Het visioen dat de profeet Daniël krijgt laat ons en horizontale en verticale strijd zien. Er wordt gestreden om de macht. Voor aardse koninkrijken geldt: opgaan, blinken en verzinken. De strijd is niet alleen tussen koninkrijken maar ook verticaal, de geestelijke strijd tegen God is gaande. Christus, het Lam, heeft overwonnen. Hij heeft de machten van de hel verslagen. Christus zei het Zelf: nog is het einde niet als we horen van oorlogen voordat Hij terugkomt. We hebben ons schrap te zetten door te schuilen in de Naam van de Heere. Alleen daar zijn we werkelijk veilig.

Daniël 8 vers 1: ‘In het derde jaar des koninkrijks van den koning Belsazar, verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen mij in het eerste verschenen was’.

Gemeente, vanmorgen willen we stilstaan bij het visioen dat Daniël heeft gezien. Het thema is:

Rammen, bokken en een Lam
1. Een horizontale strijd;
2. Een verticale strijd;
3. Het einde van de strijd.

1. Een horizontale strijd

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, langzamerhand lijken we uit de Coronacrisis te krabbelen. Vaccinatiegraad stijgt per week. Het ergste lijkt voorbij en we kunnen voorzichtig weer vooruit kijken. De gedachte kan zijn: hoe zal dat zijn? Straks het oude? Misschien wel beter? Die gedachte kan Daniël kan hem zo bekropen hebben.

70 jaar ballingschap voorbij. Zestig van voorbij, nog tien jaar te gaan. Krijgt het vision in de tijd van koning Belsazar. Nebukadnezar stond stevig op zijn benen. Belsazar een losbol, dat kon nooit goed gaan. Straks de ballingen terug naar Jeruzalem. Offers weer worden gebracht. Straks weer het oude normaal, straks wordt het beter. Maar met dit visioen laat de Heere Daniël en ons over de schouders heen dat het niet beter wordt. Er breekt een aangrijpende tijd aan.

De Heere Jezus zei: u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En nog is het einde niet. Met dit visioen zegt de Heere niet het wordt beter, je kunt op je lauweren rusten. Nee, zet je maar schrap want het gaat er heftig aan toe.

De eerste strijd die los zal barsten is de strijd op aarde. Mannetjes ram met twee hoornen. Beeld dat Daniël ziet is indrukwekkend. Met zijn kop te stoten naar windrichtingen zuiden, westen en noorden. Ram staat voor het rijk van de Meden en de Perzen. Daarom die twee hoornen ongelijk, koningen van de Perzen waren sterker dan de Meden.

Ondanks dat kun je bang zijn van dit rijk. Stootte alle kanten op maar niet naar het oosten, dat had die al. Er lijkt geen einde aan. Maar dan opeens ziet Daniël nog een dier. Een geitenbok uit het westen. Maar een hoorn en niet als gebruikelijk twee. Als een speer tussen zijn oosten.

Er ontstaat een geweldige strijd tussen ram en bok. Ram is sterker. Vertrapt het dier. De macht van die ram was al groot en daar was je al van onder de indruk. Maar die geitenbok is sterker. De ram maakt zich groot. De bok die maakt zich uitermate groot. Ondanks dat Alexander de Grote niet met name wordt genoemd, zijn vrijwel alle commentaren het er over eens dat het over hem gaat

Op 33 jarige leeftijd stierf, toen brak zijn grote Griekse rijk uiteen. In vier rijken. Dat is wat we lezen die twee hoornen en komen er vier voor terug. Repeterend: uitnemend groot. De ram maakte zich groot, de bok uitermate groot, en die hoorn uitnemend groot. In Nederlands: overtreffende trap. Dat is de teneur van de geschiedenis. Toen met Daniël en nu.

Niet voor niets heb ik het meervoud gebruikt in het thema van de preek. Op aarde voortdurend de strijd om macht, meer macht en nog meer macht. Hijgerige zoektocht naar de grootste willen zijn. Daar moet je rekening mee houden in deze wereld. Ik hoor er een waarschuwing in. Om niet te vertrouwen op machten in deze wereld. Niet anders dan opkomen, blinken en verzinken.

