Als Maria bij haar nicht Elisabeth op bezoek komt, springt het ongeboren leven in Elisabeths schoot op. Johannes profeteert zo over en wijst zo op de Heiland, Jezus. Hij is nabij gekomen. De Heilige Geest zet Elisabeth en Maria in vuur en vlam; beide bezingen ze Gods lof. In dat huis van Elisabeth is het zo een klein kerstfeest. Juist in coronatijd hebben we elkaar nodig. Door de ontmoeting met een broeder of zuster wil de Heere het geloof bevestigen en versterken.

Gemeente, nog een kleine week en dan is het weer kerstfeest. Ook dit jaar weer anders dan we gewend waren. We hebben nog steeds last van corona en de maatregelen. Afstand houden, weinig mensen thuis. Wintersport is lastig, lijkt me. Beperkingen hebben we mee te maken. Niet perse nodig om kerstfeest te vieren? Maar ook in het vieren worden we verhinderd. Zitten we hier volgende week weer? Het virus zit ons enorm in de weg. Nu is het wel zo, om kerst te kunnen vieren hebben we op zich niet veel nodig. We kunnen veel missen. Kerstfeest betekent Christusfeest. Het woord kerst is verkorting van Christus. Om Hem draait het! Hij die gekomen is tot ons.

Dat hebben Maria en Elizabeth het goed begrepen. Gewoon thuis, daar kerstfeest gevierd. Zo zou je die ontmoeting kunnen noemen. Een kleine kerstviering in de woning. Als een voorbeeld voor ons opgeschreven? Leren hoe we goed en warm kerstfeest kunnen vieren.

Spontaan had Maria Elisabeth opgezocht. Gabriel had wel haar naam laten vallen. Elizabeth verwachtte ook een kindje. Als onderstreping, bemoediging. Dat moet ik zien! Haar moet ik spreken. Ze was op weg gegaan naar Elizabeth. Als ik daarover na denk, vind ik dat wijs. Ze zocht gezelschap. Ze bleef niet in haar eentje zitten. Dan was ze gaan malen en tobben. Zou het echt zijn geweest? Niet gedroomd? Of, hoe moet ik dat mijn ouders vertellen, zwanger maar nog niet getrouwd. En aan Jozef? Zal hij mijn verhaal geloven? Dat voorkwam ze door gezelschap te zoeken van een zuster in het geloof. Ik vind dat wijs. Kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Contact met elkaar.

Luther zegt ergens: ben ik alleen thuis, dan voel ik geen warmte of vuur. Maar in de gemeente bij de schare wordt een vuur ontstoken dat oplaait tot een uitslaande brand. Mag ik het klassiek zeggen? De gemeenschap met God vraagt om de gemeenschap der heiligen. Of, met een voorbeeld, voor de jongeren: hebben jullie een kachel? Als die tijdje brandt, maar na verloop van tijd, kooltjes. Je legt dat kooltje eruit, dan is oranje gloed er snel af. Maar als je ‘m weer terug doet, is ‘ie zo weer oranje. Als we niet mee doen met gemeenschap, gaat de gloed er van af en worden we koud. Corona maakt ons wat dit betreft kwetsbaar. Niet alleen fysiek, dat ook. Ook Omicron variant nu. Maar ook geestelijk. Kringen zullen stilliggen. Kerkgang ontregeld. Hoe toch contact te houden? Hier een een op een ontmoeting die goed doet.

Maria werd daar bemoedigd in het geloof. Als ze al binnenstapte. Er gebeurde toen was. Elizabeth als hoogbejaarde vrouw. 6 maanden zwanger al. Kindje van 24 weken.  Toen ze de groet hoorde, begon dat kindje te bewegen. Vrouwen onder ons herkennen dat – ik niet. Ongeboren kinderen reageren op omgevingsgeluiden. Ik denk aan mijn eigen vrouw. In mijn vorige gemeente was er een hele enthousiaste organist. Als hij dan speelde, de toetsen beroerde, begon het kindje heftig te schoppen en stompen. Dat was geen pretje. Nou, zoiets deed het kindje van Elisabeth ook. Al was dat net even anders. Geen keihard orgel. Maar een groet. Geen stompje maar het sprong op van vreugde! Vers 44. Toen Maria, die Jezus al bij zich droeg, dit huis binnen kwam, sprong het ongeboren kind van Elizabeth op van vreugde. Zo attendeerde hij zijn moeder op Hem, die nu hun huis binnen kwam. Jezus! Bijzonder hè. Kindje wat nog maar 24 weken oud – niet bij zijn verstand, kon nog niet zien of praten. Wat hoorde hij? De stem van Jezus moeder! Hij springt op van vreugde.

