Paulus waarschuwt de gemeente te Korinthe om niet door de satan verleid te worden. Hij opereert als een listige slang en verdraait het woord van God of spreekt het tegen of doet een tegenvoorstel. De gemeente behoort echter als Bruid Christus toe. Zij mag niet vallen voor de verleidingen van een andere man, dus ook niet flirten met een valse leer.

Christus alleen

Wat ziet ze er stralend uit! Een mooie jurk met lange sleep, prachtige sieraden. De huwelijksdag is aangebroken. Zo komt de bruidegom. Ze verlangt ernaar hem te zien. Een heerlijke dag. Lang naar toegeleefd. Naar het ja-woord. Elkaar trouw beloven. Een droom komt uit.

Je ziet het voor je. Een feestdag. Je denkt terug aan je eigen huwelijk. Ook aan die andere bruid. Ook een prachtige jurk. Maar in haar hart twijfelt ze. Er is wel iets gebeurd de afgelopen maanden. Er is iemand anders gekomen in haar leven. Ze duwt het wel. Lang, blond, stoer. Ze merkte dat hij haar opzocht. Hij stuurde lieve appjes. Veel attenter dan de man die ze nu zou trouwen. Haar zus had haar opgezocht. Ze sprak over de man met wie ze trouwde. Is hij wel zo betrouwbaar? Ze vond het verwarrend. Wat te doen?

Ons bijbelgedeelte lezen we over een huwelijk. Over een bruid. De kerk, de gemeente van Korinthe, u ook als Reeuwijk, wordt vergeleken met een bruid. Een bekend beeld in de Bijbel. Het volk Israël wordt er ook mee vergeleken. God is de bruidegom. Paulus past het toe op de christelijke gemeente om dezelfde metafoor te hanteren. De gemeente van God is de bruid.

Ook hier in 2 Korinthe 11. De gemeente is de bruid. Denkt de bruid, de gemeente aan Christus alleen? Of is ze met haar gedachten bij die ander of anderen? Wil ze haar liefde niet aan een man geven? Laat ze zich misleiden? Luistert ze naar ongefundeerde praatjes? Geeft ze zich volkomen?

Hoe is dat voor u, jou? Heb je genoeg aan Christus alleen? Aan Christus Jezus die gekruisigd is? De Opgestane. Neem deze vraag de week in. Is het Christus alleen? Dan is er vreugde.

Kun je niet kiezen? Laat je je verleiden? Dat is een garantie voor ellende. Uitlandig. Met twijfel beginnen aan een relatie is een garantie voor ellende. Ontrouw zijn maakt veel kapot.

Er zit ook een les in voor het dagelijks leven. Ga als een reine maagd het huwelijk in. Wees trouw in je denken in je relatie. Trap er niet in als een ander je zoveel aandacht geeft. Liever ongemakkelijke appjes? Laat je niet misleiden. Maak het leven van een ander niet kapot. Breek daarmee.

Als de vergelijking wordt gemaakt tussen Christus en de gemeente, weten we dat Hij de volmaakte bruidegom is. Tussen mensen gaat het nogal eens mis. Soms is het verstandig te luisteren naar je vader. Soms laat je je meeslepen door je gevoel. Soms is een huwelijk niet meteen mogelijk. We worden dankzij Gods genade hierop gewezen. Er is een weg terug. Inkeer is nodig. Laat je niet verleiden. Trek Gods woord niet in twijfel.

De vuurrode draak is daarop uit. We lazen dat in Genesis 3. Over de verleiding door de slang. In de eindtijd zal satan ons proberen te verleiden. We lezen een hartekreet van Paulus. Hij zegt: verdroeg u mij maar in mijn dwaasheid. Ik denk dat dat cynisch bedoeld is. Hier wordt het persoonlijk. Het zit hem dwars dat er andere apostelen gekomen zijn die een andere Jezus preken. Verleiders zijn het. Apostelen bij uitstek (vers 5); superapostelen. Ze brengen de gemeente in verleiding. Geen wet en evangelie. Ze preken alleen de weg van overwinning. Geen weg van kruis.

In Korinthe hebben ze er opvallend weinig moeite mee. Zo vatbaar zijn ze voor verleidingen. Dat gaat Paulus aan het hart. Hij noemt die apostelen ronduit valse apostelen. Hij maakt de vergelijking met satan. Die doet zich ook voor als een engel van het licht. Het lijkt alsof ze de blijde boodschap brengen. Tom Wright zegt: dit is gevaarlijke taal, door die apostelen met satan te vergelijken. Paulus is zich er goed van bewust. Hij komt er nu mee, nu de grote onderwerpen behandeld zijn. Er rest maar een oproep: laat je niet weglokken van de eenvoud die in Christus is.

Gelukkig zijn wij niet zo vatbaar voor belijdenissen. We hebben het Woord en de belijdenisgeschriften (drie uit de tijd van de vroege kerk en drie uit de tijd van de reformatie). En toch. Toch moeten we op onze hoede zijn. Is het uw vrees ook wel eens dat de gemeente weggaat bij de eenvoud in Christus? Door wind van leer, en allerlei mogelijkheden. Het is van belang bij de eenvoud te blijven.

Eenvoud. Aplotitos. Het gaat om de houding waarin iemand volkomen loyaal is. Toegewijd zijn aan de ander. Geen dubbelhartigheid. Openheid en eerlijkheid. Als je dat zo beluistert: het heeft te maken met een relatie. Dit moet gelden in een relatie. Harmonie in gedachten, woorden en werken. Open en eerlijk.

