Het werk van de Heilige Geest, de derde Persoon van de Godheid, bestaat uit het overtuigen, in waarheid leiden en verheerlijken van Christus. Hij neemt het uit Christus om het aan ons te verkondigen. Hij onthuld en bestraald Christus. Het is Christus die de Vader verheerlijkt heeft en het is de Heilige Geest die Christus verheerlijkt. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Johannes 16 vers 14: ‘Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen‘.

Het verheerlijkende werk van de Heilige Geest

Gemeente, een aantal weken geleden was in Barneveld, in mijn gemeente, zondag 20 van de Catechismus aan de beurt. Deze zondag gaat over de Heilige Geest. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Die zondag heeft maar een vraag met ook een antwoord. Eigenlijk gaat er in de Catechismus maar een zondag over de Heilige Geest. Natuurlijk kunnen we zeggen als het gaat over de zondagen die daar na komen over de vergeving van de zonden, over de kerk, dat heeft toch ook met de Heilige Geest te maken, natuurlijk. Maar het is opmerkelijk dat ons leerboek maar een zondag van de 52 zondagen besteed aan de Heilige Geest. Natuurlijk is er ook nog die zondag over de Drie-eenheid. Maar zondag 20 gaat specifiek over het werk van de Heilige Geest.

En je kunt je afvragen is dat wel terecht. Mensen die zijn gaan behoren tot Pinkstergemeenten, die noemen dit als argument. In de kerk wordt veel te weinig aandacht besteed aan het werk van de Heilige Geest en daarom gaan we naar een Pinkstergemeente. En wie daar weleens geweest is, die weet dat het daar eigenlijk alleen maar gaat over de Heilige Geest. Vaak slaat men dan helemaal door, komt het werk van Christus nog wel aan de orde, en het werk van God de Vader?! Maar het werk van de Heilige Geest staat dan centraal. Hebben die mensen dan gelijk? Krijgt het werk in onze kerk, in onze gemeenten te weinig aandacht? Gemeente, ik denk het niet. Ik denk juist dat dat een hele goede keuze is.

Want de Heilige Geest, de derde Persoon in het Goddelijke wezen, staat niet op de voorgrond. Het gaat niet om Hem, Hij staat niet op de voorgrond. De Heere Jezus zegt het Zelf: die zal Mij verheerlijken. De Heilige Geest is de Persoon die werkt op de achtergrond. Niet altijd even zichtbaar maar wel onmisbaar.

Toen ik zo in Barneveld over zondag 20 had gepreekt, dacht ik het is wel goed om een korte prekenserie te houden over het werk van de Heilige Geest en dan vooral zoals de Heere Jezus daarover gesproken heeft tot Zijn discipelen. En ik heb toen gekozen voor Johannes 16. En we hebben eerst stilgestaan bij die bekende woorden uit ditzelfde hoofdstuk: en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het overtuigende werk van de Heilige Geest.

Predikant kan iemand niet overtuigen van zijn zonden en schuld. Jonge vrienden, al zou ik of jullie eigen predikant duizendmaal benadrukken dat je een zondaar bent, het is de Heilige Geest die je daar werkelijk van overtuigt. En dan legt de Heere Jezus ook uit wat de grootste zonde is en dat is ons ongeloof. Van zonde omdat zij in Mij niet geloven.

En we hebben toen vervolgens stilgestaan bij het in de waarheid leidende werk van de Heilige Geest. Die zal u in al de waarheid leiden. De Heilige Geest als een gids, een gouden gids die ons leidt in de waarheid. Die ons leert wat de waarheid is. Evenals dat overtuigende werk van de Heilige Geest onmisbaar. En straks om half zeven hoop ik in Barneveld te preken over deze tekst ook, namelijk het verheerlijkende werk van de Heilige Geest.

