Zondag 10 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.W. Baan – Genesis 7 vers 1

Voorzang: Psalm 3 vers 2

Gebed, Votum en groet

Psalm 123 vers 1

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 93 vers 1

Gebed

Schriftlezing: Genesis 7

Psalm 42 vers 1 en 3

Preek

Tekst voor de preek: Genesis 7 vers 1. ‘Daarna zeide de Heere tot Noach: Ga gij en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.’

Hierin beluisteren wij de nodiging, de Heere nodigt u in de ark

Bekende geschiedenis, prachtig verhaal. De ark van Noach. Je ziet het al helemaal voor je. Maar ook aangrijpend. Misschien bent u wel in Dordrecht geweest bij de nagemaakte ark (of de kleinere in Elburg). Maar ik weet niet hoe u het u verging. Prachtig verhaal of aangrijpend? Sloeg het binnen.

Jaar 1656 na de schepping. Noach geboren in 1056. Noach geboren, deze zal ons gaan troosten (de betekenis van zijn naam). Ging wel door een ontzettend aangrijpende weg.

Niet Noach die als eerste gaat troosten maar God. Wat is er aan de hand? 1500 jaar na de schepping. Genesis 6 spreekt over gemengde huwelijken. Gruwel van God. Vermenging van de zonen van Seth en de dochters van Kaïn. Dat is de Heere een gruwel in ogen. Ook nu als een jongen uit de kerk een relatie aangaat met iemand uit de wereld, buiten de kerk. Geen kind van God.

120 jaar genade. De tijd dat Noach aan de ark bouwt. Lijkt wel een houtzagerij. Wat is hier aan de hand? Boodschap: de Heere gaat het mensdom van de aarde verdelgen. In de ark is behoud. Jongen van 8 jaar in gedachten. Zal ik een kamertje voor je timmeren? Later getrouwd met een dochter van Kaïn. Als een oude man in het water ligt te spartelen: had ik maar geluisterd.

Noach wandelde ook met God, net als Noach. Heeft God er niet wat mee te zeggen dat twee gastpredikanten hierover preken vandaag in uw midden? Noach vindt genade in de ogen van God. Ziet zichzelf niet zo maar God ziet hem zo. Zo gaat Noach aan de slag. Letterlijk: kist bouwen.

Juiste formaat volgens de scheepvaart. Exacte afmetingen, naar Gods plan. Vervolgens erin. God spreekt. Heel eenvoudig, kort woord: ga. Gebiedende wijs. Naar binnengaan. Een woord wat de Heere zegt. Komt.

Bijzonder dat Noach niet op eigen initiatief in de ark gaat. Komt nog een bijzonder woord van God. De Heere nodigt ook vanmiddag. Kijk eens goed wie Hij nodigt. Noach, leeft aan de hand met de Heere, gehoorzaam, rechtvaardig. Een zondaar die leeft van genade.

Is er iets van dat leven bij u te vinden? Niet ik meer op de troon maar Jezus Christus. U mijn Koning. Ik hef mijn ogen op tot U die in de hemel zit. Tot U ook ons genadig bent.

Afgeleerd om behagelijk voor God te zijn. Een woord staat op de ark: genade.

Noach leeft naar de geboden van God. De kist een grote getuigen. Wat is er van die gehoorzaamheid bij u te zien? Kunnen wij uitvluchten verzinnen? Vrome smoesjes. We weten wel dat er uit onszelf niets goeds is. Is er iets van Gods Geest te zien? Het werk van Christus.

Anders nog dood. Maar doden worden geroepen tot het leven. Jezus zegt: Ik ben de Deur. Ga, kom. Altijd een persoonlijke nodiging. Geen ongeadresseerde brief, aan de bewoners van dit huis. U wordt uitgenodigd. Noach persoonlijk uitgenodigd. Maar ook zijn vrouw, zijn drie zonen en diens vrouwen. Tegen Noach en zijn zonen klinkt het, meervoud, zal Ik mijn verbond oprichten.

Hoe vaak heeft u de uitnodiging van de Heere niet ontvangen? Ga in de kerk. Zeven jaar, zeventig jaar? Geen belangstelling. Is een tijdslimiet aan! Dan binnen of buiten. Dieren komen. Reine en onreine dieren. Zeven dagen nog, in die zeven dagen.

Ik moest denken bij de voorbereiding aan een scheurkalender. Voor je verjaardag: nog zoveel nachtjes slapen. Zo ook vanmiddag. Wat doet u dan? De tijd tikt door. Nog zeven dagen, dan zal de hemel worden opengescheurd.

Gemeente, stel u voor dat de Heere zou zeggen: nog zeven dagen dan zal de aarde door vuur vergaan. Of nog zeven dagen voordat je voor de rechtertroon zult verschijnen.

