In de christelijke gemeente te Kolosse is het Pasen geworden. Mensen die door de opstandingskracht van Christus opgewekt zijn tot het nieuwe leven. De apostel Paulus spoort hen aan om de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God de Vader. Het leven met Christus is hier nog verborgen al wordt het wel gezien en opgemerkt. Straks zal het ten volle geopenbaard worden: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zullen allen die Zijn verschijning hebben liefgekregen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 

Kolossenzen 3 vers 1-4: ‘[1] Indien u dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. [2] Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. [3] Want u bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. [4] Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid‘.

Opstandingsleven
1. De aard;
2. De verborgenheid;
3. De openbaring.

1. De aard

Van de gemeenteleden van Kolosse worden ons heerlijke zaken gemeld. Zaken die wij ook niet kunnen missen om werkelijk gelukkig te zijn. Wat is er dan gebeurd daar in Kolosse? Het is Pasen geworden. Dat wil zeggen: deze mensen zijn door de opstandingskracht van Christus levend gemaakt. Ze mogen persoonlijk de vruchten meedragen. Ze waren daar opgewekt uit het graf van de zonden en dood en levend gemaakt door de Geest van de Heere.

Daarom kon Paulus ook zeggen: indien u dan met Christus bent opgewekt. Als dat zo mag zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek het niet hier beneden op deze vergankelijke aarde. Het hoofdstuk hiervoor waarschuwde de apostel voor verleidende geesten. Dwaalleraren. Die met menselijke inzettingen kwamen waarvan ze beweerden dat ze nodig waren om zalig te worden. Onthouding van eten, zelfkastijding. Dan zou je beantwoorden aan het door God gestelde doel. Maar zo is het niet. Paulus verwerpt het hier. Al deze dingen die van deze aarde zijn. Allemaal dingen van ons. Daar bereik je niets mee om christelijk te leven.

Om werkelijk tot eer van God te leven moeten we gevoed worden van de andere kant. De zaken van ons zullen geen groei in het geestelijk leven geven. Het hart wordt er niet door veranderd. Blijven wie we zijn dan. Er zit geen leven in. Er is alleen grond te vinden bij de God die het Leven is. Het geloof in Jezus Christus is de enige rust om je ziel te voeden. We zien het al gelijk bij de verschijning van Jezus Christus nadat Hij opgestaan is. Hij is anders dan voorheen. Na veertig dagen hier op aarde te vertoeven is Hij opgevaren naar de hemelse gewesten. Daar is Hij nu. Daar zal uw blik nu op gericht zijn. Er is een boven en beneden. Onzienlijke waar Christus gezeten is gezeten aan de rechterhand van de Vader met alle macht en majesteit.

Jongeren, ik hoop dat het voor jou de vraag is. Waar kan ik Jezus vinden? Hoe kan ik zalig worden? Hoe kan ik een nieuw hartje krijgen. Dat zijn goede vragen. We moeten Hem zoeken in de hemel, Hij is niet meer op de aarde. Hoe doe je dat dan? Dat doe je door te bidden. Handen vouwen en ogen sluiten. Ook al zie je Hem niet, Hij ziet jou wel. Het eerste wat Paulus zegt is zoekt Christus die boven is. Dat deze mensen opgewekt zijn, dat is voor Hem geen twijfel. Ze zijn door Christus levend gemaakt.

Omdat u met Christus bent opgewekt, zoekt dan de dingen die boven zijn. Er heeft daar in Kolosse een wonder plaatsgevonden. Ze hebben in Jezus Christus het ware leven ontvangen. Dat gebeurt op dezelfde manier als bij ons. Met het Evangelie in aanraking komen van Jezus Christus. Precies hetzelfde Evangelie! Het Evangelie dat mag klinken vanaf onze prille jeugd. Het Woord heeft een radicale verandering gebracht. Het Woord werd door de werking van de Geest hen te sterk. Toevlucht genomen tot het kruis van Christus. Ze hebben zo gestaan aan het geopende graf van Christus. Het werd Pasen daar.

