Bij de tweede aankondiging van Zijn lijden en sterven leert de Heere Jezus dat Hij, die de Zoon des mensen is, overgeleverd zal worden in mensen handen. Het vindt plaats na de verheerlijking op de berg waarna Hij afdaalt en mensen zich over het wonder van het uitwerpen van een demon verwonderen. Zijn wij enthousiast en verwondert over alles wat we ontvangen of is de diepe verwondering over de weg die de Heere Jezus Christus, in onze plaats, ging? Hij liet Zich vrijwillig overgeven in de handen van mensen, van zondaren. Om met Zijn kostbaar bloed te betalen. Een volkomen verzoening van al onze zonden. Geloof in Hem. God geeft Hem, Zijn Zoon de Heere Jezus Christus, opdat wij Hem zouden aannemen en ontvangen.

Lukas 9 vers 44: ‘Legt u deze woorden in uw oren: Want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen‘.

De Zoon des mensen in mensen handen
1. De Zoon des mensen;
2. Overgeleverd worden;
3. In mensen handen.

1. De Zoon des mensen

Hoe zou Jezus Zich gevoeld hebben toen Hij deze woorden zei? Misschien kun je het een beetje indenken als je moeder zegt: en knoop nu in je oren, nou luisteren. Het lijkt dat Jezus dit hier bij Zijn discipelen door. Bijna bits gezegd. Deze woorden zeggen. Het is in ieder geval na de verheerlijking op de berg waar Jezus sprak met Mozes en Elia. Wat gebeuren gaat in Jeruzalem, Zijn lijden en sterven. Hij richt Zijn aangezicht naar Jeruzalem.

Die verheerlijking op de berg is een bijzonder gebeuren geweest. De discipelen begrepen er helemaal niks van. Na die nacht ging Hij weer van de berg af. Allemaal mensen staan daar beneden. Een noodkreet klinkt. Een man uit de schare. Meester, ik bid U zie toch mijn zoon aan. Hij had gesmeekt om redding en verlossing van zijn zoon. Die door een demon regelmatig werd toegetakeld. Die man moest stuk. De discipelen werden aangesproken maar zij hadden niet gekund. Hoewel Jezus hen daartoe de kracht en macht had gegeven. Hij had hen kracht gegeven over al de duivelen. En hier? Zij konden niet. Wat een enorme tegenstelling met de verheerlijking op de berg. Wat een tegenstelling tussen de hemel en de aarde.

Jezus wordt geconfronteerd met de ellende van de aarde. De enige zoon. Ook al zou je er tien hebben, dan nog de ernst. De machtige demonen en onmachtige discipelen. Waardoor er zelfs een blaam werd geworpen op hun Meester. Wat betekent het voor de Heere Jezus. Wat betekent het dat de Heere Jezus te maken krijgt heeft met zoveel ellende. Door u en mijn zonden. Dat moet Hem diep geraakt hebben. De Man van smarten. Wel door ons te verstaan, door u, jou en mij.

Jezus verzucht. O ongelovig en verkeerd en verdraaid geslacht. O daar zitten tonen in die heel diep zijn. Ongenoegen. Hoe lang nog. Die duivelen die die mensen kapot maken en ook deze jongen stuk willen hebben. Hoe lang nog zal Ik bij u zijn en u verdragen. Stel je voor dat Jezus dat vanmiddag dat tegen u en jou zegt. Dat is toch om te huiveren. Het lijkt wel dat Hij er een punt achter lijkt te zetten. Dat is toch om te huiveren.

Zou de Heere Jezus niet langer komen met Zijn heilig Evangelie? Het lijkt erop dat Hij er een punt achter zet. Als je maar niet gelooft in Hem, Hem niet erkent voor wie Hij echt is. Deze gedachte blijkt ook wanneer Jezus dat grote wonder doet in deze jongen. Jezus deze jongen geneest en niet de discipelen en aan zijn vader teruggeeft. Dan blijkt er iets van een juichstemming. Grootheid en macht van God. Hoe groot is deze Jezus.

En Jezus Zelf? Al die bewondering, het enthousiasme. En lijkt iets van een diepe eenzaamheid te zijn te midden van al dat enthousiasme. Ze hebben niet door waarvoor Hij hier op deze aarde kwam. En dat Hij Zich te midden van de mensen begeeft. Wie is hij immers? Bewondering maakt het volk blind voor de Heere. Knoop dat nu eens goed in de oren. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van zondaren.

