Wie met de ogen van het geloof ziet kijkt naar hetzelfde maar ziet iets anders. Door alles heen is daar Gods bescherming voor Zijn kinderen: wie met de Heere is is met meer dan de anderen. De profeet Elisa bidt voor de jongeling dat zijn ogen hiervoor ook geopend zullen worden. En de Heere doet het. Volgens is er het gebed over de verblindheid voor de vijanden en ook dat wordt verhoord. We horen over een verhorende God op deze biddag.

2 Koningen 6 vers 16: ‘En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn’.


Biddag woensdag 8 maart 2023 – Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. J.W. van Estrik – Schriftlezing 2 Koningen 6 vers 8-23 – belijdenis van het geloof artikel 13 Nederlandse Geloofsbelijdenis

De biddende Elisa

  1. Wat de aanleiding is;
  2. De inhoud van het bidden van de profeet;
  3. Wat er na het bidden zoal is.

Elisa die weet waar hij moet zijn voor uitkomst, leven, toekomst. Alles is van de Heere. Hoe dat duidelijk is geworden voor Elisa is geen vraag. Oog voor gekregen. Die met ons zijn zijn meer dan die met hen zijn. Waarmee hij die jongen die met grote vragen is komen te zitten.

1. Wat de aanleiding is

De tijd waarin deze gebeurtenis plaatsvindt is in de tijd van Joram. Men kiest ervoor dat het plaatsgevonden hebben 894 en 892 voor Christus. Onrustige tijd. Koning van Syrië die de confrontatie zoekt. Conflict tussen koning Benhadat en Joram. Handelsroutes. Dat er tussen Benhadat en Joram spanning heeft bestaan. Spanningsvelden. Met die benden Israël in gedrongen. Slimme strategie. Spankrachten doen laten verslappen.

U ziet het gebeuren, de methode die Benhadat had bedacht. Hij bereid dat voor in het diepste geheim. Lees maar mee: hij beraadslaagde met zijn knechten. Strategie wordt uitgevoerd maar blijkt niets uit te werken. Die koning Benhadat weet het allemaal.

Hij slaat als het ware met zijn vuist op tafel. Hij is het spuugzat. Wie is die krijg voeren tegen Israël. Maar in de manschappen iemand die voor de koning van Israël. Nou dan is er een generaal. Koning, u slaat de plank mis. Niemand onder te denken. Die uit de school klapt en de informatie stuurt.

Het is anders. Er is de man Gods. Die in de dienst van God is. Joram op de hoogte is en wat wel en niet te doen. Benhadat zou nu kunnen zeggen: bjj de. Bron zijn. Waar de profeet heeft gewoond. Dan gebeurt het. Dotham. Paarden. Wagens. Doet die in de nacht en verovert heel de stad. Hij doet dat ‘s nachts. Dat heeft ons iets te zeggen: dat het om duistere plaatsen gaat. Geld en macht en list.

Hier wel duidelijk, komt een hele bende op af. Beetje overdreven. Daar offer je zoals mensen voor. Blakende vijandschap. Dat verzin ik niet. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Tegen degene die weet het is de Heere.

Nou lees eens mee, tegen de profeet is een bende aangekomen. Dan gebeurt het in de morgen. Je ziet hem in de morgen staan. Dan zegt hij tegen zijj meester, hoe zullen wij doen? Ze zitten als ratten in de val. Hele beklemmende vraag: wat zullen wij doen?

Het is geen moeilijk sprongetje. Is dit niet heel herkenbaar. Duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Vragen die je kunnen bezetten. Soms infiltratie in gezin, gemeente. Soms wordt het gezegd ik word benauwd van alle zijden.

Mag ik u een voorbeeld geven. Jaren terug. Gemeente onder de rook van Rotterdam. Dominee, weet u waarvoor u gebeden heeft? Ik zeg ja. Weet u dat de satanskerk om huwelijken te verwoesten, gezinnen te ontwrichten. Dat komt op je af in het leven. Die knecht zag wat. We worden neerslachtig, depressief. Soms in gezinnen, huishoudens. Laten we eerlijk zijn. Wat wordt er aan die kinderen getrokken. Wat zien ze op dat scherm. Geestelijke strijd om je kind. Je stuit op de onmacht.

