Bij de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus belooft de Heere Jezus dat de discipelen zullen worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Het ziet op de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. De discipelen wordt de belofte van de Vader voorgehouden en daarbij krijgen ze de opdracht om daarop te wachten, die biddend te verwachten. 

Lukas 24 vers 49: ‘En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte’.

Het wachten op de belofte van de Vader

Gemeente, jongeren en ouderen, wij bevinden ons in het kerkelijk jaar zoals we dat noemen tussen de Hemelvaartsdag zoals afgelopen donderdag gevierd en Pinkersteren, ook wel Weeszondag genoemd. Afgelopen tijd Paasfeest, Goede Vrijdag, veertig dagen na Pasen Hemelvaartsdag. En nu kijken we uit naar Pinksteren. Alles in lijn met wat de Bijbel ons leert.

Met Pasen dat de Vader de Heere Jezus opwekte uit de dood, en de Heere Jezus opstond uit de dood en de dood achter Zich liet. De dood verslonden. En dan zitten er tussen Pasen en Hemelvaart veertig dagen. De Heere Jezus had toen de Vader Hem opwekte ook direct naar de hemel kunnen gaan. Dat is niet gebeurd.

In die veertig dagen is Hij verschenen. Ja aan wie? Bij de voorbereiding bedacht ik dat het bijzonder is dat Hij niet verschenen is aan Pilatus. Om te laten zien dat die er flink naast zat. Of het Sanhedrin, kijk eens hier ben Ik.

Nee, Hij zoekt Zijn geliefden op. De vrouwen als eerste bij het graf. Emmausgangers. De discipelen. Daar zijn we vanmiddag aangekomen bij het lezen. Na Zijn opstanding voor Zijn Hemelvaart. Dat was nodig. Totaal uit het veld geslagen. Hun Meester, Rabbi. Ze hadden het gelezen, een ieder die aan het kruis hangt vervloekt. Als den vervloekte zondaar voor God gestorven. Ze kunnen er niet bij dat een gekruisigde de Levende is. Die twee dingen kunnen ze niet bij elkaar brengen.

Dat nieuws van de opstanding druppelt binnen. Emmausgangers. Bekend geworden bij het breken van brood. En de vrouwen. En Simon had Hem gezien. Een rollercoaster van emoties had de overhand bij de discipelen. En dan lezen we de Heere Jezus kwam bij hen binnen. Dat is de Heere Jezus ten voete uit. In de chaos van hun leven komt Hij. In het midden van Zijn geliefden. Weet u, Jezus is dezelfde. Ook onder de bediening der verzoening, u met al uw mitsen en maren, staat Jezus in het midden.

Als eerste neemt Hij op pastorale wijze hun bedenkingen weg. Toont hun de handen. Ik ben het echt, voel maar. En ze zien het. Ze hebben het misschien wel gezien: zie Jezus eet. Dan gaandeweg begint Jezus met het onderwijs.

Vers 44. Zeg broeders weet je het nog. Toen ik nog met je was. Toen ik de Schriften opende, Ik had het toch gezegd dat Ik moest lijden en sterven en opstaan uit de dood. De Heere Jezus gaat niet vertellen over die laatste momenten aan het kruis. Hoe Hij daar lag in de dood, dat is best interessant. Maar Jezus gaat de Schriften opendoen. Oude Testament, het Nieuwe was er nog niet.

Uit de profeten dat Hij moest lijden. Dan wordt het verstand verlicht. Dan gaan de Schriften open. Jezus getuigt naar de Schrift. Dan krijgen ze meteen de opdracht mee de discipelen, de wereld in. Vanaf Jeruzalem, de stad van Zijn Vader.

En de boodschap: Jezus Christus de opgestane, vergeving in Hem, al onze zonden gewassen in het bloed van het Lam. Jezus gaan verkondigen. Zijn ze direct gegaan? Direct woord bij de daad gevoegd. Nee. Dat was ook niet de bedoeling. Ze moeten eerst wachten. ‘En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.’

En zie. Erop letten dat iets groots gaat gebeuren. Handelingen 1 vers 4. Maar verwachtende de belofte des Vaders. De discipelen krijgen een opdracht om te blijven wachten. Er gaat iets groots gebeuren. Dat alleen al dat God ze de kracht uit de hoogte geeft, aan wie? Aan discipelen. Aan mensen zoals u, jij en ik.

