Advent is het komen van God

Advent gaat over het komen van God. Overal in de Bijbel kondigt God keer op keer Zijn komst aan. Zo is Hij zo’n tweeduizend jaar geleden gekomen in de stal van Bethlehem waar Jezus Christus de Zaligmaker in de wereld kwam. De Heere komt eraan. Hij komt in de duisternis. In de duisternis van deze wereld. In de duisternis van mijn bestaan. Advent is het komen van God tot een wereld verloren in schuld, van Zijn komen tot Mij. Hij heeft het beloofd en Hij doet het. Wie in Hem gelooft, ziet Zijn heerlijkheid. Door het werk van de Heilige Geest wordt Gods heerlijkheid werkelijkheid voor mij. Morgen zult u de heerlijkheid zien: de eeuwige morgen waar God zal zijn alles en in allen.

Exodus 16 vers 7a: ‘En morgen, dan zult u de heerlijkheid van de Heere zien, omdat Hij uw murmureringen tegen den Heere gehoord heeft‘.

De Heere komt
1. Wanneer Hij dat doet;
2. Hoe Hij dat doet;
3. Waarom Hij dat doet.

1. Wanneer Hij dat doet

Gemeente, ik zeg niets nieuws als ik zeg dat de Adventstijd voorafgaat aan de beide Kerstdagen. Vaak wordt gesproken over verwachting. ’s Werelds hoogst verlangen, alsof dat zou bestaan. Alsof de wereld Hem verwacht. Hoe krom kan het zijn. Het gaat niet in de eerste plaats om ons verwachten, uitzien. Het gaat om het komen tot God. Tot een wereld verloren in schuld. Het komen tot mij.

Als de Heere in je leven komt, dan zal tot grote verwondering brengen. Die kwam in de duisternis van het bestaan. Niet gevraagd en toch komt Hij. Hoe zit dat bij u, bij jou gemeente. U komt in de kerk en jij zit er. Het is goed en fijn. Zo hoort dat ook, zeggen we dan. Hoe zit het met God in je leven? Zeker er zijn veel jongeren die ook naar God verlangen en daarmee bezig zijn. Maar er zijn er ook die in de kerk zitten waarbij God geen plek in je leven heeft.

Je wordt er niet door gehinderd. Je vader maakt af en toe een opmerking. Je haalt je schouders op. Je zit je tijd uit. Ouderen, hoe zit het met u? U zit uw tijd uit. God laat u dan in de kerk achter. Wanneer u straks de kerk uitgaat en iemand vraagt wie is de Heere voor u? Misschien dan verschrikt om je heen kijkt. Wie vraagt dat nu? Dat doe je toch niet. Feitelijk heb je niets met God.

Zo ook bij het volk van Israël. In de woestijn, in de wildernis. Eerst raakt het water op. Geen water in de woestijn betekent de dood. God geeft water bij Mara. Daarna raakt het eten op. Geen brood en geen vlees. Opnieuw betekent dat de dreiging van de hongersdood. Wat doen we dan? Ouders, dan leren we onze kinderen om te bidden of de Heere het wil geven.

Wat doet Israël? Ze gingen niet tot God roepen. Opstand tegen Mozes en Aäron. En dat ging er niet zacht aan toe. Rebellie. Waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven. Ze beschuldigen Mozes en Aäron ervan dat ze actief gehandeld hebben om hen te doden in de woestijn. Maar dan komt de Heere. Morgen zal de Heere komen.

Het volk in opstand. Dat klopt toch niet. Als we deze woorden lezen, die in eerste instantie een positieve indruk maken, moet we ze zo lezen dat de Heere komt om hen te verdelgen? Je bent geroepen om Hem te dienen. Je draagt Zijn Naam. Zonder Hem ben je toch ongelukkig? Er zijn er velen die denken zonder Hem gelukkig te zijn. Je denkt dat je de ellende van andere mensen, door leiders, als de Heilige Geest je gaat ontdekken dat kijk je niet verwonderd op tegen de opstand van Israël. Verlangen naar de vleespotten van Egypte.

Hoe velen zitten niet in de kerk en verlangen naar de wereld? Leeft u afgezonderd om Hem te dienen. Soms kan het dan tegen gaan zitten. Ellende en narigheid. Vroeger, dat zei eens een vrouw die tijdens een ziekte tot verandering gekomen, had ik het maar nooit geweten, vroeger had ik nergens last van. In het wereldse leven hadden we tenminste genoeg. Maar toen kwam de Heere.

2. Hoe Hij dat doet

Het is opvallend dat we in de geschiedenis niet lezen van het roepen van Mozes tot de Heere. Zoals vaker dat hij naar de tent der samenkomst ging om te roepen tot God. Hier lezen we er niet van. De Heere komt eraan. De Heere kondigt Zich wel aan. Heel de Bijbel door. Ik kom en dat herhaalt Hij de eeuwen door. Zeker neemt Hij de tijd ervoor. In de nacht van Bethlehem eeuwen later. Wie vroeg ernaar? Midden in de duistere wereld waar de goddeloosheid hoogtij vierde.