Inmiddels is het alweer een paar weken geleden dat we de opstanding van Jezus Christus mochten gedenken. Is het bij u Pasen geworden? Aan deze vraag gaan allerlei andere vragen vooraf. Het Woord zegt dat wij zondaren zijn. Gelooft u het ook? Bent u al een zondaar voor God geworden? Dat is een. En gelooft u ook dat Jezus Christus de zonden op Zich genomen heeft. Gelooft u dat Hij naar Golgotha is gegaan en daar de vloek op Zich genomen heeft? Nog een stapje verder: gelooft u ook dat Hij dat offer is. En dat u anders verloren bent. En dat Hij het uitdeelt. En verder: mag je daar persoonlijk in delen. U zegt dat wordt wel moeilijk. Toch moet het zo zijn mag het goed met u wezen.

Het geldt voor eenieder van ons. De dingen zoeken die boven is. Christus die boven is. Niet laten leiden door allerlei meningen van mensen. Daar zullen we bovenal de Geest van de Heere voor nodig hebben. Schenk mij de hulp van Uwe Geest. Aan de gezegende voeten van de Heiland mag zitten. Zelf uit Zijn mond horen: Mijn zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dat ik Hem de mijne weet. Ondanks mijn verlorenheid, zonde, schuld. Dan wordt het Pasen in je hart. Omdat Hij je deed opstaan uit de dood.

Het is waar, het is moeilijk te bevatten. Het is zo groot om na te zeggen: met Christus opgewekt. Dat durf je niet een, twee, drie over te nemen. U kunt met een onverklaarbare band met Christus verbonden zijn. Want er woont liefde in uw hart tot de Heiland. U weet Zich gevoed door het Woord van God. Put er kracht uit in dit moeitevolle leven. Opgewekt, levend gemaakt. Dat is te groot. Daar kun je niet bij. Dat durf je niet zomaar over te nemen. Als ik let op mezelf en wat er gepasseerd is in de tijd die achter mij ligt. Wat is er dan sprake van wereldgelijkvormigheid. Mee laten slepen door de vorst der duisternis. Telkens doe ik de dingen zo anders dan God voorschrijft in Zijn Woord.

Hoewel de feiten van ons leven telkens aanklagen, stelt Paulus de opstanding van Christus. Daar op gericht zijn. Zoek het niet bij uzelf. In uw godsdienst want dat brengt u geen heil maar zoek het bij de opgestane Levensvorst. Daar ligt de zaligheid in. Zoeken doe je iets dat je kwijt bent geraakt, wat je mist. Bedenken is nog ingrijpender. Al je aandacht. Gezindheid van je hart. U voelt het wel aan: dat bedenken is wel Geesteswerk. Staat tegenover het vlees, ook het vrome vlees. Dan hebben we genoeg aan het zichtbare, tastbare. Het geestelijke brengt werkelijk geluk.

Let maar op: alle mensen zoeken naar geluk. Dat kan boven of beneden. Vergankelijk geluk en onvergankelijk geluk. Leg je ogen maar eens te kost. Dan moet je constateren dat er naar de vergankelijke dingen gezocht wordt. Voor God, oordeel, eeuwigheid nauwelijks aandacht. De boeken worden op de zondagavond zo weer opgeruimd om niet meer naar om te kijken. Zoeken en bedenken richt zich op de benedenwereld. Wat zijn de plannen voor de komende week? Wat zult u morgenavond doen? Dinsdag, donderdag en vrijdag? Wat ga je zoeken, wat ga je bedenken? O zeker, er is in deze wereld waarin wij staan veel goed en schoons en edels. Dat hoeft u zeker niet te verachten. Maar als je daar alleen op gericht bent dan verschrompelt op een gegeven moment je ziel. Wanneer we met Christus opgewekt zijn, dan is het zwaartepunt van het leven verlegd. De dingen hier niet veronachtzamen. Juist dan verstaan we onze roeping en onze plicht. Hier heeft God ons geplaatst om Hem hier te dienen en te eren. Dat kan alleen als Christus’ kracht in onze zwakheid wordt gebracht.

Het geldt ook voor onze relaties. Man en vrouw, kinderen, dienstknechten. Aan het einde van Kolossenzen 3 over lezen. Als het ’s avonds donker wordt, dan draaien we de knop om. Dan licht. Hoe komt dat? Omdat die lamp in verbinding staat met die krachtcentrale. Stroom. Als die verbinding er niet is, dan is er geen stroom. We begrijpen de bedoeling. Van die krachtcentrale moet stroom komen om de lamp te laten schijnen. Willen we onze aardse taak vervullen zoals God het vraagt, dan zullen we doorlopend contact moeten hebben met boven. Daar is de kracht en de bron.

