Woensdag 15 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.C. den Toom (Oldebroek) – 2 Korinthe 5 vers 17

Voorzang Psalm 51 vers 1

Gebed, Votum en groet

Psalm 62 vers 1 en 4

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 27 vers 7

Gebed

Schriftlezing 2 Korinthe 5 vers 11 – 21

Psalm 31 vers 15, 16 en 17

Peeek over 2 Korinthe 5 vers 17

‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.”

Levensvernieuwing

1. De deelnemers ervan

2. De betekenis

3. Het geheim

Dat woord levensvernieuwing is aansprekend. Aan dit wordt heel wat aandacht besteed. Conferenties, vergaderingen, kranten en tijdschriften. Niet alleen in de wereld, ook in de kerk. Moet ook: op meerdere plaatsen in de Bijbel.

De vernieuwing waar de Schrift over spreekt, is de werkelijke. De echte.

Bepaalde woorden in de Bijbel kunnen heimwee opwekken. Naar beter, heiliger, beter. Gelet op de omstandigheden begrijpelijk dat we daar naar uitzien. Horen van oorlog en geweld. Maatschappij verloedert. God de Heere steeds openlijker en bruter de rug wordt toegekeerd. Komt nog dichterbij. Raakt ons persoonlijk. Wie zijn wij voor de Heilige God? Onvolmaakt en onvolkomen. Struikelen. Zou je dan niet uitzien naar andere, naar betere tijden? Wat brengt het verandering teweeg als we gewezen worden op die blijde toekomst?

Als je leest over de toekomst, voor allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen. Wanneer komt die dag? Kom haastiglijk!

Nieuw schepsel degene die in Christus is. Profetie van Jesaja? Wijst Paulus op de toekomst waar alle tranen zijn uitgewist? Moeten we hier denken aan de voleinding der wereld.

Als u de Heere mag kennen door een oprecht geloof, dan ziet u uit met verlangen naar de toekomst. Verzadigd met Zijn goddelijk beeld.

Het woord van vanavond is geen woord van heimwee. Context maakt het duidelijk. Het gaat over de liefde van God tot verloren zondaren. De apostel Paulus voelt zich gedrongen om hiervan te getuigen.

De Heere Jezus heeft dat zo duidelijk aangetoond in zijn lijden en sterven. Hij is voor hen gestorven. Die die voor hen gestorven en opgewekt zijn. Zij die Hem als Heere en Heiland kennen, die leven niet meer zichzelf. Ze leven een ander leven. Ze leven Hem.

Dat is namelijk het doel van de verlossing die Christus aangebracht heeft. Mag u dat nazeggen? Een nieuw schepsel te zijn? Is dat zo? Als het zo is, dan staat u op een vaste rots. God wil het uit genade geven. Elke keer als u uw bijbel leest, als u hier in Zijn huis samenkomt, dan wil Hij dat schenken.

Als je Hem kent in een oprecht geloof, dan gaat je hart naar Hem uit. Kent u dat? Als Jezus werkelijk je Zaligmaker is, dan ga je vaak naar de kuisheuvel Golgotha. Tegelijk als je Hem ziet, zie je dat jij die straf verdiend had. Zover moest Hij gaan! Terwijl je Hem ziet en weet dat het jou had moeten treffen en belijd je je zonden. Je ziet de ernst van de zonden. Nog zoveel invloed op je het oude vlees. Vlees sterft.

Jezus deelt het ware leven. Door het zaad van de wedergeboorte. Door de Heilige Geest. Nieuw beginsel. Levend, krachtig. Brengt vruchten voort.

Wanneer Jezus de dood van je dood is geworden, is Zijn leven jou leven. Onlosmakelijk verbonden. Tegelijkertijd herkenbaar. Is dat zo met ons, met u? Is het te zien? Ben je gestorven aan het uwe en levendgemaakt met Christus.

Geen lust en behagen meer in. Wereld bekoring verloren. Aan gestorven! Doorgroeit het leven met God de heiligheid en godzaligheid. Zo bewijst de praktijk van uw leven dat u een nieuw schepsel bent. Paulus elders: met Christus gekruisigd.

