De Heere Jezus Christus ging jaarlijks op naar Jeruzalem voor de feesten. In Zijn laatste jaar op aarde vertelt Hij Zijn vrienden dat ze opgaan naar Jeruzalem. Om te doen wat de Vader Hem opgedragen heeft: te lijden en te sterven voor zondaren. Zie. Merk het op, let erop. Wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan Christus, de Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten en in het Oude Testament staat.

Lukas 18 vers 31: ‘En Hij nam de twaalve bij Zich en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten’.

‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem’

Gemeente, als we het Lukasevangelie lezen geven we ons rekenschap dat Lukas veel schrijft, dingen die volkomen zekerheid hebben. Degene die de geboorte van de Heere Jezus Christus verhaalt, jonge Jezus die ontbreekt in de stoet, Jozef en Zijn moeder terugkeerden naar huis. En dan achttien jaren stil in Jezus’ leven. Is daarin iets belangrijks gebeurd? Zeker wel. Stille voorbereiding op het grote offer van de gang naar het kruis. Volle offer vervullen.

Dan lezen we vanmiddag Lukas 18 laatste aankondiging van het lijden. Is dat waar? Klopt dat? Laatste aankondiging van het lijden. Ik geloof dat Hij het hierna nog vaker aangekondigd hebben. We spreken over de tweede, derde. Lieve mensen dat moeten we helemaal niet doen. We kunnen ze helemaal niet tellen. Zoals we vanmorgen gehoord hebben in het gesprek met Nikodemus, Hij verhoogd zou worden zoals de slang verhoogd in de wildernis.

Twaalf jaren oud. Jozef en Zijn moeder met grote angst in de ogen te lezen. Kind, waar was je toch? Dat weet je toch. Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader. Als jongen, als jonge man. Hij moet zijn in de dingen van Zijn Vader. Lees je in de Evangeliën terug. Hij ging elk jaar op naar Jeruzalem. Paascha. Loofhuttenfeest. Feest na feest.

We zijn in Lukas 18 aangekomen. Gebeurt heel wat. Ineens staat Jezus stil en neemt de twaalf bij Zich. Neemt ze apart. Grondige reden. Daar heeft Hij wat mee. Ontboezemingen. Lievelingen. Jongens. Geen knechten. Vrienden. Jullie zijn mijn vrienden. Dat is daarin uitgedrukt wat ik van mijn vader heb gehoord. Ik geef u onderwijs en vervolgonderwijs.

Gaandeweg is het bij de discipelen duidelijker geworden, dit is de Christus. Dan is ook het vervolgonderwijs nodig. Ingeprent worden Hij moet lijden. Daar wringt de schoen, onderwijs wil er niet in. Voortdurend een herhalingscursus nodig. Deze Zoon des mensen moet lijden zoals in de wet en profeten is beschreven. Mooi om zo te zeggen. Die discipelen zijn slechtlerende kinderen. Dat is vredelijk. Iemand die het makkelijk afgaat, begrijp je het nou nog niet. Word je boos omdat je niet begrijpt dat de ander het niet begrijpt. En dan geef je de ander ook nog een minderwaardigheidscomplex.

Moeilijk lerende kinderen zijn de discipelen. Schrik niet. Maar uiteindelijk hoogbegaafd. Spreken we over. Hoogbegenadigde kinderen. Die van de genade roemen. Jezus zegt het. Zie wij gaan op naar Jeruzalem. Ik zet mijn treden in Uw spoor. Daarmee deze tekst gekozen. Voor deze lijdenstijd. We zijn met het Woord open onderweg. Van lijden tot heerlijkheid. Gaat het om Zijn lijden, opstanding, we gaan op naar Jeruzalem.

Dat is bij het eerste geluid om voor de discipelen in de handen te wrijven. Hoe vrolijk gaan wij op naar Sions Godgewijden top. Niet moedeloos naar Jeruzalem. Als een gezicht als een oorworm. Gezicht juist in de plooi. Sombere stemming. Bedrukt gezicht. Nou dat is godsdienst, mensenwerk. U kunt het in de Bijbel nalezen als men in het Oosten opging naar de tempel dan was er vrolijkheid.

