Wilt u werkelijk rust en vrede? Nergens anders dan bij de Heere Jezus Christus is die ware rust te vinden. Hij is de Zaligmaker van zondaren. Zijn het uw zonden, uw verdorven bestaan, dat u vermoeid en belast maakt? Ga dan zonder uitstel tot Hem. Heden indien u Zijn stem hoort, verhardt u niet maar laat u leiden.

Mattheüs 11 vers 28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven‘.

De ware rust

Gemeente, hier aanwezig en thuis verbonden, we horen vanmorgen een hartelijke, bewogen uitnodiging om tot Hem te komen. Het is een heel bekend wordt maar daarvan mag niet worden aangenomen dat het metterdaad wordt verstaan. De Heere Jezus spreekt het uit nadat Hij het welbehagen voor de Vader is uitgesproken. Eerst spreekt Hij het ‘wee u’ uit over de steden. Het welbehagen van de Heere breken wij niet door. Hooggebergte.

De weg van de hoogten loopt naar beneden. Door de verootmoediging. Verborgen voor de wijzen en verstandigen maar voor de kinderen geopenbaard. Waar wij om hebben te bidden is om het kinderlijke vertrouwen. En de kracht van Gods Geest. Zonder de werking van Gods Geest leidt ons allemaal maar verder van de Heere af. Zij die het kennen zullen het verstaan.

Ingaan op de hartelijke uitnodiging. Komt allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Wie laat deze uitnodiging uitgaan? Dat is van belang. Ook in het dagelijkse leven. Als Koning Willem-Alexander ons uitnodigt, dan zullen we die niet zomaar naast ons neer leggen. Als onze buurman ons uitnodigt, dan kan het zijn dat we zeggen: o ja, daar mag ik ook nog naar toe.

Hij doet dat door de werking van de Heilige Geest. Dat mensen Hem gaan kennen. Van fundamentele betekenis. U gaan kennen en Jezus Christus, Christus bad erom in het Hogepriesterlijk gebed. Hem nodig gaan krijgen als de Vader van zondaren. Om de treurenden te troosten. Om zalig te maken wat verloren lag. Om te vinden wat verloren was.

Daarom kwam Hij. Leed Hij. Heel Zijn leven en in het bijzonder het laatste deel. Golgotha. Daar voor de zonden betaald. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. De Vader heeft alles aan Hem overgegeven. Dat wil ook meteen zeggen dat alle zegeningen in Zijn handen zijn. De zegen van kardinale betekenis. Hij Zich verbonden Zijn volk veilig te leiden.

Is zo machtig en magistraal dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. Schild in het strijdperk van het leven. Voor dit alles moeten we bij Jezus zijn. Komt herwaarts tot Mij. Waarom is dat zo belangrijk dat we naar Hem luisteren, goed naar Hem luisteren? Omdat vandaag zo ontzettend wordt beloofd.

De een zegt kom bij mij om rijk te worden. Of om gelukkig te worden. Of genot. Hoe dan ook de mens is op weg naar het verloren paradijs. Onbereikbaar. God hoeft maar met een vinger aan te raken en de mens is er niet meer. De duivel beloofde ook. Eva is erachter gekomen dat het een grove leugen van de duivel was. Die duivel is nog niets veranderd. Nog steeds hetzelfde patroon. Met alle desastreuze gevolgen van dien.

In de wereld allerlei vermommingen en die kunnen ook kerkelijk zijn. Zijn Woord en uitnodiging wordt tot grote schade verworpen. Terwijl er nog nooit iemand door al die eeuwen heen bedrogen mee uitgekomen. We moeten Hem niet verwerpen die daar spreekt. Zijn Woord is volstrekt betrouwbaar. De genezende Arts. Komt allen tot Mij. Wil je behouden worden, dan moet je bij Mij zijn. Wil je rust hebben, dan moet je bij mij zijn.

Tegen wie zegt Jezus dit? Allen die vermoeid en belast bent. Je kunt belast zijn zonder vermoeid. Alle mensen bevinden zich van nature onder een zware last. U begrijpt dat niet iedereen vermoeid is. Er zijn wel uitleggers, toen en nu, dat er zijn die denken dat het een juk van de ceremonieen is. Zoals Petrus noemt het juk. Anderen denken aan last van inzettingen. Mensen een zware last op leggen.

Ik zal het niet veroordelen maar we moeten toch wat dieper graven. Verslagen van hart. Diep in de spiegel van de wet gekeken hebben. Mensen die weleens, die schrikken, dat ze voor God moeten verschijnen. Ik weet niet of u het bewust bent wat we zongen voor de dienst dat God dwars door ons heen kijkt. Niets, niets is bedekt o Oppermajesteit voor Uw alwetendheid. Tot schrik van mensen die God niet vrezen maar tot troost van hen die Hem vrezen.

