Petrus schrijft aan de jonge christengemeenten dat ze een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig en verkregen volk zijn. God had Israël apart gezet, maar sinds Pinksteren wordt de gemeente ook bij Gods verbond gerekend. Ze gemeente is een familie, die geroepen wordt om de deugden Gods te verkondigen. God verkoos uit soevereine genade mensen uit om zalig te maken, Hij veranderde hen van nachtmensen in dagmensen. Opdat zij in het licht van Christus zouden leven en Hem zouden grootmaken.

‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’

Een heilig volk

Gemeente zoals aangekondigd, vindt u de tekst in vers 9. Boven de preek heb ik geschreven:

Een heilig volk

  1. Voorrecht dat we genieten
  2. Doel waartoe dat voorrecht moet dienen

Gemeente, ouders onder ons, ik weet niet hoe het u vergaat, als mijn kinderen ongehoorzaam zijn, is dat meestal een kwestie van niet willen (niet van niet kunnen). Zo ook ongehoorzaam zijn aan Christus. Van der Groe zegt ergens: als we nooit aan onze onwil ontdekt zijn, moeten we niet spreken over onze onmacht. Het is moedwillige ongehoorzaamheid.

Ik denk aan hen die zich stoten aan het evangelie. In vers 7-8. Er is geen grijs gebied. Of we nemen het woord aan of we ergeren ons aan dat woord. Ons einde zal dan vreselijk zijn. Wie Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking.

Gemeente, in vers 8 lees ik: waartoe zij gezet zijn. Hoe zit dat? Een donker woord. Maar Gods Woord. Niet schrappen dus. God beschikt alle dingen. Er gaat niets buiten zijn raad om. Laat ons niet over deze afgrond heen buigen. De verborgen dingen zijn voor de Heere; de geopenbaarde voor ons en onze kinderen (Deuteronomium 29). God heeft een hoeksteen gelegd. Je komt tot de steen of je struikelt erover. Het een of het ander. Buigen of struikelen! En daarom blijf geen moment langer ongehoorzaam. U kunt het God niet verwijten als u op zo’n grote zaligheid geen acht hebt geslagen.

Maar in vers 9 lijkt iets van een tegenstelling te zitten. ‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ Wat een mooie tekst! Dat doet vermoeden: wat moet dat vol zijn. Er klinken titels in door. Zijn niet de minste titels. Petrus spreekt mensen aan die in de kerk komen. Die laten dopen. En die het moeilijk hebben. Petrus schreef aan christenen die al te maken met vervolging. Om een hart onder de riem te steken.

Die stenen over de hele wereld worden erbij getrokken. Een geestelijk gebouw. Een tempel. Die stenen zijn in zichzelf verloren. Maar ze worden op die hoeksteen gelegd. Dan krijgen ze waarde. Vanwege de dragende hoeksteen: Christus. Daarom die eretitels hier.

Het zijn er 4: 1. een uitverkoren geslacht; 2. een koninklijk priesterdom; 3. een heilig volk en 4. een verkregen volk. Die heidenen krijgen deze titels mee. Als wij daarover nadenken, horen we titels terug. Namelijk die God aan Israël had gegeven (Exodus 19). Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. En Deuteronomium 26. Verbond is niet alleen met Israël. Het is Pinksteren geweest! De heidenen zijn mede-erfgenamen. Ze behoren nu ook bij het huisgezin. Het wordt nu ook van de gemeente gezegd. Wat groot. Dat de bijbel hier open mag liggen. Al behoren we niet tot het joodse volk. Wat een wonder gemeente. Heidenen, ze worden aangesproken als een uitverkoren geslacht.

Dat zijn grote woorden! Jezus had gezegd dat Hij ook nog andere schapen had. Hier zien we het. Een uitverkoren familie, zo zou je ook kunnen vertalen. De christelijke gemeente moet namelijk ook familie zijn. Een uitverkoren familie. Geen los-zand-theologie. Het zijn met recht kinderen van een Vader. Wij mogen 10 kinderen hebben – die genieten dezelfde voorrechten. Christenen zijn familie. De ene steen draagt de andere.

