De levensweg van Lydia

Als de apostel Paulus door de Heilige Geest geleid in Filippi komt, ontmoet hij daar Lydia de purperverkoopster. God werkt door de middellijke weg en brengt Lydia door de Heilige Geest geleid tot de Heere Jezus Christus. Er staat in Handelingen 16 dat Lydia God diende én hoorde ons, ze hoorde de woorden die door Paulus gesproken werden. Er is een Godswonder in haar leven gebeurd: de Heere heeft haar hart geopend. Zo is het Woord ook vandaag het zaad van de wedergeboorte. Is het uw vraag al hoe u rechtvaardig voor God kunt verschijnen, hoe u verzoend kunt worden met een rechtvaardig God? Het is de Heilige Geest die doortrekt en mensen bij de Heere Jezus Christus brengt. Buiten het Evangelie zal nooit iemand met God worden verzoend.

Handelingen 16 vers 15: ‘En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd‘.

Levensweg van Lydia
1. Haar levensweg;
2. Haar geopende hart;
3. De vruchten van dat geopende hart.

 

Gemeente, het is niet zo’n gemakkelijke weg geweest van Lydia denk ik. Waar vinden we dat? Openbaring, de gemeente van Thyatire. Ik weet uw werken en dienst en geloof en lijdzaamheid. Dat de laatste meer zijn dan de eerst. Daar komt deze vrouw van vandaan. Hoe komt zij in Philippi terecht? Purperverkoopster. Soort rode verfstof. Kleurstof uit slakjes. Daar werden klederen in gekleurd. Was een vak apart. Ze had het meegenomen uit Thyatire naar Filippi. In Filippi woonden militairen, veteranen. Hoe kwamen ze daar? De Romeinen hadden een gigantisch leger. Als je een tijd gediend had, dan kreeg je een stukje land. Cesar wilde niet teveel lui in Rome. Kwamen daar terecht. Paulus moest naar Macedonië.

Ik weet niet of hier mensen in het leger zitten, grote gemeente en ik verwacht het wel. Aandacht voor militairen. Respect voor hen, het is niet gering. Zetten zich met hun leven in. Vaak zwart-wit en niet altijd even gemakkelijk. Hoeft ook niet. Hebben wel het Evangelie nodig. Paulus wordt tegengehouden door de Heilige Geest die het hem niet toeliet. Het resultaat gaat Macedonië om daar het Evangelie te verkondigen. In die veteranenplaats.

Lydia maakte rode kleding. Die militairen droegen in die tijd rode mantels. Thyatire lag in Turkije. Calvijn: het is bijzonder dat aan deze eerste vrouw het Evangelie is verkondigd. Poort voor Europa. Ook dat aan deze militairen het Evangelie eerst is verkondigd. Het gaat in de eerste plaats over de levensweg van Lydia.

1. De levensweg van Lydia

Voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Wie worden daar verwacht? Lydia’s. Mensen waar in hun leven Godsvrucht gevonden wordt. De duivel zit niet stil. Er komen oude koeien in de sloot. Ik raad kerkenraden aan nooit te vergaderen in de week voor het Avondmaal. De duivel komt er om te stoken. Juist zo bezig zijn met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Gaat de hele gemeente aan. Bijeenkomst doordeweeks ter voorbereiding ook voor iedereen, belijdend lid of niet.

We zien dat het begin van het geestelijk leven nooit in de mens ligt. Als God met een mens begint. Er kunnen allerlei wegen voor gebruikt worden. Brakel zegt dat de Koninklijke weg is dat God in de jeugd begint. Die mensen hebben het vaakst het moeilijkst. Zitten te wachten op een krachtdadige bekering. Paulus’ bekering. Zo moet het?! Nee, zo moet het helemaal niet. Manasse, Lydia en anderen. Uit de jeugd getrokken. De Heere werkt altijd op zichzelf aan. Teruggeleid naar het paradijs. In ware Godsvrucht geschapen. Zo was het als het bedoeld was. Buiten het paradijs is het mis.

