Dorkas een discipelin van de Heere Jezus

In de havenplaats Joppe is Dorkas, een discipelin van de Heere Jezus, werkzaam tot eer van God en tot nut van haar naasten. Ze is ijverig in goede werken door kleding te maken voor anderen en geeft aalmoezen. Zo stelde de Heere haar tot zegen. Totdat ze sterft. De weduwen die door Dorkas geholpen waren leggen haar vervolgens op bed in de opperzaal en sturen twee mannen naar Petrus waarvan zij gehoord hadden dat hij Eneas had genezen. Petrus komt onmiddellijk en onderwijl is zijn vraag wat de Heere hem hiermee te zeggen heeft. Hij komt in de opperzaal, laat de weduwen vertrekken om alleen met de Heere te zijn bij het levenloze lichaam van Dorkas. En dan wordt Hem duidelijk dat de Heere Dorkas uit de doden op gaat wekken. Petrus staat op, keert zich om en spreekt tot het lichaam van Dorkas: ‘Tabitha, sta op’. En zij deed haar ogen open en zag Petrus. Het is de wekstem van de Heere die een dode opwekt tot het leven. Zo ook in de prediking van het Woord, in de verkondiging: dat doden horen de stem van de levende God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Heeft u Zijn stem gehoord?

Handelingen 9 vers 36-41: ‘[36] En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed. [37] En het geschiedde in die dagen, dat zij krank werd en stierf; en als zij haar gewassen hadden, legden zij haar in de opperzaal. [38] En alzo Lydda nabij Joppe was, de discipelen, horende, dat Petrus aldaar was, zonden twee mannen tot hem, biddende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. [39] En Petrus stond op, en ging met hen; welken zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was. [40] Maar Petrus, hebbende hen allen uitgedreven, knielde neder en bad: en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde. [41] En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen‘.

 

Dorkas een discipelin van de Heere Jezus
1. Haar dienende liefde;
2. Haar ziek zijn en sterven;
3. Haar opwekking

1. Dorkas’ dienende liefde

Gemeente, jongeren, weet u waar ik aan moest denken bij de voorbereiding van deze preek? Aan Joppe waar zoveel weduwen waren. Ik moest denken aan Urk. Vroeger een eiland. In Urk veel weduwen, mannen omgekomen op zee. Monument daar: vrouw die over de watervlakte uitkijkt. Rok waait als het ware over de zee heen. 34 marmeren platen. Mannen en jongens nog niet thuis gekomen. Van haar nog niet. Anderen wel terug in de haven. Lang niet zo zeevaardig vroeger als nu. Zeilschepen. Opvarenden kwamen dan meestal in de storm om. Als er een schip niet terug was in de haven in Urk, dan was er een gespannen sfeer. Zeker in dat gezin. Vrouw zat gespannen in huis achter de tafel met de kinderen erom heen. Bad tot de Heere. Bijbel open bijvoorbeeld bij Psalm 91. Bij de Heere schuilen, schaduw des Allerhoogsten. Ging even naar buiten. Keek door het raampje. Als die vrouw vol onrust was, dan werd het muisstil als ze een predikant zag lopen in de straat. Zou die bij haar komen? Angstige heerste in huis. Bij mij komen of bij een buurvrouw?

Joppe is niet alleen een visserhaven maar ook zeevervoer. Jona kwam ook in Joppe, Jafo. Korenvracht. Op weg naar Tarsis, daarmee is Jona meegegaan. Joppe was een bekende havenplaats. Ook een christelijke gemeente ontstaan. Wonder. Want na de uitstorting van de Heilige Geest sterke christenvervolging. Saulus van Tarsen was de ergste vervolger eerst. Maar deze vervolger een volgeling geworden. Periode van rust aangebroken. In eigen land het Evangelie te verkondigd was niet meer verhinderd voor hem. Veel gemeenten ontstaan, veel vrucht. Doortrok. Bezocht ze. Om er te preken en leiding te geven en dat Petrus. Ook in Lydda kwam Petrus. Eneas acht jaren ziek, verlamd, is genezen. Prediking velen tot zegen geweest. In Joppe sterft Tabitha. Ook daar een christelijke gemeente. Wie van de apostelen daar het Evangelie gepredikt heeft weten we niet, kan ook een diaken geweest zijn. Gaven om het Woord te bedienen. Wie het geweest is is niet belangrijk. De Heere heeft het Woord daar gegeven.

