Als de Heere Jezus in je leven komt, dan ga je zingen. Dat deed Maria eeuwen geleden. Zij werd vervuld met de Heilige Geest. Haar hart was vol van God. Niet alleen omdat ze de Heere Jezus onder haar hart droeg, maar omdat Hij in hart gekomen is. Zingt u ook al van vreugde, over wat God gedaan heeft en doet in uw leven? Het geloof in het hart richt zich altijd op God. Zich maakt God groot, ze verheugd zich in God. Daarvoor gebruikt ze oude woorden die haar in vervoering brengen. Het is de Heilige Geest die in haar de diepe én hoge tonen componeert. Tot eer van God.

Lukas 1 vers 46-48a: ‘En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere. [47] En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. [48a] Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien‘.

De zingende Maria
1. Waarom Maria gaat zingen;
2. De hoogte van haar zingen;
3. De diepte van haar zingen.

1. Waarom Maria gaat zingen

Gemeente, jongeren, zing je weleens? Op school, in de kerk, thuis. Misschien zit je wel op een koor. Heerlijk om te doen. Kun je altijd zingen? Als je boos ben zing je niet hè. Er kunnen allerlei verdrietige dingen gebeuren, dan wil zingen niet. Natuurlijk met de lippen kunnen we wel meezingen. Maar zingen we dan echt? Als het goed is komt het uit je hart. Weet en bedenk je wat je zingt. Het heeft met je hart te maken.

Dichter: maak God met mij groot, met hart en stem. God die behoedt in nood. Waarom Maria gaat zingen. Waar de Heere Jezus in je leven komt, dan ga je zingen. Dan wordt je hart volgemaakt van Hem door de kracht van Zijn Geest. Dan gaat je mond open om Gods lof te zingen. Dat zien we ook gebeuren in het huis van Zacharias.

Maria zwanger zonder getrouwd te zijn met Jozef. Hoe kan het? Ze leefde eerbaar, heilig. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Als teken daarvan wijst de engel op Elizabet, onvruchtbaar familielid, veel ouder dan zij. Naam haast als de onvruchtbare. Maria heeft het als stille heenwijzing gezien en gaat naar haar toe.

Bij binnenkomst raakt Elizabet zo vol van de Heilige Geest dat ze de lofzang gaat zingen. Bijna de woorden die de engel tot Maria gezegd heeft. Een verschil. De engel zei dat ze een kindje zou krijgen, de Heere Jezus. Elizabet zegt dat het kind er is. Maria heeft niet kunnen bemerken dat ze zwanger was, zat maar een dag of twee/drie tussen. Elizabet had het gemerkt in haar buik. Het kind sprong in de buik van vreugde op. Intiem moment als je het kindje mag gaan voelen. Huppelen. Vol van vreugde.

Waar gaat het nou eigenlijk om? Hoe komt het dat Elizabet zo vol van vreugde raakte? Dat is hetzelfde waarom Maria straks haar lofzang gaat zingen. De Heilige Geest vervult Elizabet, Johannes en Maria. Wat doet Hij? Geloof dat op God richt. Geloof in het hart dat richt altijd op God. Daartoe brengt de Heilige Geest tot de ontmoeting met Hem. Die hier plaatsvindt in het huis van Zacharias. Ontmoeting met God die de bron is van de waarachtige vreugde.

Tot de zaligheid van Hem, de heerlijkheid van Hem. Hij is aller hulde waard. Doet u daar ook al in mee? Hoe kan het dat zij, Maria, Elizabet en Zacharias, zo vervuld raken daarvan en op God gericht raken. Dat komt door het kindje in de buik van Maria. Vrucht van haar schoot. Wie? Hier komt de beloofde van God. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is net als jullie moeder een kindje gaat krijgen, je ziet het nog niet maar het is er wel.

Zaligmaker, hier is Hij. Voor ouderen en jongeren. Zie is Hij is. In het teken van de Heilige Doop. Ook voor jou is. Is dat geen wonder? Hij is gekomen, gemeente, om je naar God te terug te brengen. Van een mens zonder God naar een mens tot God te maken. Ouders, zingt u dat uw kinderen voor? Het mooiste en rijkste in uw leven. Dat dat het allerbelangrijkste is, weten uw kinderen dat? Alle toonaarden te zingen. God is groot, groter is dan alle goden. Dat horen we ook bij Maria. Maria is nu aan de beurt om te gaan zingen.

