Als de Heere Jezus de discipelen naar de Olijfberg heeft geleid, leeft bij de discipelen de vraag of de Heere Jezus in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder zal oprichten. De Heere Jezus antwoordt: het komt u niet toe de weten de tijden en gelegenheden van God de Vader. Vervolgens antwoordt God de Vader: Hij neemt de Heere Jezus op in de hemel. De discipelen krijgen de opdracht en de kracht om getuigen te zijn. Het is de tijd van het evangelie die in de hand van de Vader is.

Handelingen 1 vers 6: ‘Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult U in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?’.

Vaders klok

Gemeente Lukas die schrijft het helder op waarmee hij bezig is. Hij kijkt aan het begin van de Handelingen even met zijn vriend Theofilus, wat hij in het boek Lukas heeft geschreven. Harde feiten op gedegen onderzoek.

De dingen van al hetgeen Jezus begonnen heeft. Tot op de dag dat Jezus opgenomen is in de hemel. Dan ga ik voort en ga ik meer vertellen. Heel mooi in dit schrijven van de bekende evangelist Lukas, hoe Jezus veertig dagen lang als Opgestane in vervolgonderwijs de discipelen mee te nemen en zogezegd bij te scholen.

Zichzelf levend vertoond. Een en andermaal. Vele tekenen gedaan, veertig dagen lang daarmee bezig geweest. Gesproken allerhande zaken belangende het koninkrijk van God. Dan komt nu het einde van de verschijningen.

Op de olijfberg waar Zacharia van heeft geprofeteerd. Elf discipelen zijn er. Een wordt node gemist. Judas. Die plaats wordt weldra vervuld door Matthias. Vers 26. Lot op hem gevallen. Daar moet u op letten, Matthias niet zomaar van de straat geplukt. Hij heeft ervaren wat Jezus heeft gedaan.

Vers 21. Naar een man omzien die onder ons was wanneer Jezus onder ons was. Tot de dood en opstanding. Van de hoed en de rand weet. Ooggetuige. Oorgetuige. Hij wordt uitverkoren. De vacature vervuld. Hij gaat dienst doen als het gaat om het uitgaan in de wereld door de discipelen.

Er ligt een klemmende vraag op het hart van de discipelen. Die vraag wordt verschillend uitgelegd. Zult Gij in deze tijd. De vraag is aan Jezus gesteld. Jezus gaat hem zo dadelijk terugleggen, heenleiden naar de Vader. Wat de Heere nu eigenlijk gaat doen.

Die vraag wordt door iemand als Johannes Calvijn zeer negatief gezien en beschouwd. Dat die discipelen geen woord spreken of het houdt een dwaling in. Heel resoluut: evenveel dwalingen als woorden. Klopt dat, is dat een eerlijk doorlichten van de vraag? Om eerlijk te zijn durf in zover niet te gaan.

Omdat de Heere Jezus deze vraag niet beantwoord. Dat zo’n vraag juist is ontstaan onder en door de prediking. Dat deze vraag zo ongeveer ontstaat door zo ongeveer alles wat Jezus sprak en deed. Doen en leren van Jezus. We hebben het gezien en kijk dat nog maar eens na. Vers 4. De Heere Jezus gesproken en met hun eigen ogen waargenomen.

Juist dat koningschap van Jezus is aan de orde gekomen. Daar is het mee begonnen. Dat was een gegeven bij de geboorte van de Heere Jezus. Deze zal op de troon van David zitten en een eeuwig koninkrijk bezitten. U kunt het zelf teruglezen waar het gaat om het koninkrijk van Jezus, het is naderbij gekomen.

Ook een vraag van Johannes. Bent U het nou of verwachten wij een ander? Het leidt geen twijfel, wat door Jezus gesproken is ging elke keer over het Koninkrijk. Deze is de Koning der Joden. En die ene moordenaar zei gedenk mijner als U in Uw koninkrijk bent gekomen.

Nou komt die vraag, Heere, zult Gij in deze, in onze tijd, onze dagen dat koninkrijk oprichten? Eigenlijk zit er iets in, hoe lang duurt het nog. Leeft het bij ons nog? Hemelvaartsfeest stiefkind van de christelijke feesten. Liever 9 uur dienst, dan heb je tenminste nog iets aan je dag. Begrijpt u? Anderen twee diensten. Avond ook nog een verplichting. Hoe leeft Hemelvaart bij ons?

Het tintelt bij de discipelen. Zult u het koninkrijk aan Israël oprichten. Die vraag die reist, als je Zijn gang ziet en aan Zijn lippen hangt. Ach wanneer. De Heere geeft Zijn reactie. De eerste wat wij uit dit antwoord moeten leren is vertrouwend verwachten. Uit handen geven van de dingen.

