Bij de aankondiging van de Zoon van God die op aarde gekomen is, wordt Hij nadrukkelijk bij Zijn Naam Jezus genoemd. Jezus betekent Zaligmaker want Hij is gekomen om zondaren zalig te maken van hun zonden. Hij is Immanuël en dat betekent God met ons. 

Mattheüs 1 vers 21 en 23: ‘[21] En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. [23] Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons‘.

De naam Jezus

Hoe gaat het met u? Naar omstandigheden wel goed dominee. Fijn dat te horen. En hoe gaat het met uw ziel, is het goed met uw ziel? Daar heb ik niet goed antwoord op, daar maak ik mij weleens zorgen om.

Dan heb ik een advies vanavond als je je zorgen maakt over je ziel. Roep de naam Jezus aan. Redder. Bij de tekenen van brood en wijn te genieten van vergeving van zonden. De naam Jezus komt wel 940 keer voor vanaf Mattheüs 1 tot Openbaring het laatste hoofdstuk, het laatste vers. Het is niet toevallig dat Mattheüs 1 begint met het geslacht van Jezus Christus en Openbaring de genade van Jezus Christus zij met u.

Die naam Jezus is zo dierbaar en kostbaar, dat het me verbaast heeft de afgelopen weken dat die naam zo weinig genoemd wordt in de kerk. Als u preken van mij beluistert en collegae, dat u zult horen de naam Christus maar niet zo vaak de naam Jezus. Afgelopen week heb ik aan verschillende mensen hebben opgemerkt, sommige wel, anderen niet.

Wat kan de oorzaak zijn dat die naam Jezus zo weinig genoemd wordt? De een zei: ik werk in een omgeving van allemaal onkerkelijke mensen en die naam Jezus hoor ik vaak als een vloek, een stopwoord. En daarom denk ik dat ik die naam niet zo durf te zeggen. Een ander zei ik ben opgegroeid in een kerk waar als de naam Jezus klonk ik schrok. Want er was geen verborgener persoon dan Jezus, zo was de leer van die kerk dus die naam noem je niet zomaar.

Een ander zei ik denk dat dominees die naam Jezus noemen, dat dat licht klinkt, Evangelisch of zo. In mijn jeugd nog weleens gehoord dat door een dominee gezegd werd van een kansel mensen van de Evangelische en Pinkstergemeente zijn allemaal van die ‘Jezus-mensen’. Het beste wat ik erover gelezen heb was van ds. C. Haring van de Gereformeerde Gemeente: ik vrees dat veel van mijn collega’s de naam van Jezus niet meer noemen en hij vond het verschrikkelijk.

Jezus is een roepnaam. Denk aan die blinde in Jericho. Jezus ontferm U mijner. Als je iemand roept verwacht je ook antwoord. Het antwoord vers 23. Immanuël, God met ons. Die naam zo belangrijk dat Jezus dat zegt bij de hemelvaart Immanuël, Ik ben met ulieden al de dagen tot aan het einde van de wereld.

Als we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal, dan belangrijk dat we naam Jezus uitroepen. Jezus Uw verzoenend sterven is alleen het rustpunt van mijn hart. En gij zult Zijn Naam heten Immanuël. Is dat zo dominee? Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Kijk, Gods kinderen die mogen dat weten. Dat is waar. Je kunt hier zeggen dat het in eerste instantie gaat over Israël. Laten we daar bij stilstaan.

Gij zult Zijn Naam heten Jezus want Hij zal Zijn volk Israël zalig maken van hun zonden. Klopt dat dan? Jawel, ik heb dat goed begrepen in de loop der jaren dat dat precies is wat Paulus zegt in Romeinen 11. Er komt een dag dat geheel  Israël zalig zal worden. En Hij zal hen zalig maken van hun zonden.

Daarom Messiasbelijdende Joden die in Jezus geloven volop bezig in deze dagen tegen de soldaten te zeggen Jezus, die naam betekent Immanuël, God met ons. Misschien gebruiken ze dat bekende lied. ‘O come o come Emmanuel’. U kent het wel: ‘O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heere!’. 

En misschien zullen die in Jezus Christus gelovende Joden die zich ook onder de soldaten in Gaza bevinden wel hun medesoldaten meenemen naar Jesaja 7 vers 14. Zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en gij zult Zijn Naam heten Immanuël. 