2. De hoogte van haar zingen

Dat wordt ingeleid met een heel eenvoudig woord. En Maria zei. Haast stilletjes. Het is toch zo machtig, zo overweldigend. Mijn ziel maakt groot de Heere. Twee regels. Maria is vervuld van God. En in deze beide regels zingt ze eigenlijk hetzelfde, bedoelt hetzelfde. Mijn ziel maakt groot de Heere oftewel mijn geest verheugd zich in God mijn Zaligmaker. Oude woorden. In de Psalmen klinkt het al. Psalm 103. De dichter roept het uit: loof de Heere mijn ziel. Het waren geen vreemde en nieuwe woorden. Oude woorden die zo vervuld werden door de Heilige Geest. Die eruit kwamen, ze kon het niet laten. Mooi hè zo opgevoed te zijn bij de Bijbel. Als jullie je kinderen zo opvoeden bij de Bijbel. Maria een meisjes van zestien, zeventien. Zoveel woorden geleerd en onthouden. Voor sommigen komt dat pas later maar dan komt het ook. De oude woorden komen terug bij Maria.

Dat zie je nog weleens bij anderen, veel geleerd thuis en afzwerven. Andere dingen dan de kerk. Als God dan in hun leven binnenkomt, dan komen al die oude woorden terug. Nieuw. Vol. Hart vol gemaakt van God. Ouders leer je je kinderen ook Bijbelwoorden? Niet als straf maar uit liefde. Uw hart verlangen kent dat niet alleen uzelf maar ook uw kinderen de Heere zullen groot maken. Dan moet u wel zingen. Maria schaart zich in de rij die zingen. Ook al zou het nu met gebroken klanken zijn, straks met zuivere tonen. Hoe zalig zal dat zijn.

Wat zingt ze? Mijn ziel, mijn geest. Er zijn andere woorden die staan voorop in het Grieks. Maakt groot mijn ziel de Heere. Maak groot. Verheugd zich. Dat staat voorop. Maria raakt in vervoering. Alles in haar komt in beweging. Dat heeft alles met God te maken. Vol van God dat ze Hem groot maakt. Hem groot maken. Even als je dat heel letterlijk neemt, God groot maken dat kunnen we toch niet? Hij is toch groot, zo groot dat Hij de aarde en hemel in handen houdt. Het is niet iets kleins wat wij groot maken. Het is verheugen. God is de bron van zo’n grote blijdschap. Je hart springt van vreugde in je binnenste, zoals de kleine Johannes. Zo ook bij Maria. God gaat alles te boven. God de bron van vreugd. Om voor te huppelen van zielenvreugde. Herkent u dat? Hebt u weleens zin om mee te doen? Maria doet het hè. Het is voor Maria haast een beleving die bijna niet onder woorden is te brengen. Zo groot en overweldigend.

Is het niet groot dat God een hand op je kind heeft gelegd door een dominee die je mag vergeten. Dat zij de naam van de Heere loven. Er valt nog iets op aan deze woorden. In het Oude Testament kom je voortdurend bij aansporingen van deze woorden. Gebiedende wijs. Aangedrongen om het te doen. Looft Hem, prijst Hem alle u natiën. Maria wordt niet aangespoord hier maar doet het. Ze maakt groot. Ze verheugd zich. Ze blijft ook niet steken in dat het eigenlijk zo zou moeten maar verder zwijgt. Zo is haar hart vol van God om Christus. En dat doet ze, gemeente, op een persoonlijke manier. Oude woorden gebruikt ze. Mijn ziel en mijn geest, dat is met je hart. Dat is met je hart zingen. Echt zingen, jongeren, dat doe je met je hart.

