Stefanus vol van de Heilige Geest

Waar de Heere krachtig werkt is ook weerstand. En dat ondervond Stefanus die als martelaar stierf. Maar hij stond er niet alleen voor. Vol van de Heilige Geest stond Hij rechtstreeks in verbinding met Zijn Heere en Meester Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader zit en als het ware opstond van de troon daar de stervende Stefanus Jezus zag staan in de hemel. De liefde van God in hem gewerkt wekte op tot wederliefde. Zijn sterven was ter ere van God. Zijn laatste woorden op aarde ‘Vader, vergeef het hun’ zijn dezelfde woorden als de eerste woorden van de Heere Jezus Christus die hangend aan het kruis op Golgotha Zijn Vader bidt om vergeving voor degenen die Hem kruisigen en daarmee niet weten wat zij doen.

Handelingen 7 vers 55a: ‘Maar hij [=Stefanus], vol zijnde des Heiligen Geestes‘.

Stefanus vol van de Heilige Geest

1. Zijn getuigenis;
2. Zijn uitzien;
3. Zijn sterven.

1. Zijn getuigenis

Gemeente, wij zeggen niet iets nieuws als we opmerken dat we allemaal op reis zijn naar de eeuwigheid. Mens gezet eenmaal te sterven. Het is de Heere die een groot onderscheid maakt tussen de ene en de andere mens. Natuurlijk, dat kunnen we ver van ons vandaan duwen. Mag genieten van het leven hier. Gedenk te sterven staat weleens bij een begraafplaats. Gelukzaligheid of rampzaligheid. Wij zongen Psalm 42. Ik zal God mijn God nog loven. Het komt op het woordje mijn aan. We moeten allemaal voor God verschijnen. Komt in gij gezegenden mijns Vaders. Of ga weg van mij. Een ieder onderzoeke zich nauwkeurig. Niet naar een ander kijken. Heel persoonlijke vraag. Ik zal God mijn God nog loven. Is God uw God? Dan is er een blij vooruitzicht dat de mens reeds streelt in dit leven. Zijn we het eigendom van Christus? Daar komt het op aan. Graf, dood, duivel en hel heeft Hij overwonnen. Ambrosius: het zien op Jezus. Zaak van vandaag. Hij doet de Zijnen zien. Het is de Heilige Geest die rondgaat op de aarde om mensen te doen delen hierin.

Handelingen der apostelen. Handelingen van de Heilige Geest. Wat is uw enige troost in lijden en sterven? Martelaar Stefanus. Een van de groten. Een van de 70 diakenen die gesteld was voor de armenzorg. Vol van geloof. Door de Heilige Geest geleid werd. Als Hij sterft, gestenigd wordt, dan staat daar een jongeling bij Saulus. Die heeft er dan een vreugde in. Later schrijft Saulus: degenen geleid door de Geest van God. Zo was het met Stefanus en ook van Paulus, wat een wonder was dat. Is voor u ook mogelijk. Deze dienst getuige van. Dat de goddeloze zich bekeerd en leeft. Iets mag leren van het leven van Stefanus. Vol van geloof. Allernauwst verbonden bent, verenigd bent met Christus. Alle zaligheid vindt in Hem.

Stefanus’ leven was een kostelijk leven. Genade. Leefde met de grote vraag: hoe komt God aan Zijn eer? Op de Pinksterdag de 3000 man, vragen: wat moeten wij doen om zalig te worden? Paulus ook op weg naar Damascus: wat moet ik doen, O Heere? Mijn hart o hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid. Hart vol van is loopt de mond van over. Prediker Stefanus, misschien wel Evangelist. Zielen wijzen op Christus. Jezus is mij alles waard. Zorgen voor dagelijks brood en geestelijk brood. Vurig prediker. Gaat ook onder u door nu er geen vaste predikant meer verbonden is aan de HHG gemeente Putten. Genade verkondigd wordt dan krijgt u de boodschap thuis dat buiten Christus een mens niet zalig kan worden. Jezus alleen.