Als je ziet wat voor tijd we zijn gekomen. Wat kan straks nog? Als je ziet wat in de scholen verplicht wordt gedoceerd. Wat hangt de scholen boven het hoofd als het gaat om verplicht onderwijs. We worden gewoon gedwongen om dit of dat te zeggen. Laten we eerlijk zijn we verzwijgen niet. Vanuit het Woord zeggen we dit.

Al zegt heel de wetenschap de evolutietheorie is waar. Wij zeggen dat God de aarde geschapen heeft. We schieten echt door. Straks mogen we niet meer spreken van een meisje of vrouw. Straks moet je spreken van een mens. We zijn verblijd met voor zover wij het kunnen zien een jongen maar de tijd zal het leren. Of een meisje. Of geen van tweeën.

Wat is de plek nog van Godsdienstvrijheid? Het beroep op Gods Woord. Je mag toch zeggen wat je hieruit verstaat zonder de anderen te vervloeken. Dan kan de vraag komen wat moeten we nou doen?

2. De inhoud van het bidden van de profeet

Dan komen we op het gebed. Ach Heere, wat moeten we nou doen. Vreest niet. Eerst gerustgesteld. Wij zijn meer dan die bij hen. Een jongen die bijna helemaal van de kaart is. En een rustige, kalme man Gods. Maar ja die jongen ziet dat niet. Hoe komt dat nou dat Elisa dat zegt?

Elisa ziet de zaken die de jongen ziet maar Hij ziet in afhankelijk. Hij ziet binnen de cirkel een tweede cirkel. De legermachten Gods. Oog voor gekregen. Wat is zo’n gedeelte mooi om te zien hoe afhankelijk we van de Heere zijn.

Kijk toch uit je doppen. Nee. Hij weet ik heb het gekregen. Heere, dat hij mag zien wat ik mag zien. Open toch. U voelt de drang, de drijfveer. Open toch zijn ogen dat hij ziet. Hij bidt erom en de Heere opent het. Dat rond de vurige wagens van Elisa een cordon is. Al zie ik een leger mij omringen, toch vertrouw ik op de Heer.

Willen ze mij, dan moeten ze die vurige wagens door. We zijn met meer. Groter dan de nood is de Helper. Het is zien, zien en rekenen met God. Het is beseffen de poorten der hel zullen ze niet overweldigen. Laten we nog eens bij elkaar komen. Uw vragen, uw problemen.

Ik merk dat niet. De boodschappen worden echt duur. Ik heb een dusdanig inkomen, ik durf best te verklaren ik heb er niet wakker van gelegen. Ik ben geen supermarktbezoeker, toiletpapier eerst €3, €4 en nu acht.

Landen waar het gebeurt geld ontwaarding. €500 rol snoep kunt kopen. Kan gebeuren. Kun je je zorgen hebben. Zo God voor ons is. Als er de strijdbare helden van God zijn. De hemelwacht. De hemel regeert. De Vader in Jezus Christus heeft gesproken. We moeten daar oog voor hebben, aandacht voor hebben, oog voor vragen.

Afhankelijk weten. Bewaard weten door Hem. Ik herinner wijlen Ds. Klein Onstenk. Gevangenispastoraat. Geen lievertjes. Liever straatje om. Zat die bij zo’n zware knaap. Eigenlijk niet verantwoord alleen. Deur op slot. Nou kan ik je te graze nemen. Lucht uit je longen. Ach. Jij bent alleen. Wij zijn met z’n vieren. Wat. Keek hem aan. Ik ben niet alleen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest beschermen mij.

Het was op dat moment bij die man, die knul, er vervolgens sprake was hij was zo mak als een lammetje. Het gebed is ontzettend belangrijk. Dan wil ik er twee noemen.