Zijn er die zeggen: geef mij Jezus of ik sterf. Avondmaal negeren. Moet je gegeven worden. Allerlei argumenten. Ik ben bang dat ze ook hier zijn. Als er in de tijd van Noach nog een negende of tiende was, dan meegegaan in de ark.

Het is niet Gods beperkte verkiezing. Maar de totale verderfelijkheid van de mens. De Heere is het zo waar om gediend te worden. Weet je wat: je mag tot Hem komen. Niks mee te brengen. Alleen zonden. Als u niet komt, dan mist u eenmaal de ark van behoud. De Heere zegt: Ik zal verdelgen van de aardbodem.

Als je in ongeloof blijft zul je in ongeloof ten onder gaat. Nodiging gaat uit! God maar laten praten. Denkt u bij uzelf: ik wil wel maar God niet. Knoop in uw oren: geduld van de Heere raakt op. Hij zal eenmaal stoppen met nodigen. Dan is het Koninkrijk van God ten volle gekomen. Het Jeruzalem uit de hemel neerdalen.

Als u dan niet heeft geluisterd, dan is het uw eigen schuld dat u buiten blijft staan. Zover laat u het toch niet komen? Aangrijpend. Die God, Verbondsgod. Eenzijdig verbond met u aangegaan. Kom dan en buig uw knieën voor Hem. Belijd het vanmiddag: Vader ik ben niet waardig uw zoon genaamd te zijn.

Hij zegt een woord: kom. Bij Hem bent u welkom. Zijn Zoon zo laag neergelegd op aarde. Niemand kan zeggen: ik kan er niet bij.

Dan gebeurt het, dat aan de uitnodiging gehoor geveven wordt. De ark wordt vol. Hij roept nog steeds: kom in de Ark. Om getroost te leven en te sterven. Niet alleen in sterven. Maar ook in leven. Getroost in dit leven. In alles: werk, studie, catechisatie.

Wind waait waarheen hij wil. Zo werkt ook de Geest. Ze komen aan door het Goddelijk licht geleid. Hij brengt ze zelf bij Hem.

Dan in gedachten: komen ze allen in de ark. Door goddelijk licht geleid. Tijdsdruk. Water van de vloed komt. Toch gaat Noach. Nog geen wolkje aan de lucht misschien. In geloof, in gehoorzaamheid.

Een woord: komt. En hij gaat. Zijn vrouw, zijn zonen. En u? Gaat u? Legt u al uw ongeloof in de handen van de Heere Jezus?

Als de Schepper spreekt, dan volgt het schepsel. Laat de kinderen tot Mij komen. Noach en de zijnen kwamen. Al die miljoenen anderen niet. Spottend misschien. Het zal van jou niet gezegd worden toch: te laat.

Ziet u de Heere? Hij roept komt en het gehoorzame schepsel (gehoorzaam gemaakt) komt. Ze komen, de grote en de kleinen. Dieren. Mensen. Ik ga heen uw plaats te bereiden. Niet in de ark daar in het water. Maar in de Hemel.

Kleinen in het geloof ook. Die zo worden aangevochten. Gaan de drempel van de ark over. De Deur binnen, de Heere Jezus.

Dan komt het oordeel. Blauwe lucht verandert in een grijze donkere massa. Water stort neer. En dan de onzichtbare hand die de deur van de ark sluit. Dan is de scheiding definitief. Dan is binnen binnen en buiten buiten.

Vandaag nog niet. De Heere is nog geduldig. Toch ook nu scheiding. Wie gelovig huiswaarts keert. En u die zich geërgerd heeft en met lege handen huiswaarts keert.

U die er niet aan wilt. Verhard u niet maar laat u leiden. Wij begrijpen Zijn weg niet. Toch ligt daar een kist. Binnen de ark wordt bewaard. Hij gaat een nieuw begin maken. Buiten verderf.

Ark wijst in een lijn naar de Heere Jezus. Als je het verhaal vertelt? Zul je dan alles vertellen? Het eerlijke verhaal Wel zo met wooren dat de kinderen het begrijpen. De wereld vergaat. Wanneer behouden? Zult u wijzen op de ark van behoud, de Heere Jezus.

De Heere zegt het oordeel aan. Hij komt. Wijst de schuld aan. Maar de weg tot behoud is geopend. Met dat ene woordje: genade. Die staat met lege handen op afstand, God wees mij de zondaar genadig.

Jaren latee volbracht door Jezue Christus. Daarom: ik zal zijn lof zelfs zingen in de nacht. Zingen daar ik Hem verwacht. Kom dan o zondaar, kom. Amen.

Psalm 42 vers 5

Gebed

Psalm 93 vers 2, 3 en 4

Zegen