Gemeente, de Heilige Geest is in Zijn werk vooral gericht op Christus. Als de Heilige Geest ons overtuigt van onze zonden en schuld, dan heeft de Heilige Geest met eerbied gesproken geen rust voordat zo’n zondaar terecht komt aan de voeten van Christus. Want de Heilige Geest doet nooit half werk. Het is niet zo dat de Heilige Geest ons alleen maar laat zien wie we zijn, een zondaar die voor God niet kan bestaan, als onze ogen daarvoor geopend worden. En dat de Heilige Geest ons daarna aan onszelf overlaat, nee, het grote doel is dat we terechtkomen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Om bij Hem genade te ontvangen, alles wat nodig is.

Die bijzondere verbondenheid tussen Christus en de Heilige Geest die moeten we goed in het oog houden. De Heilige Geest is de Geest van Christus. En de opmerking die Calvijn in zijn commentaar bij deze tekst maakt is nog altijd heel actueel. Hij zegt: zodra men de Geest van het Woord en van Christus losmaakt staat de deur open voor allerlei dwaasheid en leugen. Wanneer het werk van de Heilige Geest aandacht krijgt mag dit echter nooit ten koste gaan van Christus en Zijn werk. En ten diepste gaat het er bij het werk van de Heilige Geest om dat het verzoeningswerk van Christus gestalte krijgt in harten van zondaren.

Het gaat de Heilige Geest om Christus. En daarin gaat het Hem om de zaligheid van zondaren, en bovenal om de eer van God. Gemeente, in Zijn onderwijs over het werk van de Heilige Geest zegt de Heere Jezus in onze tekst: Die zal Mij verheerlijken. En wie het Johannesevengelie wat kent, die zal misschien wel weten dat het woord verheerlijken een rode draad is door het gehele Evangelie. U moet het de komende dagen maar eens wat nazoeken en dan zult u zien als u via de computer zoekt, hoe vaak dat woord verheerlijken in het Johannesevangelie voorkomt, dat is heel opvallend. Laat ik een paar dingen noemen.
Johannes die begint er zijn Evangelie mee. Denk maar aan die bekende woorden: het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus, aanschouwd. Een heerlijkheid als van de Eniggeboren van de Vader vol van genade en waarheid. En na het wonder op de bruiloft te Kana, kinderen jullie weten wel dat de Heere Jezus tijdens die bruiloft water in wijn veranderd heeft. Toen de wijn op was en de mensen niet meer wisten hoe het allemaal verder moest, het bruidspaar. Toen heeft de Heere Jezus uitkomst gegeven door dat grote wonder te verrichten. En dan lezen we: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard. En Zijn discipelen geloofden in Hem.

En dan gaat dat verder naar dat zeventiende hoofdstuk, dat Hogepriesterlijk gebed om nog iets te noemen. Ontroerend hoe de Heere Jezus daar bidt en dan vraagt Hij: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. En verder bidt Hij in dat gebed: Ik heb U verheerlijkt op de aarde, verheerlijk nu ook Mij met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was. Gemeente, Christus heeft de Vader verheerlijkt als geen ander. Hij heeft Hem de heerlijkheid en de eer gegeven waar Hij recht op heeft, die Hem toekomt. En Hij heeft dit werk volbracht. Niemand van ons is in staat om dit werk te doen. Al ons werk is onvolkomen. Maar de Heere Jezus kan zeggen: Ik hen alles volbracht, ook de verheerlijking van Mijn Vader.

En in Johannes 17 vraagt Hij aan Zijn Vader of Hij Hem wil verheerlijken. In Zijn afscheidswoorden aan Zijn discipelen spreekt Hij dan die woorden uit: Die zal Mij verheerlijken. Zijn discipelen mogen weten dat wanneer de Heilige Geest komt Deze Jezus zal verheerlijken. En bij de verheerlijking van Hem komt Zijn Goddelijke majesteit openbaar. Zijn discipelen hebben er al iets van gezien.

Maar ondertussen gemeente, is Zijn heerlijkheid tijdens Zijn aardse levensweg altijd een verborgen heerlijkheid. De Heere Jezus heeft naar het woord van Jesaja geen gedaante noch heerlijkheid. Als we Hem aanzagen was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. De heerlijkheid van de Man van smarten is voor ons natuurlijk oog niet zichtbaar. Dat geldt evenzeer voor het Kruisevangelie. Dat is voor de Joden een ergernis, en voor de Grieken een dwaasheid. Van nature zien wij niets in een Kruiskoning. Zo diep zijn wij gevallen. Zo blind zijn wij geworden. Zo erg staat het er met u, jou en mij van nature voor.

