Na de opstanding van de Heere Jezus uit de doden wordt dit bekendgemaakt. De wachters die  faalden in het bewaken van het graf gaan naar de overpriesters. Die geven veel geld om een leugen te verspreiden. Ook verschijnen heiligen die uit de dood opgewekt zijn in de heilige stad Jeruzalem. Christus is opgestaan uit de doden, het getuigt ervan dat Hij leeft. 

Mattheüs 28 vers 13: ‘En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen’.

De opstanding van de Heere Jezus

  1. Door de wachters bekendgemaakt;
  2. Door de overpriesters toegegeven;
  3. Door de opgewekten uit de dood bekendgemaakt.

1. Door de wachters bekendgemaakt

Gemeente, vanmiddag mag u het Paasevangelie u bekend worden gemaakt. Dood verslonden tot overwinning. Gaat vanmiddag niet over Zijn verschijning aan de vrouwen of discipelen. Maar over bekendmaking. Niet de verschijning aan de vrouwen of Emmausgangers.

We gaan eerst met elkaar na waarom zij de graf moesten bewaken. Het is toch der dwaasheid gekroond het graf bewaken bij iemand die gestorven en begraven is. Iemand die gestorven is die staat toch niet meer op dan met de opstanding als de Heere Jezus zal wederkomen.

Maar het Sanhedrin is er niet zo zeker van. Dat Hij gezegd had op de derde dag zou opstaan uit de doden. Hebben geen rust. Ze hebben de nacht na Zijn dood geen oog dicht gedaan denk ik. Die dag geen rust hadden, zoals die vrouwen rust hadden naar het gebod, maar zij naar Pilatus gegaan.

Deze Verleider gezegd had uit de doden op te staan. We hebben geen rust over. Onder normale omstandigheden werden de beenderen gebroken om er zeker van zijn dat die gestorven is. Met de hamer geslagen. Maar bij de Heere Jezus niet. Al gestorven. Nog wel een speer in de zijde.

Dal van Hinnom. Bij de doden gerekend. Vuilnisbelt. Afval. Door de dieren de dode lichamen opgegeten. Dal van Hinnom. Nieuwe graf van Jozef. Begraven met Nikodemus. Een een nieuw graf. Lichaam verzorgd met specerijen zoals alleen met een koning. Iets bijzonders. Dat er iets bijzonders zou gebeuren. Daarmee gaan ze naar Pilatus.

Ze zijn nooit Zijn antwoord vergeten. U zegt het wel. Maar bewijs het met een teken dat U de Zoon van God bent. Toen heeft de Heere Jezus gezegd het boos en overspelig geslacht zal geen ander teken gegeven worden dan van Jona. Drie dagen en drie nachten in de vis zo Christus drie dagen in het hart van de aarde. Mogelijkheid bestaat ook dat de discipelen het lichaam zouden wegnemen.

De eerste dwaling dat Hij de Zoon van God is, de Messias. De tweede dat Hij zou opstaan uit de dood. Omdat Pilatus dat gezeur van die Joden spuugzat is, verzegelt hij het graf. Met een wacht. Iemand die dat zegel verbreekt zou zwaar gestraft worden.

Dat hebben ze allemaal op de sabbat geregeld. Nu er een wacht staat bij het graf. Verzegeling bij het graf, maar de vraag die hen beziggehouden heeft dat Jezus zou opstaan uit de dood.

Maar als de opstanding werkelijk zou plaatsvinden, dan kunnen ze Jezus niet in het graf houden. Daarom zien ze die derde dag met vrezen tegemoet. Doodsbang. Zoals Hij gezegd heeft. Heel vroeg als de vrouwen naar het graf gaan en de aarde beeft, stond Jezus op uit het graf. Met een aardbeving gepaard zoals ook Zijn sterven.

Die wachters, stoere kerels van het Romeinse rijk, voelen zich helemaal niet zeker meer. Engel zijn klederen gelijk de bliksem. Die van zoveel heerlijkheid getuigd staat naast hen. Ze houden hun adem in. Dat die naar het graf loopt. En de stem wegrolt. En in het graf gaat zitten. Misschien wel een glimp opgevangen, het staat er niet. Ze zijn als doden. De opdracht kunnen ze niet aan voldoen.

