Jezus’ weg op aarde kenmerkt zich door gehoorzaamheid aan de Vader. De Hebreeënschrijver wijst erop dat Jezus deze gehoorzaamheid heeft geleerd. Hij bad ‘Uw wil geschiedde’ en probeerde niet onder de wil van Zijn Vader uit te komen. Zo kunnen wij worden wat we niet zijn: gehoorzaam.

Gehoorzaamheid leren in de wil van de Vader.

Het is nacht in het gedeelte. De nacht kan een worsteling zijn. Wordt het morgen beter? Een ieder denkt aan de problemen die met corona samenhangen. Je kunt ook met andere problematiek te maken hebben. Het is donker in mijn leven. Waarover spreken in de kerk? Als predikant over Jezus. In de nacht van ons leven is Jezus afgedaald. Er is een oud kerklied: Het is middernacht en in de hof. Daar doorworstelt Hij de strijd alleen. Hij alleen. Waarom toch?

Hij is gekomen om de verbinding tussen de hemel en aarde te herstellen. In het volmaakte gebed ook al: gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Over de hemel geen zorgen. Maar op de aarde is de nacht. Het allerdiepste van die strijd wordt in dit gedeelte verteld. In de nacht. Niet één van de discipelen waakt met Hem. Hij worstelt om de hemel op de aarde te laten lijken. En om de aarde in Gods heerlijkheid te brengen.

Uw wil geschiedde. Wat is dat? Het moet gaan om de verheerlijking van Gods wil in ons leven. Wij beredeneren dat. Maar of dat echte overgave is? U moet maar eens nagaan, dreigt het niet af te slijten? Al te gemakkelijk gebeden?

Wat is dat, gehoorzaamheid? Als je iemand wilt gehoorzamen, besluit je je over te geven. Dan berust je in de wil van de ander. Kan wel waar zijn, maar ik doe toch wat mij het liefste lijkt?! Hoe ver laat je het toe. We doen het allemaal. Mag je dat wel doen? Mag je alles losjes doen en dan dit bidden? Er zijn ook veel mensen die dit niet meer bidden. Je moet het zelf uitzoeken. Als God al bestaat.  Wij kunnen zoveel zonder Hem. Ga je er tegen in? Of, ik denk er anders over. Of zeg je, ik worstel er mee. Ik heb ontdekt door de Geest dat de erfzonde (dat woord kennen we haast niet meer) dat ik die bij me dreigt. Geneigd tot zondigen. De duivel maakt van een gebod een vraag. Is het zo dat?

Uw wil geschiedde. Dat kan je aan Jezus merken. Over Zijn kinderjaren: dit thema stond er boven. Uit de tempel, Maria was bezorgd. Waar ben Je geweest? Wist je niet dat Ik altijd moet zijn in de dingen van Mijn Vader. In het ouderlijk huis, nooit anders geweest: gehoorzaamheid. En vanaf Zijn 30e: periode van lijden. Het wordt steeds scherper.

Heeft Hij geweten hoe zwaar het was? Misschien niet. Hij is net zo alwetend. En Hij weet die wil. En toch. Het lijkt erop dat Hij dat Hij zo diep met de schuld bezig is, dat Hij twijfelt. Kan deze beker niet aan Mij voorbijgaan.

Een oudere mevrouw zei, ik moet er veel aan denken, ze had veel moeilijkheden gehad, ik heb leren nadenken over de vraag: heeft Jezus gezien dat het zo moeilijk zou zijn? Vindt u dat ondeugend als ik dat vraag, zei ze. Ze legde haar leven naast het leven van Jezus. Hoe erg moet het voor Hem zijn geweest! Hij heeft het aan den lijve ondervonden. Ze had de bombardementen van Dresden meegemaakt. 35.000 doden. Deze week no een moord in Dresden. Kan ik wel blijven bidden, vroeg ze. Ik kon me dat een beetje indenken. Verdriet van een ander kan je niet inleven. Aan Jezus denken. Doet u dat altijd, vroeg ik? Niet altijd. Ik moet er bij getrokken worden. De lijdenstijd als mooiste tijd. Dan zie je Jezus in Zijn lijden.

Zo zien we Hem vanmorgen. Hij worstelt. Verlaten door de discipelen. Niet Mijn wil – wil Je het nou wel of niet? Hij weet dat Hij het moet. Dat is maar goed ook. Anders kwam er van onze verlossing niets terecht. We kunnen ons leven verbeteren. Naar elkaar omkijken. Oppoetsen. Dat doet de politiek ook. Maar dat is de zaligheid niet. Je kunt Jezus niet missen.

De lessen in gehoorzaamheid. Hij heeft dat bewezen aan Zijn ouders maar ook aan Zijn Vader in de hemel. Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader. Hij heeft voortdurend te getuigen van Zijn roeping en zending. Ik ben de Goede Herder (voor jou, moet je er dan bij denken). De Weg. De Zoon des Vaders.

