De zon als een bemoedigend teken

De zon die haar licht geeft in een teken van Gods trouw, de zon wijst heen naar de Heere Jezus Christus. Zolang er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden. God gaat door met Zijn werk. Vanmorgen heeft Hij het teken van Zijn trouw aan de voorhoofden van drie kinderen van de christelijke gemeente bevestigd. Hebben we al leren buigen voor de Christus der Schriften die de zon der gerechtigheid is? De zon is er nog! Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. In Psalm 72 staat ook de beperking: ‘zolang’. Nog is het genadetijd om Hem aan te roepen. Het is genade alleen: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Psalm 72 vers 17: ‘Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen‘.

De zon als een bemoedigend teken

Gemeente, jong en oud, de zomervakantie is voorbij. De meeste kinderen hopen morgen weer naar school te gaan en ik denk dat jullie er zin in hebben. Jongeren weer aan studie, stage. Afgelopen weken prachtige weken. Weersomstandigheden. Zon volop geschenen. Nog nooit zo warm geweest in de zomer in Nederland als deze zomer. Meer dan 40 graden geweest. Misschien dacht u wel: van mij hoeft het niet zo warm. Zon mag onder gaan.

Vanmorgen horen we dat de zon een bemoedigend teken is. Zolang de zon er is zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden. Gebed. Tot Salomo. Grote dingen worden van koning Salomo verwacht. Volk richten met gerechtigheid. Trekt zich het lot van nooddruftige aan. Verdrukking verbrijzelen. De rechtvaardigen zullen bloeien. Grote vrede. Er wordt niet alleen gesproken over de indrukwekkende welstand. Ook uitgestrektheid. Van de zee tot aan de zee. Ongedacht ver strekt zich het rijksgebied van deze koning uit.

Gemeente, als we denken aan de regering van koning Salomo, klopt dat allemaal wel? Wat David bidt. Vriend en vijand voor hem bukken. We kennen de geschiedenis van Salomo. Niet allemaal in hem vervuld. Wijze koning. Spreuken, Prediker. Wijsheid van God ontvangen en rijkdom en eer. Er zijn momenten in zijn leven die de hoogten van deze Psalm bijna bereiken. Ook dieptepunten in zijn leven. Einde van zijn leven. Al die vrouwen, afgoden. Beeld niet helemaal. Heeft David te grote verwachtingen van Salomo gehad? Zoals ouders vaak hebben. Hopen van kinderen. David zingt over de meerdere Salomo. De Heere Jezus Christus. Deze Psalm een profetie. In Hem krijgt deze Psalm zijn volkomen vervulling.

Gaat zijn hart niet juist naar ellendige en diepschuldigen. Bij Christus is er hulp voor hen. Alleen in Christus is er hulp in leven en sterven. Hem is gegeven alle macht gegeven in de hemel en op aarde. We bidden er toch om: Uw Koninkrijk kome. De naam van Salomo zal vergaan. Maar de Naam van Hem niet. Die Naam tot in eeuwigheid. Hoe satan ook probeert die naam uit te roeien. Zal zal niet gaan. Kijk maar naar de zon. De Heere heeft Zijn Woord gegeven en ook tekenen. Tekenen en zegelen. Sacramenten. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 33. Vanwege onze grofheid en zwakheid de tekenen gegeven. Meer gegeven heeft Hij. De regenboog. Als het regent en de zon schijnt. Wie denkt dan niet aan Noach? De aarde zal nooit meer door water verwoest worden. Heeft de Heere gezegd. Regenboog wijst erop. Zo heeft de Heere de zon als een teken gegeven.

Geestelijk gezien leven we in een donkere tijd als we letten op de situatie. Zou de Heere nog wel werken? Hoeveel zijn niet afgehaakt? Bij ons valt het nog wel mee. Misschien innerlijk al afgehaakt. Fijn dat je er bent. Als ik denk aan de wereldgelijkvormigheid.

Laten we onze ogen en oren niet sluiten voor de ernst waar in ons land en volk en deze wereld verkeert. En ook niet sluiten de ogen en de oren voor het Woord. Zolang als de zon er is zal Zijn Naam worden voortgeplant van kind tot kind. We moeten niet naar de omstandigheden kijken. Of teveel naar de statistieken van secularisatie. Het gaat goed met de Kerk. De Kerk wordt alleen maar groter. De Heere gaat door zolang de zon er is. Zolang de wereld zal bestaan. De zon is een teken dat Hij doorgaat. Zijn rijk zal worden voortgeplant van kind tot kind.

Geliefden, tobt u? Voor uzelf of uw kind? Worstelt u met die rijke beloften die nog vervuld moeten worden. Kijk eens naar boven. Naar de zon. Mogelijk om zalig te worden. Heere gaat door met Zijn rijk uit te breiden. Dat de zon er is een teken dat er nog moeten worden toegebracht. Gemeente, we hebben dagen dat we de zon niet zien. Achter de wolken. Zonder de zon zal het donker zijn. Ook in de nacht is de zon er. Andere kant van de aarde. De maan. Heere werkt ook in de nacht. Zij zullen U vrezen.

