Jezus de Gekruisigde aannemen

De vrouwen die naar het graf van Jezus gaan ontmoeten een engel, een gedienstige bode van God, die de vrouwen vertelt dat ze niet hoeven te vrezen omdat hij weet dat zij Jezus zoeken. Geloven wij in de opstanding van Jezus uit de doden? De nieuwe creatie: wat meer Jezus is opgewekt uit de doden. Het komt aan op het aannemen van Jezus. Velen geloven niet in Hem omdat ze niet zien, niet geloven dat Jezus hun gegeven wordt.

Mattheüs 28 vers 5: ‘Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest u niet; want ik weet dat u zoekt Jezus, Die gekruisigd was.’

Zijn jullie al in een Paasstemming jongens en meisjes. We lezen een dagboek over een jonge vrouw die een ernstig ongeluk kreeg en zo boos op God was. Maar tot bekering kwam en zich inzet voor gehandicapten. Lichamelijk, geestelijk. Ook wij geestelijk gehandicapt. Uit de aarde aards. Arm en ellendig uit onszelf. Ze schrijft dat er helemaal geen nadruk gelegd wordt in de Paastijd op de opstanding van Christus. Hoe komt het dat in de kerk zo weinig aandacht is voor Pasen? Veel aandacht voor de lijdensweken en Goede Vrijdag. Hebben we ook zes Paasweken? Hebben we niet. Hoe komt dat toch? Wel omdat we wel geloven dat als God een kind schept in de baarmoeder en twee onzichtbare cellen een nieuwe creatie voortbrengen. Maar niet geloven in de nieuwe creatie van God, Jezus de eersteling opstandeling uit de doden. Eerste gouden korenaar. Gevolgd straks door een veld groot goud golvend veld. Hoe komt het toch dat wij het een wel geloven en het ander niet?

Blaise Pascal zegt: het feit dat we de conceptie in de moederschoot geloven en onze opstanding uit de doden en die van Christus niet is de grootste dwaasheid die er bestaat. Christus is voor ons gestorven, wat meer nog Hij is ook opgewekt. Gelooft u dat? Die ook voor ons bidt, ook voor Putten. Gelooft u dat? Vrouwen waren volkomen verkeerd bezig. Hadden niet geluisterd naar wat Hij gezegd had. Lijden en opstaan uit de dood op de derde dag. Buiten hun gezichtsveld, konden ze niets mee. Je vraagt je af: zijn ze gelovigen, kinderen van God? Ik denk dat ze vandaag niet aanmerking komen om belijdenis af te leggen. Zo’n grote waarheid in het geloof missen ze. Gods volk arm en nooddruftig. Rouwend om een dode Jezus. Ik wilde dat u Mij als Christus erkent. Hij zendt een engel.

Schoorvoetend naar het graf lopen ze. Ook een engel uit de hemel, als een tsunami. Aarde doet beven en steen afgewenteld. Gedaante als een bliksem. Man met witte klederen bekleed. Gaat op de steen zitten. Is het een wonder dat de soldaten achterover vallen? Nee, God is een verterend vuur. Waarom de vrouwen dan niet? Omdat de vrouwen gelovig waren. Ze hebben de eigenaardige eigenschap dat ze de Heere vrezen. Ook in Zijn toorn en oordeel. Met Mozes op de berg geleerd, op de Sinaï, dubbel cordon van engelen, rokende berg, aarde beefde, Mozes riep uit: genadig en barmhartig is de Heere en groot van goedertierenheid.

Slechte boodschap krijgt. Man of vrouw. Maar toch, Heere gedenk mijner. Gedenk mijn man, mijn vrouw. Een kind van God weet dat God liefde is. Als Hij toornt dan heeft dat altijd een liefdevolle bedoeling. Ook in ons leven.

Weet u wat ik zo bijzonder vind in dit gedeelte. Vreest u niet. In tegenstelling tot de soldaten. U hoeft niet bang te zijn. Want, de reden. Ik weet dat u Jezus zoekt die Gekruisigd was. Hoe weten de engelen dat? Ze hebben het jarenlang gezien, ook de vrouwen. Engelen volgen ook ons. Nu ook. Uitgezonden tot de dienst van hen die de zaligheid beërven.

Charles Haddon Spurgeon [volksprediker in Londen] veronderstelt dat er, terecht denk ik, dat er miljoenen engelen bij de opstanding van Jezus geweest zijn. Alleen twee lieten zich zien, mochten zich laten zien. Helaas onbeschreven blad in de kerk. Engelen gebieden, u op de weg beveiligen. Op Gods bescherming wacht, zal u op de weg beveiligen. Engelen hebben de intenties van deze zorgzame vrouwen gezien. In gewone dingen. Hebben ze allemaal gezien. Engelen hebben gezien dat moeders die zorgzaam bezig zijn, daarin de Heere dienen. Tot Zijn eer.

Ik weet dat u zoekt Jezus. Engel gaat niet in de naam van Jezus hen verwijten. Waarom heeft u niet geloofd. Pakken het beste wat in die vrouwen is. Als je morgen belijdenis doet, nog twijfelt, kan ik het wel, mag ik het wel. Zouden de engelen van jou kunnen zeggen ik weet dat je Jezus zoekt. Ja maar ik ben zo klein. Als het al geloof is dan is het zo klein. Kleingelovige. Maar Jezus gaat er voorzichtig mee om. Hun engelen zien altijd het aangezicht van de Vader. Denk er eens aan als je morgen naar de kerk gaat om je ja-woord te geven. Denk eraan gemeente, hoe we de nieuwe lidmaten ontvangen. Ergeren we ons aan hen? Bekritiseren we ze? Voorzichtig met beoordelen en zeker met veroordelen.