We zijn niet alleen blind voor ons zondaarsbestaan maar eveneens voor de heerlijkheid van Christus. En geliefden, daar hebben we nu de Heilige Geest voor nodig. Want al zouden we nog zo vaak in de Bijbel lezen en allerlei preken beluisteren, en uren achter elkaar bidden, en het is belangrijk om de middelen te gebruiken, maar we zullen er in eigen kracht niet de heerlijkheid van Christus door gaan zien. Het is de Heilige Geest die ons de heerlijkheid laat zien.

En wat we nu zo trof bij de voorbereiding, en ik wil dat ook graag doorgeven, soms dan ken je bepaalde tekstwoorden wel maar dan ineens valt er licht op, de Heilige Geest zal het ook doen. Want de Heere Jezus die zegt aan het begin van onze tekst: Die zal Mij verheerlijken. Met andere woorden Christus die staat er Zelf voor in ondanks alle tegenstand en weerstand in elke tijd onder andere volken en leeftijden. De Heilige Geest is vrij in Zijn werk, zo zeggen we dat toch. Als de Heilige Geest werkt, dan is Hij daar vrij in. Bij de een werkt Die zo, en bij een ander weer op andere wijze. Maar toch is de Heilige Geest niet geheel in wat Hij doet. Als we denken aan deze tekstwoorden.

Hij zal Christus verheerlijken. Hij moet dat ook doen naar het Woord van Christus Zelf. En gemeente deze afscheidswoorden die staan dan in het kader van de vertroosting. Christus vertroost Zijn discipelen. En een ieder die de Heere mag vrezen of verlangt Hem te vrezen en te dienen, die mag vanmiddag door deze woorden bijzonder vertroost worden. Die zal Mij verheerlijken.

Als het gaat over dat overtuigende werk van de Heilige Geest, dan hoef ik dat uiteindelijk niet te doen. Maar dat geldt ook voor het verheerlijken van Christus, dat doet nu de Heilige Geest. Het zal niet gebeuren door mij, niet door u, maar van bovenaf. De Heilige Geest, de Trooster, die zal er zorg voor dragen. Maar wat is nu dat verheerlijken eigenlijk? Ik heb daar al zo wat over gezegd, maar ik kan mij goed voorstellen dat er een jongere thuis op de bank of op een stoel zit te luisteren en zegt: ja dominee, u zegt dat nu zo maar ik begrijp daar helemaal niks van. Wat is nu verheerlijken? Die zal Mij verheerlijken.

Vanuit de grondtekst, het Grieks, kunnen we zeggen dat het woord zo’n tweetal betekenissen heeft. Namelijk onthullen en bestralen, beschijnen. En dat moeten we even op ons in laten werken. De Heilige Geest zal Christus onthullen, beschijnen, bestralen. Denk even aan onthullen. Bekendmaken. Een standbeeld. Als een standbeeld gemaakt is en geplaatst wordt, dan wordt het op zeker moment onthuld. Hoe gebeurt dat? Daar ligt een kleed overheen en dan wordt de burgemeester of iemand anders uitgenodigd die een toespraak houdt en jongens en meisjes, jullie hebben het misschien weleens gezien, op zeker moment wordt dat kleed eraf gehaald en dan zie je het. En, ja in de meeste, is het: o wat prachtig, wat is dat mooi! De een ziet dit erin en de ander ziet dat erin. En vaak als het bijvoorbeeld in een dorp geplaatst wordt, wordt het voor de avond en de nacht in het licht gezet zodat iedereen die erlangs komt het ook kan zien. Pas het nu even toe op de tekst.