De grond buiten hun ligt in de Heere Jezus. Juist die kennis bij jongeren. Zondekennis. Zeker die kinderen weten dat de Heere Jezus hun alles geworden is. Met God verzoend. Die kinderen hebben vaak een heel heldere kennis van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het kan ook op een andere manier. Zoals hier bij Lydia. Gods Woord beschrijft dat er geen leven is voor de rechtvaardigmaking. Maar er kan wel een toeleidende weg zijn. Dat is geen leven. Wel dat we in zo’n situatie terechtkomen.

Paulus kwam daar. Was eerst waar het zo goed ging, Timotheüs was er ook. Zo kunnen jonge mensen het verschil maken. In militaire dienst, op school. Getuigen van het grote werk van de Heere. Door middel van het Woord, niet van jezelf. Naäman, klein meisje van zes jaar oud. Ze werd als slavin meegenomen in Syrië terecht. Naäman werd ziek. Wat deed het meisje? Ze wees naar de Heere. Dat was het middel dat de Heere gebruikte.

Weet u wat er is gebeurd? Vorig jaar man in Staphorst die dronken was en viel. Die man kwam uit Friesland. Viel voor een gemeentelid. Nam in huis. Middellijke weg die de Heere gebruikte. Als de Heere in je leven werkt, dan ga je naar je naaste omzien. Dan ga je ook naar vluchtelingen zien in ons land. Doorverwijzen naar de Heere. Niet naar jezelf. Je hoeft het zelf niet te doen.

Filippi is een grote plaats. Misschien wel 40k militairen. Er was geen synagoge. Minder dan tien Joodse mensen in die plaats. Die waren er niet. Geen synagoge. Er waren alleen maar een aantal vrouwen. Ze zaten aan het water. Waarom? Joodse reinigingswetten. Gewassen. Kon alleen aan stromend water. Daar vinden we deze vrouwen. Ook een Lydia. Purperverkoopster. Een vrouw die God diende. Een vrouw die opgevoed was in de Joodse leer, in de Joodse traditie. Op haar manier diende ze de Heere. Dat kan de Heere dus gebruiken.

Catechisatie, Godsdienstonderwijs is ontzettend belangrijk. Als de Heere je gaat bekeren, dan wordt die kennis je je geleerd hebt in de praktijk toegepast. Aan een blinde man kun je geen kleur uitleggen. Wat is groen? Wat is geel? Dat gaat niet. Maar als de ogen geopend worden, dan wel. De kennis die we verkrijgen is nooit voor niets. Door het Woord. Het bad van de wedergeboorte. De Bijbel is zo belangrijk: het spreken van God in jouw persoonlijk leven. We hebben ook de Heilige Geest nodig? Dat is waar. God belooft het die te geven een ieder die Hem erom bidt. Dat is de weg.

Wend u tot Mij en Ik zal Mij tot u wenden. Wij draaien het om. De eis ligt er. Zeg het maar. Ik ben onbekeerd. Ik ken het leven met U niet. Geheiligd worden in uw eigen leven. Niet kijken naar een ander: gaat die aan, en wat die gedaan heeft. Kijk naar uw eigen leven. Als u het leven mist. Dan heb je toch geen rust meer? Biddend. Persoonlijke zaak. Hoe kan ik rechtvaardig voor God verschijnen? Als die vraag geboren wordt, dan gaat de Heere doortrekken. Zaligheid buiten jouw ligt. Door de Heilige Geest die je brengt bij de Heere Jezus.

2. Haar geopende hart

Op welke manier wordt haar hart geopend? Ze hoorde ons. Is het niet wat precies Paulus zegt in Romeinen 10. Gehoor uit het Woord. In de week van voorbereiding is er maar een boek dat u kunt gebruiken. Maar al die boekjes dan?! Laat die maar even liggen met respect. Het Woord, de Bijbel. Houd u aan het Woord vast. Het gevoel kan u ontzaglijk bedriegen. Ja maar ik ben onbekeerd. Nog meer nodig dan. We zijn op weg en reis naar die ontzaglijke Godsontmoeting.