Als het orthodoxe Joden zijn, denken misschien over een van de kinderen van Jesaja. Of koning Hizkia. Ik ontdekte afgelopen week onder de Joden is er grote aarzeling bij die uitleg. Dat is geen wonder want het is een profetie in de komst van Jezus. Als je niet in Jezus gelooft, dan klopt die profetie niet. Hizkia was al geboren. Het is onmogelijk dat het een van de kinderen van Jesaja is. Het moet zijn. De maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en Zijn Naam zal zijn Jezus.

Maar die in Christus gelovende Joden als ze even kunnen rusten bij dat zware werk in Gaza, misschien Jesaja 8 vers 8 laten horen. Dat is de tweede keer in het Oude Testament de naam Immanuël voorkomt en daarna nergens meer. ‘En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuël!‘.

Hier wordt geprofeteerd over de komst van Assyrië een uiterst wreed leger Vergelijkbaar met Hamas. Israël nog een benauwdheid te wachten, benauwdheid te wachten. Het land is niet van de Palestijnen, niet van de Joden, van Immanuël. Wonderlijk nietwaar dat Jesaja al profeteert van de uitkomst van de oorlog uiteindelijk. Immanuël zal de bezitter zijn. Jezus zal terugkeren als de rechtmatige bezitter. In Ezechiël: het is Mijn land. Ik verheug me over het feit dat eenmaal al die miljoenen Joodse mensen zullen uitroepen: Immanuël. Of op z’n Hebreeuws Emmanuel.

Niet meer vermoord worden, verbrand worden, belaagd worden door welke tyran ook, en tyrannen. Een van de grote moeilijkheden voor de Joden en voor ons ook, dat Jezus geboren is uit de maagd Maria door toedoen van de Heilige Geest. Dat is in onze rechtzinnige kerken nog niet zo probleem, wij nemen dat gewoon zoals het er staat maar er zijn in ons land tientallen theologen die zeggen dat is niet geloofwaardig. Daar gaan we vanavond maar niet op in. Waarom is dat een probleem? Hetgeen uit haar ontvangen is dat is uit de Heilige Geest. Liever gestaan van de Heilige Geest. Stukje materie door de Heilige Geest in de baarmoeder van Maria geplant werd.

Betekent hetzelfde als in Genesis 1 vers 2 staat. De Geest van God overschaduwde de aarde die woest en ledig was. De scheppende kracht van de Heilige Geest overschaduwde Maria. Dat betekent iets unieks wat nog nooit gebeurd was en nooit meer zal gebeuren. Toch ligt er een link met de wedergeboorte.

Calvijn: wedergeboorte bij eerste keer tot geloof gekomen. Bent u tot geloof gekomen? Is het wel met uw ziel. Dan is daar ook weer die scheppende kracht van God in je leven gekomen. Wat is nu de moeilijkheid om dat te geloven dat we eigenlijk zitten te wachten op een soortgelijk wonder wat Maria overkwam. Je zou de wedergeboorte heel duidelijk moeten kunnen ervaren.

Vandaar ook dat heel veel mensen uit de Reformatorische kerken zich laten overdopen in de hoop dat ze zo’n bijzondere ervaring krijgen. Is dat terecht? Gij zult Zijn Naam heten Jezus want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Het grote wonder is al geschied. God werd mens in Jezus. En door het vertrouwen van Hem en Zijn woord, de gemeenschap met Hem, delen wij in dat wonder. Dus je moet niet wachten tot er nog een wonder gebeurt in je leven. Maar neem de toevlucht tot de Heere Jezus Christus en je deelt in het unieke wonder van de Drie-enige God die in Jezus mens werd.

Ja maar ik zou zo graag zo’n moment hebben van verlichting van extreme helderheid dat je een kind van God bent. Wel, ga naar Jezus. Johannes 1 beschrijft Hem als de heerlijkheid van God. De glorie van God. In het Oude Testament in de Shekinah, de heerlijkheid des Heeren bij de tabernakel en de wolkkolom. Dat was het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid. 

Want God was voor de zondeval ook bij de mens. God wandelde in de hof. Wat bedoelt Johannes met dat de heerlijkheid van God weer geopenbaard is in Jezus? Toen wandelde God weer op aarde. Dit ontzaggelijk wonder. Daar mogen wij in delen.