We zien hoe de Heere Jezus Christus in een kinderlijk onthullen dat het ligt in de handen van de Vader. Het komt u niet toe, wat niet? De tijden en gelegenheden. Tijdstippen en perioden behoren de Vader toe. De Vader heeft Zijn eigen rechten. Hij heeft geen rekenschap van Zijn daden. Het wordt gezegd: het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld.

Moet u goed over nadenken voor uw leven. David: mijn tijden in Uw hand. Prediker: tijd om te omhelzen. Tijd om te zaaien. Te sterven. Eerst tijd om geboren te worden. Jezus zegt zelf: Waar het om Zijn doen gaat, het koninkrijk van God gaat, dat is niet aan Mij. Dat ligt in de hand van de Vader. Noch u noch ik. Dan moet u denken aan Jezus in Zijn menszijn. Zijn eigen woorden: het komt u niet toe te weten de tijden die de Vader in Zijn macht gesteld heeft.

De discipelen kunnen niet wachten. De Heere Jezus tempert de verwachtingen. Later zegt Petrus Hij is lankmoedig. God de Vader kiest het moment, dat is een les vanmorgen. We moeten Hem niets voorschrijven. Verlangend uitzien. Het gaat allereerst om band aan Jezus te krijgen en als die band er is te onderhouden. Uitzien naar de komst van Jezus op Gods tijd.

De tijden en gelegenheden die de Vader in Zijn macht heeft gesteld. Wilt u ook letten dat Hij dit zegt tegen Zijn jongeren. Niet een algemeen woord. Jongens, luister eens, u heeft geen recht te weten, vraag te stellen, dat is de Vader voorbehouden. Vertrouw als een kind van de hemelse Vader die alles in hand heeft. Die Zijn heilsplan vervult. Bij wie niets uit de hand loopt.

Kijk met verlangen naar de Vader. Kijk naar de Vader. Indrukwekkend dat de Heere Jezus dat zegt. Ik moet heengaan tot Mijn Vader en uw Vader. Hij is het die de schuld heeft verzoend. De Vader heeft Zijn klok. Dat is mooi om te zien en in de stilte overdenken: naar de Vader kijken.

Hij kijkt altijd naar de klok van de Vader. Hij wil alles doen wat de Vader zegt. Hij ging vandaar want Mijn ure is nog niet gekomen. En dan verstaat Hij de ure is gekomen. Dan leert Hij Zijn disicpelen: Mijn beeld gaan dragen. Vaders tijd is de beste tijd. Vader is nooit te laat. Vergist zich nooit. Nooit te vroeg. Altijd op tijd.

Het is aan de Vader. Niet aan u, u hoeft de tijden niet te weten. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laat het aan de Vader over. Nou komt het mooie, dan vragen de discipelen zult Gij het in deze tijd oprichten.

Jullie hebben er, en ik zet het tussen aanhalingstekens, de hand in. Om het koninkrijk te doen komen, is het nodig dat u de belofte van de Vader ontvangen hebbende door de kracht van de Geest getuige te zijn. En begin maar het dichtste bij, het meest vijandige in Jeruzalem. En Samaria. Jullie zullen Mijn getuigen zijn.

Antwoord op de vraag. Je zult waar Ik de getrouwe Getuige ben. De overwinning op dood en graf. Niet in eigen kracht maar in Mijn kracht. Geweldig om te zien dat Jezus eerst zegt dat gaat je niks aan, dat ligt bij de Vader. Je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen.

Vandaag de dag, je moet dit of dat. Voor zendingswerk en evangelisatiewerk. We moeten onze mouwen opstropen. Ik zal dit en dat doen. Niet voor niets dat Augustinus zei: Geef wat Gij beveelt, en als U dat geeft beveel dan gerust wat U wilt. Ik geef Mijn belofte. U zult mijn getuigen zijn. Het kan uitkomen.

Ik kan niet zwijgen. Ik moet ervan spreken. Dat legt God erin. Het roept weerstand op. De Heere stuurt het uit de hemel. In daad en woord. Het zendingswerk gaat door. Het is een pracht iets in een kleine gemeente als we zijn. Dan wil je evangeliseren, wat haalt het uit? Hoe lang nog? Wat haalt het uit? Jaren ‘80 volle kerk. Veertig jaar later. De wereld zegt je kunt de tent wel sluiten. Wie maakt dat uit? Dat is aan God.

Evangeliseren. Hij die het beloofd heeft is getrouw. Dan is de opdracht van Hem. Dat is zo mooi als u het verband ziet. Daar moeten we opletten. Zi’n hartekreet gedaan die discipelen. Zal het in deze tijd, hoe lang nog? Jezus geeft antwoord: het is in de hand van de Vader. En dan komt het antwoord van de Vader. Jezus heeft het antwoord gegeven. En, niet maar. Hij heeft gezegd die zaak gaat u niet aan, u zult mijn getuigen zijn.