Waar komt de uitverkiezing vandaan? Bij God natuurlijk. Hij verkoos. Anders zou je dat niet zeggen. Calvijn zegt: God verkoos dat je een mens bent en geen beest. En: dat je mag behoren tot het verbond en de gemeente. En de verborgen kant, maar die zijn voor de Heere, onze God. De Heere legt mest om je levensboom. Hij verkoor! Ds. G. Boer zei: het bruist van Goddelijke activiteit. Hij verkoos vanuit de dood tot het leven. Evangelie is letten op wat God doet. Wat heerlijk. Het was vrije ontferming. Vrije gunst. God verkiest zondaren – de slechtste. Dat is toch niet klein te krijgen.

Geef de duivel geen ruimte door te gaan wroeten in de verkiezing. De Heere is soeverein. Hij wil Zijn kinderen vertroosten. Het is geen muur maar een deur! Dat is de verkiezing. Als die er niet was, werd er niemand zalig. Dat komt bij God vandaan. Daarom een uitverkoren geslacht.

Een koninklijk priesterdom. Het kroondomein van Jezus. Wij kennen geen priesters meer – uit de stam van Levi. Geen offers meer. Ook niet zoals in de Rooms-katholieke kerk, dat priesters de mis bedienen. Maar geestelijke priesters. Geen witte lijfrok. Wel een priesterlijk hart. Gereed om de Heere te dienen. Het gaat om het priesterschap van alle gelovigen. Ambt van alle gelovigen. We moeten een priester, profeet en koning zijn.

Van ouds werd de Doop gezien als een soort priesterwijding. Moet je eens over nadenken. We moeten geestelijke offers brengen op het altaar van een brandend hart. Zelfverloochening, de lofzang in stilte is ook een offer. Zijn Naam belijden! Zijn wij een priester? Ons leven Hem te wijden. Romeinen 12: uw lichaam stellen tot een Gode welbehagelijke offerande.

Er volgt meer. Een heilig volk. Niet in zichzelf. Maar in Christus. Die gebeden heeft, Johannes 17: Ik heilig Mijzelf in hen opdat zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Hij is gegeven tot heiligmaking. Afgezonderd zijn. Apart genomen. Zoals Israël oudtijds genoemd werd. God had ze afgezonderd van alle volken. Petrus zegt: die beelden die over Israël golden, die gelden ook voor de kerk. Vervangingstheologie: alle beelden zomaar op het Nieuwe Testament plakken. Of andersom: Oude Testament is Israël, heeft niets te maken met de gemeente. Maar de Geest denkt er anders over. De gemeente is erbij getrokken. Daarom dopen wij. Ze zijn gebrandmerkt. Ze hebben een tattoo gekregen, hoorde ik een dominee zeggen. Doe er niet aan mee hè, met die tattoo, afgodisch tot en met.

En een verkregen volk. Een gekregen volk. Zondag 1: dat ik niet van mezelf van het eigendom van mijn Zaligmaker bent. Een verkregen volk. Hoe dan? Is dat uw vraag? Hoe heeft hij ze gekocht? Paulus zegt: verkregen door Zijn eigen bloed. Verlost uit ijdele wandeling, niet door goud of zilver, maar door bloed van een onbestraffelijk Lam. Dure prijs! Het heeft Hem alles gekost om haar als Bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Ze waren van God vervreemd. Geen hoop. Moedwillig losgeslagen van God. Daarom in vers 10: gij die eertijds geen volk waart. Ze stonden overal buiten.

Soms hebben ouders er een verre reis en veel energie voor over om een kind te adopteren. Zo is het ook met Christus. Hij gaf Zichzelf op het altaar van Gods gerechtigheid. Tot een rantsoen voor velen. Hij stortte Zijn eigen bloed. Alleen zo kon het. Hij trok ze zo. Uit de duisternis.