Woorden die we stuk voor stuk moeten overwegen. Die alle aandacht waard zijn. Hoe noemt Jezus Zich? De Zoon des mensen. Hij gebruikt in de eerste lijdensaankondiging dezelfde naam: de Zoon des mensen. Wat wil Jezus daarmee zeggen? Bedoelt Hij te zeggen dat Zijn grootheid heel anders is dan het enthousiasme van de bewonderaars. Dat is het zeker. Voor deze benaming moeten we naar de profetie van Daniel. Indrukwekkend, verschijnend.

Daar vooraf al die oude van dagen, God groot en machtig. Hij die is gaan zitten op de grote en witte troon. Dan komt die Zoon des mensen met de wolken. Dat herkennen we toch? Dat is een bekend gegeven. Wanneer komt Hij op de wolken? Als Hij terugkomt. Zo belijden we elke zondag. Dat ziet Daniel in zijn profetie. Aan Hem werd gegeven eer en heerschappij. Hem eren zouden. Iets van die heerlijkheid hebben de drie discipelen gezien op berg. Hoe groot en schitterend is zijn eer. De Zoon des mensen komt om de aarde te richten, de volken in rechtmatigheid.

We zullen allemaal voor Hem staan. Groot en klein, jong en oud. Hoe zullen wij daar dan staan? Zal er dan iets van de bewondering en het enthousiasme zijn nadat Hij die jongen heeft verlost van die demon. Dat is het gevaar van die bewondering. Van al die wonderen die Hij heeft gedaan in uw leven. Dat is groot, heel bijzonder. Dat Hij u genezen hebben van een ziekte. Dat is groot. Maar is dat het?! Als we staan voor die witte troon. Heere, U genas me. Hoe zult u voor die troon staan? Met die zorg die de Heere voor u had. Eten en drinken. De Heere gaf kracht om je potje te koken, stofzuiger door het huis te halen. Dan bewonder je God.

Ik vroeg eens aan een oudere vrouw die daarmee kan. Als je sterven gaat? Dan hoef je je potje niet meer te koken, niet meer met de stofzuiger door het huis? Wat heb je dan? Terwijl je zo enthousiast over Hem was? Gemeente, is dit het nou? Weet u dat het heel heel oppervlakkig als u niet verder komt met God dan met de dingen van deze wereld. Dat is onvoorstelbaar oppervlakkig.

Wat gebeurt er? Daniel die de Heere ziet als de Rechter van hemel en aarde. Die grote Zoon van God die zo machtig verheerlijkt werd op de berg. Jezus gaat iets zeggen over Zichzelf. Die u goed in uw oren moet knopen. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden. Tjonge, dat is ook wat. Weet u dat dat het omgekeerde is van het gejuich en het enthousiasme? Weet u wat het betekent? Letterlijk betekent het dat Hij van de hand gedaan wordt. Alsof Hij van geen enkele waarde is.

Weet je waar je aan moet denken? Aan afval. In Lunteren hadden we kliko’s, hier vuilniszakken. In Lunteren deed je de klep open, gooide je het erin en deed je de klep dicht. Niemand zag iets in Hem. Zegt Jesaja dat ook niet? Met de misdadigers gerekend. Niemand zag wat in Hem, niemand. Veroordeeld als een misdadiger. Respectloos. Nee, Hij kreeg geen stervensbed met geliefden naast Zich. Hij werd gehangen aan het hout met misdadigers. Met een lijn werd Hij met hen gehangen. De Zoon des mensen, de rechter van hemel en aarde, overgeleverd.

2. Overgeleverd worden

In de ogen van de Joden was het onverteerbaar dat Hij zou lijden. Soms tot op de dag van vandaag. Joodse Bijbels waarin Jesaja 53 niet staat. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid, dat hoofdstuk. In de nacht geleid. De Zoon des mensen overgeleverd worden. Lijden en sterven is gans iets anders. Gemeente, weet u waar ik aan moest denken toen ik deze preek voorbereide? Ik moest aan u denken en aan mijzelf. Dringt het nog tot ons door, we vinden het zo akelig gewoon dat Jezus deze weg gaat. Deze diepe weg.

Tijdens de lijdensweken gaat het over de Middelaar, de Man van smarten. Heeft u er al echt voor stilgestaan? Beter gezegd: bent u er al eens stilgezet door de kracht van de Heilige Geest. Dan worden je ogen geopend voor de heilige God en jezelf. Dan ga je ook ontdekken wat er met de allerhoogste Rechter is gebeurd. De duivel kwam Hem ook eens tegen achterin een bootje en dacht nou komt Hij om met Zijn discipelen. Maar het is niet gebeurd. Mensen pakten stenen op maar het is niet gebeurd. Het is echt geen vergissing dat Hij door het Sanhedrin is overgeleverd aan Pontius Pilatus.