Hoe imponerend ook, uiteindelijk storten die rijken weer in. Ik denk dat u vanmorgen zegt, ja dat weet ik wel dominee. O ja? We weten het wel maar leven we erbij? Want ook wij staan aan het gevaar bloot waar is de meeste macht. Israël stond erom bekend bondgenoten te zoeken. Kon Egypte niet helpen, dan Assyrië. Hoe gemakkelijk kijken wij naar mensen die aan de macht zijn?

Amerikaanse politiek. Hoeveel verwachtingen waren er voor Trump? Hoeveel christenen hebben op hem gestemd en hij is na vier jaar weg. Als we kijken naar de Kabinetsformatie. Eindelijk een doorbraak, mooi, werd tijd. Maar waar verwachten wij het van? Dat de christelijke normen en waarden nog hoog houden? Moet Segers dat gaan oplossen? Of hopen we op de SGP of het CDA nog wat gaat groeien?

Een woord van waarschuwing maar ook een woord van troost. Er komt een einde aan. Dat is een troost voor hen die verdrukt worden door aarde machten. Zal de komende regering gaan morrelen aan artikel 23 van de Grondwet, vrijheid van onderwijs? Vrijheid van Godsdienst. De signalen zijn er. Op basis van dit visioen zeg ik: wat zou het? Niet uit onverschilligheid. Dit is dan de troost, daar komt een einde aan. Opgaan, blinken en verzinken. Ook daar komt een einde aan. Aan het liberale, socialistische gedachtegoed of welk gedachtegoed zich naar de macht probeert op te dringen. Zet je maar schrap gemeente Benjamin.

2. De verticale strijd

Bij die ram en bok gaat het nog om het horizontale. Continenten. Amerika, China, Rusland, wie heeft het voor het zeggen? Maar bij die hoorn die wordt afgebroken, heeft het ook verticale trekken. Sierlijke land, het land Israël. Het land vloeiende van melk en honig. Vers 10. Groot tot aan het leger van de hemel. Deze hoorn die zich uitermate groot maakt, waant een God te zijn. Durft het op te nemen tegen God zelf.

Alles wat naar God riekt, wat de geur van God in zich heeft, uit de weg te ruimen. Angstaanjagend om te lezen. Wat een geweldige macht wordt hier zichtbaar. Er lijkt geen grens aan. Er lijkt niemand in staat om de strijd aan te binden. Het ging voorspoedig. Voor Daniël is er nog geen naam aan deze geestelijke strijd verbonden.

Als wij terugkijken in de geschiedenis zien we dat het vervuld is. Na de dood van Alexander de Grote. Een van de vier het Syrische, zag de kans groot te worden. Antiochus Epifanus. Epifanus. Denk aan het feest, katholieke feest, feest van epifanie ergens in januari. Letterlijk: God verschijnt. Als deze man het paleis binnenwandelde, dan bogen de mensen diep want god verschijnt. Geestelijke leiders van Israël als sterren aangeduid als sterren werden als dood.

Als een huis aangeduid, god Zeus, Jupiter. In plaats van stierenvlees, koeienvlees, varkensvlees eten. Hij ontheiligde de tempel tot op het bot. Grootheidswaanzin. Zichzelf manifesteert als een antichrist. Met resultaat; het gelukt hem wel.

Gemeente, als wij dat woord antichrist horen denken wij volgens mij aan het einde van de tijden. Maar de apostel Johannes, in zijn tijd schrijft dat er al vele antichristen zijn opgestaan. Antiochus Epiphanes een van de. Gevaar de andere uit het oog te verliezen. Kenmerkend: ze keren zich tegen het kruis, Gods gezag.