Avondmaal. Niet dat je het een goed gevoel hebt. Maar je gevoelen bij Jezus. Niet het gevoel dat ik een kind van God ben. Gevoelens kunnen ons ontzettend bedriegen. Dat is geen vaste grond. Geloof vaste grond en bewijs van de zaken die we niet zien.

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal is je opnieuw geheel toevertrouwen aan de Heere Jezus. Hij is de Zaligmaker en Redder. Het is opvallend dat er niet staat Hij is onze Zaligmaker in onze zonden. We kunnen niet met de zonden de hemel in. We zouden er hoog ongelukkig worden met al die reine mensen.

De Heere Jezus bij het Heilig Avondmaal uitgelegd dit is Mijn bloed tot vergeving van zonden. Het bloed van het Nieuwe Testament schenkt God tot vergeving der zonden. Als je volgende week aan de tafel zit, dan mag je in gemeenschap met Christus denken dit is wat Jezus zei dit is Mijn bloed tot vergeving van zonden. Dan is niet het moment is het gevoelen bij mij. Maar de harten bij de Heere Jezus. Sursum corda. Omhoog de harten.

We zijn zo in deze tijd zo gefocust op ons gevoel. Tijdgeest. Zit in de lucht. Avondmaalformulier: wat wil je nou eigenlijk? Liggen midden in de dood. Zo mogen gaan beleven dat ik aan het wonder Jezus, wonder  Christus ben verbonden. Dan ben ik rein, waardige tafelgenoot aan de tafel van de Heere.

Luther heeft eens gezegd: God kijkt niet naar boven, niemand boven Hem, ook niet om Hem heen want niemand zoals Hij, God kijkt naar beneden. Met ons lot bewogen. Om ons van de zonden te ontslaan. Het kennen van de vergeving van de zonden is een Naam: Jezus.

Hoe meer we van die naam gaan begrijpen, gaan nadenken, mediteren. Heilige Geest werkt op Jezus Christus aan. Er is ooit gezegd in de kerk je hebt overtuiging van zonden maar er is ook zaligmakende overtuiging van zonden. Wat is die zaligmakende overtuiging van zonden? Dat ik mij geheel toevertrouw aan Jezus. En die laat mij zien wat zonden is en ook wat vergeving is.

Dat staan op ons gevoel, betekent niet dat we geen gevoel hebben. Maar wordt het gevoel door degene die je liefhebt of zonder diegene? Als ik zeg dat ik een vriend of vriendin liefheb, denk aan David en Jonathan die zo’n vriendschap hadden waarvan gezegd is dat de liefde zelfs meer is dan de liefde der vrouwen. Hoe zou dat bij Jonathan geweest zijn? Zou die gezegd hebben ik voel dat ik David liefheb? Of zou die gezegd hebben: David, mijn vriend, jij bent. 

Hoe is dat in het huwelijk als je een goed huwelijk mag hebben. Zit je dan aan je pols te voelen van hoe staat het met mijn liefde? O zeg je: mijn man, mijn vrouw? Begrijp je wat ik bedoel? Als er gevoel bij komt is het alleen terecht als het door de Heilige Geest gewerkt als je de dierbaarheid van Christus ziet.

Jonathan Edwards. Grote opwekking meegemaakt in Amerika. Kwam veel gevoel bij. Duizenden. Als je de dierbaarheid van Christus gaat zien zoals in Zijn Woord geopenbaard. Dat is een emotie gewerkt door de Heilige Geest. Immanuël God met ons.

Mag ik een aspect noemen voorbereiding Heilig Avondmaal. Wat deed Hij? Waste de voeten van de discipelen. Die Zich een maakt, zo diep vernederd voor hen. Die Zich een maakt met ons. Ik denk dat we daar in de eeuwigheid niet uitverwonderd over raken. Dat het in Hem ligt en niet in ons. Dat Jezus ten voeten uit getekend wordt als Hij de voeten wast. Een van de Erskine’s zegt: Jezus knielt voor je in de kerkbank en smeekt je Hem aan te nemen. Kun je daar nog nee op te zeggen of Immanuël?