Tabitha. Snelle hinde. Dorkas. Ze is onder de prediking tot bekering gekomen. Bekering van zondaren. Uitwerken in ons leven. Waarom bekeerd worden? Om niet verloren te gaan? De Heere aan Zijn eer komt! Daar gaat het toch om. Psalm 130. Opdat U gevreesd wordt. Christus aan Zijn eer komt in ons leven. Goede werken. Catechismus: alleen uit een waar geloof en naar het Woord van God. Hem ter eer. Dorkas een weduwe of alleenstaand weten we niet. Wat we weten is dat ze goed bij kas zat. Dat niet het eerste dat de Heilige Geest heeft laten optekenen. Dat ze mensen in nood hield. Maar eerste: discipelin van Jezus was. Karaktereigenschap zijn, algemene genade. Bij Dorkas is het meer. Bijzondere genade. Komt omdat de Heere naar haar heeft omgezien. Een discipel is een volgeling van de Heere Jezus. Levi geroepen: volg Mij. Tabitha een volgelinge. Heeft Hem leren volgen. Er is nog nooit iemand geweest die als volgeling geboren is. Om Zijn discipel te worden moet er een wonder gebeuren. Levi in het tolhuis achter zijn stapels geld en goed. Hij was altijd in het tolhuis blijven zitten als Jezus hem niet geroepen had. Volg Mij. Die stem van Jezus zoveel macht. Ook met Dorkas gebeurd. Ze was geen tollenaar. Onder het Woord kwam. Ander mens geworden. Als wij door genade Hem hebben leren kennen, dan Hem liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. Wordt zichtbaar. Bij Dorkas openbaar geworden. Ze kon niet nalaten die arme mensen in Joppe te helpen. Ze kon het doen omdat ze niet onbemiddeld was. Sociale voorzieningen zoals vandaag kenden ze toen niet. Viel niet mee voor weduwe. Een van de gemeente waar ik kwam vertelde een weduwe dat ze maar een paar jaar getrouwd was en toen weduwe werd. Moest gaan werken. Was doen, naaien, strijken bij anderen. Om te overleven en te zorgen voor kinderen. Tranen van verdriet nauwelijks wist hoe ze moest rondkomen. Dorkas kon het niet meer aanzien. Is die weduwe gaan helpen. Ze kon het doen. Ze gaf aalmoezen die ze deed. Met de liefde van haar hart. Ze gaf niet alleen geld maar gaf ook kleding. De Heere had haar de gaven gegeven dat ze goed met naald en draad kon omhoog. Ook kleding voor de kinderen en voor moeders. Dat viel niet altijd mee. Je komt niet zomaar met je armoede te koop. Vroeger een schande. Op een gegeven moment dan moest het wel. Zo moest het gebeuren. Ze vertelden over de nood, over de financiële situatie. Dorkas hielp in die omstandigheden. Moet u bedenken wat het voor haar geweest is. Er was geen winkel om een paar meter stof te kopen. Eerst stof gaan weven. Maat voor de moeder gaan nemen of voor die kinderen. Dan begon ze eraan. Dat waren de goede werken die ze deed uit een waar geloof tot eer van God en nut van de naasten. Dan kijk je niet op een paar uur, een dag, een paar centen. Dan zit je niet aan je geld vast. Rentmeester van wat je de Heere gegeven heeft. Van harte bereid om te helpen. Als een ander die niet zo ruim bij kas zit, dan vindt je altijd wel iets om te helpen.

Jonge mensen hebben er geen begrip van wat het zestig en zeventig jaar geleden in Nederland was. Armoede. Was geen geld voor een nieuwe jas. Moeder knipte uit de kleding stukken voor nieuwe kleding. We zijn er zo in verwend, zei een dochter. Dat had ik nooit aangetrokken over kleding van vroeger. De liefde maakt vindingrijk. Moeder zat hele avonden achter de naaimachine tot in de nacht zelfs. Dorkas ook van iets ouds iets nieuws gemaakt. Niet zoals nu de cultuur dat we weg gooien was niet goed meer is. Dorkas was een vrouw die genade kende. Die heeft de Heere lief en de naasten. Dan is het onmogelijk als je nood de anderen van ander ziet en dan met de armen over elkaar blijft zitten. Als je iemand tegenkomt die nauwelijks rond kan komen, iets van die nood ziet. En dan zegt: het beste hoor, de Heere zegene je en je ziet maar hoe je rond komt. Zo was het voor Dorkas niet. Ze deed het niet om er iets bij God voor te zijn. Die werken te doen uit dankbaarheid. Leg uw leven er naast. Wij leven onder hele andere omstandigheden. We hoeven niet achter een naaimachine te gaan zitten. Hebben wij oog voor de nood van anderen? We zijn allemaal christenen zoals we hier zitten maar zijn we ook echt discipel? Dan zult u ook christelijke handreiking te doen. Dan zegt u niet met Kaïn: ben ik mijn broeders hoeder? Komt het leven van heiligmaking in uw en mijn leven openbaar? Of kent u er niets van. Dan staat er dat Dorkas ziek werd en stierf. Waarschijnlijk maar kort, staan maar een paar woorden.