Die ene Naam telkens aangewezen en aangeprezen. Geen andere hulp en Naam. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat is prediking. Alleen als de prediking hier op aarde uitgaat komt er altijd discussie. Vooral in de kerk. Vijandschap tegen vrije genade. U moet niet naar de wereld kijken. Wat een strijd. Wat gaat er weinig vanuit? Dat is eigenliefde. Wat wordt er veel uitgevochten. Jezus Christus en die gekruisigd. Als de Heere werkt zit de duivel ook niet stil. Ze kunnen Stefanus niet weerstaan. Omdat de Geest deze man gebruikt. Ze kunnen Hem niet overwinnen. Toevlucht neemt tot leugen en laster. En twist. Op kerkelijk terrein. Valse beschuldigingen. Geleid voor de Joodse Raad staat Stefanus. Hij zou gezondigd hebben tegen Mozes en de wet. Was een groot kwaad. Stond de doodstraf op. We bedoelen ermee, en ook de wet die telkens uitgelegd wordt in het Oude Testament. Zo ernstig beschuldigd wordt, dan komt de Heere zijn aangezicht bestralen. Tast mijn gezalfde niet aan. De verharding wordt meer en meer geopenbaard. Maar het getuigenis gaat verder.

Petrus valt voor de koude blik van een dienstmeisje en kan maar een ding zeggen en dat is ik ken de mens niet. Stefanus kan hier niet zwijgen. Niet bevreesd. Vol zijnde van de Heilige Geest. U moet Handelingen 7 maar eens doorlezen voor uzelf. Hij staat niet voor eigen kracht en eigen eer. Het gaat om Gods eer. In liefde geleid door de Heilige Geest. Gezondigd heeft tegen Mozes en de profeten dat hebt u gedaan. Tegen het sanhedrin. De Heere laat uitgaan een eerlijk getuigenis.

U kunt gebracht worden uit de rampzaligheid en komen in de hemelse gelukzaligheid. God neemt redenen uit Zichzelf. Uzelf leert kennen en ook Gode zij dank wat Jezus gedaan heeft. Geleerd door de Heilige Geest. Raakt de wortel van hun bestaan aan. Alle Godsdienst heeft voor de Heere geen waarde. Gaat om de ware Godsvreze. Een ding voor ogen, dat heeft Stefanus voor ogen. Dat de mensen voor Hem op de knieën komen en leren buigen. Niet voor hem maar voor de Heere.

Wat gebeurt er? Hun hart berst. Doorgezaagd. Ze kunnen Stefanus wel verscheuren. Met alle godsdienst. Vijandschap tegen de Koning der koningen. Een heerlijk getuigenis wat Stefanus hier doet uitgaan. Hij vol zijnde van de Heilige Geest. Jezus alleen. Daar vol van zijn. Mag geen andere Naam zijn. Vol van zichzelf ook. Geleid door de duivel. Aangrijpend gemeente. Maar de Heere wil het verbreken. Stefanus roemt over die ene Naam. Wat een haat ook bij de godsdienst in die tijd.

2. Zijn uitzien

Want hoe staat het daar als Stefanus benauwd wordt van alle zijden? Vele beschuldigen uitgesproken. Geheim van zijn staan. Geheim van zijn leven. Door de Heilige Geest geleid. Als de duivel woedt, geeft de Heilige Geest een afzien en een opzien. Dan bevindt hij, over bevinding gesproken, dat hij niet alleen is. De Heere is aan zijn zijde. De Heere ondersteunt. Het is de Heere die hem genadig is. Als er zoveel vijandschap komt, dan wordt hij helemaal in beslag genomen door de Heere. Stukje van de hemel op aarde. De Heere alleen. Troostvol. Waar moeten we aan denken? Zaligspreking zalig bent u als mensen u versmaden en liegende alle kwaad tegen u spreken. Hij wordt omgeven door een woedende bende. Een massa die hij nooit zelf kan overwinnen. Geen vlucht hier vandaan. Wel de vlucht naar boven. Rijk bestaat tot in eeuwigheid. Het zal u o mens aan niets u ontbreken. Als hij op de omstandigheden had gekeken dan was hij bang.

Discipelen in de storm. Jezus op de golven. Petrus stapt uit het schip. Zolang hij naar de Heere Jezus kijkt gaat het goed. Zodra hij naar de golven kijkt, dan dreigt hij te verzinken. Dan komt er angst. Stefanus mag zien op Zijn Koning die hij kent. Zalig Hij die in dit leven die Jezus Christus ter hulp heeft. Tot troost heeft. Uitzien. De duivel kan woeden. Zonder de wil van God kan er echter geen haar van je hoofd vallen. Stefanus mag de heerlijkheid van God zien. De volzaligheid wacht. Hij ziet een zalige heerlijkheid. Want mijn Redder staat daar gereed. Mijn Koning die ik liefheb van ganser harte. Ziende op Hem wordt hij getroost. De toorn wordt gestild. Als je Hem mag zien, dan heb je alles. Voor tijd en voor eeuwigheid. Daarom voor Stefanus een stukje hemel op aarde. Door het Woord. Aan Christus verbonden. We zijn op reis naar de eeuwigheid zeiden we net. Blij vooruitzicht dat ons streelt.

