Zondag 28 mei 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. J. Koppelaar

Handelingen 1 vers 4
‘Johannes doopte wel met water, maar u met de Heilige Geest’

Weeszondag
Terugkeren van de Heere Jezus vindt plaats in twee fasen. Pinksterfeest en daar verschijnt Jezus waar Hij gepreekt wordt. En wanneer Hiij zal wederkomen.

Paulus spreekt over de Heere nu hier is de Heilige Geest en, met blijdschap voegde hij toe, al waar de Geest is is vrijheid.

Die u vlijtig zoeken zullen U vinden. Die vlijt zal Ik vergelden. Hij, Jezus, zit nu lichamelijk in de Hemel. Maar Hij is er nu door de Heilige Geest.

Woord wordt gezaaid in ons hart. Hij spreekt ons hart aan. Ook vanmorgen. Als Jezus terugkeert kun je niet zeggen dat je het niet begreep, andere dingen te doen et cetera.

Waardoor het verstand verlicht wordt. Dat de Heilige Geest door dat Woord je leven gaat reinigen. Ook hart moet gereinigd worden.

Heere Jezus heeft over reinheid gesproken. In ruime zin. Allerlei voorschriften in Leviticus. Om rein te leven. Ook leven rein te bewaren. Satan buiten de deur houden. Reiniging is een belangrijk onderwerp in de Schrift.

Vorige eeuw, veel armoede, zette Leger des Heils actie ‘soap, soup and salvation’. Gouden greep. Actie van reiniging. Reinheid, voedsel en bovenal redding nodig.

Reinheid wordt in de tekst doop met de Heilige Geest en met vuur genoemd. Geen twee aparte dingen. Water reinigt, tenminste in kleine hoeveelheden (tsunami verwoest). Vuur ook. Klein vuur. Geeft licht, warmte en zuivert.

Kampvuur heeft bijzondere uitwerking op ons leven. Kunnen we ons herinneren. Doet iets met je. Maar veel vuur, zoals dag des oordeels vuurvloed.

Vuur Heilige Geest is verzachtend, verblijdend. Het geeft ons vrijheid. De Heere nu hier is de Heilige Geest.

Wat is de doop met de Heilige Geest in de praktijk? Al in het Oude Testament. Loutering. Zoals metalen. Het vuil wordt boven gebracht. De satan is er alles aan gelegen om dat onder te houden.

Satan probeert een netwerk te maken waarmee je dat wederstaat. Bekendste voorbeeld bij Stefanus: u wederstaat altijd de Heilige Geest. Waarom? Ze geloofden niet in Jezus Christus. Ze leefden keurig, volgens de wetten van Mozes. Maar ze geloofden niet in Jezus. Ingeweven in het net van satan.

De zonde waarom kerkgangers niet gereinigd worden door de Heilige Geest. Liefhebbers van zichzelf. Veel ingrijpender dan egoïsme. Autonomie dat. Autonoom denken. Enige wet die je hebt, ben je zelf. Enige manier om gelukkig te worden ligt bij jezelf. Enige persoon waar je werkelijk omgeeft ben jezelf.

Er wordt steeds minder geluisterd. Ze willen niet naar Mijn stem horen. Onbekeerlijkheid? Bij jezelf te rade gaan.

Enige manier is door werking van de Heilige Geest. Zijn mensen die denken dat we eerst met een vertoornd Vader, dan met een liefdevolle Zoon en toepassende Geest.
Niets is minder maar. ‘Als wij denken dat we eerst met een vertoornd Vader, dan met een liefdevolle Zoon en dan met de Heilige Geest, dan maken we feitelijk drie goden.’

Heilige Geest dwingt ons om toevlucht te nemen tot Jezus. Hem op het oog krijgen. Jezus de bron van het leven. Onze Koning en onze Zaligmaker. De toorn van God? Wanneer dan? Als Jezus ons dierbaar geworden is. Johannes 16. Overtuigt van zonde. Dat we niet in Jezus gelooft hebben. Het wederstaan van de Heilige Geest is weigeren om in Jezus te geloven, Zijn stem te horen.