Die ze ontvangen zouden. Ik zie daar een Petrus staan, een Thomas die verdronken was in zijn twijfel. Die discipelen die niet wakkert konden blijven met Hem in de hof van Gethsemane.

Wachten is pleiten op Gods Woord. Wachten zit ook iets in verwachten. Ik zal een voorbeeld voor de kinderen geven. De discipelen op grond van het Woord verwachten.

Als kandidaat preekte ik in het land, nog geen eigen gemeente. Papa komt ongeveer acht uur thuis. Reikhalzend zag ik je uitzien naar papa die dat had beloofd. Zo de discipelen. Reikhalzend uitzien naar wat God belooft. Mensen kunnen nog weleens verwachtingen niet waarmaken, ook al zijn er goede intenties. Maar God niet, die houdt Zijn beloften.

Jezus kondigt een Adventstijd aan. De discipelen moeten op grond van Zijn Woord reikhalzend uitzien naar de belofte van de Vader. Wat hebben de discipelen geleerd? Twee dingen. Eerste dat alles wat Hij geleerd heeft op grond van Gods Woord is gebeurd. Nu gaan ze leren niet alleen terug te kijken maar ook vooruit. Dit alles gaat gebeuren.

De Heere Jezus zei niet over tien dagen. Dat staat er niet, dat wisten ze niet. Uitzien reikhalzend met verwachting. Deze houding is typerend. Alle beloften zijn Ja en Amen. Voor het tijdelijke en toekomende. Dit is de belofte, dat wij zullen hebben het eeuwige leven.

Leven wij uit de hoop? De erfenis die op ons wacht naar Gods Woord? Alles wat God beloofd heeft zal bestaan. Dat is vast en zeker. Gods beloften geeft Hij niet om met de armen over elkaar mee om te gaan. Nooit. Maar om werkzaam te zijn. Weeszondag. Och dat Gij de hemel scheurde en Gij nederkwaamt.

Wat is nu de belofte van de Vader? Blijf in Jeruzalem totdat Gij aangedaan zijt met de belofte van de Vader. Aangedaan Grieks woord, aangekleed. Het word je als het ware aangekleed. De belofte van de Messias, de menswording lezen we in het Oude Testament.

Joël 1, Geest zal uitgieten over alle vlees. Jongelingen zullen dromen dromen. Ik zal in die dagen Mijn Geest uitgieten. Over alle vlees. Jesaja nog profeteerde: water gieten op de dorstige, stromen van water. Geest uitgieten. De kracht uit de hoogte.

In het Oude Testament ook de Heilige Geest uitgestort. U moet niet denken pas de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament koningen en zieners de Heilige Geest ontvangen. Je zou het met een kraan kunnen vergelijken. Drupjes. En dan als de kraan opengedraaid wordt, stromen van water.

Dan gaat Petrus uitleggen wat er aan de hand is. Handelingen 2 vers 33. Het is de Heilige Geest der belofte. Paulus bijvoorbeeld over spreekt in Efeze 1. Om vast te maken in de harten. Nu weten we dat de Heilige Geest uitgestort is naar de Schriften. Hoe kon het dat die belofte is overgegaan van de Vader naar de Zoon? Veel aan vooraf gegaan.

Wie wij zijn. Een onoverbrugbare kloof tussen God en een zondaar. Die belofte is nodig om die weg weer te banen naar Sion. Zullen we dat niet vergeten als het gaat om de belofte van de Vader? God Zoon had alles.

Op grond van de belofte is Hij uit de hemel neergedaald in een kribbe in Betlehem. Als we die heilsfeiten vieren, dan kun je die niet zomaar uit elkaar trekken.

Rijke kleed afgedaan, mensenkleed aangetrokken. Mensenkind. In een voerbak als een baby. Geleden van de kribbe naar het kruis. Om de belofte van de Vader te kunnen ontvangen, is Hij gekomen van kribbe naar kruis. Plaatsvervangend. Angst der hel geleden.