Wie het in zijn hoofd zou halen de steen weg te rollen, die moeten zij gevangen nemen. Ze vluchten maar niet naar Pilatus. Want een wachter die niet had voldaan zou gedood worden. Maar sommigen vluchten naar de overpriesters.

Roepen Sanhedrin in een spoedzitting bijeen. Keurig uiteenzetten wat er allemaal is gebeurd. Vertellen over een aardbeving. Bliksem. Toen liep die engel naar het graf. En rolde de steen weg. Zodat het graf open is. Als de overpriesters dat horen zijn ze ervan overtuigd dat de Heere Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan. Het teken van Jona zeker vervuld is. Jezus leeft.

2. Door de overpriesters toegegeven 

Alles van de wachters gehoord hebben, zijn ze ervan overtuigd dat Hij is opgestaan. Komt het helemaal niet meer in gedachten dat de discipelen in de nacht zijn gekomen. Want dan zouden de discipelen gevangen nemen. Ze zijn ervan overtuigd. Wat moeten ze dan doen?

Gemeente, door de knieën gaan. God belijden dat ze Zijn Zoon hebben gedood. Dat de Heere Jezus gestorven is door hun toedoen. O God wees de zondaar genadig. Van harte tot de Heere bekeren en van die boze weg afstand nemen. Waarom doen ze dat niet? Omdat ze zichzelf handhaven.

Zo ook vaak bij ons. Van overtuigd dat de Heere is opgestaan. Maar niet in de schuld komen. Ze willen zich koste wat het kost handhaven. Hun goede positie niet opgeven. En gaan ze met hun Goddeloze praktijken gewoon door. Ze weten het zeker Jezus leeft. Maar ondertussen zichzelf handhaven, dat is toch verschrikkelijk?

Daarom vragen ze aan die wachters: willen jullie veel geld verdienen? Dan moet je overal gaan vertellen dat de discipelen Hem gestolen hebben. Wat is vreselijk, dat Israëls leidslieden hen erop moeten wijzen met God te verzoenen maar zo doen ze dat niet. Ze hebben de leugen liever dan de waarheid.

Als ze werkelijk geslapen hebben, dan was het toch onmogelijk dat de discipelen gekomen zijn. Dan hadden ze ze toch werkelijk meteen gearresteerd en het lichaam Jezus terug in het graf. Over straf hoef je niet in te zitten. Daar zorgen wij wel voor bij Pilatus.

Daar zijn die wachters wel voor in. Veel geld. Veel meer geld dan een slavenloon dan dat zij ook aan Judas hebben betaald. Dan gaat de schatkist voor de tweede keer open. Eerst om Jezus in het graf te krijgen en de tweede keer om Jezus in het graf te houden. Veel geld hebben ze ervoor over om dit in de kiem te smoren.

En de wachters stonden daar wel voor open. Verteld wat hen geleerd is. Dat is natuurlijk heel erg. De leugen in de wereld te brengen om andere mensen te bedriegen voor de eeuwigheid. Om te zorgen dat de leugen de wereld ingaat. Wat een vreselijke mensen, dat kun je gerust zeggen.

Dat de discipelen zijn gekomen en het lichaam hebben genomen. Maar wie gelooft zo’n leugen? Zo’n dwaas verhaal. Maar het erge is dat die leugen geloofd wordt bij de Joden tot op de huidige dag.

Misschien kunt u het herinneren, paar weken geleden. In het parlement in Israël. Orthodoxe Joden wetsvoorstel om te verbieden dat er zending onder het Joodse volk wordt gedaan. Orthodoxe verwachten nog steeds dat de Messias nog moet komen. Volharding in het kwaad.

En ze weten ook dat er wonderlijke dingen gebeurd zijn. Deze lieden weten dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Weten dat er velen uit de doden zijn opgestaan toen Jezus stierf. Dat zullen kinderen van God geweest die nog niet zo lang geleden gestorven zijn.

Niet een geraamte zoals dal van dorre doodsbeenderen, Ezechiël 37. Bij Lazarus staat er hij riekt al. Deze misschien een maand of wat geleden gestorven. Ziel en lichaam al verenigd bij deze.

3. Door de opgewekten bekendgemaakt

Waar zijn deze gebleven? Opgevangen door de hemel. We weten dat Gods kinderen in de hemelse heerlijkheid verkeren. Triomferende kerk. Kunnen niet op aarde leven. Toen het graf verlaten hebben. Ze zijn niet eerder Jeruzalem ingegaan.