Met welk doel dus? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen die u geroepen heeft. Om nachtmensen tot dagmensen te maken. Te verlossen. Tot kind van het licht te maken. Te roepen. Om ze te trekken uit de macht van Satan. Van buit van Satan tot Bruid van Christus. Is het licht al opgegaan in uw leven? Ds. G. Boer zegt: het is wel een door en door schuldig volk. Er is alleen maar duisternis in mij. Hoe donker is het hart waar God niet woont. Waar Jezus niet is. Wat een wonder als het licht opgaat! Als Hij trekt met koorden van liefde. Hij laat Zijn stem horen. Is dat herkenbaar? Hij werd je te sterk. Je kwam vanuit het duister. Kohlbrügge vraagt: wanneer gaat het licht op? Als je alles ziet en vindt ik de ander. Dat is de Heere Jezus Christus. In Zijn licht zien wij het licht. Overgeplant. Wat een wonder.

Nu nog een ding. Wat is het doel dan? Nou, opdat gij zoudt verkondigen de deugden. Wat is dat? Gods morele voortreffelijkheden. Wijsheid, goedheid, rechtvaardigheid. Waarom doet Hij dat? Waarom moeten er kinderen gedoopt worden? Opdat wij de lof van Hem zouden verkondigen. Daarom had God Zijn volk apart gezet en uit Egypte geleid. Met dat doel opdat hun handel en wandel tot eer van God zou zijn. En opdat ze de deugden zouden verkondigen.

Nou, wat kwam daarvan terecht? U weet tot wel van die repeterende manier van vertellen in Exodus? Elke keer dat murmureren. Petrus schrijft dit ter bemoediging. In de 2e brief is er ook een dreiging. God heeft recht op ons. Israël moest een licht zijn, maar Romeinen 9:6, niet alleen zijn Israël die Israël heten. Al waren ze besneden. Al waren ze onder gedompeld in goedheid van God. De Heere zei: Ik heb recht op je. Denk niet: ze zijn gedoopt, dus zit het wel goed. In tegendeel. Daar gaat het maar al te vaak goed fout. Omdat wij ondergedompeld zijn in de beloften, klemt het des te meer: verhard je niet, maar laat je leiden. We waren er zo dicht bij. Denk aan Kapernaüm. Tot de hemel toe verhoogd. Gedoopt, psalmen gezongen, bij het woord opgegroeid, zoveel preken gehoord… Ook dat is een les.

Opdat gij zoudt verkondigen. Spreek je wel eens een goed woord over de Heere. Dat begint in de binnenkamer. Maar het moet naar buiten toe. In het Grieks staat het woordje ‘ex angelo’. ‘Angelo’ is engel. ‘Ex’ is naar buiten. In handel en wandel zichtbaar! Hij is mijn Meester en Koning. Zijn wij vruchtdragende ranken? Je weet toch wat er met dode ranken gebeurd? Snoeien doet groeien. Dat doet de Landman. In Zijn wijsheid. God grootmaken. Gemeente, leg je leven er maar naast. Ik denk aan dat kleine ventje. Aan de hand van moeder, naar Silo. Wat heeft Hanna gebeden voor hem. Amper gespeend, dan neemt ze hem mee en brengt hem bij Eli, op de profetenschool. Daar moet hij zijn. En hij bad aldaar de Heere aan. Een kleuter misschien. Een jaar of 5. Hij zong mee in de kerk. Dat was voor hem heen probleem. Hanna had haar doel bereikt. Ik moet het anders zeggen: het was Gods doel. Waarom zijn we geschapen? Eerste vraag van de Westminster Catechismus. Om God te loven en te prijzen en eeuwig in Hem te verblijden. Amen.

 

Hersteld Hervormde Gemeente Ridderkerk, zondag 7 juli 2019, 10 uur. Schriftlezing 1 Petrus 2:1-10. Bediening Heilige Doop.