Met deze twee woorden geeft Maria aan dat ze God groot maakt en zich in Hem verheugd. Helemaal in beslag door genomen. Zingt met hart en stem. Als je de Heere kent, dan ken je er iets van. Geen vreemde dingen. Machtig, heerlijk. Om bij tijden van die God te zingen. Ze is er zo vol van. Helemaal vol ervan. Ze zingt. U kent de uitdrukking wel: waar het hart vol van is stroomt de mond van over. Maria’s hart is vol van? De grootheid van God. Mijn ziel maakt groot de Heere en Hij is God mijn Zaligmaker. Mijn Redder. In de Psalmen vaak vertaald met de God van mijn heil.

Hoe komt ze er zo bij Hem te noemen? Omdat zij de Zaligmaker onder haar hart draagt. Ja dat is wel zo. Uniek onder vrouwen. Christus is maar een keer geboren en gekomen in het vlees. Weet je wat nou onder haar hart komt, Wie onder haar hart komt komt ook in haar hart. Zo in haar hart dat het er uit moet. Het brengt haar tot de vreugde in God haar Redder. Is dat niet bijzonder? Juist vanwege dit kind. God had het gezegd. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Gesproken tot Abraham en zijn zaad. Aloude beloften worden vervuld. Harten vol gemaakt van Hem die komt, Jezus Christus.

En met Hem komt God. Is dat niet een wonder, gemeente. God komt niet als een verterend vuur naar u toe. Hij zegt het als die liefdevolle Vader. Kom tot Mij. Geloof Mij toch. Hij is voor u de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Er komt nog een aspect bij wat Maria gedrongen had om te zingen. Vers 45. Zalig die geloofd. Het staat er hè. Ze heeft God geloofd op Zijn Woord. Hij is gekomen. Doet u dat? Dat brengt haar tot die machtige lofzang. Dat maakt haar lofzang ook zo hoog, zo verheven, zo zuiver. Vol van God. Hoog hè en het wordt nog hoger als je ziet wat voor diepten daarmee gepaard gaat.

3. De diepte van haar zingen

De diepte zien we in vers 46. De nederheid van haar dienstmaagd aangezien. Op een orgel zitten hoge en donkere tonen, pijpen. Hoge tonen zou heel scherp, heel iel kunnen klinken. Maar met de donkere tonen, komen de hoge tonen zo naar voren. Zoals op een orgel achtvoet en zestienvoet, de bazuin. Zo componeert ook de Heilige Geest ook in haar. Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien. God zag op haar neer. Grote dingen aan haar gedaan. Zeker, Christus onder haar hart gedragen maar ook in haar hart.

Maria geeft er duiding aan. Nederheid. Het betekent dat ze tot een geslacht behoorde dat geen aanzien had. Door Jozef uit het geslacht van koning David. Er was niets meer aan te zien. Maar God schreef haar niet af. Verwonderd u zich daar over? Heere ik ben niets. Ik ben niet meer dan een gevallen mens. Maar God schreef mij niet af. Dan moeten door maar daar zou je eens vijf minuten stilletjes over na moeten denken. Dat is het wonder. De Heere schrijft haar niet af. Dan heb je geen waan meer, grootheid van jezelf meer.

Een slavin die gaat leren dat de wil van God allesbepalend is. Tot een lofzang komt ze. Niet iets negatiefs maar iets machtigs. Ze zegt het tegen de engel Gabriël. Ze levert zich uit aan Hem, geeft zich over. God ziet naar u en jou om. Dat laat Hij weten en ook zien in de Heilige Doop. Als Hij zo komt in je hart, dan wordt je bezet. God machtig en heerlijkheid. Alles voor je zijn. Hij heeft mij niet afgewezen. Hoewel ik het waardig ben maar Hij doet dat niet. Hij zag in gunst op mij van boven.

Zing het maar voor te midden van je familie, vrienden, bekenden. Al zou je niet kunnen zingen nu. Al klinkt het zo schel als een kraai. Doe het dan toch maar met een gebroken stem. Om Hem straks eeuwig Hem zingen. Eeuwig zingen uit Zijn vertoon. En dat vanwege dit Kind dat Maria mocht krijgen. Dat kwam niet alleen voor Maria maar ook voor u. Neem dat kind aan, doe het toch. Om Hem eeuwig de lof te zingen.

 

Zondag 15 december 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. Joh. Post – Schriftlezing Lukas 1 vers 39 – 56