Deze Jezus waar de menigte in verachting op spuugde. De vervloekingen werden Hem toegewenst. Daar op de kruisheuvel haat en venijn. Hij heeft zondaren lief, goddelozen die niet eens naar Hem vroegen. Wat een liefde. Deze Jezus. Vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest.

Zo is Hij Goede Vrijdag in het graf gelegd. Werkelijk in de dood geweest. Door de Vader opgewekt uit de dood. Mijn Zoon het is genoeg. Jezus staat op uit de dood en laat het graf achter, Paasfeest.

Dan gaat deze Jezus veertig dagen later naar de hemel. Voeten los van de Olijfberg. Zo Jezus opgenomen in de hemel. De duizenden, tienduizenden. Jezus als triomfator in de hemel. De hel knerst haar tanden. Hij die vorst der aarde is toch alle hulde waard. Deze Jezus groot in kracht, hoofd van ‘s hemels legermacht.

Dan komt Hij daar Thuis en toont daar Zijn Middelaarshanden. Vader Ik heb betaald. Op grond van het werk van de Heere Jezus. Op grond van dat werk ontvangt Hij die belofte van de Vader. Is dat een wonder? Gemeente de belofte van de Vader is de uitstorting van de Heilige Geest op grond van het werk van de Heere Jezus.

Een stroompje werd een overweldigende rivier. Die de Vader door de Heilige Geest u, jou en mij zal uitdelen. Merkt u gemeente, dat als get gaat over Pinksteren. Dat de Heilige Geest gekomen is. De feest van de Geest. Gemeenten tongentaal kan spreken, of zelfs in de Geest vallen.

Als het buiten Christus is, dan is het fout en klopt het niet. Ten diepste is Pinksteren het feest van de verheerlijking van Christus. De Geest gaat uit van de Vader en Zoon. Toegepast door het werk van de Heilige Geest. Die ons leert bidden: Abba, Vader. Als we de Personen uit elkaar halen gaat het mis.

En nog iets als het gaat over de belofte van de Vader. Dat is dat wij hier in de kerk zitten. Dat als het Woord gepreekt wordt uit Jeruzalem, dat de Heilige Geest hier vanmiddag in ons midden is. Geest en Woord samengaan. Dat de Geest hier de bediening heeft vanmiddag hier in Putten. Dat Christus in het gewaad van het Woord tot ons komt. Dat het bloed van de kansel drupt voor u, jou en mij. Niemand uitgezonderd.

Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat de Heilige Geest niets liever wil dan een oprecht geloof ontsteken. Volmaken in de liefde van God de Vader.

Denkt u dat de kraan nog steeds drupt? Die wel, die niet. Dan hebt u het mis. God heeft geen lust in de dood van één zondaar. Gemeente, als de Heilige Geest door de belofte van de Vader is uitgestort, wat is uw antwoord? Ja?! Ja wat. Dan moet er meer gebeuren bij een mens. O ja? Waar wacht u op? Durft u werkelijk te zeggen dat er nog meer moet gebeuren.

Als u zondag aan zondag het rijke Evangelie hoort. Zijn Geest uitgestort heeft tot op de dag van vandaag. Wat moet er nog meer gebeuren? Welke mitsen en maren werpt u nog op?! Kom toch. Ik sta hier geen verhaaltje op te hangen. Ik sta hier namens mijn Meester.

We hebben allemaal een ziel voor de eeuwigheid. Niet om bang te maken. God heeft u vanmiddag getrokken met koorden van liefde. Dat heilsplan, mens geworden en God gebleven. Dat heilsplan in de eeuwigheid uitgedacht en in de tijd uitgevoerd.

U moet u best doen om onbekeerd te zitten onder de bediening van de verzoening. U moet schuilen. Laat het zover niet komen.

Kom toch. U hoeft niet te wachten op meer zondekennis, of met uw bekeringsgeschiedenis. Kom, op grond van Gods Woord, arm blind en naakt, tot de God die zalig maakt. Ik mag het u verkondigen, u wordt aangesproken. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij nu uw hart.

Amen.

 

Weeszondag 21 mei 2023 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. L.G. de Deugd – Schriftlezing Lukas 24 vers 36-53 en Handelingen 1 vers 4, Handelingen 2 vers 33