2. Dorkas’ ziek zijn en sterven

Toen Dorkas ziek geworden vast, zou ze vast goed geholpen zijn door de vrouwen die ze hielp? Staat het er? Hoe kan het anders: de liefde van Christus dringt ons. Weduwen aan haar bed. Gebed: neem haar niet weg, we hebben haar nodig. Gebeden om de genezing om deze vrouw die een leesbare brief was in haar omgeving. Toch nam de Heere haar weg. De Heere gaat nooit een verkeerde weg. En zij stierf. Slag voor die christelijke gemeente. Zo’n vrouw, moeder in Israël te missen. Zo vol van genade en ook wist te helpen. En dan noemen ze iets heel opmerkelijks. Misschien wel tientallen keren gelezen. Pas toch nieuwe dingen mij opgevallen. Nog steeds dat iemand in Israël dezelfde dag begraven wordt. Maar dat doen ze dus niet. Dorkas gewassen. Niet direct naar het kerkhof gebracht. We lezen ook niet dat ze haar lichaam wilden balsemen zoals de vrouwen op de Paasmorgen wilde gaan doen met het lichaam van Jezus. Ze hebben Dorkas weer op het bed gelegd. Opperzaal gelegd. Groot vertrek. Zou de christelijke gemeente niet op de dag van God zijn samengekomen. Grote dingen de Heere zou doen, verwachting van Hem. Geen klagers. Geen fluiters ingehuurd. Wel twee mannen gestuurd naar Lydda gestuurd waar Petrus is. Gehoord dat Petrus Eneas genezen heeft van die verlamming. Die mannen vragen Petrus om direct mee te gaan. Niet te talmen, meteen te komen. Ogenblikkelijk. Zeggen niet dat Dorkas is gestorven. Onderweg vast wel gezegd. Ze ligt opgebaard in de opperzaal. Petrus zal wel gedacht hebben: wat heeft de Heere hiermee te zeggen. Wat is Uw bedoeling? Dorkas die gestorven. Moet ik die vrouwen gaan vertroosten of moet ik Dorkas opwekken uit de doden? Petrus weet het niet. Petrus komt daar. Laat die prachtige rok zien. Ik had niets meer. Nood leren klagen. Contact met Dorkas gehad. Zij heeft deze rok voor mij gemaakt. Een ander naar voren met de kinderen. Petrus zijn gemoed wordt bewogen. Laat mij alleen. Alleen met de Heere. Wat de Heere van hem vraagt in deze omstandigheden. Een zieke had hij kunnen genezen, dat wist hij. Maar een dode? Hij wist wel dat Elia en Eliza dat gedaan hebben die profeten. Petrus wil weten wat de Heere van Hem vraagt. Bij die worsteling: Heere wat is Uw bedoeling. De Heere geeft duidelijkheid dat Hij hem wil gebruiken. Petrus knielt bij dat bed neer. Heere wat wilt U dat ik doen zal? De Heere maakt het dan bekend. Hij geeft Petrus het geloof in het hart. Petrus daarvoor gebruiken.

3. Dorkas’ opwekking

Als de Heere hem ervan overtuigd om Dorkas uit de doden op te wekken. Petrus staat op. Keert zich om. Tabitha, sta op! Opvallend: niet Dorkas maar Tabitha. Lijkt heel veel wat zijn meester zei. Dochtertje van Jaïrus. Talitha kumi. Petrus getuigen van geweest. Tabitha lijkt er veel op. Beveelt haar op te staan. Is toch een dode? Gebeurd er dan iets? Werkelijk iets? Wat denkt u? Ja, gemeente. Er komt beweging. Beweging in ogen. Ze is niet tot leven gekomen omdat ze Petrus hoorde maar door de stem van de Heere. De Heere deed het door Petrus. Petrus geeft haar de hand. Dan doet Petrus de deur open. Aan de wenende vrouwen stelt hij haar voor die gestorven was. Opgewekt uit de doden. Sprakeloos. De lofzang klinkt uit Sions zalen, geloften betalen dag bij dag. Wat zullen ze met elkaar gesproken hebben over de eer van de Almachtige. Door Zijn wekstem werd ze opgestem uit de dood. Wat is het groot dat die stem vanmorgen door mij tot u zal klinken. U die van nature dood bent. Zo wil de Heere werken door de prediking van het Woord. Als u die stem mag horen dan zult u ook opstaan uit die geestelijke dood. Dat wonder. Dat is mogelijk. Omdat de Heere Jezus door Zijn lijden en sterven volkomen verzoening heeft gebracht. Daarom zond Hij ook vanmorgen ook een dienaar. Zijn stem te horen. Zijn stem met zoveel majesteit, met gezag. Groot is het als u vanmorgen als u Zijn stem mag horen. Uit die doodstaat op mag staan. Dan zal het ook in uw leven gezien worden zoals bij Dorkas. Dan bent u net als haar een discipel, een discipelin. Een nieuw schepsel. Omdat u Zijn stem heeft gehoord. Zijn eigendom mag zijn. Dan kan het niet anders of de Heere krijgt van u de eer. Dan zal het ook uw bede: schenk mij zoveel liefde in mijn hart voor u en uw dienst. Allen die u liefhebben zo lief mag hebben. De Heere geve dat uw leven gekenmerkt wordt door die liefde. Veel vruchten draagt. Net zoveel liefde heeft als Tabitha. Dat kan. Tabitha is weer gestorven maar de God van Tabitha leeft. Amen.

 

Zondag 18 augustus 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.G. Blom – Handelingen 9 vers 32-43