2. De verborgenheid

Het openbaart zich in de dingen zoeken die boven zijn. Het is te merken in je gedrag. Handel en wandel. Ten diepste blijft het toch een verborgen leven. Niet verklaard kan worden. Gestorven, zegt Paulus. Leven verborgen in Christus Jezus en God. Hoe weinig komt het openbaar ook in deze tijd van Coronacrisis. Dat nieuwe leven waardoor we kracht en moed mogen ontvangen. Hoe dikwijls worden wij ook heen en weer geslingerd door het virus. Hoe weinig denken we aan de kracht van God die de wereld in hand heeft. Wat een wereldliefde leeft er niet in ons hart. Jaren later moest Paulus belijden: ik ellendig mens.

Er is er slechts Een die verlost is van zonden en dood. Jezus Christus. Hij is opgestaan tot haar nut. Hij doet ze leven in Zijn opstandingskracht. Beginsel van het nieuwe leven al in hen gelegd. De zonden die nog werkt, dan zo’n werkelijke troost dat het nieuwe leven in Jezus Christus geborgen is in God. Dat het daar wordt bewaakt. Christus Zelf is de grote verborgene. U hoort Zijn stem niet. De Zijnen mogen Zijn opstandingskracht ervaren. Hij is de Verborgene. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Daarom is het leven met Hem ook een verborgen leven. Het leven is er wel, de kiem is er gelegd. U voelt Zijn werking. Het is niet uit mijzelf maar uit Hem. Kunt u verklaren hoe het gerealiseerd is? Laat staan kunnen zeggen hoe en wanneer we uit de dood in het leven overgegaan zijn.

Het is een verborgenheid voor de wereld. Ze zien het wel, ze merken het. Dat je met je vrienden niet naar de disco wilde gaan maar een goed boek las. Daarom zien je collega’s je als een dweper. Ze begrijpen niet dat je elke dag met Gods Woord begint. Dat je uitkijkt naar de zondag. Ze kunnen er niet bij dat je de zondagse erediensten zo mist. Het gebed een raadsel. Wat heeft dat voor zin in het verborgene? En dat je op je ziekbed zo gaat zingen terwijl het alsmaar slechter gaat. Dat is toch een raadsel voor iemand die Jezus Christus niet kent? Dat blijft voor een ongelovige een verborgenheid.

Maar door het geloof krijgen we zicht op Jezus Christus. Die ons verlost heeft. Die ons gesteld heeft in de vrijheid Gods. Die boven met macht en majesteit is bekleed. Beteugeld alle macht en geweld die op aarde wordt geprobeerd aan te richten tegen Zijn kerk. Hij die dagelijks hemels brood geeft. Die Zijn hand uitstrekt om ons te behoeden en te bewaren op de onveilige wegen. We weten Hem daar bezig. Hij bereid daar het Vaderhuis met de vele woningen. Voor alle die Zijn verschijning hebben lief gekregen.

Dan ben je toch niet zo dwaas om alleen te gaan op alles wat je hier op aarde tegenkomt. Dan ga je naar boven. Hij is daar bezig. Hij laat alle dingen meewerken ten goede degenen die Hem liefhebben. Daar zijn we naar op reis. Hier beneden slechts gasten en vreemdelingen. Daar is Hij de Bemiddelaar. De Voorspraak bij de Vader. De trouwe Leidsman. Waar Hij is, daar is het Leven. Daar is de vrede, daar is de rust. Hij heeft immers de vijanden verzoend met de dood van het kruis. Dat weten we wel, jawel. Ook al heeft Hij ons bezocht, dan nog aan voorbij leven. Dan is er bij ons geen behoefte aan het gebed. We lezen wel omdat het zo hoort in het gezin. Het zegt ons niets, weinig. We worden slordig in onze levenswandel. We kunnen terugvallen in zonden van weleer. Je gaat er aan twijfelen of Hij je ooit wel bezocht heeft. Dan is voor je gevoel alles verdwenen. Hoe zal het toch komen? Wat is daar de reden van? Overziet uw leven. Hoe is het geweest? Hoe was uw verhouding met God en met uw naasten? Is er een onbeleden zonde waardoor de Geest voor de Heere voor een tijd geweken is. Als u voor Hem komt en uw zonden belijdt, dan mag ik u het Evangelie verkondigen: niet uit u is het leven, maar uit Hem. Bij Hem is het ware leven. Als u niets meer weet en voelt, is het veilig geborgen bij Hem in God. Zoekt dan de dingen die boven zijn. Zoek het dan maar bij Hem die de Voorspraak is bij de Vader. Bedenk het dan maar dat Hij het Leven is en geeft.