Komt en verwondert u zich hier. Niet om Zijn wonderen. Niet over de zegeningen van elke dag. Komt verwondert u hier over de weg van de zonden die Hij ging. Hij werd overgeleverd. Als je er goed over nadenkt, dan ga je er steeds minder van begrijpen. De Zoon des mensen zal worden overgeleverd in de handen van mensen. Dan komt er een vraag boven: door wie wordt Hij afgedankt? Door wie? Door God. Door God Zijn Vader. Als Jezus van deze weg gaat, dan is dat een weg van God die Hij gaat.

O Hij had erover gesproken met Mozes en Elia op de berg terwijl alles glansde van Zijn heerlijkheid. Over Zijn uitgang gesproken. De weg van lijden, kruis en dood. Dat is de weg van God. Als dat in die heerlijke nacht gezegd is, dan straalt er iets als Jezus daar van die berg komt te midden van al die machten en demonen, dan valt er toch een lichtstraal over hen. Ja, echt over hen en over Zijn kruis. Over het oordeel dat Hij draagt. Over de vloek van God die Hij op Zich neemt. Dat is wel de onze hè, maar Hij doet het. Maar dat klopt toch niet als je bedenkt dat Hij de Rechter van hemel en aarde. Dat is het wonderlijke van wat hier gebeurt, van begin af aan van Gods weg geweest is. God gaat oordelen op een wijze die uw verlossing brengt.

Zeker, Hij gaat oordeel als de Rechter van hemel en aarde als Hij wederkomt, zeker dat staat nog uit. Maar Hij is Zelf het oordeel ingegaan is. Dat betekent dat u die in Hem gelooft geen veroordeling zult krijgen. Hij wordt overgeleverd voor u, voor mij. Hij wordt van de hand gedaan voor u, voor mij. Kunt u het nog begrijpen? God deed Hem van de hand. Hoe diep is dat, hoe ontstellend diep is dat? Zijn eigen en enige Zoon. Hij deed Hem van de hand. Ja waarlijk in onze plaats. En daarvan zegt Jezus knoop dat nou eens in je oren. Vergeet het nooit, Hij is de door God gegeven Zaligmaker. Die u niet missen kunt. Hij zegt het om te komen tot het ootmoedig en hartelijk buigen voor Hem. God geeft Hem. Dat doet de Heere.

God geeft Hem opdat u Hem zult ontvangen en aannemen. En gered worden. Dat is het Evangelie. Hier worden veroordeelden zondaren, de verdoemelijke zondaren om dat maar eens te zeggen, gered. Verstaat u dat? Gelooft u dat? Dat is toch een wonder gemeente? Dat is toch een onuitsprekelijk wonder? Ja, dat is het. Dat is geen vanzelfsprekendheid, zo bedoelen we dat niet. Laat dit nou eens het Evangelie zijn. Overgeleverd worden. Dan is Jezus nog niet uitgesproken en Hij dat Zijn discipelen en u op het hart drukt. Hij gaat nog een stap verder. Hij komt nog een stap dichterbij, heel dichtbij. Dat deze weg van de Zoon des mensen alles met u te maken heeft. Dan gebruikt Jezus een heel eenvoudig beeld. Dat zijn uw handen. Kijk nog eens goed naar je eigen handen. Hebben we allemaal toch, handen?

3. In mensen handen

Met je handen doe je toch alles, of niet? Met je handen doe je alles. Zonder handen kun je niks. En nu zegt Jezus de Zoon des mensen zal worden overgeleverd in de handen van mensen. Mensen handen. God geeft Zijn Zoon in de handen van de mensen. Maar als dat een ernstig woord is, een diep woord is, zullen ze Hem dan van de hand doen? Zullen wij dat dan doen? Wat doen we dan met Hem? Het lijkt wel de omgekeerde wereld. De Rechter die onder handen genomen worden door mensen handen.

Had Johannes de Doper niet gezegd dat Hij zou komen als de Rechter die ons onder handen nemen zal. Als Johannes bij het eerste optreden over Hem spreekt. Van het Rechter zijn van Hem. Wiens wan in zijn hand is en dorsvloer zuiveren. Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbanden. Maar eerst dit: overgeleverd in de handen van mensen. Dit betekent dat Hij eerst het oordeel van u en jou dragen moet wil er ooit zaligheid voor u en jou zijn.

