Ds. J. de Vreugd (Amersfoort)

Dorpskerk Reeuwijk, zondag 29 oktober 2017, 9.30 uur

Schriftlezing: Mattheus 24:3-14 en Romeinen 8:18-28

 

De Schepping in barensnood

 

Gemeente van Christus,

Pas zei een vriend tegen me: lijkt alsof de wereld oud geworden is. Als een oude motor. Rede van Jezus over laatste dingen. Oorlog. Dreiging. Valse Messiassen. Zoals Mohammed. Vloedgolven. Nietsontziende terreuracties. Chaos en haat. Haat van fundamentalistische islam. Grootste bedreiging komt van die kant. Heilige oorlog verklaard. Ongelovige westen.

Krant lezen, journaal zien. Actualiteit naar ons toe laten komen. Iemand zei: ik kijk maar geen nieuws meer, ik word er beroerd van. Diep verlangen naar betere wereld? Vrede en welzijn. Sjaloom. Volmaaktheid. Alles gaat zoals het moet gaan. In overeenstemming met woorden van de Heere.

In bewogen en chaotische tijden klinkt roep om verandering. Toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Diepe onvrede met bestaande wereld.

Opmerkelijk, ook de bijbel die diepe en principiële onvrede kent. Lijden en zuchten schepping. Gaat niet zoals het gaan moet. Zinloosheid. Slavernij. Vergeefsheid. Wij zuchten ook. Kinderen van God. Schrijft Paulus. Gelovigen zuchten. Ook de Geest zelf.

Treffend dat apostel spreekt over lijden van deze tegenwoordige tijd. Dagen typeert als lijden. Is nogal wat. Leven in deze wereld. Er is meer te zeggen. Ook dankbaar voor zijn. Maar lijden is er ook. Trekt diepe sporen in schepping. Op weg naar de heerlijkheid. Maar in tegenwoordige tijd krijg je te maken met lijden. Als christen. Of juist als Christen. Navolging van Jezus. Vervolging van allerlei aard. Ter dood gebracht. Ook vandaag. Meest vervolgde mensensoort in huidige situatie. Ter dood gebracht vanwege evangelie. Sprak Jezus over. Ze zullen u vervolgen. Paulus zelf ondervonden. Wij kennen dat niet op die manier. Talloze christenen in deze wereld wel. Wij teruggedrongen. Zelfbeschikking geeft de toon aan. Smaad. Minachting. Evangelie en geloof serieus nemen. Spot. Stukje lijden als er gespot wordt met datgene en diegene die je heilig is. Hoort bij lijden tegenwoordige wereld. Afbraak relaties. Doorwerking zonde. Lichamelijk lijden. Ziekte. Afbraak. Verdriet. Pijn. Soms gaan mensen er ontzaglijk diep erdoor heen. Veel voorbeelden te bedenken. Kind dat van honger sterven moet. Leven dat wegteert door de ziekte. Sirenes na een aanslag. Zorgen om milieu. Krant en journaal registreren het elke dag. Moedeloos van worden? Dat zegt Paulus nu net niet. Het is een zuchten in barensnood. Vrouw op het punt nieuw leven te baren. Staat te gebeuren. Kondigt nieuwe werkelijkheid van morgen aan. Niet alleen maar negatief. Terug-verlangen naar paradijs? Nee hunkeren naar toekomst. Weeën zijn al begonnen. Vrouw in de pijn geboorte houdt het vol omdat het nieuwe leven komt.

Paulus gebruikt beeldspraak. Weeën van de Messiaanse tijd. Speelt door zijn hoofd. Ook Jezus spreekt daar over in zijn grote rede. Dit alles is het begin van de weeën. Allebei zijn het orthodoxe joden als ik het zo mag zeggen. Staan in traditie van Israël. Treuren? Nee. Hef je hoofd omhoog. Tijd Messias aanstaande. Tekenen doen zich voor. Geen hopeloosheid. Maar waakzaamheid en volharding. Die zal behouden worden.

Ik vind dat een bijzonder woord voor vandaag. In voetspoor van Paulus. En Israël. Ik heb veel orthodoxe vrienden. Leven in tijd Messiaanse weeën. Alles wat er over Israël komt. Ik geloof dat we dat als gemeente van harte kunnen bijvallen. Met die overtuiging in de wereld staan. Ach zeggen velen, die dingen zijn er altijd al geweest toch? Dichter bij ontknoping, hoe intensiever. Hoe dichter bij geboorte, hoe feller en scherper de weeën. Wij beleven een intensivering van de geschiedenis. Alles wat er gebeurt. Israël. Wereld. Intensivering. Johannes de Heer: al de tekenen onzer dagen zeggen ons, de Heere komt.

Paulus weet van de realiteit van het zuchten. Maar positieve wending. Verwachting, hoop. Verderop zegelied van het geloof. Er stond een kruis in de wereld. In de vergeefsheid van nood en dood. Zinloosheid. Er ging een graf open. Komt terug. Alle dingen nieuw maken. Dat is de grootste hervorming die ons nog te wachten staat. Wij herdenken de hervorming. Maar dit staat nog te wachten. Schepping ziet naar die.dag uit. Kinderen van God worden openbaar. Rehabilitatie van Israël maar ook van de volgelingen van Jezus. Vrouw op punt van baren. Wij zuchten mee. Als voorschot de Geest ontvangen. Als gave. Onderpand. Dat is zoveel als handgeld. We leven nog in de hoop. Wij hebben het handgeld, die leert ons verwachten, bidden. Niet weemoedig terugzien naar verleden. Straks kapitaal uitbetaald. Uitzien naar die grote dag. Geest wekt een fundamentele onvrede met dit leven. Sterker dan welk toekomstverwachting dan ook.

Vraag ik u en mezelf:, herkennen we daar iets van? Traditie van de reformatie. Ik ben ervan overtuigd dat lijden in geen verhouding staat tot toekomstige? Weegt niet op, zoiets staat er letterlijk. Weegschaal. Met twee schalen. Ik pak al het lijden van de tegenwoordige tijd en leg ik in de ene schaal en in de andere de heerlijkheid. Lijden weegt niet op. Heerlijkheid heeft meer gewicht. Geweldige geloofsuitspraak! Gaat uw voorstellingsvermogen te boven. Heeft te maken met komst Messias. Eerst in nederige gestalte van het vlees. Straks in Heerlijkheid. Aller oog zal Hem zien. Zijn sjalom, recht en vrede komt. Gaat op troon van David zitten.

Als ik geplaagd en gepijnigd word, zegt de apostel, dan leg ik mijn leed op de weegschaal. Weet ik wel wat het zwaarste weegt. Dat houdt staande. Geeft moed en kracht. Ik kom wel eens mensen tegen die dat goedkoop vinden. Ach. Ze weten niet waar ze over praten. De dood van Christus? Is dat goedkoop? Anderen vinden het ongeoorloofd om lijden weg te strepen? Onrecht in stand gehouden? Godsdienst als opium voor het volk. Zit wat in, om mensen klein te houden. Maar u mag het er voor houden: in Christus meer dan overwinnaars. Wat er ook in uw leven is. Geloof Zijn woord. Laat het evangelie waar zijn. Koester je lijden niet. Beklaag jezelf niet. Leg het op de weegschaal. Inderdaad: het weegt niet op tegen de heerlijkheid. (…) Maranatha, Heere Jezus, kom! Amen.