Reeds voor Zijn sterven en opstanding uit de dood heeft de Heere Jezus beloofd de Trooster te geven. Deze Trooster is de Heilige Geest die intrek neemt in de harten van zondige mensen. Om hen te vertroosten en nooit meer van hen te wijken. De Heere Jezus is de Voorspraak in de hemel die aan de rechterhand van de Vader bidt voor de Zijnen. En de Heilige Geest doet als Voorspraak op de aarde wat de Heere Jezus in de hemel doet. Buiten Hem is er geen ware troost, rust niet totdat u de troost van deze ware Trooster ontvangen heeft.

Johannes 14 vers 16 en 17: ‘[16] En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid. [17] Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn‘.

De beloofde Trooster
1. Wie Hem schenkt;
2. Wie Hem ontvangt.

1. Wie Hem schenkt

Gemeente, afscheid nemen valt niet mee. Scheiden doet lijden. Zeker als het afscheid nemen is voor altijd. Het gebeurde na de Tweede Wereldoorlog dat velen vertrokken naar Canada. Met een stoomschip naar Amerika en Canada. Hartverscheurend afscheid omdat men besefte dat ze elkaar niet meer zouden zien. Een broer van mijn opa ook. Ze schreven elkaar, vandaag bellen we met beeld. Genadeleven in de brieven. Afscheid moeilijk en zwaar als het genadeleven niet gekend werd en waar anderen van spraken. Er werd dan afgesproken: we blijven aan je denken en voor je bidden.

Eigenlijk horen we dit van de Heere Jezus. Ik zal voor jullie bidden. Ik ben niet zoals die schenker in de tijd van Jozef in de gevangenis. Je zult in ere hersteld worden, zei Jozef. Beloofde een goed woord voor Jozef te doen. Maar vergat hem. Nu belooft de Heere Jezus: Ik zal jullie niet vergeten. Voor de aarde die in het verloren ligt. Ik zal voor jullie bidden. Hij is een Trooster voor hen geweest.

De discipelen zullen de wereld in moeten gaan om het Evangelie te verkondigen. De Trooster is niet aan tijd en plaats gebonden. Jezus was in een bepaalde plaats, Jeruzalem of Kapernaüm bijvoorbeeld. Maar de Trooster is overal. De Trooster zal komen. Ik zal de Vader erom bidden. Opdat Hij bij Zijn kerk blijve in der eeuwigheid. Het wil zeggen dat Hij de Vader erom zal bidden en dat de Vader die Geest zal geven op het gebed van de Heere Jezus. Het komen van de Trooster niet zonder het gebed van Hem en door het geven van de Vader. Als Jezus niet naar deze aarde gekomen was en gestorven voor de zonden, dan zou de Heilige Geest niet kunnen komen.

Wat is het doel van de Heilige Geest naar deze wereld? In harten plaats maken. Want zonder werk van de Heilige Geest komt er nooit plaats voor de Heere Jezus. Daaruit is duidelijk dat de Heilige Geest nooit in ons hart gaat werken omdat wij zo goed kunnen bidden, rechtzinnig zijn, of in onze gebeden toch wel wat gevonden heeft waarom de Heere ons niet voorbij kan gaan. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, als u uw hart heeft leren kennen. God de Vader zal ons nooit verhoren om iets in ons. Dat is onmogelijk. Het kan alleen op grond van het offer van de Zoon. Hij heeft dat offer aanvaard.

Vader, Ik wil dat die U Mij gegeven hebt. Bij Mij zijn in heerlijkheid. Misschien denkt u: als ik het werk van Gods genade nodig heb, van de Drie-enige God, de Vader die het geeft en de Geest die intrek neemt in het hart. Wat moet ik dan nog doen? Misschien kent u die mensen ook wel die zeggen je moet afwachten. Of zoals iemand zei: je moet maar bij de hemelpoort zien hoe het is. Nee, zalig worden gaat niet buiten u om. Het is geen lotje uit de loterij. De Heere schakelt u niet uit maar u in. U zult alleen zalig worden als u net als de Tollenaar in de tempel de Heere smeekt om genade. Ik heb niets verdiend. Geen enkele grond om op te pleiten. De Farizeeër die bad met allerlei rechten, ik vast. De Tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. De Farizeeër ging ook rechtvaardig naar huis maar in eigen oog.

Pleiten niet om wat we in onszelf vinden. Zijn kruisverdienste. Om zalig te worden kan er geen enkele gerechtigheid in ons worden gevonden. Want in ons wordt niets gevonden waarmee wij voor God kunnen bestaan. In Jezus Christus ligt alles om zalig te worden. Grond van ons behoud. Zoals we al eerder gehoord hebt sluit de Heere ons niet uit om Zijn Trooster te geven. Parakleet. Pleiter. Advocaat. Voor de rechter verschijnen. De zaak ingewikkeld en dan kun je jezelf niet verdedigen maar heb je iemand anders nodig omdat de wet zo ingewikkeld is. Een advocaat nodig.