De Heilige Geest zal Christus onthullen, zichtbaar maken in je hart en leven. Dat je Hem gaat zien. Hij zal verheerlijkt worden, Hij zal grootgemaakt worden, Hij zal de eer ontvangen. De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat Christus de eer ontvangt en dat helemaal in het middelpunt zal staan, ja dat Hij helemaal bovenaan komt te staan in je leven. Dat Hij de belangrijkste wordt in je leven. Trouwens tussen haakjes, jonge vrienden, wie staat er op nummer een in jouw leven, wie staat er bovenaan? Is dat Christus Zelf? Die zal Mij verheerlijken, onthullen. Dat je Hem mag gaan zien met de ogen van het geloof.

Maar ik had het ook over bestralen, beschijnen. En ik zei er al iets over. Als je ’s avonds langs de kerk rijdt, dan kun je de kerk goed zien want hij is verlicht. De schijnwerpers zijn zo ingericht dat in het donker, in de nacht, de kerk zichtbaar is. Welnu, zo zorgt de Heilige Geest ervoor ja dat Christus zichtbaar is, dat Christus heerlijk is. Zo bestraalt de Heilige Geest Christus. En hoe doet de Heilige Geest dat? De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen door Zijn getuigenissen, gaven en wonderwerken. Door die te laten zien wie de Heere is en wat Hij doet.

Getuigenis, noemen de kanttekenaren. Dat is het Woord. Door het wordt ontdekt de Heilige Geest hen die Hij leidt, die Hij ontdekt aan hun verlorenheid, verdorvenheid, maar Hij ontdekt hen ook aan wat de Heere Jezus bereid heeft voor verloren mensenkinderen. Door het Woord doet Hij in Christus het leven, de gerechtigheid en de verlossing zoeken en vinden. De Heilige Geest die past het Woord van God, denk even vast aan Pinksteren door Petrus gesproken, krachtig toe aan, aan velen mensen die tot geloof en bekering komen. Ze hielden in zichzelf niets over om zich mee te rechtvaardigen en ze leerden de heerlijkheid en onmisbaarheid van Christus kennen. Ze leerden Hem overhouden als hun enige Zaligmaker.

Gemeente, in de verkondiging van het Evangelie laat de Heilige Geest Christus schitteren. En dat is nu het liefste werk van de Heilige Geest. En dat is ook het liefste werk van een prediker. Natuurlijk, we moeten de mensen wijzen op hun zonden en schuld, hun verlorenheid, maar tegelijkertijd ook wijzen op Christus. Als dat Lam Gods. Christus die Zichzelf gegeven heeft tot in de dood om zondaren zalig te maken. Waar de Heilige Geest Christus verheerlijkt, daar komt Christus als de Zaligmaker van zondaren in het middelpunt te staan. Zijn werk wordt verkondigd. Want Hij zal het uit het Mijne nemen, zegt Christus.

We lezen het in onze tekst. Het Mijne. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel dat Zijn Jezus’ woorden, Zijn werken. De Heilige Geest spreekt de woorden van Christus. Hij toont de schatten van Christus. Hij gebruikt het onderwijs van Christus. Bovenal put Hij uit het offer van Christus. Wanneer wordt Christus meer verheerlijkt, dan als de Heilige Geest Zijn middelaarswerk draagt tot in harten van zondaren? Dat je mag gaan zeggen: Hij is de mijne en ik ben de Zijne. Gemeente, kennen we daar iets van, van dat verheerlijkende werk van de Heilige Geest? Dat je ontdekt werd aan je zonden en schuld. Hoe moet dat nu allemaal verder met mij, zou het voor mij nog kunnen? En dat toen op zeker moment onder de prediking Christus ging schitteren en je op Hem mocht zien. En je in Hem alles mocht gaan zien en je mocht gaan geloven Hij is niet alleen voor anderen die weg gegaan van lijden en sterven maar ook voor mij. Ook voor mij heeft Hij de schuld betaald, de straf gedragen die mij de vrede aanbrengt.

Gemeente, als de Heilige Geest put uit de zoen- en kruisverdienste, dan houdt Hij niets voor zichzelf evenals Christus de eer van Zijn Vader en de zaligheid van zondaren op het oog had, zo heeft de Heilige Geest dat ook. Hij zal het uit het Mijne nemen, Hij houdt het niet voor Zichzelf. Hij zal het u verkondigen. Gemeente door de Heilige Geest krijgen we deel aan Christus en aan al Zijn weldaden. Het omgekeerde is eveneens waar: zonder de Heilige Geest blijft Christus ons vreemd, ons onbekend. En als we Christus niet leren kennen, dan hebben we helemaal niets om voor God te kunnen bestaan.