En er staat dan Hij gaat weg? Nee. En als Hij dat gezegd had, werd Hij opgenomen. Twee getuigen in witte klederen. Hij zal weerkomen zoals u Hem hebt zien heengaan. En als het gaat over de vraag over het oprichten van het Koninkrijk, dan zegt Jezus dat moet je aan de Vader overlaten. Wat hebben ze dan gezien? Zijn opname.

Paulus: Hij heeft Zich op het allerdiepst vernederd, en daarom, dat is de reden, heeft God Hem uitermate verhoogd. Dan is Christus in de hemel opgenomen. Om ook daar te regeren. Dan zal Hij de heerschappij geven aan Zijn Vader. U moet maar denken aan dat woord uit het Mattheusevangelie: Mij is gegeven alle macht

Weet je wat de disicpelen zien? Mag ik het in eigen woorden zeggen: dat het nu de tijd van de Vader is. Jezus op de troon zit. De dag van Christus’ kroning. Opgestaan, opgenomen. Ter rechterhand van de Vader, met eer en heerlijkheid gekroond.

Daar tussen ligt de verkondiging. Ga maar aan het werk in Mijn kracht. Wacht maar op de beloften van de Vader. Vers 4. De belofte van de Vader. De kracht van de Heilige Geest. Getuigen zijn vanuit Jeruzalem. Het Koninkrijk zal komen. Het is aan Mijn Vader hoe het zal gaan. Het is een leven uit de handen van de Vader. Hij wordt opgenomen in heerlijkheid.

Gemeente wat krijgen wij op deze Hemelvaartsdag in dit stukje uit de vraagstelling van de discipelen diepe antwoorden. Het eerste wat wij leren: alles is in Vaders hand. We leven in een moeilijke tijd. Het wordt donker en donkerder. We sluiten onze ogen er niet voor.

De Bijbel wordt gesloten. Mooi wat u zondagmorgen hoorde van dominee De Groot? School met de Bijbel. Veel mooier dan Saldenius, Calvijn, Guido de Bres, Voetius, Hoornbeeck. Respect voor de mannen, niets mis mee. De Vader heeft het in handen. Hoe donker de weg ook moog wezen. Waar Christus hand op ons is gelegd. In Zijn ogen genade lezen.

We gaan naar het einde toe. Dan geldt: zaaien, zaaien. Een levende gemeente heeft hart voor zending, voor evangelisatie. Dan vraag u niet voor het folderen aankomende zaterdag: komt u ook meelopen? Dat zou mooi zijn natuurlijk. Lieve mensen thuis wat u mag doen? Handen vouwen. Dat mensen de folder zullen lezen. Dat ze daardoor worden gedrongen. Omdat de tijden in Gods hand. Dan moet ik dat e-mailadres aanschrijven, dat telefoonnummer opbellen.

Dat God ons gebruiken wil. Meewerken. Getuigen zijn. Heere, wilt U mij gebruiken als een klein schakeltje in het grote gebeuren. Ach laten we eerlijk zijn, we zijn maar kleine mensjes. En dan zaaien, zaaien, zaaien.

En het bijzonder is als het gaat om de Hemelvaart, de Vader gaat door. Dat js het wonderlijke: Europa ontkerstend. Almeer een werelddeel zonder God. Kerken sluiten. Woord niet meer erkend. Ouderwets. Maar weet een ding. God gaat door, vast en zeker. Asië, Korea

Gods klok tikt door en het moment zal er zijn: jongen, nou is het genoeg. Ik zie je hebt met je werk, je volkomen werk, de laatste gevonden. Ga heen verzamelen, bijeenbrengen. Dan zal het zijn een Herder, een kudde. Dan zal het zijn de Vader engelen heeft gezonden, tegen die disicpelen zei: wat sta je nou naar de hemel te staren?

Deze Jezus. Dat is ook waar, als het deze Jezus niet is, op het Woord geen acht geeft, dan zal deze Jezus je vinden. De Heere zegt zoek Mij terwijl Ik te vinden ben. Roept Mij aan in de dag der benauwdheid. Een wreker, wanneer het bloed onrein geacht. Deze Jezus van u opgenomen. Hij zal wederkomen zoals u Hem hebt zien heengaan. Waarom? Om de zijnen op te halen. En God zal Zijn alles en in allen.

We kennen de schrik van de hel, en angsten van de dood, maar ook de verlossing. Door deze Jezus. Deze Jezus komt terug. Deze Jezus heeft het gezegd: Ik kom terug opdat u zult zijn waar Ik ben.

Vader, Zoon en Heilige Geest reken erop en reken ermee. Het werk wordt volkomen afgemaakt. Vader is Vader, Hem wil Ik verheerlijken zei Jezus. Vader gaat Zijn beste weg. En Vaders tijd gaat komen, weldra en spoedig.

Amen.

 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. J.W. van Estrik – Schriftlezing Handelingen 1 vers 1-14 – belijdenis van het geloof Heidelbergse Catechismus zondag 18 en zondag 19 vraag en antwoord 50