Samuel Goodwin argumenten te ontkrachten om niet te komen. Dat als je met zonden komt dat Hij boos is. We kunnen Hem niet meer eer bewijzen dan te komen met onze zonden. De Heere is veel blijer als wij als we geloven dat onze zonden vergeven zijn. Dat is Zijn aard. Ik heb geen lust in je eeuwige dood, eeuwig naar de hel moet sturen. Kom tot Mij dat je behouden wordt. Dat is Zijn hart.

John Owen was de grootste theoloog van Engeland volgens velen. Leermeester van velen. Wil het beeld van God de Vader bijstellen. God de Vader toornig, de Zoon liefdevol. Oude ketterij in de tweede eeuw. Haast was. het overgenomen. 

Fransman bij de Leicester conferentie. Als u dat gelooft dat God de Vader vertoornd is en de Zoon liefdevol, dan gelooft u in drie goden. Toornige God in de hemel, de liefdevolle Zoon, en de Heilige Geest zweeft er ergens tussen.Er staan vele teksten dat God de Vader toornt en barmhartig is. Dat de Zoon toornt en barmhartig is. Dat de Geest vertoornd is. 

Niet kerkgang of met vrienden nog eens een boom opzetten over kerkzaken. Dat is niet voldoende. Nee Hij wil gemeenschap. Wat zijn christenen toch weinig bewust dat ze in liefdevolle gemeenschap met de Vader mogen leven. Wat is nu de werkelijkheid? Kunt u zich dat voorstellen. In God is verlangen in de gemeenschap met ons. Volgende week zondagmorgen. Zie de Vader niet als iemand die boos is maar vriendelijk en zacht. Is dat een correctie op uw Godsbeeld, het jouwe? Milde handen zijn bij U van eeuwigheid.

‘Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Christus, d’ eeuw’ge, ’s Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd, die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer!’

Gezang 25 vers 2

Ik moet nog iets kwijt over dat 23e vers. Gij zult Zijn Naam heten Immanuël. Het merkwaardige is meervoud. Jullie. Vers 21 enkelvoud, tegen Jozef gezegd. Als de kerk daarna het leest in meervoud. Alleen voor Gods volk. Ook zo’n uitdrukking. Waarvan mensen vaak niet beseffen wat ze zeggen. Een ieder die gelooft en vertrouwt. Vertrouw je de Heere God nog niet? Dat kan toch niet. Immanuël.

Hoe is het met uw ziel? Als ik deze  dingen hoor dan vat ik moed. Ik heb God niet op een leugen betrapt. Kohlbrugge. Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Als ik over die dingen na gaan denken. Dan denk ik dat ik een goede voorbereiding heb op het Avondmaal. Zich verdiepen in Jezus is de Bijbel lezen hoe goed God voor ons is.

Velen zullen dat lied wel kennen. It is well with my soul. Velen zullen niet weten wat de aanleiding was. Die in een geweldige beproeving in zijn leven leerde geloven ondanks alles. Jezus mijn Immanuël. God met ons. Rijke advocaat in Chicago. Raakte al zijn bezittingen kwijt in 1836 [1873, red.] niet mij vastpinnen. Anna en haar vier dochters. Aanvaring met andere schip. Schip zonk. Moeder Anna kon zich aan wrakhout vastgrijpen. Horatio Spafford kreeg de brief die zijn vrouw geschreven had. God gaf me vier dochters en nu zijn ze me afgenomen en op een dag zal ik weten waarom. Er zitten hier ook mensen die een verlies hebben hebben geleden en nog lijden. Alles neergelegd en zo snel mogelijk naar Engeland gereisd. Kapitein zei vermoedelijke plaats waar het gebeurde. Geen graf natuurlijk. In die doodse stilte herdachten ze die vier meisjes. Bezwaard met zijn ziel. Lied gaan schrijven. It is well with my soul. Het is wel met mijn ziel.

Als je toch praat over gevoel. Zo verenigd met Jezus. Hart ging naar boven. Jezus, help. Ik kan het niet aan. En toen kon hij zeggen ‘it is well’. U ook? Een gezegende Avondmaalsbediening volgende week zondag bij leven en welzijn.

Amen.

 

Eerste Adventszondag 3 december 2023 – Unizaal Hersteld Hervormde Gemeente Benjamin Katwijk-upon-Sea – ds. J. Koppelaar – Schriftlezing Mattheüs 1 vers 18-25