Dan is er enerzijds schuchterheid. Hoe kan ik voor Hem bestaan? Teruggehouden tred. Maar aan de andere kant met vreugde op naar Jeruzalem te gaan. Hij zou er koning worden. Maar lees eens mee, dan zet de Heere er menselijk gezegd een domper op. Je ziet het in vers 34 staan. Ze begrijpen er niets van. Wat moeten we hiervan denken? Allemaal veroorzaakt door het feit wij gaan op naar Jeruzalem. Alles wat voorzegd is door de profeten is beschreven.

Ik zei er gaat een domper op. Jeruzalem de bloedstad. Jeruzalem die de profeten niet pruimt. Profeet in eigen vaderland niet geliefd, zoals Nazareth. Waar het gaat om de profeten. Even rondkijken. We gaan op naar Jeruzalem. Zoals Izak met Abraham. Papa ik zie takken, vuur. Attributen. Papa, waar is het lam? Wij gaan op naar Jeruzalem. Waar is het Lam?! We voelen het, het gaat spannen.

Dan gaan we naar het volgende punt. Het heeft alles te maken met dat de profeten staat dat Hij naar Jeruzalem moet. Tenach. Zoals profeten hebben geprofeteerd op naar Jeruzalem. Nu gaat het erom je te verantwoorden wat de profeten hebben gezegd. Wij gaan op naar Jeruzalem. Met het doel van wat van de Zoon des mensen gezegd is en op papier is geschreven, dat dat zal worden uitgevoerd. Onderzoekt de Schriften. Als je deze dingen onder ogen ziet, dan moet je onder ogen zien dat Hij zeer bereid is om te doen wat de profeten zeggen. Bereid is om te doen, naar de slachtplaats gaat. Eerbied heeft voor Gods Woord.

Doorgaans kan ik maar moeilijk uit de voeten met mensen die zo geringschattend over het Oude Testament spreken. Psalmen, ja dominee waar heb je het over?! Nota bene de Christus Zelf had dat Oude Testament zelf, dat Nieuwe Testament is de vervulling van Hemzelf. Met zicht op Christus komt er eerbied voor Zijn Woord. Het gaat gedurig om Hem. Jezus Christus. Hij zegt kom we gaan. En Hij weet heel goed wat Hij zegt.

Toen ik met dit Woord bezig was en mediteerde en overdacht. Dat lied wat mij best lief is, ook weleens gezongen wordt bij een bruiloft. Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand. Hij doet het na de zegen. Natuurlijk we houden de Gereformeerde traditie aan, ik ben voor Psalmen in de eredienst. Vaste rots van mijn behoud. Je wilt toch niet je ogen sluiten voor dat van Jacqueline van der Waals? Liever met gesloten ogen aan de hand van de Heere. We mogen wensen gemeente dat we zo in het leven aan de hand van de Heere gaan.

Wat de toekomst brenge moge, Mij geleide des Heeren hand. Bij Jezus is het Gods slaande hand. De Vader zal Mij verlaten. Ik zal gruwelijk aan Mijn einde komen. Vervloekt. Het is niet het blijde vooruitzicht dat Mij streelt. Denk aan de worsteling in Gethsemane. Doe het, volhouden. Ik wil het en staat op. Hij gaat, is er toe bereid, geeft Zich over. Als U ergens de Borg en Middelaar dichtbij wilt vinden, dan is het hieruit te vinden. Grootse woorden. Hij preludeert hier op het storten van het bloed. Doornenkroon daarin gedrukt. Hij laat Zich blikken in Zijn zondaarshart.

O zondaar jij die daar ligt en crepeert. Ik zak neer. Ik wil niet verdoemen maar de verdoemenis Zelf ingaan. Ik Jezus Christus, zie we gaan op naar Jeruzalem. Om te volbrengen wat van de Zoon des mensen staat geschreven. Kijk nu naar die bereidheid. Van Heere, Hij weet wat te gebeuren staat, Ik wil Uw wil doen.

Ik wil met het onderwijs uit het Woord met u delen. Zie wij gaan op Jeruzalem. Gemeente, Hij vlucht niet. Ik wil met u delen waarom Jezus dit doet, diepste motief. Zegt u mij vanmiddag de diepste reden waarom Jezus dit doet. Mag ik het u zeggen? Abba is alles. Mijn Vader is alles.