Golgotha. Man van smarten. Immense pijn, als Zijn kinderen, schepselen Hem verachten. Zo overtuigt de Heilige Geest van zonde. Als Hij bij het kruis brengt. Daar een beeld van wie ik ben. Hoe groot mijn zonde is. Breekt ons hart. Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zijn bloed is een teken van Zijn dood.

Hij in mijn plaats stierf. Want daardoor wordt zonde afzichtelijk. Als ik zie, inzie, wat het Hem heeft gekost. Daar leer ik te sterven aan mijzelf. Daar verliest het autonome denken zijn kracht. ‘Hoe lief heb ik Uw wet.’

Heb je dat nu ook. Dat je dacht: de wet iets negatiefs. Streng, straf. Nu een leefregel op weg naar de Hemel. Vermaak ik. IJdelheden zie ik nog steeds. Als ik in mijn vlees val, dan geef ik er aan toe. IJdelheid en leegheid van deze wereld.

Wereld is mij tot een last geworden. En de wet tot een lust. Hoe onderhouden? Dat leert ons Christus.

Reiniging van je leven is een persoon. Geen cursus. Geen routekaart. Die eindigt in de ondergang van deze wereld. De routekaart? Contact zoeken met de Heere Jezus. Dan gaat Hij ons reinigen. Dopen met de Heilige Geest, reinigen met vuur.

Hoe komt dat dan dat zoveel kerkgangers niet gereinigd zijn? New York liep een predikant met een bekende van hem. Zeepfabrikant. Atheïst. Weinig reiniging heeft uw prediking gebracht. Criminaliteit. Zandbak met zwart zand. Al het zeep dat u heeft geproduceerd maakt geen verschil voor deze kinderen die hier in de zandbak zitten. Nogal wiedes: omdat ze mijn zeep niet gebruiken. Nu, zei de predikant, precies zo. De mensen maken geen gebruik van het bloed van Christus.

Satan heeft de zinnen van mensen verblind. Omdat zij niet zien. De gedachten verblind (HSV), iets te smal vertaald maar begint met de gedachten. Zo bezig zijn met andere dingen. Daardoor komt het dat ze niet bestraald worden.

Als Geest doopt, voortgaand proces, dan gaat het licht van het vuur van Christus branden. Paulus noemt het bestraald worden. Dat betekent dingen opgeven. Altijd moeilijk. Het wordt pas wetticisme, als je iets ervaart als een druk, als het moet.

Hoe verandert het dan? Als je ziet op Jezus. Milde handen, vriendelijk ogen. Als het buiten Hem gebeurd, dan wettische dienstbaarheid. Maar in Hem. Door Gods Geest Zijn wet te houden.

Ten slotte, vuur brengt ook warmte. Aanwezigheid van de Heilige Geest. Hoe beleef je dat? Als iemand in je omgeving dat beleeft, dan begint die erover te praten. Bewust van de aanwezigheid van de Heere Jezus.

Hebben we die mensen niet nodig in 2017? Is het niet geworden tot regels en elkaar afrekenen? Warmte uitstralen. Uitleggen. Zoals Emmaüsgangers, was hun hart niet brandend in hen?

Voorzichtig zijn met toepassing. Maar probeer het toch: mensen die brandend verlangen hebben, nog niet zo helder, dat je hart brandend gemaakt is. Duidelijk teken van de Heilige Geest. Zodat Hij eerdaags in je aangezicht begint te stralen.

Er zijn gradaties in het dopen met vuur. Christus steeds meer dierbaar. Wat is nu eigenlijk Bijbelse vervulling met de Heilige Geest. Conferentie in USA. Vervulling: dat je je daar niet eens bewust bent. Maar wel bewust vervuld van de Heere Jezus. De gave van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Opdat zelfs het wederhorig kroost bij Mij mag wonen.

Amen.