Als u het nieuwe leven kent, dan heeft u kracht nodig om verder te kunnen. Van het geloof. U vindt het geloof daar niet, versterking ervan. God weer aan Zijn eer zou komen. De Heere werkt daar door middel van Paulus. Toeleidende weg. Paulus komt in Filippi terecht. Daar op het alleronverwachtst. Die vrouwen zijn daar bezig met andere vrouwen. Bezig in het gebed. Daar komt in één keer Paulus binnen. Nee, niet binnen. Hij is daar naar toegestuurd.

De Heere heeft vanmorgen het Evangelie gegeven. Bent u biddend opgekomen? Mag ik u dat eerlijk vragen. Eerst op uw knieeën ging voordat u hier kwam. Of de Heere een zegen wil geven deze morgen. Er zijn maar twee soorten mensen: bekeerd en onbekeerd. Wat kunnen de bekeerden het moeilijk hebben. Aangevochten. Geestelijke boosheden in de lucht, eigen vlees. De hulp van God inroepen. Daarom hebben die ons voorgingen al die gebeden gegeven, achterin uw Bijbel. U bent niet te verontschuldigen. Biddend opkomen. Gebruikmakend van de middelen die de Heere gegeven heeft. Verwachten het alleen van de Heere.

Paulus gaat spreken. Ze hoorden ons, staat er. Wat zei Paulus? Als Hij hun Jezus verwekt heeft. Paulus weet met wie Hij te maken heeft. Hij weet dat deze vrouwen met het Oude Testament bezig waren. Wijst op Jezus Christus. Vervulling. Als de Heere je levend maakt, dan wordt je zondaar voor God. Met God verzoend. Kun je zelf niet. Dan ga je tot Christus roepen door de Heilige Geest gewerkt. Alleen door Christus verzoend kunnen worden.

Ik heb mij een ding voorgenomen. Christus en Die gekruisigd te prediken. U hebt een stuk overgeslagen, man. Zegt u. Heeft die vrouw dan geen last van de schuld gehad? Even doorlezen. Vers 15. Heel eenvoudig. En als zij gedoopt was en haar huis. Wat was de Heilige Doop? Schuldbelijdenis. Leven met de Heere gaat nooit buiten de schuld om. Door de Heilige Geest bij Christus bent. Ruimte gemaakt bij Christus. Wedergeboorte. Eenzijdig Godswerk.

Buiten het Evangelie wordt nooit iemand met God verzoend, bekeerd. Als het zo is bij u. De Heere u levend gemaakt heeft. Misschien al zoveel jaar geleden. Dat u als een kind huppelde voor het aangezicht van de Heere. Wat is er allemaal gekomen. Aanvechting. Teruggekeerd naar de vleespotten van Egypte. Het staat de Heere niet in de weg. Wend u naar Mij toe en wordt behouden. Terugkeren naar de plaats waar de Heere aan uw ziel is begonnen.

3. De vruchten van het geopende hart

De schuld belijden. Als u al de schuld eens wegnam, dan kan het weer. Dan kan ik aan Uw tafel komen. Tot versterking van het geloof. Als u zo mag komen volgende week. De aanvechting zal er zijn. De boze die aanvalt. Maar de Heere laat nooit varen het werk dat Zijn handen is begonnen. Als de Heere het hart geopend heeft, dan kan de mens het niet gesloten houden.

Nehemia. Waterputten die volgegooid waren met puin. Toen die gereinigd werden, kwam er weer water. Zo ook in ons leven. Gereinigd te worden door het bloed van Jezus. Ruimte. Gemaakt door de Heere. Ruimte door Zijn aanwezigheid aan Zijn tafel. Dat Hij aan Zijn eer komt. Grootspreken van de Heere. Daar gaat het om. Ontzaglijke Godsontmoeting. Venstertje op Jeruzalem. Hem te zien. Warmte te voelen. Levend getuigen van de hoop die in u is. Amen.

 

Zondag 17 november 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J. den Boer – Schriftlezing Handelingen 16 vers 1-15 – bediening van het Woord en voorbereiding op het te houden Heilig Avondmaal