Eerst Christus, en zij dan met Hem. Niet een, twee. Maar velen. Zijn van velen verschenen. Moet u bedenken wat er dan gebeurt? Nooit eerder over gepreekt. En zo in de overdenking afgelopen week.

Daar gaat zo’n kind van God. Stel het zo voor, het staat er niet. Loopt naar het huis waar hij met vrouw gewoond heeft. Vrouw huwelijk. Straks geen huwelijk in de opstanding. Loopt naar dat huis toe. Klopt op de deur. Je zou zeggen ze krijgt de schrik van haar leven. Adem stokt. Daar staat haar geliefde man.

Aan deurpost vasthouden. Vriend die poosje geleden begraven is. Vele voorbeelden. Wat kwamen zij in Jeruzalem doen? Getuigen van de opgestane Jezus. Niet over koetjes en kalfjes, maar over wezenlijke dingen.

Aan de heiligen verschenen. Die de Heere Jezus kennen door een waar geloof. Opgenomen in de eeuwige zaligheid. Wat een kostelijk gesprek. Dat Gods kinderen mogen spreken met die in de heerlijkheid zijn. Wat mag er naar uitgezien zijn ook ontbonden te zijn. Wandel in de hemel waar de Zaligmaker is.

Wat een kostelijke gesprekken over de eeuwige heerlijkheid en zaligheid. Dat de dood verslonden is tot overwinning. Dat God niet alleen een engel gezonden heeft maar ook hen. Wat zou de verkondiging geweest zijn?

Dat het Paasevangelie op de opstandingsdag niet beperkt is gebleven tot de vrouwen en Emmausgangers. Maar als een lopend vuurtje door Jeruzalem.

Mensen teruggekomen uit de dood. Dan worden er toch wel veel bekeerd? Zou het waar zijn? Gelijkenis van rijke man en Lazarus. Abraham antwoordt: ze hebben Mozes en de profeten, die horen, al zou een dode uit de dood opstaan, ze zullen het niet geloven.

Misschien wel iemand die zegt: er is nooit iemand teruggekomen. Hier hebt u het antwoord. Niet een maar velen. Getuigen dat Hij de door heeft verslonden tot overwinning. Die getuigen zijn. Als ze Mozes en profeten niet geloven, ze zullen het niet geloven.

Wat is de uitwerking? Ze bekeren zich niet tot de Heere. Tegen beter weten in. Niet de waarheid van de heiligen maar de leugen. Die leer wordt verspreid tot op de huidige dag. Wat een dwaze mensen zegt u, dat is waar.

Maar staat het er met ons beter voor? Van nature niet. Ook de leugen gekozen boven de waarheid. Geluisterd naar de vorst der duisternis. God dreigt wel maar God is niet dat Hij zo streng is. God is zo kwaad niet. Misschien wel in je leven denkt, ik doe niet God maar God is toch liefde.

Zo is het bij deze mensen. Gemeente wij hebben de leugen liever dan de waarheid van nature. Maar God straft elke zonde. Bent u weleens op een kerkhof geweest? Allemaal graven, zwerken. Het bewijs dat God wel degelijk straft ziet u aan elk graf. Dat satan een leugenaar is, een bedrieger.

Als wij met hem in zee gaan, wat we van nature allemaal gedaan. Te midden van dat kromme en verdraaide geslacht laat God het Woord der waarheid nog prediken. Hij doet dat de mensen de leugen gaan haten en de waarheid gaan liefhebben.

Door het Woord der waarheid. Om mensen nog zalig maken, de Heere werkt er nog door. Om te doen wat de Heere van hen vraagt. En om ons zo’n hart te geven. Daarom brengt de Heere ons Zijn Woord elke zondag. Dat de Heere werkt. Dan kun je het met de zonden niet uithouden.

Wat is het dan groot om bij Zijn troon een bedelaar te zijn. Want wie Hem aanroept in de nood vindt Zijn gunst oneindig groot. De leugen leert haten en de waarheid liefhebben. Leert wandelen in de wegen van de Heere.

Amen.

 

Eerste Paasdag zondag 9 april 2023 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. J.G. Blom – Schriftlezing Mattheüs 27 vers 59 – Mattheüs 28 vers 15