Als de vraag komt wat wijsheid is, dan leert het woordenboek dat in alle omstandigheden de juiste keuzes worden gemaakt. De wijsheid van God, die in de Bijbel te vinden is, gaat verder: onder alle omstandigheden te doen wat God wil. De apostel Paulus onderwijst erover. Het is geopenbaard aan die in God geloven. Dat God uit liefde zo ver wilde gaan dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, als een gedoemde daar de vervloekte kruisdood liet sterven. Opdat wij door Hem en in Hem zouden leven: ‘Jezus’ leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood’. 

1 Korinthe 2 vers 6-10: ‘[6] En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden. [7] Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. [8] Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. [9] Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. [10] Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods’.

Wat is wijsheid?

Er zijn in het Nederlands taalgebied wel meer dan 140 zegwijzen over wijsheid. Ik heb ze vandaag voor u geteld. Blijkbaar is wijsheid belangrijk voor ons. We zijn wijsneuzen.

Wijsheid zegt Van Dale dat je in alle omstandigheden de juiste keuzes maakt. Gezondheid en ziekte. Als er een in de Bijbel, buiten Jezus, dan was het wel Paulus.

Ik dacht dat Paulus zelfs anderen dwong de naam van Jezus te lasteren. Paulus had de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Anderen wel. Als je zegt dat in Jezus de duivel huist, dan blokkeer je zelf de weg. Adderengebroed. Dat zei de Heere Jezus over hen, over anderen niet. Blokkeerden de weg naar Jezus. Ja Paulus wel een sinister verleden.

Maar hij is wijs geworden. Wijs? Ja wijs. 1 Korinthe 6. Onder alle omstandigheden het beste te doen. In de Bijbel is wijsheid iets meer. Onder alle omstandigheden te doen wat God wil. Als er iets was wat Paulus deed dan was het dat wel. Autoritaire Farizeeën. Met lastbrieven naar Syrië om ook daar de christenen te gaan vervolgen.

Aan de voeten van Gamaliël opgevoed. De man om hem op te volgen, denken de meeste Bijbeluiteggers. Groot man. Maar ook een notoire zondaar. Alleen om het eigen ik dan dwaasheid. Maar de wijsheid van God leidt tot het eeuwige leven. Maar niet iedereen begrijpt dat, ook in de kerk niet.

Vers 6. Volmaakt. Volgroeiden. Rijp zijn geworden. Door lijden geheiligd. U weet het: door lijden word je geheiligd. Om Christus te kennen moet je lijden. Jakobus: acht het voor vreugde dat u in menigerlei verzoeking valt. Lijdzaamheid werkt. Alleen zo leren we op Christus te lijken.

Moet dat dominee? Ja, bij mij wel. Anders zou mijn ego nooit gedood worden. Om Gods wil toe te laten. Thomas van Aquino: hele christenheid in een zin samen te vatten willen wat God wil. Die daarin volmaakt zijn, rijp zijn, daarover heeft Paulus het. Aspect van die wijsheid die nog verborgen was.

Dat is een bijzonder gelaagde zin. Al voordat de wereld bestond heeft God bestemd, uitverkoren. Bestemd tot heerlijkheid. Opstandingslichaam dat als een kroon om ons heen gaat stralen. De nieuwe wereld. Denk aan het verkennen van het heelal. De toekomst van de Heere Jezus Christus. Heerlijkheid is een samenvatting van de heerlijkheid van Christus. Hier gaat het over kinderen van God.

Dat lijden dat maakt ons gereed voor die heerlijkheid. Hij vertelt in vers 8 een werkelijkheid die we straks hebben geleden, die kruisdood van Christus. Deze wijsheid was niet bekend bij Kajafas, de zeventig van het Sanhedrin. Niet door de overste van de wereld. Ze hadden daar geen inzicht in.

Want hadden ze dat inzicht wel, dan zouden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. U weet het als de Heere Jezus straks Zijn voeten zet op de Olijfberg dan zal Hij de tekenen in Zijn handen en voeten tonen aan het Joodse volk. Dat kennen de oppervlakkige kerkgangers ook niet. Alleen die zich erin verdiepen.

Wat is die wijsheid? Vers 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien. Deze tekst wordt altijd verkeerd verstaan. Dan hoor ik we kunnen er niets over zeggen. Ik zeg ho. Dr Paul heeft eens uitgerekend dat er tenminste dertig hoofdstukken in het Oude Testament staan die gaan over de toekomst. We kunnen het niet zien, geen oog opgeklommen, geen oor gezien. Ik moet u uit de droom helpen. Dat bedoelt de Bijbel niet.