De Heilige Geest legt dus een verbintenis tussen de hemel en de aarde zou je kunnen zeggen, tussen een heilig God en een arme zondaar. En die verbinding, die band heet het geloof, het geloof in de Heere Jezus Christus. En alleen door die band van het geloof krijgen we deel aan dat verzoeningswerk. Merkt u hoe dat werk van de Heilige Geest onmisbaar is? Want Hij brengt zondaren tot Christus. Hij opent de ogen van de blinden opdat we oog krijgen voor onze eigen verlorenheid en in die weg ook voor de schoonheid, de heerlijkheid van Christus. Hij opent de oren van de doven, van de geestelijke doven, zodat we Gods stem gaan horen en verstaan. Hij opent het hart dat van nature gesloten opdat Christus de Koning van de ere Zijn intocht kan houden.

Gemeente, de Heilige Geest gaat door middel van het Woord, Christus, de Christus van het Woord, met al Zijn weldaden, toe-eigenen aan het hart en leven. Christus en al Zijn weldaden. Het is zo’n bekende uitdrukking. Dat is de volkomen Middelaar voor een volkomen zondaar. De Heilige Geest laat Christus verkondigen als de God gegeven Heere en Zaligmaker. En het woord dat in onze tekst gebruikt wordt voor verkondigen betekent letterlijk een nadere bedenkmaking van datgene wat al bekend was. Dat betekent de Heilige Geest verkondigt geen andere dingen. Nee, Zijn verkondiging is een nadere bekendmaking van datgene wat Christus ons al heeft verkondigd. Die nadere bekendmaking heeft geen ander doel dan om Christus te verheerlijken in harten van zondaren. En bij die nadere bekendmaking gemeente brengt de Heilige Geest het zo dicht bij je dat je er niet meer omheen kunt. Je wordt als het ware gevangen genomen. Je kunt het niet maar je moet het wel geloven. Zo krachtig werkt de Heilige Geest.

Als Christus en al Zijn schatten, alles wat Hij heeft verworven, vergeving van zonden, het eeuwige leven, en noem allemaal maar op. Als die schatten je worden verkondigd, dan leer je daar ‘Amen’ op zeggen. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat je er niet meer van loskomt. Dat je niet meer zonder Hem kunt leven. En door deze bediening van de Heilige Geest word je schatrijk hoe arm je ook in jezelf bent. Je gaat zien dat alles buiten jezelf ligt in Christus alleen en in Hem volkomen.

Ja, dominee, het moet toegepast worden zei laatst iemand tegen me. Het moet toegepast worden aan het hart. Dat is op zich waar, het moet niet alleen toegepast worden door de Heilige Geest, maar het wordt ook toegepast. Ik bedoel het ligt niet aan de Heere wanneer u er niet in deelt. Het ligt aan uzelf, het is uw schuld van ongeloof. In zondag 25 wordt gevraagd: aangezien ons alleen het geloof in Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof? Hoe kom ik eraan? Misschien is dat wel uw vraag. Mijn hart gaat er naar uit maar het is voor mij zo’n groot raadsel geworden hoe ik er ooit in zal delen. Maar dan mag ook het antwoord van die vraag, 65, klinken: van de Heilige Geest die het geloof werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Die zal Mij verheerlijken.

Want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Gemeente, kennen we dit verheerlijkende werk in ons leven? Herkennen we het wanneer we in stilte luisteren naar een preek of in de Bijbel lezen en, ja laat ik het maar zo zeggen, het kleed gaat eraf. Ineens ga je beseffen: Hij is ook voor mij gekomen. Valt er door de woorden heen weleens licht op Christus en alles wat van Hem is? Mag jij iets zien van Christus in Zijn volkomenheid? In Zijn genoegzaamheid, in Zijn onmisbaarheid, in Zijn gepastheid? Kun je Hem nog missen? Is Hij jou dierbaar geworden? Heb je Hem werkelijk nodig gekregen?