Als ze in de weg van het Woord gaan en weten dat ons hart zo arglistig, zo dodelijk is. Wat gebeurde op de Pinksterdag? Petrus zei: die Jezus die u gekruisigd hebt. Mannenbroeders, wat moeten we doen? Hetzelfde zien we bij Paulus op de weg naar Damascus. Die stokbewaarder in Filippi. Of bij David toen Nathan kwam: u bent die man. Ik weet niet of dat profetisch weleens zo bij u is binnengekomen.

Last van de zonden die drukt. Zielsveel bevrijden wil. Onrust in je geweten omdat die wet je zo aanklaagt. Haakt naar rust omdat die zonden zo knelt. Hoor dan met heel de spankracht van je ziel, kom tot Mij zegt Jezus. Probeer niet de schijn op te houden. Er zijn heel wat verontruste zielen die een vrolijk gezicht laten zien maar een onrustig hart hebben. Er zijn zoveel stemmen die zeggen hier moet je zijn. Nee zegt Jezus. Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven. Ik ben de goede Herder. Ik ben de Deur.

Hij zet die deur maar niet op een kiertje. Hij zet die deur wagenwijd. Een van de Erskine’s zei: daar wordt niemand van buitengesloten dan die zichzelf uitsluit. Al bent een bedrieger. Als een Manasse, Rachab de hoer, afperser Zacheus. Iemand zegt, wacht even. Ik ben geen bedrieger, geen hoer, geen afperser. Dank God ervoor dat God die uitbrekende zonden niet toegelaten heeft. Maar hebt u weleens ontdekt dat die kiem van de zonden in u is?

Komt allen tot Mij. Meer of minder belast wordt niet op de weegschaal gewogen. Allen die vermoeid en belast zijt. Komt allen tot Mij. Daar ben ik niet geschikt voor, denkt iemand hier of thuis misschien. U denkt zich eerst wat op te knappen? Dat zegt Jezus niet. Breng dit of dat maar mee. Dat is het woord van de Farizeeer. De mensen van de bezittende klasse, om ze zo maar te noemen.

Jezus zegt ook niet wachten met komen en maar gaan zitten wachten. Dat is het woord van de dweper, van de geestdrijver. Christus zegt komen. Hij is de Zaligmaker van zondaren, van goddelozen. Niet de Farizeeer maar de Tollenaar die van verre staat. De Heilige Geest brengt ons in zo’n positie dat Christus ons alleen kan redden. Zo een droefheid dat Christus alleen kan troosten. Zo de kracht van de zonden gevoelen dat Christus ons alleen kan verlossen.

Er zit een waarschuwing in. We kunnen het nauw nemen, ernstig geweest zijn. En toch niet gered. Omdat we tot Christus komen. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Wat is dat dan? Werkelijk in Hem geloven. Werkelijk, zaligmakend. Wie de Zoon van God gelooft heeft het eeuwige leven, die Hem niet geloofd is reeds veroordeeld. Geloven is van alle gronden die ik denk te hebben afgedreven worden.

Het is door alle bodems heen zakken. Het is vluchtig tot Christus vluchten. Ootmoedig de hand op Christus leggen en de hand op Zijn offer leggen. Heden zongen we in Psalm 95. Heden zo U Zijn stem hoort. Laat u leiden. Dit appel staat onder de beloften. Die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten. Zie dan hoe gepast dit is in de toestand waarin u zich bevindt. Hoor de Evangelieboodschap. Zit u onder de kracht van het verderf, hoort het waar van het Leven.

Bent u nog steeds bezig de hele wet te houden om voor God aangenaam te zijn. Stop ermee. Uit mij geen vrucht. Het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid eenieder die gelooft. Dat hooggebergte. Komt allen tot Mij en Ik zal u rust geven. Heeft u last van de duivel die u verzoekt? Hij is ook Zelf verzocht geweest. Het is dan ook de grote, grote Evangeliedienst om zondaren tot Christus te roepen.

Zijn Goddelijke Woord te roepen wendt u naar Mij toe en word behouden. Zoek het in de Schriften, niet in uzelf of in de wereld. Heft uw hart tot Hem. Klaagt Hem uw nood. Gelooft Hem en bidt Hem u te overtuigen. Zijn macht en goedheid oneindig groot is. Hij is juist zo’n Zaligmaker die wij nodig hebben. Het Woord komt binnen zodat het u raakt. Precies zoals u het nodig hebt. Zoals die gelijkenis van de verloren zoon. Ik ben niet waardig een van uw kinderen genaamd te worden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Kom en hoor Zijn troostrijk Woord. Kom, telkens komen. Niet een keer komen en daarop rusten maar telkens weer. Volgen.

Als we werkelijk vermoeid en belast zijn, dan zullen we dat ook werkelijk doen. Dan zullen we ook werkelijk Zijn strijd strijden. Als je tot Christus komt, dan zal het je niet pijnlijk vallen. Ook jullie niet jongeren. Als je denkt aan het zondig vermaak. Niet pijnlijk. Het zal je een stille vreugde geven in Zijn spoor te gaan. Door het komen tot Hem, geloven in Hem, vinden we rust.