God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest. Want de Heilige Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Ooit had ik in Abbenbroek beurt teruggeven en toen zat ik daar in de kerk. Dominee Poort. Bijzondere dominee. Kon na votum en groet meteen met preek beginnen. Vergeten geloofsbelijdenis op te zeggen. Gaan nu eerst maar zingen.

Dominee Poort mooi beeld gebruikt. Groot gebouw. Verdiepingen. Omhoog. Omhoog. Wie zich meer verdiept in het werk van Christus, klimt steeds hoger. Ik ben het nooit vergeten, u nu ook niet meer. Opgeklommen tot we straks boven zullen zijn en straks alle geheimen zullen worden geopenbaard.

Mysterie, verborgenheid. Niet geheimzinnig. In het Oude Testament nog niet geopenbaard, in het Nieuwe Testament. Wat wordt er onthuld? Jezus. Weet u waarom de discipelen zo onthutst toen Jezus sprak over het kruis?Ze hadden gelezen over de Man van smarten. Deuteronomium: vervloekt die aan een hout, boom hangt. Vloekdood was een verschrikking.

Ik kan geen straf die erger is, u bent niet vatbaar voor een straf. U komt helemaal buiten ons rechtsysteem te staan. Professor Schilder: Ex lex. U valt buiten de wet. U valt in de buitenste duisternis. Dat was iets wat de discipelen nooit in gedachten wilden toelaten.

Legio, meer dan zeshonderd. Zieken genezen. Leerde als machthebbende, niet als schriftgeleerde. Ze weten wat de Bijbelse duisternis is, gids uitleggen. Gebouwtjes aan de buitenkant geen ramen. Tussen die uiteinden van die gebouwen de muur en de poort. U-vorm. Als je die binnenplaats van dat huis, dan aan de binnenkant wel ramen. ‘s Avonds met olielamp wel wat ligt bij die binnenplaats.

Naar de binnenste duisternis. Naar buiten gestuurd voor de duisternis. Maar als je als kind het bloed onder de nagels vandaan haalde. Ga uit in de buitenste duisternis, de poort uit. Dan kwam er nooit meer in. En er waren geen straatlantaarns in Israël. Pikkedonker. Zwierf je daar eenzaam en verlaten voor altijd. Jezus tot een vloek in de buitenste duisternis. Waar ik en jullie naar toe zouden moeten gaan. We hebben het dik verdiend die buitenste duisternis.

Deze waarheid mag niet gehoord worden vandaag de dag, want allemaal hel en verdoemenis. Als er geen hel was, dan zou Putin wegkomen met die duizenden doden en vluchtelingen. Dan is er geen hoop meer in de wereld en overgeleverd aan de duivels en de demonen. Geen hoop meer in de wereld.

Wel Paulus. Dat Jezus in de buitenste duisternis was. Waarom denk u dat Hij bloed zweette, bovennatuurlijk verschijnsel. Johannes 5: De Zoon kan niets doen zonder de Vader. Als er geen engel gekomen was, was Hij terminaal en gestorven van angst. De angst der hel deed Hem alle troost missen. Jezus heeft doorleefd wat mensen in dit leven hebben te doorleven. Mensen met angststoornissen. Wees mij toch genadig Heere. Eenzaam ben ik en verscholen. Wij kunnen nog wel tot God roepen. Jezus kon wel roepen: waarom verlaat U Mij?

Die totale verlatenheid in de hel zou ons lot moeten zijn. Die gerijpte christenen zijn het die dat begrijpen. Die deze gapende ravijn overbrugd kan worden. Wel zegt Paulus het was een verborgenheid in het Oude Testament. Maar ons is het geopenbaard. Ik heb niets voorgenomen dan Jezus en die gekruisigd.

De discipelen konden het niet begrijpen dat Jezus zo’n akelige door moest sterven. Er was een groepje vrouwen in een hoekje. Wat moet dat voor die vrouwen hebben betekend? Is dit dan het einde van Yeshua? Ze zullen die vrouwen begrepen hebben die rouwden en klaagden.

Ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulusbekering dan zou ik zekerheid hebben, nee. Brakel in 1700. Verreweg de meeste van Gods kinderen worden langzamerhand bekeerd. Hebben die twaalf discipelen een Paulus-bekering gehad? Je moet wel een ontstellende zondaar zijn. Want wat zei Jezus tegen Paulus op weg naar Damascus? Paulus wat vervolgt u Mij? Paulus had Jezus toch niet vervolgd? Jawel. Bent u dat?

Tekst die we vaak misverstaan. Hard de versenen tegen de prikkels te slaan. Bijbelverklaarder zegt bij deze tekst bewijst dat de Heere al bezig met Paulus. God spreekt eenmaal zo krachtig dat je het niet voorbij kunt gaan. En je leeft gewoon verder. Wat verschrikkelijk. Dat jullie dit niet geldt die nog niet tot geloof bent gekomen. Bedenkt wat tot uw vrede dient. Sommige verklaarders zeggen Paulus was er ook bij in Lukas 23, sommigen beschimpten Hem. Paulus woonde in Jeruzalem. Verbonden aan het Sanhedrin. Alles gevolgd. Het staat nergens in de Bijbel maar aannemelijk.