Jonge mensen, naar wie gaat je hart uit? Gaat je hart al naar Hem uit? Want in Hem is nu alles te vinden wat je nodig hebt. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, een volkomen verlossing. Mag je hart uitgaan naar Hem? In Zijn vernedering, in Zijn verhoging. Weten we met onze zonden en schuld geen raad meer, bent u al naar Hem gevlucht? O de Heilige Geest neemt het uit Hem, dat kan alleen de Heilige Geest en Hij doet het ook volkomen. Voor het eerst in ons leven en hoe langer hoe meer.

Hij laat vaak op een facet van Christus het licht vallen dat je ernaar gaat verlangen om Hem meer te leren kennen. Hij laat je er zoveel van zien dat je er naar meer gaat verlangen. De Heilige Geest die trekt je als Hij Christus verheerlijkt. Die trekt je naar Hem toe. Bijvoorbeeld met de woorden: o alle u dorstigen, komt tot de wateren, en u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Of, om het met een woord van de Heere Jezus Zelf te zeggen, komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.

Gemeente, door de prediking laat de Heilige Geest Christus zien en al wat in Hem te vinden is. En Hij maakt Hem zo aantrekkelijk voor je, dat je er zin in krijgt om Hem te dienen. Dat je Hem erom gaat smeken, Hem gaat zoeken. O de Heilige Geest laat zien wie Christus is als Profeet, de hoogste Profeet en Leraar die je nu alles kan leren. De Heilige Geest laat Hem zien als Priester, als die enige Hogepriester die Zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Denk terug aan de lijdensweken heb je toen met ogen van het geloof Christus mogen zien? En heb je het toen mogen zeggen: het is al voor mij geschied. Hij ging daar en Hij hing daar in mijn plaats.

De Heilige Geest die laat Christus zien als Koning, die je werkelijk kan bevrijden, die je werkelijk kan beschermen. Hij laat je de heerlijkheid zien van de geboorte van Christus. De heerlijkheid van Zijn lijden, hoe aangrijpend ook, want Hij is die weg gegaan vanwege onze zonden. Hij laat je de heerlijkheid zien van Zijn sterven toen dat voorhangsel scheurde van boven tot beneden. De heerlijkheid van Zijn opstanding, van Zijn hemelvaart, van Zijn zitten aan Gods rechterhand en van Zijn voorbede. De Heilige Geest laat Zijn heerlijkheid schitteren in de wonderen die Hij gedaan heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde. Hij laat Hem schitteren in de woorden die Hij sprak, denk aan al die gelijkenissen. De Heilige Geest laat Zijn heerlijkheid zien in Zijn namen zodat je oog krijgt voor wie Hij is. Als Hij zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. De Heilige Geest verheerlijkt in die uitspraken ‘Ik ben de goede Herder’, ‘Ik ben de Deur’, ‘Ik ben het Licht der wereld’, de Leeuw uit de stam van Juda. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper Hem noemt.

Gemeente, zo zouden we nog wel even door kunnen gaan met het beschrijven van de heerlijkheid van Christus. Maar het is de Heilige Geest die Hem verheerlijkt. Een dominee kan Hem maar amper uitschilderen hoe heerlijk Christus is voor een arme, verloren zondaar. Maar die brengt Hem heel dichtbij. En de Geest die neemt het uit deze onuitputtelijke bron voor allen die de Heere vrezen, die de Heere leren vrezen, in alle tijden en in allerlei omstandigheden. Want als je de Heere mag vrezen, dan raak je er nooit in uitgeleerd hoe groot en heerlijk Christus is. Dan moet je het zeggen met de bruid uit het Hooglied: al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk Een is mijn liefste. Dat is nu het doel als de Heilige Geest Christus verheerlijkt, Christus in het licht plaatst en dan blijft die zelf op de achtergrond.