Zo’n Advocaat is nu ook de Heilige Geest. Is de Naam van Voorspraak voor de Heilige Geest wel zo toepasselijk? Jezus is toch ook de Voorspraak? Als Hij een Voorspraak is bij de Vader, hoe kan de Heilige Geest dan ook een Voorspraak genoemd worden? Dat kan omdat de Geest doet op aarde wat Jezus in de hemel doet. Al degenen waarvan de namen geschreven staan. Zo bidt voor hun behoud. Dan bindt Hij de nood waarin wij van nature verkeren op ons hart. Dan gaan wij de Heere smeken om genade. Als de Heere Jezus voor ons bidt, dan dringt de Geest ons ook om te bidden. De troon der genade aanlopen.

Het wil zeggen dat we twee Troosters hebben. Jezus bidt voor allen die de Vader Hem gegeven heeft en voor wie Hij Zijn leven gegeven heeft. Op grond van Zijn zoen- en kruisverdienste. Ik wil dat die bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt. Dat gebed wordt nooit en te nimmer afgewezen. Dat pleiten. Daar blijven wij niet onkundig van. Hoe kan ik weten dat Jezus ook mijn Voorspreker is voor de Vader? Weet ik dat de Heilige Geest mij tot een Trooster is gegeven? Voorbidder. Plaats in uw hart voor de Heere Jezus Christus gaat maken. Hoe maakt Hij plaats. Dat doet Hij door u ervan te overtuigen dat u voor God hebt gezondigd. Totaal verzondigd leven. Niet alleen zonden doet maar ook zondaar bent. Als de Geest u overtuigd, dan werkt dat een droefheid tot God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt.

Droefheid naar de wereld werkt de dood. Als je in moeilijke omstandigheden verkeert, dan kan dat heel moeilijk zijn. Maar zodra het voorbij is zoekt men de troost weer in de wereld die men daar ook vindt. Maar troosten kan alleen de Trooster die de Vader gezonden heeft. Onder de moeilijkste omstandigheden troost biedt. Als we iets kennen van onze zonden, in het gemis lopen, ik ben in al mijn zonden vol van kommer en verdriet. Misschien vraagt u in uw moedeloosheid wel af: hoe komt het ooit met God in orde. Als dat de worsteling van uw hart is, dan hebt u deze Advocaat toch nodig? Omdat Hij machtig is om het voor u tot een goed einde te brengen.

Als de Heere u eerlijk maakt, dan komt u er wel achter dat u dagelijks uw schuld vermeerdert. Dan roept u Hem erbij. Zoals op de Pinksterdag. Heilige Geest uitgestort waarom Hij gevraagd heeft. Geen aai over het bol. U hebt de Heere Jezus Christus gekruisigd. Dan roepen ze het uit, door de werking van de Heilige Geest, wat moeten wij doen om zalig te worden? Drie duizend op een dag bekeerd. Wat Hij deed doet Hij nog. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Hij schenkt Hem alleen die kan troosten.

Mensen kunnen elkaar troosten. Als je je geliefde man of vrouw verloren hebt. Als die mensen troostwoorden spreken maar als ze naar huis gaan ben je weer alleen. Maar de Trooster blijft bij Gods kinderen tot in eeuwigheid. De Heere Jezus gaat Zijn discipelen verlaten en dat maakt dat ze elkaar op aarde niet meer zien. Maar de Trooster zal niet van hen wijken. Daarom zoekt de Trooster Gods kinderen op die eigen gekozen wegen zijn gegaan. Vader het is waar, Hij is afgedwaald, maar hier staat zijn naam geschreven. Wat gebeurt er dan als de Heere Jezus bidt tot de Vader, dan werkt de Heilige Geest. Wie zien het bij de verloren zoon. Vastgelopen. Dan komt Hij tot zichzelf. Ik zal belijden ik heb gezondigd. Dat werkt de Heilige Geest. Wat een wonder dat we zien dat het van de Vader uitkijk. Maak mij maar een huurling. Maar dat kan niet. Als we teruggaan tot de Heere maakt Hij ons geen huurlingen maar kinderen. Hij brengt ze terug. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn Herder heeft verloren.

De Geest wordt ook wel de Geest der waarheid genoemd. Spreekt en leidt alleen in de waarheid. Die andere vader is een leugengeest. Hij heeft Adam en Eva bedrogen in het paradijs. Wat is het dan een wonder, dat God Zijn Geest gezonden heeft. Om zulke ongelukkige mensen die zich de dood hebben waardig gemaakt, en van de eeuwige ondergang worden gered. Dan zal de Trooster je deel geven aan al de weldaden van Christus.

2. Wie Hem ontvangt

De Geest wordt de Trooster genoemd. De wereld kan Hem niet ontvangen. De wereld heeft er geen oog voor. Jullie kennen Hem en Hij pleit bij Hem. Hoe kan het dat de wereld Hem niet ontvangen kan en toch wel bij de discipelen? Er is van nature toch bij niemand plaats? Er moet toch plaats worden gemaakt door de Geest? Hebben de discipelen dan toch iets meer waardigheid? De Heilige Geest werkt toch ontdekkend? Dan worden mensen die niet gewillig waren gewillig gemaakt. Als u goed op de tekst let dan ziet u dat het hier over de vertroostende werking van de Geest gaat.