Wie heeft er op gezette tijden geen behoefte aan? De echte werkelijke rust vindt je niet in deze wereld. Soms denken ze daar ze er heel dicht bij zijn en dan wordt het zomaar ineens afgebroken. De wereld zit boordevol leegheid. Hoe komt het? Niet omdat we vermoeid zijn van de zonden maar aan Jezus voorbijgaan. De rust is een aangename zaak.

Na een lange week werken is de rust een aangename zaak. Velen zoeken de rust aan het strand of in het bos voor zover toegelaten. Maar in Zijn Woord en huis vinden we werkelijk rust. Ook aan Zijn tafel. De duivel zegt ga met mij mee en ik zal je macht en grootheid geven. Maar Jezus zegt kom tot Mij en Ik zal u rusten geven. Het is meer dan lichamelijke rust, meer dan rust in hun hoofd. In de wereld geen rust. Ook in de vakantie nog jagen. Het lijkt wel een snelweg.

Je kunt een groot inkomen hebben en geen rust. Jezus geeft rust niet alleen in het hoofd maar in het hart. De kerkvader Augustinus aan de Noordkant van Afrika zei in de vierde eeuw die gevleugelde woorden: onrustig is het hart totdat het rust vindt in U, o God. We moeten ons de rust niet laten aanpraten. Die rust wordt geschonken. Gods gave. Vergeving van de zonden. Dat kardinale. Op grond van het offer van Christus.

Het is de rust van de vrees van de wet. Rust van de sabbat. Rusten van onze boze werken en Gods Geest in ons laten werken. Zolang de mens die rust niet heeft gevonden, twist God met hem. Ook nu. Want Hij neemt het werk van mensen niet aan. Waar de Geest komt en werkt, dan schuift Hij de mens radicaal aan de kant. Zouden wij die rust moeten kopen, helaas dan zou het niet kunnen. Als het ons loon zou zijn, dan zouden we niets hebben om aan te bieden.

Rust in goede en kwade dagen. In dagen van gezondheid en ziekte. Hij zal ons in staat stellen de loop in de loopbaan met lijdzaamheid te lopen. Ik hoef niet duidelijk te maken dat geld en goed maar een betrekkelijk bezit is en zomaar weg kan vliegen. En gezondheid fragiel. Een schrede tussen ons in de dood. Maar de mens die werkelijk in Christus gelooft, werkelijk en zaligmakend, die heeft iets dat hem nooit zal worden afgenomen.

Dan ben je rijk in God in Christus. In Hem is al mijn heil en eer. Op die eeuwige rust hier al zicht hebben in beginsel. Fel bestreden, aangevochten. Daarom tot de gemeente komen. Gods Geest in ons laten werken. Opdat de eeuwige sabbat zou aanbreken. Ik word eraan herinnerd als ik langs een huis fiets waarop staat ‘de rust is elders’. Het is de lijfspreuk van Marnix van Sint-Aldegonde, bondgenoot van Willem van Oranje.

Naast en hier blijft er een rust over voor het volk van God. Hier zijn we in het strijdperk. Eeuwige rust voor de heiligen. Onze harten zullen niet meer gepijnigd worden. Hart niet meer gekwetst worden. Ogen niet meer betraand worden. Voor allen die Christus in hun hart hebben. Moet het niet aangrijpen wat er allemaal gebeurt wat in flagrante tegenstrijd is met Gods wet is? Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Hoeveel heeft Gods volk niet met de achtervolgingen van de satan te doen.

Wat is het dan onvoorstelbaar belangrijk dat we zonder uitstel heden tot Christus komen. Wie tot Christus komt heeft geen rust en vrede. De mens is een onstuimige zee die niet tot rust komt. Als u tot Jezus niet wilt komen, dan zult u nooit rust hebben.

Dan zal het eeuwig door uw hoofd hameren: niet gewild, niet gewild. Wroeging. En dat terwijl je zo hartelijk, welgemeend bent geroepen. Ik vraag u: bent u tot Christus gekomen? Wat zal u dan vrezen, waarover zou u dan klagen? Behalve over uzelf. Kijk even terug op de tijd dat de Heere u vond. Slapende in de zonden. Hulpeloos. Ongevoelig waar u zich in bevond. Kijk vooruit. Een onverderfelijke erfenis. Een onbewogen Koninkrijk.

Kijk op Hem aan wie wij de zaligheid hebben te danken. Laten we op Jezus zien. Die het voor vreugde heeft geacht. Hij komt! Of ooit iemand die Hem in oprechtheid en waarheid diende, is verlaten?! Of hij ooit een ellendige heeft afgewezen?! Ik bid u: berust in ’s Heeren welbehagen, Hij doet welhaast uw heilzon dagen, mijn redder is mijn God. Amen.

 

Zondag 9 augustus 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. K. ten Klooster – Schriftlezing Mattheüs 11 vers 20-30