Stefanus ziet Jezus staande. In de geloofsbelijdenis staat dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Ereplaats. Hij staat gereed om Zijn knecht hulp te bieden. Het is als dat Christus van de troon is afgekomen om Stefanus te hulp te komen. Als ik bezwijken moet schenk u mij leven. Ziet, ik zie de hemelen geopend, Jezus staande. De Zoon des mensen. Bekende uitspraak. Ziet o mens. Oproep tot bekering nogmaals laten klinken. Nogmaals overtuigen. Die Jezus liefheeft heeft een leven tot in eeuwigheid. Wat heeft de duivel veel macht. Ze stoppen de vingers in de oren. Woord verwerpen. Inhoud van het Woord, Jezus Christus die ervan getuigen. Wat gebeurt er dan? Ze wierpen hem uit de stad en stenigden hem.

Jezus stond toch gereed om te helpen? Waarom deed Hij dat niet? Alle macht in leven en sterven. Hij helpt Stefanus niet. Hij kon het wel verhinderen. Maar wat was Gods eer? Juist dit. Dat het Gode verheerlijkend was dat hij zo stierf.

3. Zijn sterven

Stefanus wordt niet veroordeeld met een uitspraak. De straf op de lastering was de steniging. Er zijn ook mensen vol van de duivel. Verbinding tussen mensen en de hemel maar ook tussen mensen en de duivel. De haat tegen God komt hier zo aangrijpend openbaar. Getuige hier en de heerlijkheid van de Heere wordt gezien. Uitroep van wanhoop en ontzetting zou je verwachten. Nee gemeente. Hij is hier verbonden aan de Heere Jezus. Ze stenigden hem. Ontvang mijn geest, Jezus aanroepende. Vreugdekreet. Hart van deze man opvangt. Heere Jezus ontvang mijn Geest. Waarom zegt hij dat? Omdat  hij weet dat zijn Zaligmaker gereed staat om hem te ontvangen.

Met een grote stem. Stem van de man was een grote stem die hem wilde stenigen. Ook Stefanus’ stem. Heere reken hen deze zonden niet toe. Verbinding tussen de hemel en de aarde. Liefde komt hier openbaar. Liefde tot God en tot de naasten. Band tussen Christus en een christen op aarde. Eerste kruiswoord: Vader, reken hun deze zonden niet toe. Wat een liefde om jaloers op te worden. Dan gaat het niet om de hemel maar om de liefde tot God en de naasten. Zo wordt het voor Stefanus eenheid. De schare wilde hem de dood in. Dat was het doel. Of ging hij het leven in? De liefde waar hij in dit gebed van getuigt, stijgt hier tot een toppunt. Bedelaars die het van genade moeten hebben komen allemaal thuis. Ook met de daad. Wederliefde. Het kan hier ver gaan. Een grote in Gods Koninkrijk. Niet dat hij zo’n goed prediker was. Zoveel wederliefde openbaar kwam. Voetstappen drukken van de Heere Jezus. Het laatste woord wat Stefanus sprak op aarde was hetzelfde als het eerste woord dat Jezus sprak aan het kruis op Golgotha. Zijn beiden verenigd te samen zogezegd. Wat een leven en wat een sterven. Hebt uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken. De eeuwigheid in. Dan gebeuren er wonderen, vervuld van de Heilige Geest. Bij de Heere zijn. Wie Mij aanroept in de nood, vindt in Mij zijn gunst oneindig groot. Wat een sterven. Christus legde aan het kruis Zijn leven af. Verloor het niet van de dood maar legde het Zelf af. Stefanus ontsliep. Sterven werd erven. Hemels gewin. In het leven zien op Jezus alleen. Erfenis ligt te wachten, schrijft Petrus. Goed dat nimmermeer vergaat. Wat zou Stefanus verwonderd geweest zijn toen hij de hemel binnenging. Liefde ten toppunt. Hij voor mij. Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. De vraag voor ons: is Christus uw Zaligmaker? Dan dit blij vooruitzicht. Aangevochten. De Heere houdt ze vast. Ik heb ze in Mijn handpalmen gegraveerd. Daarom de grote vraag: is Christus uw of jouw Zaligmaker? Mag ik het zeggen door genade: mijn Zaligmaker? Amen.

 

Zondag 30 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. L. Groenenberg- Handelingen 7 vers 51-60