Hanna vroeg aan de Heere geen kind voor zichzelf, maar een kind voor de Heere. Zij stortte haar verdriet bij en voor God uit. Doen wij dat ook? Samuel werd aan God toegewijd voor een levenslange Levieten dienst. Een wonder om een kind te krijgen en eveneens om een kind af te staan. Opvoeding is een zaak van gebed, van gevouwen handen. Er kunnen zorgen zijn om kinderen te krijgen en zorgen als je kinderen gekregen hebt. God maakt een nieuw begin, nog voor het oordeel over het huis van Eli gaat. Van Samuel loopt de lijn naar Christus, die ook diende bij het altaar en kwam om verzoening te doen.

Een kind van gebed in de wereld gezet

Ik zal niemand vragen zijn vinger op te steken. Maar jongens en meisjes, pesten jullie elkaar wel eens? Ik weet niet of er iets ergers is dan dat. Met een kartelmes een sneetje maken en het hart eruit snijden. Een vrouw wist wat het was. Hanna. De vrouw van Elkana. Ze werd geplaagd omdat ze geen kinderen had. Ze werd geplaagd door Peninna. Hanna was intens verdrietig. Haar man probeerde haar te troosten. Ze was niet boos maar verdrietig.

Op een dag vluchtte ze naar de tempel. In de stilte. Bij God. Dat is de beste plaats. Is dat ook uw ervaring in uw verdriet? Je moet bij God zijn en niet bij mensen.

Hanna prevelt woorden. De priester verdenkt haar van dronkenschap. Dat kwam wel voor. De priester beschuldigt haar. Ze zegt, meneer Eli, ik ben helemaal niet dronken. Ik ben ontzettend verdrietig. Ik heb mijn hart uitgegoten. Uitgieten, dat is niet zoals een kopje water leeg kiept, nee een emmer leeg. Tot de laatste druppel. In grootste nood. Je helemaal leegmaken bij en voor de Heere. Ook als jij hier vanmorgen met veel verdriet bent. Niet stoom afblazen. Maar al je bekommernis op de Heere werpen. Hij zorgt voor mij. Hij alleen!

Daar heb je vanmorgen wat voor gekregen: de belofte van de Heere.

U herkent zich misschien in Hanna. Misschien niet vanwege kinderloosheid. Maar toch dat zielsverdriet. Diepe wonden. Niemand kent uw zorg. Niet zorg om een kind te krijgen, maar zorg om kinderen die u gekregen hebt. Zorg om de man, die de alcohol niet kan laten staan. Uw huwelijk dat ontbonden is vanwege de dood. Of om zonde en schuld. U weet dat u God eenmaal moet ontmoeten. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?! Wat een benauwdheid kan dat zijn!

De geschiedenis wijst ons een weg. Hanna stort haar hart uit. Voor de Heere. Je hebt misschien wel eens een moslim geknield gezien. Hanna ook. Het hoofd tussen de knieën. Ze bidt niet: geef mij een kind. Ze noemt zichzelf een dienstmaagd. Wel een sterk verlangen naar een kind.

Ze vraagt om een zoon. Dat moet nederig lijken? Is dit niet vrijpostig? Als Hanna een kind voor zichzelf verlangde, was een dochter net zo welkom. Ze vraagt niet om een kind van zichzelf. Ze vraagt om een kind van en voor de Heere. Geen voor jezelf. Geen pronkstuk. Hoe gaat het met je kinderen? Geweldig goed. Hij doet dit en dat… Of verlangde ze voor God, aan God gewijd nageslacht.

Als U de ellende aanziet, mij aanziet en mij een mannelijke nakomeling geeft, zal ik hem al de dagen aan U geven. Afgezonderd en toegewijd aan de Heere. Een nazireeër. Het is een diepe schaduw over verbondswraak die over Hanna lag. Een diepe smaad. De tekst zegt: ik heb gebeden en ik heb gekregen.

Vanmorgen zijn we drie kinderen gedoopt. Ik hoop dat zij kinderen van gebed zijn. Wat een wonder. Van God gekregen! Voor alle ouders in de kerk. Gezinsuitbreiding. Dat was bij Hanna niet buiten gebed omgegaan. Hoe is dat bij u en mij? Is gezinsvorming een zaak van gebed of berekening?

De tekst staat haaks op het moderne levensgevoel. Wie bidt er nou om een kind? In onze tijd: een kind genomen. Van God gebeden, dat gold voor Samuel. God opent de baarmoeder. Kinderen zijn ons toevertrouwd. Als een erfdeel. Alles van hem, is voor God, vindt Hanna. Dat geldt voor alles: gezondheid, zegen, overvloed.

U hebt het ook beloofd. Maar de uitvoering blijft op zich wachten. Het moet er toch weer eens van komen? De belofte hier uitgesproken, of in welke kerk dan ook, terwijl de uitvoering achterblijft. Hanna wil de belofte inwisselen. Even groot wonder om je kinderen af te staan als ze ontvangen. Afstaan om de Heere te dienen! Je kind afstaan, kort na de geboorte.

