In het evangelie gaat het er scherp aan toe: voor wie Christus verwerpen, zullen anderen in de plaats komen. Christus roept ons op tot geloof en bekering. Wie daar niet aan gehoorzaamt, is niet welkom in het Koninkrijk der hemelen. God zorgt er echter wel voor dat uit heel de wereld er toegebracht worden tot het feestmaal. 

Aan tafel gaan

Zijn het ook weinigen die zalig worden? Zijn er nog een paar die gered worden? Jezus’ reactie is ernstig. Maak ernst van de bekering. Niet: nee, natuurlijk zullen er veel zalig worden. Het gaat er scherp aan toe in het Koninkrijk van God. Voor zelfgenoegzaamheid is geen ruimte. Door Jezus is dat gepredikt. Wij lezen deze woorden. Brengt het ons in beweging? Leven we zo tot Gods eer? Zeker, er waren er die wakker geschud werden. Gods rijk binnen gaan vraagt strijd. Dat is leren leven van genade. Al ben je echt kerkmens. Al zit je 40, 60, 80 jaar in de kerk. Dat is rijk en van grote waarde. Maar het blijkt niet beslissend. Kent Hij ons? Zijn we gekend? Vertrouwen we op Hem?

Immers, tegen te laat komers zegt Jezus: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. U wilt wel binnenkomen. U kwam te laat. Ik ken u niet. Is er een relatie en gehoorzaamheid?

Deze woorden gaan dwars door je heen. Toch? Is dit wat Jezus ons leren wil. Ga weg van Mij! Is Hij zo? Ja, zo spreekt Hij. Zo is Hij. Ook. Allen die ongerechtigheid bedrijven, die niet door Hem gekend zijn, die sluit Hij buiten. Of, die brengen zichzelf buiten.

Dit brengt je in de nood. Zal Hij dat tegen mij zeggen? Buiten geworpen te worden? Brengt je in de nood. Als het hierover gaat, ook ten opzichte van het avondmaal. Heere, wees wij de zondaar genadig. Ik hoop dat het daarvan kwam. Ook vanmorgen of in de afgelopen week. Vervuld van het besef dat je genade nodig hebt.

Hij wordt je voorgesteld. De Almachtige! Van wie we alles verwachten mogen. Het is verwonderlijk dat Hij spreekt. Hij geeft Zijn leven. Het mag ons volmaken. Mijn lichaam gebroken en Mijn bloed vergoten.

De komst van Jezus breekt de toekomst open. Lukas tekent dat. Mensen sluiten zichzelf uit. Maar er zullen er komen, van oost en west, van Noord en Zuid. We hoeven U niet? We doen onze eigen zin… Mensen die dichtbij staan of al een tijd de verkondiging gehoord hebben. God laat de wereld niet aan zichzelf over. Bij God opent zich een nieuwe toekomst. Er zullen er komen. Waar de een afhaakt, haakt de ander aan. Soms zie je dat in de gemeente of in gezin.  Scherpe pijn bij Christus over de afwijzing. Ook nu, als mensen die je mist nu. Of als kerkenraadslid als je bij mensen komt en spreekt. Je bidt dat er iets open mag gaan. Je keek rond en denkt, nee, ik zie hem of haar niet. Dat doet pijn. Er is verdriet bij de drie enige God. En bij de kinderen van God in navolging daarvan.

Ook in de tijd van Jezus. Over joden die Hem niet moesten. Paulus schreef daar ook over. Wij prediken Christus. Voor de joden een struikelblok en voor de Grieken en dwaasheid. Er is altijd verdriet geweest over de afwijzing. Een woord van oordeel.

Het goddelijke maar is er. Het nochtans. Er worden anderen geroepen. Dat moet u beseffen als u Hem afwijst. Het heil gaat de wereld door. Ze zullen komen en een tafel gaan in het Koninkrijk van God. Wie dichtbij staan, zullen Hem verachten. Maar uit de verstrooiing en volken zullen ze komen. Zalig is hij die het brood zal eten in het Koninkrijk van God. Vandaag de dag wordt dit woord nog waarheid. Er komen er en die buigen: uit China, Peru, Nederland, Oekraïne, Cambodja. Er zullen er komen uit Reeuwijk en omgeving.

Ook hier is het evangelie gekomen. Ook hier zijn er mensen die verlangen naar aan tafel gaan. Er zullen er komen uit Reeuwijk… Het is niet de vraag of er weinigen zijn die zalig worden. Het zullen er veel zijn. Er vraag is, hoor ik er bij? Er zullen er zijn die buiten blijven?

Buiten Hem is geen leven. Dat zal gejammer en tandengeknars zijn. Buiten Hem: de hel. Gejammer en tandengeknars. Nare beelden. Had ik maar… Geluisterd. Gezien op Christus. Had ik maar gebeden. Want God had me dan verhoord.

Gods nieuwe wereld gaat open. Oost en West, Noord en Zuid. Het heil gaat naar de volken. Er is een leven van verzoening. Er zullen er buiten gesloten worden. Dan komen er daar anderen.

De omstanders krijgen dit te horen. Anderen zullen u voorgaan. De eersten zullen de laatste zijn. Er zullen er komen. God verkiest. God brengt Thuis.

Wij vieren het Avondmaal. Aan tafel gaan. De werkelijkheid blijft van belang. Jesaja geeft zicht op dat feestmaal. In Gods nieuwe wereld. Eenmaal op de berg zal dat feestmaal gehouden worden. Voor alle volken! Dat staat daar al. Jezus grijpt daarop terug. Voor alle volken een feestmaal aanrichten. Voor alle volken. Blijkbaar is dat de weg die God wil gaan. Er zullen er zijn uit alle volken. Ja. Jood en heiden. Het gelovige Israël. Abraham, Izak en Jacob. De uitverkorenen zullen er zijn. En die God van over de aarde verzamelde. Zoals een moedereend haar kuikens bijeenbrengt. Zalig wie geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Alleen dankzij het werk van Christus. Zijn Borgtochtelijke werk. Een leven in overvloed. Een weldaad. Gezellig en feestelijk zal het er zijn. Je hoeft niet te kijken, is die of die er? Je wordt niet herinnerd aan je zonden. De gebrokenheid is daar verdwenen. Het is feest. Hier is het ten dele. Daar niet. Volkomen en volmaakt. De definitieve overwinning over zonde en graf.

Vanmorgen mogen we daar iets van zien. Er zullen er komen. Verlangt u ernaar? Wij vieren het Avondmaal. Dat is nog niet het feestmaal. Wonden en zonden zijn hier voelbaar. Het is nu nog gedachtenismaal. Wij gedenken Zijn dood. Een gebroken werkelijkheid. In de rouw van uw gemeent nu. De pijn die u is aangedaan. Opmerkelingen. Dingen waar je last van hebt. God schenkt Zijn Woord en sacrament. Hij wil de verslagen harten van de gelovigen versterken.  Zo klinkt de nodiging. Kom. De tafel staat er. Eenmaal aan te gaan in het Koninkrijk, heerlijk zal dat zijn. Kniel zo voor Hem. Leef voor Zijn aangezicht. Dan klinkt eens: Kom in, gij gezegende des Vaders en beërf het Koninkrijk.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 11 september 2022, 9.30 uur. Schriftlezing Lukas 13:22-30. Bediening Heilig Avondmaal.

  • Tafel 1: lezen Psalm 25:1-7 en zingen Psalm 25:3
  • Tafel 2: lezen Psalm 25:8-11 en zingen Psalm 25:5
  • Tafel 3: lezen Psalm 25:12-15 en zingen Psalm 25:7