Er is nog hoop hè voor vandaag in de duisternis. In Zijn gemeente. De gemeente die een plaats van Zijn licht verspreid. Hij komt vandaag naar u toe. Zijn Advent is niet tegen te houden. Dan zal Hij Zijn heerlijkheid laten zien. Dat is Zijn diepe bewogenheid die Hij zal laten zien. Deze heerlijkheid. Deze kabot. Heeft zeker iets dreigends in zich. Zal het volk niet verderven, niet wegvagen? Een zondaar heeft zeker te vrezen tegen Zijn machtig arm die hen zal doen smelten als was voor het vuur.

Als de Heere komt in uw, in jouw leven dan herken je dat niet direct aan allerlei vreugde. Dat komt gewis. Als de Heere komt, dan is het niet allemaal niet meteen lofgezang. Je gaat Hem vrezen. Oude en Nieuwe Testament. Altijd. Dan slaat de schrik hen om het hart. Ik kan mij nergens achter verschuilen zelfs niet achter de struiken zoals Adam en Eva. Als God komt dan kom ik naakt voor God te staan. In al mijn schuld en zondigheid. Heeft u dat weleens ervaren, beleefd? Is het misschien het mis daarvan dat velen onder de verkondiging van het Heilig Evangelie, onder die machtige armen uitgebreid door de Heere, zo Vaderlijk en vol van ontferming, dat velen zeggen ik ken Hem niet.

Het is straks Kerst. We zingen ervan. Het gaat er allemaal weer over. Dat Hij gekomen is om te redden. Niet voor je ondergang maar redding. Om de heerlijkheid van God te zien. Dat gaat gebeuren, dan ga je je diep verwonderen. Dat God naar je omziet terwijl je zelf niet anders bent dan een opstandeling. Het gaat gebeuren ook al kan ik het allemaal niet overzien. Morgen zult u de heerlijkheid van de Heere zien.

Wat gaat de Heere dan doen? Ongevraagd. Of Zijn volk op de proef te stellen of ze in Zijn wegen zullen wandelen. Hij gaat tonen wie Hij is. ’s Avonds en ’s morgens. In de avond vlees eten en in de morgen brood eten. Dat sluit direct aan bij de opstandige woorden. Bij de opstand waarbij de vleespotten van Egypte begeerd worden. Zo gebeurt het. Het volk ziet grote wolken zien aandrijven. Er komen kwakkels uit de lucht. Ze kunnen ze zo pakken. Israël krijgt vlees.

De volgende ochtend na de dauw een rond ding op de grond. Man. Wat is dat? Iets te zijn om brood van te maken. De Heere geeft niet iedereen dan een heel klein portie. Er is genoeg voor iedereen. De Heere geeft in ruime mate. Morgen zult u de heerlijkheid van God zien. Manna. Brood uit de hemel. Dat is toch apart? Jongeren jullie weten wat er bovenaf kunt komen. Regen en sneeuw. Nu komt er brood naar beneden. Manna. God de Heere voedt Zijn volk met hemels brood. Hij schenkt het leven terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Waar komt dat vandaag? Bij God vandaan. De heerlijkheid van de Heere.

Het is opvallend, dat staat in vers 10, waar laat de Heere nu dat brood en vlees vandaan komen. Het volk roept: in Egypte hadden we genoeg. Het volk moet de woestijn in kijken. Dan komt het daar vandaan. Niet uit Egypte, maar uit de wildernis. Daar kan het totaal niet vandaan komen. Maar de Heere gaat het geven.

De Heere komt met leven en overvloed uit een richting die je niet zou verwachten. Het brood uit de hemel. Eeuwen later verwijst Jezus naar deze geschiedenis. Terwijl het volk de vermenigvuldiging van het brood vergeten is. Dan zegt Hij dat ze Hem zoeken om het brood en niet om Hem. Om de Heere. Juist deze verwijzing maakt deze geschiedenis tot een geweldige Adventsbelofte. De Heere komt met het Brood des Levens. Hij had hun aangespoord te geloven in Hem. Zoals de Heere de heerlijkheid had laten zien in het manna.

Johannes 6 vers 33. Ik ben het Brood des Levens. Die tot Mij komt zal geenszins hongeren. Manna, brood uit de hemel. Daarin is Gods heerlijkheid geopenbaard. Jezus Christus de door God gegeven Zaligmaker. Hij zegt het verschillende keren in Johannes 6. Is het geen eeuwig wonder dat Hij naar u vraagt. De duisternis hinderde Hem niet. Hij kwam zelfs in je leven, binnen. Gelooft u dat Evangelie?

Gemeente, als je ziet dat de Heere ongevraagd in het leven kwam bij al dat gemopper. Dan is er toch hoop voor u? Dan geeft dat toch reden om Hem te loven als de Heere in uw leven kwam. Meen niet zoals zo velen denken dat u eerst wat op moet knappen. Kijk dan maar met Israël mee de wildernis in, de woestijn in. Van de wereld af naar de woestijn in kijken. Waar alleen de heerlijkheid van God verschijnt.

