mens wordt getekend in broosheid. Mens is broos. Asa leert vijand zien door ogen van God. Bril van geloof. Ziet heel gewone en zwakke mensen. Die mensen kunnen geen stap zetten als God het niet wil. Dat geeft moed.

Wat een rijk gebed? Herkennen we het? Steunen we op God? Steunen op God is alles. Hele les. Steunen is uit handen geven. Kan moeilijk geven, als je 17 of 15 bent. Toegeven is een hele overwinning. Is tegenover de Heere niet anders. De Geest gaat soms diepe wegen van afbraak. God is ons vertrouwen zo waard. Zijn Zoon gegeven! Hij moest alle steun missen. Wij steunen op U! Doen we dat? Schuif dat niet voor je uit. Voorlopig red ik mezelf? Later. Kijk uit! Wie weet, of er een later komt. Is een gevaarlijk leven. Leef je voor eigen rekening. Dan wordt het omkomen. Zonder borg en verlosser voor de rechterstoel. God kan dat niet verdragen.

Wij steunen op U. Heerlijke belijdenis. In strijd, zorgen, gezinsleven, gemeentewerk. Was het maar waar? Wat een worsteling. Ik vertrouw op mezelf. Val zo weer terug. Geest maakt het anders. Psalm 52: God is mij steun en rots. We hebben dat gezongen tegen ongeloof en twijfel in. Koor nieuw lied instuderen, dat telkens zingen. Nu, dat telkens zeggen! Wij steunen op U. Dan niet beschaamd.

Eind hoofdstuk is leger verslagen. Heeft de Heere gedaan. Ze zijn gevlucht. Hoe God verdrijft, weten we niet. De eigenlijke strijd voert God zelf. Juda hoeft vanuit overwinning in actie te komen. God staat in voor een overwonnen strijd. Kerk strijdt vanuit Pasen. Vanuit de overwinning. Dat bevrijdt van kramp. Steunen op God, als zwakke. Zwak in mezelf. Machtig vanwege God. In Hem meer dan overwinnaar. Sterk in mezelf, dan zwak. Op de Heere steun, dan overwin ik. Laten we biddend steunen. Menigte tegenover ons? In Uw naam alleen. Steunen op U. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 29 juli 2018, 9:30 uur. Schriftlezing 2 Kronieken 14.