Kent u John Knox. Dat de mensen meer vreesden voor zijn gebed dan de vloot. Maf vliegt op allerlei gebieden. Jan Zwart een van de eerste zendingspiloten. Columbia twee mannen halen. Landingsbaan niet op. Drie paarden op de landingsbaan. Kon niet landen. Onverrichterzake teruggekeerd.

Kwam de burgemeester: jij zou toch twee mannen halen. Ja, heb ik geprobeerd. Maar drie paarden. We hebben helemaal geen paarden. Alleen maar koeien en ezels. Toen zei de burgemeester: weet je, nou we dit zo gedeeld hebben en de tijd ook helder hebben.

Toen u kwam aanvliegen was er de Farc. En de bedoeling was om het vliegtuig te kapen. En wij hebben gebeden dat het vliegtuig niet zou landen. Jan Zwart zei: dat zijn de paarden uit 2 Koningen 6.

Dat gebeurt dus wel. Een ooggetuigeverklaring. Een werkelijkheid. Hoe God handelt. Laat dat u tot lering zijn. En Elisa bad.

3. Wat er na het bidden zoal is

En nu vraagt Elisa om de volken met verblindheden te slaan. Dan gaat hij naar het volk van Syrië. En zegt dit is de stad niet. En brengt ze naar Samaria.

Dothan en Samaria. Afstand van toch wel vier uurtjes. Die jongen ‘s ochtends hoe moet dat nou. Met blindheid geslagen. Vier uur lang. En dan krijgen ze de schrik. In Samaria.

Het is de Heere voor, het is de Heere na. Het zijn Gods werken. Nou de Heere doet het. Ze zien, ze kijken de ogen uit. Nu hebben de soldaten grote angst. Ze zien dat ze midden in Samaria zijn. De koning van Israël ziet zijn kans schoon en vraagt aan Elisa: zal ik ze slaan.

Dan komt er iets dat is zo mooi. De koning van Syrië dat de Heere de sterkste is, en de koning van Israël ook. Het volk slaan? Slaan?! Als je ze met je eigen krijgswapenen gevangen had, maar je hebt het niet zelf gedaan. De God van Israël is een andere God dan jij. Een genadige God en barmhartige God. Vurige kolen op het hoofd hopen. Geef ze water en brood.

Vrucht van Geest. Wanneer je vijand hongert, geef hem te eten. Dat invallen, steeds weer een benden. Dat gebeurt niet meer, zo kwamen de benden van Syrië niet meer invallen. Geen speldenprikken meer. Want Elisa had brood gegeven en gesterkt naar huis laten gaan.

Anno 2023. We blijven niet bij Elisa hangen. We eindigen niet bij deze Elisa hangen. Meerder dan Elisa. Kijk eens. Een bende, zwaarden, stokken. Wie zoekt u? Jezus de Nazarener. Ik ben het. Slaan achterover. De bende kan niets tegen Hem uitrichten. Gedood om te triomferen. En wat is er te doen? Aan de voeten gedurig van de Koning komen. Die niet zien ziende worden.

Geef dat ik mag zien, de bede. Helaas komt het voor dat mensen tevreden zijn met eten en drinken, genieten van het leven platvloers, ze zijn zo blij ik ben gezond, ik heb te eten en te drinken. En beseffen niet vrees Degene

Wee degene die blind voortgaat. Heerlijk als het anders is. Zo God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn?! Wat is dat dan God voor je? Mijn ogen zijn er voor opengegaan. Zijn eigen Zoon, het liefste wat Hij had, gegeven heeft. Is er dan tegenspoed, is er dan nood en door, ik ben ervan verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van Christus.

Die ziel en lichaam voor mij heeft gegeven. Zo God voor mij is, het is goed. Rust, rust, rust bij mijn Heere en God. De weg soms donker, en Zijn Middelaarsstem fluistert het in de oren, kind Ik vergeet je niet, de poorten van de hel zullen je niet overweldigen.

Amen.