In Lukas 24 kunt u het lezen dat ze met blijdschap terugkeren naar Jeruzalem. Die Geest troost in het verdriet als je het bij Hem zoeken. Een werelds mens niet. Waarom dan niet? Omdat hij niet getroost wil worden. Wil van deze trooster niet weten. Als een man voor een weduwe wil Hij zijn maar een werels mens wil er niet mee vertroost zijn. Wat is het groot als je ziet dat mensen in nood de Heere gaan aanroepen. Zijn hulp en bijstand. Als je ziet dat mensen getroost werden in hun omstandigheden. Wat is de wereld dan arm dat ze hun eigen pak moeten dragen. En wat zijn Gods kinderen dan rijk dat ze getroost worden. Zelfs onder die omstandigheden groot en goed van de Heere spreken.

Mensen die zware slagen werden toegebracht, ik kan ze u opnoemen, die zo met Job konden zeggen: de Heere heeft gegeven en genomen, Zijn Naam zij geloofd. De wereldse mens zie de andere Trooster niet. Wat is ze arm. Ze wil Hem ook niet kennen. Maar is het bij u anders? Die hier in Putten tot de gemeente van Christus behoort. Mag u weten en ervaren dat u God in de hemel heeft die zicht op uw leven heeft. Mag Hij in u werken? Mag de Heere Jezus van u zeggen: u kent Hem. Bij hem wonen en blijven. Dat zien we toch ook bij Petrus. Stond op afstand. En toen kwam de vraag of hij bij Hem hoorde. En Hij loochende het driemaal. Petrus week van de Heere. Maar de Heilige Geest week niet van Hem.

Hoe zie ik dan het werk van de Heilige Geest? Wel, als de haan gekraaid heeft dan wordt hij de woorden van Jezus indachtig. En als Jezus en Petrus elkaar aankijken, dan wordt hij verbroken. Dan gaat hij naar buiten en weent bitterlijk. Beweent zijn zonden. Het is de Heilige Geest die het werkt op de Paasmorgen om naar het graf te gaan. Ze zaten verdrietig bijeen. Dan blijdschap in zijn hart. Dan belijdt hij zijn zonden en kan het niet anders dan blijdschap in het hart. Zo ook bij de Emmaüsgangers. De Heere zo getrouw is.

Het is de Heilige Geest die het zo werkt bij de zee van Tiberias. Het is de Geest alleen. En Thomas. Wat is hij verdrietig, hij kon er niet bij. Het is de Heilige Geest die doet belijden: mijn Heere en mijn God. Daar ziet u het de Heilige Geest die blijft. Niet voor eventjes maar voor altijd. Wat zijn Gods kinderen dan gelukkig dat Hij intrek heeft genomen in hun harten. Dan kennen ze maar een begeerte en dat is leven tot Zijn eer. Door de Geest die hen leidt om in de waarheid te wandelen. Gods kind weet het altijd in het spoor geleid te worden. Leer mij naar Uw wil te wandelen, ik zal dan in Uw waarheid wandelen.

Is dat uw bede, jongeren en ouderen? Kent u dat afhankelijke leven van de Heere? Is het uw hartelijke bede: leer mij naar Uw wil te handelen. Dan alleen. Neig mijn hart en voeg het samen. Als je de Heere leert vrezen dan kun je niets meer zonder Hem. Dat afhankelijke leven komt openbaar en blijft niet verborgen. Dan laat u zich de wereld niet meer meeslepen. Niet als dode vis met de stroom mee maar tegen de stroom in als levende vis. Dan ga je spreken van Hem. Dat anderen in dat grote goed mogen delen. Kent u daar ook iets van?

Is de Heere Jezus Christus ook zo dierbaar voor jou geworden? Wat is het erg als je de Heere Jezus niet kent, dan leef je voor eigen rekening. Als je dan sterft, dan stort je in eeuwige verwoesting neer. Dan wordt die trooster meer niet gevonden worden. Als je eeuwige pijn lijdt, dan zal er niemand gevonden worden. Jongeren, ouderen, roep Hem aan nu is er nog genade. Rust niet totdat de Heilige Geest in uw hart intrek heeft genomen. Hij kent u, kan Hij dat ook van u zeggen? Van die Trooster die is gaan werken in uw leven. Dan blijft Hij ook bij u als u ouder worden. Met Paulus zeggen: als deze aardse tabernakel gebroken wordt, dat we dan een gebouw bij God hebben. Want Hij blijft bij Zijn kinderen tot in eeuwigheid. Amen.

 

Zondag 17 mei 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online via YouTube uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden] – ds. J.G. Blom – Schriftlezing Johannes 14 vers 1-17