3. De openbaring

De apostel zegt ervan in vers 4 dan zult u ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De goddeloze wereld vraagt en spot: waar is nou God? Waar is uw Koning? Als Hij Zich nou liet zien. Als Hij ineens een einde zou maken in deze crisis. We zien Hem niet, we merken niets van Zijn bestaan. Hij blijft voor ons verborgen. Het geloof weet: eenmaal zal het anders worden. Eenmaal zal ook die ongelovige, zondige wereld Hem zien. Christus zal niet altoos verborgen blijven. Hij zal uit die verborgenheid tevoorschijn treden en Zich openbaren aan de ganse aarde. Het uur is ons niet bekend gemaakt en het hoeft ook niet want we moeten altijd bereid zijn. Wanneer we het het minste verwachten zal Zijn komst in heerlijkheid. Zijn eerste komst was in armoede, Zijn tweede in heerlijkheid.

Bliksem zal gezien worden van het ene einde van de aarde naar het andere einde. Niemand kan dan meer spotten. Hij komt om het rijk van de antichrist omver te werpen. Alle oog zal Hem zien. Omdat deze Heiland een is met de Zijnen, als het gaat om Zijn vernedering, Zijn opstanding, zal ook ons leven, zegt Paulus, openbaar worden in heerlijkheid. Dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het koninkrijk des Vaders. Dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid? Ook u? Zegt u hem dat na? Christus die ons leven, die mijn leven is? Is Hij uw leven? Is Hij het licht van uw leven? De kracht van uw kracht?

Misschien wilt u geen antwoord geven op deze vraag. Dat is voor uw gevoel veel te persoonlijk. Het moet wat algemeen blijven zodat het je persoonlijk niet raakt. Zodat je een vrijblijvend antwoord kunt geven. Zodat je niet hoeft te laten merken wat er echt leeft in je hart. Dat hoeft niet, dat geeft je zo’n onprettig, onveilig gevoel. Daardoor raak je je zekerheden kwijt. Toch is het nodig deze vraag op u in te laten werken. Eerlijk antwoord van God. Laat u niet door eigen antwoorden leiden. Maar alleen door de Geest van de Heere leiden. Die kan u in alle waarheid leren.

Verzwakt u dat nu niet door te zeggen dat het u af en toe aan denkt als het uitkomt. Dan slijpt u er toch de scherpe punten vanaf. Dat u zegt dan het anders met u moet maar daarna alles weer bij het oude laat. Bedenken zegt dat u ernaar jaagt, tot het uiterste toe inspant. Ik weet, van deze wereld gaat ontzettend veel aantrekkingskracht uit. Een steen kun je hoog opwerpen tot helemaal aan het plafond van de kerk maar die valt naar beneden vanwege de zwaartekracht.

Als we aan onszelf zouden zijn overgeleverd, zouden we nooit meer naar Hem uitzien. Maar Hij trekt met liefdekoorden vanuit de hemel. Zoals een magneet. Door de Goddelijke liefde aangetrokken. Dat doet Hij door Zijn Woord en Geest. Voor hier beneden moet zich enorm inspannen en vaak glippen ze door de vingers heen. De dingen van boven, de hemelse dingen niet. Die worden geschonken. Telkens als het Woord opengaat staat Christus te kloppen aan de deur van je hart. Omdat Hij zoekt, klopt. Geeft het alle vrijmoedigheid om de dingen te zoeken die boven zijn. Hem hebben we nodig tot versterking van het geloof. Laten we Hem nalopen om Zijn ontferming. Wanneer u bent opgestaan tot het leven, richt uw oog op Hem en blijf op Hem zien die u kocht met Zijn dierbaar bloed. Alle geesteloosheid en dorheid doet Hij verdwijnen. Alle vragen die opwellen uit ons hart. Hij is onze Kroon, blijdschap, hoop, Hij is ons heil. Hij schenkt ons verzadiging van vreugde, blijdschap, vrede en licht. Amen.

 

 

Zondag 3 mei 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online uitgezonden via YouTube vanwege de huidige omstandigheden] – ds. J.C. den Toom – Schriftlezing Kolossenzen 3 vers 1-17