Het is net als zo’n jongetje die met een lantaarn schijnt in een donkere kamer. Dan sta je zelf in het donker en je richt de lichtbundel op dat wat je zoekt, wat je wilt zien. Kijk, dat is nu het werk van de Heilige Geest. Die zal Mij verheerlijken. Volgens een van onze Puriteinse Godgeleerden is de beste geloofsdaad jezelf verliezen en verslonden worden in die volheid en die heerlijkheid van Christus.

Gemeente, we leven nu in de tijd na Pinksteren. Natuurlijk, we leven toe naar Pinksteren om de uitstorting van de Heilige Geest te gedenken. Maar ook in onze tijd gaat de Heilige Geest door met Zijn werk. Ondanks alle zonden, alle zorgen van ons kerkelijke leven, ondanks alle beperkingen vanwege de Coronacrisis, gaat de verkondiging nog voort en gaat de Heilige Geest ook hier voort in de gemeente. Niet alleen met dat overtuigende werk, niet alleen met dat in de waarheid leidende werk, maar ook met dat verheerlijkende werk. En onder de verkondiging gebeuren wonderen. Of u nu thuis meeluistert of hier in de kerk zit.

Daar leert de Heilige Geest dat Jezus de Heere is. En ook vandaag put de Heilige Geest uit dat borgwerk van Christus. En na twintig eeuwen is Hij nog niet uitgeput. Hij verheerlijkt Christus. Nee, Hij vraagt geen aandacht voor Zichzelf maar is uit op de eer van Christus en doet niet anders dan Christus op de voorgrond plaatsen. Ik zei het al de Heilige Geest brengt niet iets nieuws maar Hij maakt tot persoonlijk bezit wat nu in Christus bereid is. Hij is de bruidswerver van Christus. Ik vind dat altijd een mooie benaming van de Heilige Geest. Zeker als we denken aan onze tekst, die zal Mij verheerlijken. De bruidswerver van Christus. Hij brengt de liefde Gods aan de man, ja nog veel dieper: aan het hart. Dat je er niet meer onderuit kunt.

En daarbij gebruikt de Heilige Geest het Woord. Dat is het instrument waarmee Hij enerzijds zondaren verbrijzelt, laat zien hoe groot onze zonde en ellende is. Maar ook door datzelfde Woord laat Hij zien wie nu Christus is. Als we denken aan dat offer wat Hij heeft gebracht. O wat een wonder, onophoudelijk laat de Heilige Geest ons de liefde van God in Christus prediken. Want het is niet alleen Christus, die zal Mij verheerlijken, maar daarachter daar zit de liefde van de Vader die Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft in de armoede van ons leven toont Hij ons hoe rijk deze Verlosser is. En dat Hij nu wil uitdelen mild en overvloedig.

Gemeente, ik vraag het nog een keer: kennen we iets van dat verheerlijkende werk van de Heilige Geest die zal Mij verheerlijken? Dan gaan we ook Christus verheerlijken, grootmaken. Dat kan niet anders. Want een ieder die Christus mag kennen als zijn Borg en Middelaar, die zal goed en groot van Hem spreken. Nee, dan gaat het niet meer om onze eer maar dan gaat het om Zijn eer. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. En wie zo oog mag krijgen voor Zijn heerlijkheid, die gaat Hem door het geloof aanbidden. Die gaat ook spreken van Hem, getuigen van Hem. En wie zo Hem mag aanprijzen, ja die wordt zelf steeds minder en Christus steeds meer.

Denk aan Johannes de Doper, die sprak ervan: Hij moet wassen, Hij moet groeien, en ik minder worden. Kijk dat is nu dat verheerlijken, grootmaken. Iemand de eer geven die Hij zo eeuwig waard is. En gemeente dan is het waar, u dan die gelooft is Hij dierbaar. U kent misschien dat boek wel van Ambrosius, ‘Het zien op Jezus’. En als je dat boek leest, dan zie je hoe hij Christus verheerlijkt. Hoe hij telkens wijst op Hem. Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wie Hij wil zijn. En wie nu tot Hem komt, tot deze Christus komt, die zal Hij geenszins uitwerpen.

Amen.

 

Zondag 16 mei 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. J. Joppe – Schriftlezing Johannes 16 vers 1-15