Het is Paulus hierom te doen: dat de gemeente toegewijd is aan Christus. Dat leer en leven volkomen een zijn. Hij ziet zich als de vader van de bruid. Ik heb u ten huwelijk gegeven aan een man. Om u als een reine maagd aan Christus te geven. Hij ziet Christus terugkomen. Hij ziet dat de bruidegom komt. Zie, Heere Jezus, hier is Uw bruid. De gemeente van Korinthe. Toegewijd.

In onze tijd is het zo dat als je van elkaar houdt, dat je met elkaar afspreekt. En dan trouwt. Je kiest elkaar uit. In die tijd zocht de vader een man uit. En bereidde zijn dochter daarop voor. Dan was het een eer dat zo’n dochter rein het huwelijk in gaat. Hem volkomen toegewijd is. Anders mis er iets aan de voorbereiding en aan het huwelijk. Dat gaat de vader aan het hart.

Hoeveel temeer is dat geestelijk? Paulus predikt Christus. Een leven van sterven aan jezelf. Leven van genade. De superapostelen leggen de nadruk op de overwinning. Een andere Geest, een andere Jezus. Korinthe gaat erin mee: alsof ze zich laat verleiden door groot, blond, stoer, sterk.

Eenmaal was daar de slang. Hij stelt listige vragen in de hof. Hij maakt Gods Woord verdacht. Zet Gods beloften weg als onbetrouwbaar. Dat een leven zonder God een stuk gelukkiger maakt. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle boom. Zijn openingszet. Een onschuldig vraagje! Ze hoeft niet gelijk van slag te zijn?!

Het is lastig! De slang wordt brutaler: u zult zeker niet sterven. Hij trekt het niet alleen in twijfel. En spreekt het nu ook tegen. Als God zult u zijn…. hij doet een ander voorstel. Een andere weg. Een tegenaanbod. Hij overtreft het aanbod van God, ogenschijnlijk. Hij verdraait het woord. Ook vandaag, nu, hier.

Wie in Mij gelooft, zal leven. Iemand zegt, daar stel ik vragen bij. De duivel zal ze influisteren. Voor jou? Is het wel genoeg? Jezus nodigt te komen. Satan zegt: dat gaat zomaar niet. Hij trekt je weg van de eenvoud die in Christus is.

Als ik eerlijk ben, verlang ik naar een andere man. Van materialisme, werk, drank. Voor mij geen eeuwig leven? Wat moeten we dan zeggen? De Bijbel zegt dat de satan soms bijbelse woorden aandraagt. Hij heeft soms wel eens gelijk. Wie dubbel van hart is, hoort niet bij God. Satan zegt: het is niet mogelijk, het is niet voor jou. De duivel wil dat u het daarbij laat. Hij laat je in de kou staan.

Anders is de prediking van Christus. Waar satan stopt, klinkt de nodiging. Die constatering dat je naar een andere man neigt, zegt Christus: kom tot Mij. Ik zal u rust geven.  Jezus geeft hoop. Hij geeft zichzelf. Kom. Bevel van bekering. Niet blijven waar je bent. Niet genoegen nemen met dubbelhartigheid.

Dat kost je wat! De superapostelen zeiden: het kost je niets. Het kost je de eeuwige heerlijkheid. De verleiding kan ook zijn: in slaap sussen. In relationele sfeer te houden: flirten mag. Geestelijk gezien is dat een verleidingstactiek van de duivel. Bekering? Jezus heeft toch voldaan! Trouw zijn? Ja. Op mijn eigen manier. Sterven aan jezelf? Dat Jezus volgen je wat kost? Dat er harmonie is in gedachten woorden en werken: dat is zo ingewikkeld. Mijn ouders deden dat ook niet. Die zijn toch ook in de hemel. Niemand is toch volmaakt. De slang heeft Eva met zijn sluwheid verleid.

Laten we waakzaam zijn. In deze geestelijke strijd. De duivel gaat rond. We zien dat de apostel zich voorzichtig uitdrukt. Ik vrees. Misschien, dat woordje gebruikt hij. Redelijk voorzichtige taal. Dat is niet voor niets. Laat die de schoen past, hem aantrekken. Soms passen die mensen de woorden toe, voor wie ze niet bedoeld waren.

Leven in eenvoud. Een woord van waarschuwing. God heeft u niet voor over dat u wegglijdt. Er spreekt een geweldige bemoediging uit. Voor ieder die de verschijning van Jezus heeft liefgehad. Misschien spoedig: dat de bruid de bruidegom ontmoet. Een geweldige dag. Eenmaal daar te zijn: rein en stralend. Jezus is mijn Heer en Heiland. Dat belijden. Niet zonder Christus kunnen. Soms al een voorsmaak proeven. Dan alles en in alles God ervaren.

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Dat mogen we geloven. Christus nodigt u. Door geloof deelt u in die heerlijkheid. Je wordt uitgenodigd door Gods zelf. Lees de liefdestaal uit Hooglied. U hebt mijn hart veroverd met een blik van Uw ogen. Wat een liefde. Wederzijdse liefde. Wie gelooft in Hem mag eenmaal rein en stralend voor Hem staan. Spoedig zullen we Hem zien!

Amen.

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

“Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op ’t gebed.

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

– Psalm 116 vers 1,2,3 en 4 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 17 september 2023, 18.30 uur. Schriftlezing Genesis 3: 1-9 en 2 Korinthe 11: 1-15.