Hij moet eerst overgeleverd worden in die handen. Weg met Deze! In de handen van mensen. Als het over Jezus gaat, wat doen die handen dan allemaal. Ze laten Jezus eerder vallen dan zelf er iets voor over hebben. Zo is het toch? Hebt u dat al gemerkt in uw leven? Van die weg naar het kruis moesten ze niets hebben. Toen Hij aan het kruis hing, ging er geen hand omhoog. Geen zwerende hand van Petrus. U bent er toch ook een van hen?! Hij liet Hem vallen.

Denk maar aan Kajafas. Bent u dan de Zoon van God? Hij had het bevestigd. Ook zijn handen laten Hem vallen. Hij scheurt zijn kleding. Doodzonde dat Hij zegt de Zoon van God te zijn. Als Hij dan even later bij Pilatus is. Bij dat geharrewar leidt er ook weer toe dat Hij Hem van de hand doet. Wat doet hij met zijn handen? Die wast hij in onschuld, alsof dat kan.

Judas. Hij komt in de handen van Judas. Overgeleverd, verraden. In zijn handen geldstukken voor het verraden van Hem. Wat heeft u met uw handen gedaan? God gaf Hem over in uw handen. Maar ook uw handen zorgden ervoor dat Hij aan het kruis geslagen werd. Door uw vuile zonden. Maar er staat hier geen punt. God heeft Hem overgegeven. Een met ons geworden. Dat brengt Hem aan het kruis, de vloekdood. Omdat u en ik die verdienen.

Maar kijk eens, als vanmiddag dat heilig Evangelie uit mag gaan, wat doet God dan opnieuw? Hij komt met die Zaligmaker en geeft Hem aan u over. Wat gaat u met Hem doen? Deze Jezus doen? Gaat u Hem opnieuw van de hand doen? Moet u nog steeds niets van Hem weten. Zijn uw handen gevuld terwijl God Hem in uw handen legt. Of zitten uw handen vol met godsdienstige gedachten die nooit de zaligheid verdienen.

Als u handen niet gevuld zijn met Jezus, dan zult u daar niet voor de heilige God mee kunnen verschijnen. Maar dan zal de grote Rechter komen en dan u gaan veroordelen. Als u Hem niet aanneemt, niet in Hem gelooft. Maar dat doe ik toch niet van nature? Is dat echt waar? Gelooft u dat echt werkelijk? Gemeente, het lijkt allemaal dat u het moet doen. Maar toch is dat niet zo. Als God Jezus in uw handen geeft, dan is God aan het werk. Dan geeft Zijn Geest erbij. Hem overgegeven. Die alles gedragen heeft. Als de Man van smarten aan het kruishout genageld.

God geeft Hem U in handen. Misschien zegt u wel: Hij is toch veel te groot, veel te wonderlijk? Dat die grote God Hem nu in mijn handen geeft. Dat kan toch niet voor mij zijn?! Hoe velen hebben dat jaren niet vol verwondering geleerd dat ze buiten Jezus niet kunnen. Maar dat ze daar in blijven haken, blijven steken. Hoeft niet hè, God geeft Hem u. Dat u gered zult worden. Dat die grote Rechter nu vanmiddag uw Redder is. Zo wil God Hem u geven. Om u te reinigen met Zijn kostbaar bloed, te vullen met Zijn Geest zodat Hij alles voor u wordt.

O zeker gemeente, zo Jezus ontvangen, Hem niet meer los kunnen laten, wat is dat geweldig, zalig. Niet meer buiten Jezus kunnen. Ook al kost het u verachting en smaad. Als Jezus uw Jezus, mijn Jezus wordt. Dan ben je uitgeteld in deze wereld. Maar het kan niet anders. Hoe velen vervolgde christenen die Jezus ontvangen hebben in hun hart, zaten jaren opgesloten in een strafkamp, een heropvoedingskamp heet het soms. Ze konden Hem niet meer missen. Hem lief boven alle andere dingen.

Dan word je een levend getuige. Al denken mensen in je eigen gemeente: moet dat nou zo?! Dan wordt Hij je alles. Mijn vreugde. Mij alles. Als Hij dan terugkomt, zult u Hem zien? Zoals Hij is? Dan zullen u handen ook wat doen. Samenklappen om Hem te prijzen tot in eeuwigheid. Dan gaan die handen anders dan bij die schare onderaan de berg uw handen op elkaar. God te loven. Dat is zaligheid in Hem. Dan zegt Jezus vanmiddag: knoop dat nou eens goed in je oren. Doen! Amen.

 

Zondag 21 februari 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. J. Post – Schriftlezing Daniel 7 vers 13-15 en Lukas 9 vers 28-45