Anders de dingen gaan zien. Voorheen vleselijk. Nu geestelijk. Juichtoon klinkt er in door: zo iemand is een nieuw schepsel. Zie! Let daarop. Laat het tot je doordringen. Het is alles nieuw geworden. Niet over iets van de toekomst. Nee, nu. Zaken en toestanden die nu zijn, nu zijn aan te wijzen. Indien iemand in Christus is, tegenwoordige tijd. In de eerste plaats geen heimwee beschreven maar de werkelijkheid. U zegt: dat is een heerlijk, rijk en zalig leven. Om zo verlost te zijn van jezelf.

Het leven met de Heere is te vergelijken met een tak aan een boom. Tak opzich, los van de boom dood. Maar in verband met de boom, leeft de tak, bladeren, vrucht. Zo ook in het geestelijk leven. Alleen in verbondenheid met Christus levend.

2 De betekenis

Er is een wonder gebeurd. Omvorming. Radicale verandering. Sterker kan eigenlijk ook niet: nieuw schepsel. Na ernstige ziekte zeggen we weleens: ik voel me een nieuw mens. Of na moeilijkheden er goed doorgekomen: lijkt wel of ik een nieuw mens ben. Allen slechts in overdrachtelijke zin.

Woor vanavond werkelijk. Nieuw schepsel wil ook zeggen. Alles is anders geworden. Niet een deel. Dan bent u veranderd van hoofd tot de voeten. Nieuw hart ontvangen. Leven ervoor vergelijken met ervoor. Ogen zien anders, u hoort andere dingen, andere gedachten. Voeten brengen u op heel andere plaatsen. Uw eigenwijsheid ziet u nu als de reinste dwaasheid.

Dagen van moeilijkheden geven geen rust. Als u nu verbonden ben met Jezus, als Hij voor je zorgt, dan mag je alle dingen overgeven in Zijn handen. Leven van Zijn goddelijke wijsheid en gunst. Je ziet je leven uit een ander gezichtspunt. Je kennen, kunnen, zoeken en vinden. Jouw belangen en die van de naasten, je ziet ze in het licht van de eeuwigheid.

Ook het oude doel van het leven. Begeertes en verlangens verschillend en wisselend. Toch gemeen: allen op onszelf gericht. Eigen ik allerbelangrijkste. Dat zoeken we toch, godsdienstig of werelds? Van nature geneigd om God en de naasten te haten. Buiten Hem leven we voor onszelf.

Ook in het gebed. Niet in de eerste plaats om de verheerlijking van Gods naam maar om er zelf beter van te worden. Hoe ook: alles draait om onszelf.

Maar als Christus in ons leeft, dan is het oude voorbijgegaan. Vaste centrum Hij. Richten ons op Hem. Zijn eer. Smaakt onze ziel zaligheid als we Hem mogen ontmoeten. Ook de oude praktijk en de boosheid van ons hart.

Let op Jakob. Bij Peniël. Listigheid verwerpen en wilde oprecht zijn. Paulus, eerst vervolgd de gemeente. Paulus nieuw schepsel. Leven wijden aan de dienst van de Heere Jezus. Nieuw schepsel in Christus. Alleen op het volbrachte werk van Jezue Christus. In plaats van de Zijnen betaald.

Het oude, van z’n verdorvenheid en zelfzuchtigheid. Is voorbijgegaan. Kenmerk van een christen. Beginsel waaruit hij mag leven.

Wanneer we de woorden van Paulus niet gedachteloos over ons heen hebben laten komen, maar toepassen op onszelf wel woorden die ons beschamen. Klaagt ons aan. Wie of wat ze ook zijn. Een nieuw schepsel? Het is nogal wat in mijn leven. Veel van het oude te vinden. In woord, gedachten. Lang niet wat het wezen moet. Boze daden komen wel bij me op. Zingen uit volle borst mee over rechtvaardigen die bij dag en nacht God dienen.

U hebt misschien de conclusie al getrokken: dit woord is op mij niet van toepassing. Niet voor mij. Geldt maar voor een enkeling, grote in het Koninkrijk zoals Paulus. Maar woord dan niet begrepen. Of wegstoppen. Of denken: Paulus overdrijft, vuur van het betoog gaat een beetje te ver. Paulus weet net als ik: niemand is volmaakt. Toch is dit de volle waarheid. Zo is ieder die van de Heere Christus is!