Doopouders, vandaag de Naam van de Heere weer voortgeplant. Teken van het verbond aan het voorhoofd bevestigd. Ze dragen vanaf vandaag aan het voorhoofd het teken van Gods verbond. Ik zeg weleens: jongeren, kijk in de spiegel. Er zijn er eentje: was ik maar nooit gedoopt. Als ik onbekeerd blijf, dan zal ik met dubbele slagen geslagen worden. Ik zei: maar zie op de rijkdom die erin ligt dat God Zijn Naam voortplant en het eeuwige leven wil geven.

De Heere heeft recht op je. Ieder die de Naam des Heeren aan te roepen, die zal zalig worden. Doopouders moeten hun kinderen dat leren. Van kind tot kind. Gezongen in Psalm 105. David geeft hieraan dat de Heere werkt in de lijn der geslachten. Als iemand de Heere lief heeft, dan krijgt dit zijn uitwerking in het nageslacht. Kan niet anders. Andersom ook. Misdaden in het derde en vierde geslacht. Goed voorbeeld doet vaak  goed volgen.

Zolang de zon er is. De zon wijst heen naar Christus. Zonne der gerechtigheid. Psalm 84. Zon en schild. Die Naam zal kinderen voortbrengen. Jesaja 53. Het behaagde de Heere Hem krank te maken. Ziel tot een schuldoffer, zal Hij zaad zien. Er zal een volk zijn dat naar Zijn Naam genoemd is. Behoren we al tot dat volk waarvan God Koning is?

In de weg van geloof en bekering wordt die naam werkelijk voortgeplant. Gaat door onze naam een streep. Een naam belangrijk in ons leven. Krijgen we Hem lief. Gaat die Naam de eer in je leven ontvangen. Dan wil je ook dat anderen die Naam leren kennen. Straatevangelisatie belangrijk. Leesbare brief. Daarvoor gebruikt de Heere mensen. Niet alleen predikanten en zendelingen. Niet alleen leerkrachten. Maar doopouders, de Heere begint in het gezin bij u, ouders. Toen ik in het basisonderwijs werkte ik en zei iemand: de school moet het doen. Nee zei ik. Begint in het gezin. Hart gereinigd worden. Van jongs af aan zijn er die de Heere dienen. Hoef je niet oud voor te zijn.

Doopouders, u hebt beloofd uw kind te onderwijzen. Niet in eigen kracht. Begin maar te vertellen over die ene Naam die gegeven is onder de hemel. Door welke zij moeten en kunnen zalig worden. Die Naam voortgeplant, zo de Heere zegent. Als we zien wat we krijgen, wat zijn we gezegend. Zoveel ontvangen. Voedsel, kleding. Wat hebben we dat we niet ontvangen hebben? Wat is de grootste zegen die een mens kan ontvangen tussen wieg en graf? Dat we en onze kinderen in Hem gerechtvaardigd worden. Om niet, in Jezus Christus gezegend worden. Daar ligt het geheim. Ligt alles in Christus. In Zijn doorboorde handen. Die zon der gerechtigheid. Geliefden, wat bent u gezegend. Gereinigd en witte klederen ontvangen. Bent u zo gezegend in Hem? Zolang we leven is het nog genadetijd. Alle heidenen zullen in Hem gezegend worden. Goed van Hem spreken. In Hem zullen geslachten des aardrijks gezegend worden. Ze zullen komen uit alle volken. Aan de glazen zee straks met een palmtak van de overwinning in de hand.

Hebben we al leren buigen? Of zullen we straks moeten buigen. De zon is er nog! Zoek de Heere nog terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Er staat ook een beperking in de tekst. Zolang de zon schijnt. Straks de zon en de maan zijn schijnsel niet meer geven. Hoe lang duurt het nog, dominee? Dat de Heere Jezus terugkomt. We weten niet wanneer we opgeroepen worden voor Hem te verschijnen. Zon kan dan nog schijnen op de aarde.

Eeuwig omkomen. Dan zal het klinken: u hebt niet gewild. Ook hen die met de Naam op hun voorhoofd niet hebben willen geloven. Maar zolang de zon er is, Hem aanroepen. Uit genade alleen. Zult u erbij zijn? Daar zal lied gezongen. Hem lief gekregen. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen.

[…] Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben‘.

Ten derde, formulier om den heiligen doop aan de kleine kinderen der geloven te bedienen

Zondag 1 september 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J. Joppe – Schriftlezing Psalm 72 – bediening van de heilige doop aan een drietal kinderen van de gemeente