Als de twee disicipelen van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen, dan komt de uit de doden opgestane Heere Jezus Christus bij hen. Hij mengt zich in hun gesprek en gaat hen onderwijzen vanuit Mozes en de profeten. Als het avond wordt dwingen ze Hem om in huis mee te gaan. Vervolgens breekt Hij het brood en herkennen ze Hem. Meteen is Hij weg uit hun gezicht. Vervolgens keren ze met haast terug naar Jeruzalem om de andere discipelen te vertellen hoe Hij hun verschenen was.

 

Lukas 24 vers 32: ‘En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg en als Hij ons de Schriften opende’.

Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet

  1. Twee broeders onderweg;
  2. Christus die de Schriften voor hen opent;
  3. Het liefdevuur dat niet wordt gedoofd.

Gemeente, jongelui, als er thuis spannende dingen gebeuren, of er  spanningen zijn in de familie, dan kan er een moment zijn dat je zegt ik kan er niet meer tegen. Wat doe je dan? Even alleen terugkeren op je kamer. Ouderen even een rondje lopen. Even afstand te nemen van de hectiek. Herkent u daar iets van? Dan kan het zijn dat er heel veel pijn is en verdriet. Wel een plekje krijgen in je leven.

Er was nogal wat gebeurd in de kring van de discipelen, die bredere king van zeventig. Aan het kruishout genageld, gedood, en nu de derde dag. Dood. Bij de Joden de definitie de derde dag de dood dan echt voorbij. Ze hadden gehoopt dat Hij Israël zou verlossen. Levende hoop moet het dan wel zijn. Petrus: levende hoop. Christelijke hoop verbonden met de opstanding uit de doden.

Daar zien we wat van bij de twee broeders. Losgeweekt hebben bij de kring van de discipelen. Er is teveel gebeurd. En dan nog het verhaal van die vrouwen. Woord Leros. Larie. Lariekoek. Lege graf. Maar Hem zagen zij niet.

Namen afstand van de rest. Wie waren zij eigenlijk? Een met naam genoemd Kleopas. Sommigen zeggen moet een oom geweest zijn van de Heere Jezus. Die andere misschien wel Lukas zelf geweest. Zou kunnen. Behoorden tot de kring van zeventig discipelen. Lukas 10.

Misschien herken je je wel in deze twee broeders, ongeloof je te pakken heeft. Ik zie het niet meer. Mag ik u een goede raad geven? Wandel met deze twee mee. De boodschap die de Heere heeft. Prediking is ontmoetingsgebeuren. De Heere Zelf die Zijn dienaren zendt, en dat doet Hij goedertierenlijk. Straks van harte mee mag zingen: komt luistert toe gij Godgezinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

Twee op weg gegaan naar Emmaüs. Waarschijnlijk hun woonplaats. Kilometer of elf. Hoe lang doe je erover? Uurtje of twee, drie. En zie. Als de Bijbel dat zegt neem er goede notitie van. En zie. Ze hebben stof genoeg om over te praten.

En het lijkt wel discussiëren. Het krijgt venijnige trekjes. Ongeloof leidt altijd tot verwijdering. Wat hebben ze nodig? De Heere Zelf. Als het Woord opengaat, dan gaat dat liefdesvuur branden. Want waar hadden ze het over? Deden ze bijvoorbeeld als de Moorman in Handelingen 8. Uit Jeruzalem terugreisde en las, u kent die geschiedenis wel, uit Jesaja. Of Paulus en Silas die zongen Psalmen in de gevangenis. Of van de Berg van zaligsprekingen. De Heere Jezus die onderwees.

Ze hadden het over alles wat gebeurd was. Schildwachten. Over vrouwen. Vandaag zouden we misschien zeggen over wat de media over ons uitstort. Al het rumoer. Dit zegt dit en die dat. Ik heb dit gelezen, en daar.

Kun je niet goed van worden. Hebt u dat ook, ik wel. Conflict in Israël. Je Bijbel moet open. Helaas is dat niet oorzaak nummer een van geestelijke duisternis. Kijk maar eens in de spiegel.

Jongen, had zoveel geestelijke vragen. Ik stelde op een gegeven moment de vraag: lees je veel in de Bijbel. Toen bleef het akelig stil. De Schrift moet open. Niet ik vind dit en die dat. Zolang de Bijbel dichtblijft, alleen maar verwarring en komt geen stap verder.

Zo ook hier, deze broeders moeten leren uit het profetisch Woord te leven dat zeer vast is. U weet nu toch wel waarom het donker was in hun leven? Het Woord bleef dicht. Boven de preek geschreven: Uw Woord is een lamp voor onze voet. Dan niet alleen met deze ogen maar met de ogen van het geloof en die zien zoveel scherper. Gods beloften in Hem ja en Amen.