De geest faalt niet, ook hier niet. Daarom het Woord laten staan zoals het er staat. Het ontdekt ons aan de boosheid van ons hart. Vertroostende kracht. Dit woord wil ons opbeuren. Ons bezielen. Zegt u: hoe dan? Het leidt de weg naar het geheim van de levensvernieuwing.

3 Het geheim

Levensvernieuwing gestalte krijgt. Aan wie schrijft hij? Gemeente te Korinthe. Wat voor gemeente? Zonder vlek of rimpel? Kon gezegd worden dat het oude bij hen voorbijgegaan was? Verre van dat! Leest de brief maar na. Wat een misstanden. Partijschap, na-ijver, dwalingen. Toch, toch schrijft Paulus dit aan hen. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel!

Hoe kon hij dat nu doen? Toepassen op onszelf? Welke les schuilt erin voor onszelf? Hierin het geheim. Kan alleen door het geloof. Dat de Heilige Geest werkt in het hart. Als we in Hem zijn, dan zijn we een nieuw schepsel.

Als we in Hem zijn, en Hij in ons. Dan leven we uit Hem. Als Hij in u leeft, dan is er toch sprake van een andere, nieuwe, heilige persoonlijkheid. Dan bent u zoals Paulus elders zegt een nieuw mens. Jawel: in Christus. Buiten Hem wordt niemand een nieuw schepsel..

Hij maakt alle dingen nieuw. Buiten Hem oud. Zoals voorjaar. Kan niet zonder nieuwe leven. Wie de Zoon heeft, heeft het nieuwe leven. Wie de Zoon niet heeft, die ligt verloren. Buiten Hem komt u voor eeuwig om. Beseft u dat?! Terwijl er ook een weg voor u is. Terwijl de weg u overduidelijk elke keer weer aangewezen wordt. Paulus spoort aan om die weg te bewandelen. We bidden u van Christuswege: laat u met God verzoenen!

Alles daarbuiten draagt het stempel van de zonde. Hetzij uitwendig in de wereld, of verstopt godsdienstig. Uit het oude graf staat de nieuwe mens op. Let er wel op: wedergeboorte ook zo als bij de geboorte van een baby. Kind kan nog niet lopen, zitten en praten. Gaan jaren overheen voordat een kind volwassen is.

Ook geestelijk. Groei, opwassen en toenemen. Al kunt u nog niet zoveel, ondertussen leeft u wel. Hoewel nog niet kan praten, lezen en lopen. Soms ook wat je aan de buitenkant niet altijd kan zien. Maar we gaan niet af op wat we ogenschijnlijk menen te zien. Een schaap is een schaap, wolf een wolf ook al uiterlijk verkleed.

Zo ook een christen. Nieuw schepsel, ook al aan de buitenkant zoveel van het oude te zien. Wie in Christus niet is, die heeft geen geloof. Omgekeerde ook: die in Hem gelooft, is een nieuw schepsel.

Pijn vanwege de oude mens. Tot het laatste stervensuur. Niets anders dan op Hem te zien. Altijd. Oude mens zo krachtig. Voedt dagelijks. Als we daar alleen op zien, dan is het een hopeloze zaak. Daarom altijd maar weer op Jezus zien. Dat geeft zekerheid. Dat geeft rust. Vast vertrouwen. Om het kleed van het oude leven af te leggen. Blijft de strijd.

Zo, op deze wijze, is er toch sprake van heimwee. Het eerste niet, toch is het er wel. Wat ontbreekt het ons vaak aan krachtig het geloof. Versterk en vermeerder het geloof.

Gelooft u in Hem? Nee? Dan is alles nog oud en verdorven. Dat weet u zelf ook. Hij nodigt u tot het heil dat Hij voor u verwierf.

Wanneer u het nieuwe leven ontving, dan bent u onschatbaar rijk. Leef er van, leef er uit. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Amen.

Psalm 36 vers 3

Gebed

Psalm 119 vers 1

Zegen