De wereld wilde Hem niet, kenden Hem niet. De Zijnen namen Hem niet aan. Hij ging de weg niet omdat de weg van de discipelen hen aanstond. Nee, het kruis een ergernis. Nee, ten diepste het verheerlijken van de Vader. Het bijzondere, dat heb ik persoonlijk wat een ander zegt moet het maar weten. Geloofsbelijdenis van Nicea. ‘Unheimisch gefühl’ als die woorden klinken: ‘Die om ons mensen en om onze zaligheid gekomen is’.

De diepste reden is de Vader. Zijn Vader heeft Zijn kerk verkoren. Zijn Vader die niets liever wil dat behouden. De kerk behouden en zondaren zalig maken. Die is de Zoon heilig. Dat stil indenken. In dat verkeer van die Drie-enige God je plaats hebt gekregen. Compleet uit God is. De liefde van de Zoon tot Zijn Vader, tot de wil van Zijn Vader. Kostelijke woorden die ons hart moeten breken. Zoals Mijn Vader wil dat het gaat gaat het nu gebeuren.

Dat is echt een wonder. Ik hoop dat ik geen onbekende dingen zeg. Niemand maakt zichzelf druk over zijn zonden. Om terug te keren tot God. Niemand is voornemens om tot Hem te vluchten. Maar Hij zoekt het verlorene. Hij is bereid het verlorene te zoeken. Kom ga mee. Niet om Mij te helpen maar door Mij geholpen te worden. Om in Mij te rusten. Om straks uit te roepen het is volbracht.

Nou wil ik ook nog naar voren brengen een punt de zekerheid in het heilsfeit en heilswerk van Christus. Hij laat niets uit handen vallen, satan niet in zijn klauwen krijgen. In Jezus is het vast. Hij zal het straks uitroepen het ie volbracht. Dan staat er dat er een bespotting zal volgen. De dood zal er zijn. En, niet maar. En ten derde dagen zal Hij weer opstaan.

Hij ziet de vervulling van alle profetenwoorden. Leren spellen. Dat het gaat van de vernedering naar de verhoging. Van het kruis huiswaarts. Een preek over Jezus. En het is geweldig om te zien dat Hij de twaalf tot Zich neemt. Hij zegt we gaan op naar Jeruzalem. Maar Hij zegt meer. Ziet. Beklemtoont en benadrukt. Geen klemwoord maar een woord met stip, volle aandacht. Zien met het oog van het geloof. Wat is het geloof belangrijk, anders staar je blind.

Geen onbarmhartig oordeel over de discipelen, maar ken uzelf. Dat u evenwel een Verlosser nodig heeft. Of ziet u dat wel in? Kent u Jezus? Wie Jezus kent weet Hij is om onze ongerechtigheden is Hij gegaan. Om onze ongerechtigheden en gerechtigheid. O man van smarten o eeuwige Zoon gij stierf voor mij.

Zie wij gaan op naar Jeruzalem. Ik geef Hem pakkend mee. Want weet u in de lijdenstijd zijn er heel wat mensen die raken aangedaan door hetgeen Jezus heeft geleden. En die zijn tot tranen toe bewogen, u kent ze wel, net als die vrouwen in Jeruzalem. Dat de Heere Jezus zei, ho ho ho, weent niet over Mij maar weent over uzelven. We gaan nu op naar Jeruzalem,  de lijdenstijd weer in en gaan met Hem mee maar niet om medelijden met Hem hebben. Daar heeft Hij geen behoefte aan, dat we medelijden met Hem hebben. Waar heeft Hij behoefte aan? Maar dat we met Hem lijden, sterven, opstaan. Dat het is als Ik verhoogd zal zijn, dan trek Ik U tot mij. Dan gaat dat door dat lijden met dat lijden, in dat sterven, in dat opstaan. Gaat het naar die heerlijkheid. Waarom is het? Opdat u zult zijn waar Ik ben. Dit is Jezus die thuiskomt om wat nooit meer thuis kon komen door het wonder Gods thuis te halen. Halen. Bij de Vader voorgesteld. Kijk Vader, hier heb Ik ze. Ik moest ze voor U halen. Uw wil vervuld. Hier voor U de eer.

Amen.

 

Eerste lijdenszondag 19 februari 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. J.W. van Estrik – Schriftlezing Lukas 18 vers 31-43