Maar helaas ze slaan zoveel oog op henzelf. Zelfs zoveel dat ze blind zijn voor dat ze de Heere Jezus die naast hen kwam lopen en Hem niet herkenden. Misschien wel u vanmiddag, of iemand thuis, wandelt in de duisternis. Er was geen Paasblijfschap. Was geen plaats voor het Woord.

Als dat is wat het laatste is dat je op een dag ziet en dan rustig moet gaan slapen. Of mag u zich vasthouden aan het Woord van God. Want waar het Woord aan het woord komt, daar gaat de Geest waaien. Dordtse Leerregels, ‘Hetgeen dan noch het licht der natuur noch de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes, en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het Evangelie van den Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken’, hoofdstuk 3/4.

Daar wordt geloof gewerkt en gaat het vuur branden. Want vanwaar komt zulk een geloof? Catechismus zondag 25. Van de Heilige Geest die het geloof in het hart werkt. Hoe dan? Door de Heilige Geest. Ik heb het zo weleens gezegd: Waar het Woord op de voorgrond komt, daar werkt de Heilige Geest op de achtergrond. Houd deze twee dingen bij elkaar. Waar het Woord op de voorgrond komt, daar werkt de Heilige Geest op de achtergrond. Woord scherpsnijdend scherp zwaard.

Ook bij huisbezoek. Mag overal over gesproken worden. Maar de broeders mogen niet naar huis zonder dat het Woord opengaat. Waarom zien jullie zo droevig? Uit de grondtekst. Welke woorden gooien jullie elkaar voor de voeten? Tegenwerpingen. De een zegt dit en de ander dat er overheen. Krijgen de stellige indruk dat het er heftig aan toe ging.

Ongeloof sticht niet. Hete hoofden, koude harten. Dat er sprake was van spanning, dat kunnen we ook wel merken aan Kleopas. Bent U alleen dan een vreemdeling? Iedereen heeft ervan van gehoord. Ze staan de Heere Jezus wel te woord maar niet bepaald vriendelijk.

Het getuigt ook niet van een bepaald hoog geestelijk gehalte. Wat bedoelt u dominee? Belijden Hem als profeet. Er waren er meer profeet. Ze zeggen wel krachtig in daden. 

Gaat het toch niet om een subtiele verloochening? We worden niet bepaald warm van. Duidelijk de derde dag. Duisternis toegeslagen bij Kleopas. Vrouwen hebben ons verteld. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat het lariekoek is. Onsamenhangend verhaal. Geen rust in hun hart. Raadsel is vandaag alleen maar groter geworden na het bericht van de vrouwen. Toch geen grafroof?

Herkent u het? De duivel erbij komt. Het is over en uit. Het kan niet meer voor jou. Wat is dan mijn roeping dan vanmiddag? Dan mag ik doen wat Jezus deed? In de eerste plaats heeft Hij ze bestraft. Lees daar niet overheen. Zegt u dominee is dat wel pastoraal? Stel je voor je doet je verhaal. Onverstandigen en tragen van hart.

Geloof kun je niet geven. Ga maar met ze in gebed. Dat mag en moet ook. Maar hier is nog wat anders nodig. Ze krijgen geen schouderklopje. God gaat eerlijk met je om. Ze worden niet aangemerkt als bekommerde mensen. Hoe pastoraal kan dat zijn dat onverstandigen en tragen van hart.

Dat is geen pluimstrijkende woorden. Waarom? Ze luisteren overal naar. Wel het hele Woord. In de Reformatie. Sola Scriptura. Maar ook Tota Scriptura. Ze hadden wel een hele dunne Bijbel. Ik lees in vers 25. Al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Profeten en troon van David hersteld.

Handelingen 1. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de macht heeft.

Als het gaat om de ogen geopend, weet u waar ze geen ogen voor hebben? De priesterlijke bediening van Christus. Slaan Psalm 22 en Jesaja 53 over. Zonder bloedstorting geen vergeving. God slaat de zonde niet over. Er moest een offer gebracht worden.

De engel al de vinger bij gelegd. Vers 7.

Ziet u. Ziet u gemeente waar het probleem ligt? De Christus moest deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan. We belijden geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen alzo opgestaan, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van de Almachtige Vader.

Wat gebeurt er dan? Dan doet Jezus het Woord open. Dan legt Hij van Mozes en al de profeten uit wat van Hem geschreven is. Jezus had al eerder gezegd onderzoekt de Schriften want die getuigen van Hem die komen zou. Want toen Izak op het altaar gelegd werd en Abraham de hand uitstrekte. Stem uit de hemel. Izak kon het lam niet zijn. God zal Zichzelf een Lam ten brandoffer zijn.