Daar had God dit kindje toe bestemd. Dit was zijn roeping. Een profeet van de Heere. Om Jezus aan te wijzen als het Lam van God. Met het oog op die roeping had God dit kindje al vervuld met de Heilige Geest (1:15). Hier zien we het bewijs ervan. Hij attendeerde zijn moeder met een sprongetje. Grote vreugde dat Jezus was gekomen.

Dit kindje attendeert ook ons op Jezus. Het zegt, dit mannetje met zijn sprongetje: wees blij, o Israël. O, Reeuwijk. Hij is nabij, Emmanuel. Tussen twee haakjes, we zien ook, het ongeboren leven is echt al leven! Dat wist u waarschijnlijk wel. Paar weken geleden was het de week van het leven. Er werd aandacht gevraagd voor het ongeboren leven. Wat riep dat een weerstand op he! Bij reclame code commissie zijn vijand 1.000 klachten binnen gekomen. Dat gebeurt bijna nooit. In seculiere kranten stonden boze brieven. ‘Hoe kan je een klompje cellen nou leven noemen? Als een vrouw dat wil, mag dat toch weggehaald worden?’ – dat stond in de Volkskrant. Vandaag weer 120 kinderen. 4 schoolklassen. De rillingen lopen over mijn rug gemeente. Abortus is moord. Een vergrijp aan het leven dat God schiep!

Als dat kindje opsprong in de schoot, dan lijkt het wel of de vonk van dat kindje overspringt op zijn moeder. Vers 41. Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Wonderlijk hè. Hoe de Geest werkt. Blijkbaar. Eerst vervult Hij een ongeboren kind. Dan springt de vonk over. En dan wordt de moeder ook vervuld met de Geest. En dan springt de vonk weer over op Maria. En die gaat God ook groot maken in haar lied. Ze gaan zich samen verheugen in Jezus.

Gemeente, als ik Elizabeth zo zie en hoor en dat kindje zo zie, dan denk ik, daar zijn wij ook om verlegen. De vervulling van de Geest! Ons zicht op Christus is zo mistig. De blijdschap in God zo gering. Ons spreken over Jezus zo moeizaam. Wij zijn vaak zo stom. Hoe komt dat toch? We verheugen ons meer over de kerstvakantie dan het Kerstkind. We spreken meer over het diner dan over Christus. Zou het misschien kunnen dat al die dingen, die aan kerst zijn vast gekoekt, dat die ons hebben bedwelmd? Wat Paulus zegt in Efeze 5, 18. Word niet bedwelmd van wijn. Misschien ook andere middelen daarbij noemen. Hoe dat te stimuleren? Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Een gitaar, een orgel. Zing voor de Heere! De Geest maakt altijd onze tong los.