Waarom staat hier Jezus die gekruisigd is? Niet: die opgestaan is. Toch opvallend. O verwonde mensen in ons midden met de littekens op uw ziel en misschien ook op uw lichaam. De engelen willen dat wij Jezus blijven zien als de gekruisigde. Tekens in zijn handen en zij. Medelijden met onze verwondingen. U die God zoekt maar nog steeds in zielsverdriet, maar niet kunt geloven dat die grote God Zich met u wil bemoeien.

Philpot schrijft over Jezus voorbidding aan de rechterhand van de Vader. Als een kind schreeuwt naar omhoog: Vader vergeef het mij want ik wist wel wat ik deed. Dan heft Jezus Zijn hand op en toont de tekens der nagelen. Ik voor hem of haar daar zij anders de dood hadden moeten sterven. Zult u eraan denken? In die ene naam Jezus ligt zaligheid, niet af te meten.

In onze gemeente iemand die niet kan horen. Vertolkt. Teken van Jezus is wijzen met een vinger naar de binnenkant van de handpalm. Beide handen. Teken wereldwijd. Denk nooit dat Hij niet van je afweet. Heb je Jezus aangenomen als je Zaligmaker. Hoe komt u op die vraag? Hem niet aangenomen, dan mis je alles. Geen voorspraak bij de Vader. Niemand die voor je strijd. Je staat dan nameloos alleen. Ik denk dat dit de verschrikking van de hel, tussen miljoenen mensen.

Jij moet Jezus aannemen. U moet dat doen. Die Hem aangenomen hebben die heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Als u [over]morgen op uw stoel gaat zitten achter uw pc op uw werk, bedenk dan dat er dan niemand meer gaat zitten nadat u er niet meer bent. Moeder in het huishouden, niemand haar werk meer doet. Geldt ons allemaal. Ons allemaal. Ik vraag niet of u lid bent van de Hersteld Hervormde Kerk, reformatorisch geleefd? Nee dat vraag ik niet. Ik vraag of u Jezus aangenomen hebt.

Ik vond het frappant dat dominee Pieters een stukje over Van der Groe stuurde. Van de Groe een oudvader, gezaghebbend onder predikanten. Toen hij dat stukje stuurde vond ik het zo verschrikkelijk dat mensen nu worstelen met waar mensen destijds in de tijd van Van der Groe mee worstelden.

Ware geloof meermalen wordt voorgehouden als het aannemen van Christus en van al Zijn weldaden. Dit aannemen is doordat Jezus ons alles schenkt. Dat gelooft. Dan komt het, belangrijkste zin. Velen geloven niet in Hem omdat ze niet zien, geloven dat Jezus hun gegeven wordt. Hij is ons geschonken. Daarvan gezongen. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. Gelooft u dat? Hoe vaak gezongen. Hij schenkt uit goedheid ons het eeuwig zalig leven. Volkomen uitkomst. Gelooft u dat?

Ik vergeet nooit meer de Messiasbelijdende Jodin. Vroeg plotseling aan mij: hoeveel mensen heeft u tot Jezus geleid. Dat wil ik weten. Er komen hier veel dominees  die over bekering preken. Maar ze sturen de mensen niet tot Jezus. Zou het waar zijn? Uit angst niet tot Jezus leiden. Stel je voor niet echt.

Ik kreeg een appberichtje doorgestuurd gisteren. Kinderen herhaalden het wat ze horen. Jezus kun je stelen. Kinderen horen dat thuis. Kinderen weten vaak helemaal niet wat het betekent. Het wordt tijd geliefden dat we niet zo bang voor licht en Evangelisch of zwaar en reformatorisch. Het wordt tijd dat we in deze eindtijd gaan letten op Jezus, onze ogen stil opwaarts verheffen tot God.

Op de achtste dag is Hij opgestaan. Acht acht acht. Begin van het nieuwe leven. Van de eeuwigheid. Nieuw leven. Paulus zegt dat je met Christus bent opgestaan en leeft. Geen bijzondere ervaringen. Ik vind dat voor de eindtijd de belangrijkste vraag. Dwars door de kerkmuren heen. Wie is de Heere Jezus Christus? Wat betekent Hij voor jou?

Toch blijf ik zitten met een bange vraag. Weet u, ik kan het niet tegenspreken. Helemaal Bijbels wat u zegt maar er wordt verschillend gedacht. Ervaring vanuit het buitenland onmiddellijk contact over persoonlijk geloof. Geen hele gesprekken nodig. Getrouw te blijven in de eindtijd, laatste der dagen, Hem te beminnen, te aanbidden. Uit Hem te leven, voor Hem te leven.

Als er straks in Steenenkamer een schuur overgelaten wordt als er hier geen kerk meer mag zijn, dan zullen er daar misschien baptisten zitten, mensen van de Andreaskerk, katholieken. Jezus hebben aangenomen. Breng het aan de voet van het kruis. Neem Hem aan. Of je het niet weet of niet kunt, ga tot Hem. Heere ik heb U nodig. Laat je niet afleiden door Stephan Hawkings, leeft niet meer. Notoire atheïst.

Oude Sovjet-Unie gebeurde het ook. Bijeenkomsten om Jezus belachelijk te maken, christenen gedwongen te komen. Zijn er nog vragen aan het eind. Oude man kwam. ‘Christus is opgestaan’. Mensen zeiden het na, christenen konden niet zwijgen. Macht van de satan kon deze belijdenis niet tegenhouden. Mijn pen kan niet beschrijven, is niet vaardig genoeg, om de trouw van deze Vorst Immanuël recht te doen. Jezus mijn Heere en mijn God. Amen.

Zondag 1 april 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J. Koppelaar [Katwijk] – Mattheüs 28 vers 5