Je kunt op meerdere manieren ergens tegen zijn. Er tegen protesteren. Zal vandaag ook gebeuren al zal het weer niet meezitten. Dat is een vorm van anti-zijn. Maar er is ook een andere vorm. Je kunt ook ergens tegen zijn en het negeren. Doen alsof God niet bestaat, Gods wet niet bestaat. Of nog erger zijn zichzelf een wet. Eigen zingevingsvraag. En de vraag over de waarheid dan Pilatus hun vaste raadgever: wat is waarheid?

Speelbal. Geestelijke strijd. Israël middelpunt van aanvallen. Niet omdat de andere Arabië landen willen bezitten maar gast een strijd achter schuil. En de kerk in begrepen, niet als een vervanging. Zet je schrap als die antichristus zich gaat openbaren. Door je proteststem te laten horen? Ik krijg de indruk dat sommige christenen dat menen. De straat op, de strijd aan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Wie zijn wij om dat protest te doen? Wie zijn wij in vergelijking met die antichristelijke macht. Die zijn zo sterk, daar valt niet tegen te vechten.

Wat moeten we dan? Schrap zetten en een schuilplaats zoeken. De Naam van de Heere is een sterke toren, zegt de wijze Salomo. Daar ben je veilig. Psalm 91. God is niet ergens ver weg boven in de hemel en tot Hem helemaal op te klippen. God is onder ons gekomen. Nabij u is het Woord.

Wie u ook bent, vlucht tot Hem. Als dit de tijd is, alleen maar heftiger gaat worden, schuil bij Hem. Alleen bij Hem ben je veilig.

3. Het einde van de strijd

Misschien vond u het wel een beetje vreemd dat in het thema niet alleen rammen en bokken genoemd worden maar ook een lam. Heb ik iets gemist? Toch gaat het over een lam. Engel die we tegenkomen, engel Gabriël. We weten niet veel van engelen. Maar van deze wel, bekende naam die over enkele weken klinkt. Die komt om de geboorte van Johannes aan te kondigen daar in de tempel en komt bij Maria.

Ik ben ervan overtuigd dat het met elkaar te maken heeft, dat daar die naam van Gabriël klinkt en hier. Toch draagt dit visioen Evangelie in zich. Ik denk dat er in de komende dagen niet veel mensen ziek zullen zijn omdat ze een preek hebben gehoord, maar Daniël ziek. Heeft hem aangegrepen.

Eind van vers 25, die machte geweldige Epiphanes. Doch hij zal zonder hand gebroken worden. Zal het duurt hier nog even voordat Gabriël wordt gezonden om de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen.

‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied.
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt hem zijn vermogen niet.
Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant.
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland.’

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten, Gezang 244 vers 3 en 4

Dit Lam heeft geen hoornen. In de stilte de hel gebroken. Sterker nog: dit Lam heeft Zijn handen aan het kruis vast laten nagelen. Hij kon Zijn handen niet meer gebruiken. Maar schijn bedriegt. Op de derde dag uit het graf opgestaan. Alle oog zal Hem zien. Dan zal het vrede zijn, eeuwig vrede. Hoe lang gaat dat nog duren? De tijd is vastgesteld.

2300 avonden en morgens. Commentaren zijn het er niet over eens of dat nou als dagen te lezen. 1150 dagen en toen werd de tempel opnieuw gebouwd. Makkabeeën thuis maar eens lezen. Maar hoe het ook zij: er is een tijd aan gesteld. Het Lam heeft overwonnen. De strijd is gestreden. Het Lam heeft overwonnen. Dat is het heerlijk Evangelie en dat wil nu geloof.

Het Lam overwint. Zet u schrap. Het wordt niet beter. Dat is niet pessimisme, maar realisme. Laat ik nog een keer de woorden van de Heere Jezus aanhalen: ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’ Niet in eigen kracht. Maar vanmorgen, en morgen en overmorgen te schuilen bij Hem. Want Hij is onze vrede van nu aan tot in eeuwigheid. Hallelujah.

Amen.

 

Zondag 3 oktober 2021 – Uni-zaal wijk Benjamin Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea – ds. J. Kommerie – schriftlezing Daniël 8