Paulus bidt en dankt voor wat hij hoort over de gemeente in Efeze. Voor bidden geldt dat er geen sprake is van ‘verboden toegang’, maar van een ‘verborgen omgang’. In zijn gebed bidt Paulus dat de Efeziërs bewaart mogen worden bij en door Christus. In Gods kracht kunnen ook wij staande blijven. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht.

Deze week was weer een gewone week. Na alle feestdagen. Scholen zijn weer verder gegaan. Werkzaamheden ook. Het gewone houd je vaak langer vol dan het bijzondere. Fijn dat we de taken weer mogen oppakken.

Onze situatie is niet zo makkelijk. Het seculiere denken wordt sterker. Ook in ons land. Veel mensen die niet geloven en het gebed en bijbellezen niet meer denken nodig te hebben – u hebt op uw werk contact met hen. Ook in de straat, in Reeuwijk en Gouda.

Bij de eerste christenen was dat ook zo. De kerk was een minderheid. Een vreemde eend in de bijt. Efeze was ook niet zo’n grote gemeente. Wonder van uitverkiezing des te groter. Uitverkoren zelfs van voor de grondlegging der wereld. Vers 3 tot 14 is een lange zin, een lofzang op Gods ontferming en genade.

Ze waren tot geloof gekomen mede door de verkondiging van Paulus zelf. Hij had er 3 jaar gewerkt (dat lezen we in Handelingen 19). Dat was niet tevergeefs geweest. Er waren er die gered waren. Wat een voorrecht als het woord bij je inslaat. En je gered wordt uit de verlorenheid.

Maar hoe dan verder? We zeggen: stilstand is achteruitgang. Nu dan, het gebed is belangrijk. Dat wist Paulus ook. Hij zit zelf in de gevangenis. Daar heb je tijd om te bidden. Zeker. Maar hebben wij dat in 2019 niet zo hard nodig. Iemand zei: gebed is de ademhaling van de ziel. Gods verborgen omgang (Psalm 25). Gelukkig als je dat kent. Als je de weg weet naar de troon van e genade.

Paulus heeft in hoofdstuk 2 vers 18 over de toegang. Geen verboden toegang maar verborgen omgang. Door Christus. Door de Geest. Voor jood en heiden. We lezen ervan in dit stukje. In 3:14 nog iets makkelijker en bekender. Ik buig mijn knieën tot God de Vader. Hoofdstuk 6, over de geestelijke wapenrusting, zegt hij: bid voor ons en voor mij.

Gebed en stille tijd: kom je daar aan toe? Als je vroeg moet beginnen, neem een kwartiertje eerder. Niet zomaar wegrennen en beginnen. Ik moet denken aan christenen op Peru en Cuba. Daar zijn wij geweest. Kerkenraadsvergadering begon met gebed. Eerst samen God zoeken. Op Cuba, toen ik daar les mocht geven aan studenten, die gingen ’s morgens om half zeven, de dagopening. De decaan las een stuk uit de bijbel voor. Daarna gingen ze op de stoel op de knieën. Zelden zo mensen zien bidden! Zo intens. Er is een God die hoort.

Enquête onder jongeren. Een jeugdwerkleider vroeg: bid je vader of moeder wel eens met je? Ja of nee. Een jongere scheef op: was het maar zo. Daar hunkerde hij naar.

Adres

Paulus zegt: ik houd niet op om voor u te danken. Vers 16. U gedenkende in mijn gebeden. Hij stopt er niet mee. Tot wie bidt hij? Wat is zijn adres? Niet bidden ins blaue hinein. Niet tot een onbekende god. Nee. De God van onze Heere Jezus Christus. De Vader der heerlijkheid. Dat is het adres. Hem dus voor ogen hebben! Psalm 16: ik stel de Heere gedurig voor ogen.

De God van onze Heere Jezus Christus. Van onze. Jezus Christus is de eerste weg naar de vader. Zonder Hem kan je niet tot God komen. Buiten Hem is God een verterend vuur. Onze Heere Jezus Christus! Door Hem kan je met vrijmoedigheid naderen.

De Vader van de heerlijkheid. Misschien een wat volle uitdrukking. Glorie, licht, ontoegankelijk licht. Maar ook: Vader. Calvijn zegt: je kunt ook lezen, heerlijke Vader. Bij wie je welkom bent.

Dat is het adres. Paulus wist in wie hij geloofde. Bidden is danken en bidden. Wat doet u nu meer? Ik denk, dat we meer bidden dan danken. We hebben ons lijstje en punten. Die willen we graag onder de aandacht brengen. Jonge christenen danken vaak veel meer. Mensen die weinig hebben ze maar voor kleinste nog danken. In herinner me in Vlaardingen een Doopdienst. Een volwassen man, Bart Schipper. Naar de kerk gebracht met auto van Rode Kruis. Hij zat in een lig/rolstoel. Had een ernstige spierziekte. Hij wilde graag gedoopt worden. Hij had een verlangen. Hij vroeg: kunnen we dan het lied ‘Tel uw zegeningen’ zingen? Het was heel ontroerend. Ik heb nog nooit zoveel mensen met tranen in hun ogen gezien.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Paulus dankt

Paulus dankt ook. Hier lezen we dat. Hij hoorde over Efeze (vers 15). Hij hoorde van hun geloof. En van de liefde tot alle heiligen. Dat is een mooi getuigenis. Geloof en liefde. Straks komt de hoop ook nog. Er was een waar geloof. En Paulus had er 3 jaar gewerkt, maar het geloof was verdiept. Goede berichten uit Efeze. Paulus zou er blij geweest mee zijn! Liefde voor alle heiligen. Voor andere gemeenteleden. Niet beperkt tot een klein groepje. Maar tot alle heiligen. Je had er mensen van alle achtergronden. Verschillende mensen die verschillend dachten. Al de heiligen deelden in de liefde. Ook de heiligen in de regio. Ik hoop dat dat in Reeuwijk ook is. Laatste tijd valt mij op in kerkenraden. Goede sfeer onderling. Ook rondom kerst, elkaar wat geven en elkaar dienen. Liefde voor al de heiligen. Dat is een mooi getuigenis. Paulus dankt er onophoudelijk voor (vers 16).