Elizabeth ging Maria bemoedigen en het Kind van Maria prijzen. Opvallend dat Elizabeth precies hetzelfde zegt als Gabriël eerder had gezegd (vers 42). Gezegend ben je onder de vrouwen! Exact wat Gabriël had gezegd. Een bevestiging voor Maria. Gabriël zei: Maria zou zwanger worden. Hier tegenwoordige tijd. Gezegend is de vrucht van je schoot. Blijkbaar droeg Maria het kind Jezus hier al bij zich! Ik veronderstel dat ze dat zelf nog niet wist. Paar dagen zwanger, weet je nog niet toch? Christus had onder haar hart woning gemaakt. Gezegend ben je. Zalig. Jij die geloofd hebt. Voor Maria misschien ja, dat ze er van op keek zeg maar. Zij maakte zich misschien zorgen. Hoe zou Jozef reageren? En haar ouders? Ze zou vanwege haar kind nog de nodige moeilijkheden ervaren. Jozef wilde scheidde. En in Nazareth ging ze over de toch. Zwanger en niet getrouwd? En straks in een stal. Daar is niets romantisch aan. En straks naar Egypte. En het kruis. De hele wereld haatte Hem. Als ik dat zo zeg, zou je Maria niet direct gezegend noemen hè. Toch doet de Geest dat wel hè. Bij monde van Elizabeth. Gezegend. Ja, zalig. Waarom zo gezegend en zalig? Dat is wel duidelijk hè. Vanwege het kind wat ze had ontvangen. Zo in de meest intieme relatie met Jezus mocht staan. Daarom zalig en gezegend. Jezus zelf zal die zaligspreking nog breder trekken. In het evangelie zegt een vrouw: zalig de vrouw die u gedragen heeft. En de borsten die U gezoogd hebben. Jezus trekt het breder: zalig die het Woord van God horen en bewaren. Dit geldt dus niet alleen Maria. U heeft het ook gehoord. God heeft u het evangelie bekendgemaakt. In het sacrament. Avondmaal, Doop. Mochten we horen, ik hoop dat u het heeft mogen ontvangen, met geloof. Je kunt de nodige zorgen hebben. Op dit moment misschien. Verdriet bij je draagt. Je zit niet lekker in je vel. Misschien pijn of gedrukt in je geest. Toch noemt de Heere zou gezegend, ja zalig. Weet je waarom? Omdat God Jezus, Zijn Zoon, ook aan jou gegeven heeft. Hij wil jouw Heiland zijn. U heeft zo’n veelbelovende Heiland. Geen van Zijn beloften zal ter aarde vallen. Ik kan daarom instemmen met de woorden van Elizabeth. Zalig is hij die geloofd heeft wat door de Heere gezegd is. Wat God belooft, is waar. Dat geldt voor alles. Geen uitzondering. Als Jezus ons gezegd heeft: Ik ben met jou, al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dan is Jezus met jou. En morgen ook. Ook die donkere dagen. Als Jezus gezegd heeft, dit in Mijn lichaam, verbroken voor jou. Dan zijn je zonden verzoend. Als Jezus zegt, Ik kom terug, Ik zal je tot Me nemen. Dan komt Hij terug! Je zult zijn waar Hij is. Ik zou alle beloften langs kunnen gaan maar dat doe ik niet omwille van de tijd. Zie je hoe gelukkig je bent door Jezus?!

Deze zaligspreking geldt alleen voor hen die Jezus in geloof ontvangen. Als je in ongeloof het Woord van God afhoudt en Jezus afhoudt, dan geldt dit niet. Dan zit je misschien hartstikke lekker in je vel. Gaat het goed in je leven. Maar ik zeg je: je bent ongelukkig. Zonder Zaligmaker ben je doodongelukkig. Je zult erachter komen als je volhardt. Een minder fijne tekst, maar mag ik niet achterhouden: wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Laat het zo ver niet komen. Het is niet nodig. God is niet ver weg. Nabij u is het Woord. Hij biedt zich aan aan de grootste der zondaren. Sla het aanbod niet af.

Wij leven toe naar het kerstfeest. Een klein weekje nog. Kerstfeest is Christusfeest. Ook geloofsfeest. Door het geloof en door de Geest. God geve u en mij dat we zo kerstfeest mogen vieren.

Amen.

Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
Die komt op Davids troon.
Naar Hem gaat mijn verlangen.

God heeft zijn Woord volbracht.
Het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind, voor ons verwekt,
Die onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.

– Weerklank 46, 1 en 4 (Lofzang van Elizabeth)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 19 december 2021, 15.30 uur (i.v.m. avondlockdown). Schriftlezing: Lukas 1:39 t/m 45 en Efeze 5:18 t/m 21. Vierde Adventszondag.