Bedenk wel dat je jaren in de kerk kunt zitten, maar het plezier in de wereld zoekt, dan zul je ook niets van de heerlijkheid zien. Met drank de leegheid vullen. In de tekst staat morgen. De Heere doet het heden, vandaag. Dat je Zijn heerlijkheid zult zien. Gaat ontdekken wie Hij is. De Heere Jezus Christus, Gods heerlijkheid. Door de Heilige Geest wordt dat een werkelijkheid voor je. Dan ga je alles zien in Hem. Johannes 1 vers 14. Het Woord is vlees geworden en heeft onder gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd. Heb je dat gezien, gemeente? Een heerlijkheid in Hem, als van de eniggeborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Niet slechts brood, zoals de vaderen van de Joden, zoals het manna gegeten hebben en zijn gestorven, de meesten zijn zelfs in de woestijn gestorven.

Alleen met uiterlijke godsdienst, al dat geredeneer, houdt ons blind. O buig u toch voor Hem neer. En u zult Christus zien. Dat er niets anders overblijft dan om God groot te maken. Hier, thuis en naar buiten toe. We hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd. Komt en eet van het levende Brood, komt en gelooft in Jezus Christus. U zult leven indien u in Hem gelooft. De Heere komt, waarom doet Hij dat?

3. Waarom Hij dat doet

In de tekst lezen we, dewijl is omdat, omdat Hij uw gemopper tegen de Heere gehoord heeft. Klopt dat wel? Ziet u dat staan? Zal de Heere dan Zijn heerlijkheid tonen omdat wij gemopperd hebben? Moet het niets iets zijn als hoewel en niet omdat. Nee gemeente, hier staat omdat. Maar is het dan niet voor degenen die goed doen? Er staat echt omdat. De Heere komt voor mensen die tegen Hem opstaan en Hem zelfs lasteren.

Waar waren ze in die nacht van Bethlehem? Terwijl God komt met Zijn heerlijkheid op aarde. God komt nu. Terwijl u alles in u draagt wat het tegendeel moet zijn. Hij komt. Hij komt toch. Zelfs omdat. Gemeente, ik bevat dat niet. Ik begrijp dat niet. U wel? Het is ook niet iets om te begrijpen. Het is wel iets om je over te verwonderen. De daden worden niet bepaald door onze opstand in vlees en bloed. Zeggen we weleens: je moet eerst jezelf leren kennen. Alsof God niet weet wie u bent. God neemt geen reden uit dat u uzelf kent. God neemt redenen uit Zichzelf. Een klassieke uitdrukking en ik gebruik hem graag.

Hij komt naar jou toe, ook vanmorgen, om te geloven. Dan word je ook toegerust om het anderen te laten weten. Mijn buurman wil er niets van weten, dan houd ik mijn mond maar dicht. Kan toch niet. Dan juist vertellen. De Heere kwam ook zo in jouw leven. Dwars door al je gemopper heen. Opdat ze niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven. U zult weten dat Ik de Heere uw God ben. De Heere zal u beproeven of u Hem zult dienen of niet zult dienen.

Waar het om gaat is dat u weet wie God is. De Heere uw God is. Dat heeft Hij al gezegd in het verbond met u. U zult weten dat Ik de Heere uw God ben. Dan heb je leven dat nooit meer over gaat. Hem eeuwig groot te maken. Morgen, zo begint de tekst. Wanneer u voldoet aan die enige, unieke Evangelische voorwaarde, dat u gelooft in Jezus Christus, Hem aanneemt tot uw zaligheid. Dan zult u zalig zijn. Dan zult u nog veel meer zien. Morgen. Er komt nog een morgen immers voor u die in Jezus Christus Gods heerlijkheid hebt ontdekt.

Morgen volgt altijd op een dag. Welke dag komt er dan? De dag van Gods heerlijkheid in Zijn volle glorie. Gods onuitsprekelijke gaven. Morgen dan zult u voor eeuwig zingen van Gods heerlijkheid. Gods goedertierenheid. Of denkt u dat God het niet geven zal? Dit gebeurt hè. Of u moet Christus nu verwerpen en dan zal God u verwerpen. Dan komt het er nooit van. Maar als u nu buigt, dan zult u werkelijk Gods heerlijkheid zien. Verlost te worden van al het aardse, ik ellendig mens zegt Paulus. Verlost van jezelf. Eeuwig Hem te zien. Dat zal wat zijn.

Gemeente, ik mag het u in Zijn Naam garanderen dat het gebeuren zal. Laat dan de heerlijkheid van die dag u vandaag vrolijk stellen. Misschien wel onder het kruis met veel smart. Straks gaan we in met veel vreugde van de Heere. Zijn heerlijkheid zien. Niet op een afstand. Delend in Zijn heerlijkheid. Zullen gelijk zijn aan Hem. Trekt ons overal bovenuit. Over ons gemopper, gestumper hier op aarde.

Maar Gód zien. Amen.

 

Zondag 8 december 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. Joh. Post – Schriftlezingen Exodus 16 en Johannes 6 vers 26-35