In elk geval bij de steniging van Stefanus. Zo van aanzien dat hij opstond. Mantels. Hij nam de mantel aan. Van duizenden euro’s. Farizeeën lieten zien tot de elite te behoren net als Saulus. Zo dwaas. En hoe komt hij erbij te zeggen Jezus en die gekruisigd?

Toen die vierkante spijkers in de handen geramd werden bij die kruisiging. Klonk het daar: Vader vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen. Ze hadden een paar uur daarvoor gescandeerd: kruisig Hem. Dat Sanhedrin heel bewust naar Paulus geduwd. Hadden Hem ook kunnen stenigen. Naar Paulus voor vervloekte kruisdood door de Romeinen. Hadden ze toch gedaan? Ze wisten toch wat ze deden?

Paulus later ik wist niet wat ik deed. Toen ik Hem liet geselen. Was dat een soort van verontschuldiging dan? Nee. Wat professor Schilder: Vader stel het nog uit. Zoals die vrouw laatst in Nigeria. Stel het oordeel nog uit, ik vergeef het ze, dat ze nog genadetijd hebben.

De Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Kanttekeningen wijst naar Handelingen 3 vers 17. Broeders ik weet dat u het door onwetenheid hebt gedaan. God verklaard heel jullie zondig leven tot Hem aan het kruis nagelen als onwetenheid als je nu tot geloof komt. Dan ziet God het helemaal niet meer aan. Jezus plaatsvervangend leed voor de Unizaal. En de straf die ik verdiend heb alleen heeft gedragen. Niemand van de overste van de wereld had dit kunnen bedenken. De knapste koppen niet. Dat God zover zou gaan dat Hij als een gedoemde zondaar aan het kruis zou gaan hangen. Zo zwaar wilde lijden.

De diepte daarvan moet verder uitgediept worden in ons leven. Verder verstaan. Dat ik met Hem gekruisigd bent. Als u twijfelt of u een kind van God bent. Of u steeds meer geleerd hebt steeds meer gekruisigd te worden? Want het vraagt verdieping. Je kunt nog zo Reformatorisch, Evangelisch, Godsdienstig zijn, als je het kruis niet hebt dan heb je niets.

Dan ben je net zo als die twee moordenaars aan het kruis. Trouwens een werd wat onthuld. Eerst allebei Hem lasterden. Maar die ene ging iets zien in Hem. Dat gebeurt een mens in 2023. Lam Gods zo onschuldig. U bent er onder weggeschonken en verloren gegaan. Dat inzicht wordt door de Heilige Geest gewerkt.

Als u dat inzicht hebt, is de Heilige Geest aan het werk. Een blij vooruitzicht dat je streelt. Als je straks boven bent, Hem in gerechtigheid te aanschouwen verzadigd met Zijn Goddelijk beeld. Dat begint bij het kruis. Hij keek ons aan. Verschrikkelijk moet dat geweest zijn. Jesaja 52. Alzo verwrongen Zijn gelaat. Niemand Hem begeerd. Niet om aan te zien. Lam staande als geslacht. En vol bewogenheid naar de mensen keek.

Er heeft in de zeventiende een man geweest. Homburg. Naumburg kathedraal. Want onder de kansel is een afbeelding, een gravure, hoe Pilatus zijn handen in onschuld wast. En ernaast Jezus die naar de mensen kijkt. Elke kerkganger werd aangekeken door Jezus.

Schreef gedichten. Liefdesgedichten. Homburg had er niets mee. Advocaat. Juridisch geschoold. Clientele ‘s avonds naar het café ging die het konden betalen. Losbandig leven. God zij dank greep God in zijn leven en van zijn vrouw. Werden ernstig ziek.

Wijsheid in de rechtszaal, flamboyante stijl. Was dwaasheid de wijsheid van mensen. Riep zijn vrienden waar hij eerder mee omging. Jongens ik zou je wat vertellen. Open vrijmoedig verteld hoe hij tot bekering was gekomen. Toen werd hij opnieuw dichten. Erboven: Opgedragen aan mijn Heiland. En eronder:

‘Jezus’ leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielennood, opdat ik niet hoop’loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!’

Amen.

 

Zevende lijdenszondag 2 april 2023 – Uni-zaal Herstelde Hervormde Gemeente Benjamin Katwijk-upon-Sea – ds. J. Koppelaar – Schriftlezing Lukas 23 vers 33-49 en 1 Korinthe 2 vers 1-10