Paulus’ voorbede

Vanaf vers 17 komt er dan de voorbede. Het zijn drie dingen. Eerst in vers 17: dat God u geven een geest van wijsheid en kennen van Hem. Om Hem recht te kennen. Geest van wijsheid. Belangrijk! Ik was vorige week op het contio van predikanten van de Gereformeerde Bond. Daar ging het over de Heilige Geest. De voorzitter dacht dat er tegenwoordig minder over de Geest wordt gesproken. Maar we hebben Hem nodig. De Geest is een kracht voor uitdrogende zielen. De geest weet raad met dorre en geesteloze mensen. De Geest bewaart voor sombering. Anders word je moe omdat je alles in eigen kracht moet doen. De Geest doodt om levend te maken. Hij kastijdt om beter te maken.

Paulus bidt om de Geest van wijsheid. Inzicht in de verborgen dingen van God. In het kennen van Hem. Openbaring is apocalyps (apokalupseOs). Het moet je geopenbaard worden. Het moet van de andere kant komen. Galaten 1: in mij geopenbaard. Wie is Jezus voor je? Hoe is Hij bekend gemaakt aan je? Hij wordt onthuld. Als je Borg en Zaligmaker. Paulus bad het zelf ook: ‘Opdat Ik hem kenne en de kracht Zijner opstanding.’ Hem dieper te kennen. Hebben Efeziërs en wij ook nodig. Anders blijven we baby’s in de genade.

Het tweede is meer voor de toekomst. Vers 18: verlichte ogen van uw verstand. Dat je verlichte ogen van je verstand krijgt. Ik vond dit een moeilijke uitdrukking. Wat is dat? We hebben het wel eens over oog van de ziel. Het gaat over geestelijk inzicht. Verlicht verstand. Psalm 119: dat je oog verlicht wordt. Anders ben je zo verduisterd. Als je dat licht mag ontvangen, dan ga je verstaan wat de hoop en toekomst is. Er staan mooie woorden in vers 18. Je struikelt er bijna over. Rijkdom, heerlijkheid, erfenis. God bidt om meer hoop. Is dat er ook voor 2019? Een belangrijk thema.

Veel mensen verwachten weinig. Die zijn gelaten. Het zal spannend worden. Brexit. Op moed opgeeft. Paulus bidt dat ze de hoop mogen vasthouden. Verder zien dan hier en nu. Paulus wist dat het beste nog moest komen.

Een erfenis ontvang je als iemand is overleden. Is soms complete verrassing. Kan je niets aan doen. Christus is de erflater. Erfenis is eeuwige zalige leven. Bij God Thuis mag komen. Dat je mag komen in Zijn glorie.

In Gorinchem was een vrouw, die zat voorin in de kerk. Als lievelingslied: ‘Maar ’t blij vooruitzicht dat mij streelt.’ Dan zag ik haar ogen glinsteren. Ik gaf dat versje dan wel eens op. ‘Ontwaakt Uw lof aanschouwen! Verzadigd met het goddelijk beeld.’ Of mijn zwager:

O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten,
en wij, wij zijn in ’t Vaderland!

Het derde is de kracht. Vers 19: allesovertreffende kracht. Dat is uitbundig gezegd. Hij wil dat gelovigen de kracht ontvangen. Aangesloten op krachtcentrale van Christus. Paulus gebruikt heel wat krachttermen in het Grieks: energeian (energie), dunameOs (dynamisch en dynamiet), kratous (krater, dat is sterkte die naar buiten komen). De grootheid van Zijn kracht. Op die krachtcentrale aangesloten! Wij zijn zwak. We vragen ons af, hoe moet het? Mensen haken soms af. In onze samenleving herinnert zo weinig aan God. Men rekent niet meer met de geboden van God. Kracht uit jezelf? Nee, dan red je het niet. Met Hem worden we opgeladen. Voor dagelijkse taken: school, thuis, opvoeding, mantelzorg. Oude zuster van 91 jaar, haar man was in het verzorgingshuis. Ze zei: ‘Het is Israëls God die krachten geeft. Daar denk ik ’s morgens aan. Aan het einde van de dag kan ik dan toch weer danken.’ Sommigen van u hebben een elektrische auto. Dan moet je naar zo’n punt om op te laden. Ik hoop dat de kerk dat ook is.

Deze lofzang loopt uit op Christus. Hij is boven alle machten! Staat Hij boven. De demonische krachten willen ons knechten. Vervoegt u zich toch bij Hem. Bij Hem zijn we in goede handen. Diepe kennis, verborgenheid van Zijn persoon, hoop en uitzicht. Hou dit vast. Psalm 89: hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort. U bent de kracht in onze zwakheid. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 13 januari 2019, 9:30 uur. Schriftlezing Efeze 1:15-23.