Het wordt steeds donkerder. Verraden, gevangen genomen. Niets anders dan liefde voor de wil van de Vader. De discipelen kunnen niet een uur met Hem waken. Als de verrader komt, zegt Hij: zoek je Mij? Laat hen gaan. Dat zou rechtvaardig zijn: als wij gestraft zouden worden. Hij neemt die last op zich. Hij treedt alleen tevoorschijn. En dat doet Hij nog. Om te pleiten op Zijn gehoorzaamheid. Plaatsbekledend. Hij is zo de verlosser. Hij brengt de diepte van ‘Uw wil geschiedde’ dichtbij.

Aan Hebreeuwse christenen wordt verteld dat Jezus de Hogepriester is. Aan verstrooide joden. Bestaan in de wereld opbouwen, rond Middellandse Zee. Ze komen toch samen om naar woord te horen. Ze horen de brief aan de Hebreeën. In de verhoging en spot en smaad hebben zij gevoeld wat dat geweest is. Ze maken zich ernstig bezorgd over hun eigen leven. Christus is verhoord in zijn leven! Hij heeft betaald. De betaling van onze zonden.

Hij heeft schijnbaar geaarzeld. Indien het mogelijk is. Kan Ik het hier of daar laten? De apostel schrijft: Christus hield de psalmen voor ogen. Doet u dat ook? Psalm 22, die zongen we. Hij heeft niet veracht de verdrukking van de Verdrukker. Hij heeft verhoord toen Hij riep. Hij is ver bij de Vader vandaan. En toch dichtbij. Gebedenboek gebruiken in de nood! Psalm 22 wordt gevolgd door 23. Dat kan alleen maar als 22 eraan voorafgaat. Hij heeft doorgeworsteld. Hij heeft niet losgelaten. Geen verhoring voor Hem. Wel voor mij.

Zo gaat Hij naar het kruis. Heb je ook een lievelingspsalm? Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Psalm 116. Avondmaal. Banden van de dood. Angsten van de hel. Maar de Heere bewaart de eenvoudigen. Eenvoud is vertrouwen. Op U vertrouwen. Hem vrezen. Luther heeft dat zo vertaald: uit de vreze van de dood. Calvijn ook, die haalt dit aan. Laat weten uit de profeten erbij en uit Romeinen dat het priesterschap van Jezus erbij hoort.

Ook buiten de lijdenstijd. Als het toch lijdenstijd is. Het priesterschap van Jezus voor ogen houden. Op weg naar Pasen. Maar ook op weg naar de toekomst. Als je uit de zonden geen weg weet. Hij vergeet en verlaat je niet.

Er is wel engel. Wat zou die gedaan hebben? In de verklaringen wordt gezegd: doorgaan. De duivel zegt ook, doorgaan zonder God. De engel zegt: doorgaan met God. Het is Mijn wil. Welbehagen in mensen. Daarvan zongen de engelen. Ook in de nacht van Zijn lijden. Het is alleen welbehagen van God. De gezindheid van God. Dat je gaat zien: leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten. Zo wordt de liefde in je hart gelegd.

Voor joden is de vreugde van de wet het meeste. Voor ons Paasfeest. Voor de joden de wet. De wet volbracht. Uw liefde dienst. Omgeven met daaroms. Niet met waaroms. U maakt mij duidelijk dat U naar mij omgezien. Jacq. van der Waals, wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heeren hand. Elke crisis is een deeldood. Een voorspel van de dood. Of je eruit komt, weet je nooit zeker. Niet mijn wil, maar Uw wil! Laat mij niet tegen U opstaan. Geef dat ik mij aan U toevertrouw. Erkennen dat we ellendig zijn. Maar gelukkig staat er iets bij: Gode zij dank, door Jezus Christus. Hij neemt mijn last over en weg. Hij maakt mij wat ik niet ben: gehoorzaam. Zo krijg ik verlangen naar de openbaring van de kinderen. Vrijgemaakt van de dienst van de verderfenis.

Zo tegen Pasen aan, mag ik misschien zeggen. Er is leven. Er is ruimte. Alleen in de wil van van de Vader. Omdat en zoals Jezus het doet. Wat voor ons verborgen is, is verborgen. De mensen in Dresden wisten niet wat ze overkwam. Die oude vrouw ook niet. En toch, zei ze, geloof ik dat je je alleen maar aan Jezus kunt toevertrouwen. Het leven is in Christus verborgen. Hij neemt mij mee naar Zijn nieuwe hemel en aarde. Bidden om beter te verstaan. En danken dat God je inzicht geeft. Jezus is dichtbij. Alles komt tenslotte goed. Veel dragen, veel lijden, veel zwijgen. Dat is volharding. Een sterk werkwoord voor zwakke mensen. Het is de woordkeus van de Heilige Geest. Zoals in Handelingen 2. Alles van God verwachten. Dan is het goed, ook als het moeilijk is in je leven. Licht in de duisternis van je leven.

Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Niet protesteren. Maar overgeven. Zalig de zachtmoedigen. Ze zullen de aarde beërven. Jezus zegt: het koninkrijk is al doorgebroken. De nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ik ben met u. Ik ben de Opstanding. We hoeven het niet over te doen. Verwachten wat Hij nog heeft beloofd. Ik wacht erop.

Amen.

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

– Psalm 22 vers 14 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 21 maart 2021, 9:30 uur. Schriftlezing Lukas 22:39-46 en Hebr.5:1-10. Wetslezing uit Deuteronomium 6.