Mozes zich als borg stelde. Mozes kon niet de Borg zijn. Of heeft de Heere de vinger gelegd bij het verboden hoofdstuk? Jesaja 53. Ging niet om Mozes, Jesaja, Salomo want meer dan Salomo is niet. Gemeente en wat gebeurt dan? Dan stopt de discussie en ga je luisteren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Mag het zo zijn vanmiddag? Je dwaalde als een schaap in het rond, maar dan gaat het Woord open en ga je ogen open. Licht op je pad.

Gemeente, geloof gerust de tijd vloog voorbij. Wat is dat mooi als je in de kerk je niet verveelt. De Heere Jezus wordt voorgesteld. Alles aan Hem is gans begeerlijk. Want wat gaat er gebeuren? Ze dwingen Jezus blijf met ons.

Wat gebeurt er dan? De tafel gedekt. Dan heel gebruikelijk als de gastheer, Kleopas, de dankzegging zou uitspreken en het brood zou breken. Wat gebeurt er? Hij neemt het initiatief net als onderweg. Hij breekt het brood. Wat hebben ze toen gezien? Het staat er niet. Wat hebben ze gezien toen Hij Zijn handen liet zien. De tekenen in Zijn hand.

Toch wordt de focus er niet op gelegd. Het Woord. Toen in die nacht dat Hij verraden werd. Nu opnieuw. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hun ogen werden geopend. Dat doet de Heere bij Woord en sacrament. Dan ga je heerlijkheid zien in Jezus. Ga je Hem kennen als onze enige Hogepriester en Koning.

Bloed dat van betere dingen spreekt dan van Abel. Wat blijft dan over? Aanbidding. Weet u daar ook van. Vanmorgen toen u in de kerk kwam. Paasevangelie. Jezus leeft in eeuwigheid en Zijn sjaloom wordt groot.

’Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die ’t niet verdien, Het leven vond, want ik was dood, En blind, maar nu kan ‘k zien.’ Rijsoord. Kleine kerk. Ook uit Lukas. Jezus zei het tegen Bartimeüs. Daar staat: ‘Word ziende’, ga je daar binnen. Dat Hij die weg is gegaan om je te verlossen. Het wordt Pasen voor deze broeders. Wonderlijke tekst. En dan is Hij ook weg.

Waarom? Ik wilde wel dat ik Hem ook zo zou zijn. Dat is niet de bedoeling. Straks zullen wij Hem zien van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid. Nu door het geloof leven. En de Bijbel biddend onderzoekt.

Nu gaat hun mond weer open. Vanuit de Bijbel. Op een ander niveau. Iedereen moet het horen. Wordt nu een gesprek van hart tot hart. Zijn die gesprekken er? In Putten. Of tussen man en vrouw. Als het een keer gaat niet over de dingen die moeten gebeuren. Maar over de Heere Jezus. Was ons hart niet brandende? Wanneer? Toen Hij met ons sprak onderweg. Toen Hij de Schriften opende. Dan word je hart brandende. En anders niet. Zo werkt de Heere.

Toen Hij hun de ogen opende, ging dat vuur branden dat niet meer werd gedoofd. Vele wateren kunnen dat vuur niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. Spurgeon. Springvloed in zijn hart. Weet je wat hij dan bedoelt? Psalm 45. Mijn hart vervult van

Als onze godsdienst alleen maar is van rituelen. Weten we iets van brandende harten? Misschien wel in geween. Ik weet dat Hij tot mij spreekt. Mijn hart zegt in mijn geween, Ik ben uw heil alleen. Niet roemen in jezelf. Maar met Psalmen moet er wel iets van komen. Dat de Heere Zelf een brandend hart toen Hij tot ons sprak onderweg.

Hij spreekt tot u en jou hier. Hier moet het gebeuren in de werkplaats van de Heilige Geest. Wat doe je daar dan mee? Niet voor jezelf houden. 2 Korinthe 1. Gelooft zij de God en Vader die ons vertroost in allerlei verdrukking, en dan komt het, om te vertroosten die in allerlei verdrukkingen. Lange zin, ik hoop dat u het gehoord hebt. Anderen mee vertroosten.

Diezelfde dag nog. Vers 33. Dezelfde ure nog. Geen gras over laten groeien. Hoe anders was hun weg. Toen ze naar Emmaüs gingen. En nu naar Jeruzalem. Twee broeders weer onderweg. Nu geen sombere gedachten. Vrome volk in U verheugd zal huppelen van zielevreugd.

Komen ze bij de discipelen. Voordat ze hun verhaal doen, horen ze het al van de andere kant. De Heere is waarlijk opgestaan. Zelf van Simon gezien. Psalm 133 vers 1. De lofzang klimt uit Sion’s zalen tot U met stil ontzag. Is het Pasen voor u geworden? Heb het er met elkaar over. En maak de Heere groot.

Amen.

 

Eerste Paasdag 31 maart 2024 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten, Holland – ds. K.J. Kapteijn – Schriftlezing Lukas 24 vers 13-35