Als het kind 3 of 4 jaar, gaan ze weer naar Silo. Met offerdieren. Hartelijke overgave. Samuel wordt naar de tempel gebracht. Niet voor een dag, voor een week. Maar: alle dagen dat hij op aarde is. Uit huis geplaatst. Gebracht naar de tempel. Vanmorgen zijn drie kinderen naar de kinderen gebracht. Niet voor een week of uur. Maar ze zijn bij de Heere gebracht. Niet voor een paar minuten. In feite voor heel je leven. Bij God gebracht. Door het teken van de Doop. Hij heeft laten weten een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Geen werkverbond. Niet: vanaf vandaag sta je onder de dienst, onder de zweep. Nee. Een genadeverbond. Verzegeld! De belofte is verzekerd. Daarmee zijn de kinderen naar huis gegaan. Anders dan ze hier kwamen. Nooit meer uit te wissen. Een eeuwig verbond der genade! Zullen jullie, ouders, je kinderen dat voorhouden? Je gaat naar huis met een belofte en gelofte.

Hanna had beloofd dat ze Samuel zou afstaan. Ze heeft het wel gedaan. Hoe moeilijk is het om een kind een paar weken in het ziekenhuis achter te laten! Jullie moesten dat. Je kon via de computer meekijken. Samuel werd gebracht in de tempel. De zonen van Eli zwaaiden daar de scepter. Het ging er goddeloos aan toe. Hanna wist dat. De Heere was bij degenen die Hem vrezen. Als is de wereld in de kerk, u mag weten, de Heere is erbij. Heere, houdt ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Hanna wist dat, ook over Samuel. Ik hoor de vraag wel eens, kun je nog kinderen op de wereld zetten? Hoe zou het gaan? Geen fatalistisch denken, maar in geloof vertrouwen. In de tempel brengen: onder de beademing van het evangelie. Doopouders, zullen jullie je kinderen daarheen brengen en leiden? Is dat nodig om te zeggen? Ja, jammer genoeg wel. Je moet er aandacht aan besteden. Hoeveel jongeren verzuimen de kerkdienst niet. Slaap maar uit. Vanavond is er weer iets anders. Help elkaar daarin! Breng je onder de beademing van het evangelie.

Zo kon Hanna Samuel afstaan. Niet voor 10 of 25 jaar. Maar een levenslange Levieten dienst. Nu had ze geen zoon om voor haar te zorgen in haar ouderdom. Maar weet u van wie ze een kind kreeg? De Heere zorgde voor haar. Ze ontving er meer, lezen we in hoofdstuk 2. Is de opvoeding een zaak van gebed? De Heere houdt jullie aan je gelofte. Die geldt voor het hele leven. Hanna was niet klaar toen Samuel 3 of 4 jaar was. Nee. Veel werk: gevouwen handen. Moeder en vader. Samen. God spreekt jullie erop aan. Het is uw en mijn roeping. De schade die kinderen oplopen in een leven dat niet bij God hoort! Wijs op de verschrikking van de zonde. De Doop wijst de onreinheid van ons leven aan. Aan de verdoemenis onderworpen. Mag je ook vertellen van Jezus Christus. Van Zijn vergeving. Als we ons tot Hem keren en bekeren. En de Geest, die wijst het spoor achter Jezus aan.

Laat het geen woorden zijn! Dat kinderen denken: altijd dit en dat moeten. Maar laat ze voelen welke schat het is, Jezus te kennen. Spreek met uw kinderen over Zijn verbond en woorden. Spreek over Hem als uw Zaligmaker.

Samuel belijdt het geloof daar. Hij is blij als hij daar mag blijven. Liederen mag zingen. Vindt jij dat ook? Als je opstaat, naar bed gaat, onder de douche. Zingen tot eer van God! Samuel heeft de Heere lief. Zou je je kind dat niet kunnen? Carrière maken: achteruit, op je knieën, als een stratenmaker. Steeds minder worden. Bid met en voor ze. Dat ze de Heere mogen dienen, zeker in deze dagen. Samuel bad de Heere aan. In die goddeloze troep. Maar de Heere wilde er wonen.  Gemeente, wat een roeping. Een groot werk. Zo de kinderen te ontvangen. En ook belijden: wat schiet ik tekort, wat faal ik (ook ik als dominee). Je mag bij de Heere komen. Samen bij God komen. Doe je dat?

De Heere maakt hier al een nieuw begin. Van Samuel naar David. En daar vandaan naar Christus. Totaal verloren aan onze kant. In het bloed van Christus ligt reiniging. Samuel moest het redmiddel zijn. Hij diende bij het altaar. Onze Heiland diende bij het altaar. Brandoffer noch offer voldeden. Daarom kwam Christus. Om de eer van God te redden. Om u en jou te redden van het verderf. Zegt u daar Amen op?

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 30 augustus 2020, 9:30 uur. Schriftlezing 1 Samuel 1:10-11, 20-28. Bediening Heilige Doop aan een drietal kinderen.