Als Christus de zeventig uitzendt en ze komen terug met het bericht dat de duivelen hen onderworpen zijn, dan is Christus intens verheugd. Diep gelukkig in God, Zijn Vader. Hij is op de hoogte van de geestelijke strijd, Hij is God en mens. Voor de duivel en zijn vernietigende macht is geen plaats in het Koninkrijk van God.

Lukas 10 vers 17-21: ‘[17] En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. [18] En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. [19] Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. [20] Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. [21] Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U’.

Christus intens verheugd

Gemeente, we mogen vanmorgen getuigen zijn in een gebeurtenis van de Heere Jezus waarin waar wij maar een keer lezen in de vier Evangeliën. Toen verheugde Jezus zich in de geest. Jubelen, zich verlustigen, of feest vieren. Kortom het geeft een geweldige blijdschap in de geest van Jezus. Hoogtepunt in Zijn God en Vader. Uit wie Hij deze vreugde mag ontvangen. Ontvangt in God de vreugde naar waarde nooit te danken. En dan volgt de dankzegging.

In deze ure. En dan is de vraag in welke ure? Uitzending van de zeventig discipelen. Naar iedere stad en plaats. Dat vindt plaats na het roepen van die eerste twaalf, hoofdstuk 9. Lammeren uitzendt te midden van de wolven. Dat zegt genoeg over de missie. Gevaarlijk. Sinds de komst van wolven in ons land, weten wij wat het is. Veel lammeren en schapen gedood. Levensgevaarlijk.

Het is levensgevaarlijk voor de twee om op pad te gaan. Maar wel letten op wat er staat. Ik zend u. In het Grieks staat er ego en dan nog een keer Ik. Ik, Ik. De dispelen worden uitgezonden en komen terug. Ook de duivelen zijn onderworpen aan Uw Naam. Ze zijn er verwonderd over geweest. Als zwakke stervelingen sterker blijken te zijn dan de duivel.

Toen en nu. Duivel wordt genoemd mensenmoordenaar van de beginne. Misschien kennen we ook wel mensen in onze omgeving die door deze duivel wordt gekweld. De discipelen komen verblijd terug. Wat is de reden van die discipelen? Dat in het Koninkrijk van God geen plaats is voor de duivel en zijn engelen. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen, dat was de boodschap.

Jezus heeft het al gezien. Jezus zegt Ik zag de duivel als een licht uit de hemel vallen. Met de komst van Jezus is de beslissende val van het rijk van satan gekomen. Het geloofsoog van Jezus omvat hier de hele geschiedenis van de ondergang van de macht van satan. Jezus zag Zelf de satan uit de hemel vallen.

Maar in zijn val en ondergang is de satan als een bliksem. Vuur. Dood en verderf. Maar Jezus ziet dat dat vuur uitgedoofd wordt. Dat hebben we wel gezien in de geschiedenis. Als we nou eens zien op de oorlog op Oekraïne. De mens kan alleen zo doen als hij door de macht van de boze wordt geleid. Haat en dood en verderf zaaien.

Het is ook opvallend hoe de Heere Jezus Zelf de kracht van die duivel heeft ondergaan. Begint al bij de geboorte. Die koning Herodus. Als hij er niet achter kan komen, laat hij al die babytjes van twee jaar en jonger doden. De duivel in optima forma. En dan Jezus geleid in de woestijn door de Geest. En wie komt Hij dan tegen? De duivel. Veertig dagen heeft moeten verkeren. De duivel is een realiteit.

Ik denk dat we dat nooit genoeg beseffen wat dat geweest is: veertig dagen te moeten verkeren met de duivel. Om het Koninkrijk van God te elimineren, daar is de duivel op uit.

In het paradijs voor de val kwam de duivel ook tot de mens. Adam en Manninne. Maar één verzoeking nodig om te vallen. Christus. De tweede Adam. Weer de mens verzocht. Volmaakte mens. Die geen zonden gekend heeft noch gedaan. Niet in het paradijs maar in de woestijn. Een les voor ons. Alleen het Woord. Er staat geschreven. Er staat geschreven.

Zondag uit de Catechismus voor mij. Verlos ons van de boze. Satan een plaats heeft in het volmaakte gebed. Niet maar een macht, maar de grootste. ‘Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnenbestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel , de wereld, en onseigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staandehouden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezengeestelijken strijd niet onderliggen […]’.

De duivel als een doodsvijand. Wat noemen ze dan als eerste? De duivel. En dan de wereld en onze eigen vlees. ‘[…] Maar altijd sterken wederstand doen,totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden’. Ook in onze tijd zien we hoe satan zijn machtige staart nog roert. Voordat Jezus terug zou komen op aarde. Toch zegt Jezus dat zijn macht beperkt is.

Vers 19: ‘Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen’. Slangen en schorpioenen die steken kunnen toebrengen. Staan symbool voor de macht van het kwaad. Het geeft aan dat het leven met de Heere Jezus niet ongevaarlijk is. Hoeveel christenen zijn er niet die gevangen zitten, gemarteld worden. Niets zal u beschadigen, ze mogen zeker zijn van Zijn bescherming.

We moeten rekening houden met dodelijke steken in ons leven. Jezus de overwinning over dood, ziekte en alles wat er mee te maken heeft. Maar laten we bedenken dat het in een weg van lijden en sterven is. Een weg waarin alles van ons weggenomen kan worden. Niet door onszelf maar door een Borg en Zaligmaker. Door Zijn sterven is de hitte van Gods gramschap uitgeblust. Kop van satan vermorzeld. Alleen hij gaat nu nog tekeer maar Jezus heeft gezien dat daar een einde aan komt.

Wat heeft Hij dat laten zien met Zijn opstanding uit de dood. Paulus zegt: Hij is gestorven om onze zonden maar opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Geworden de Heere onze gerechtigheid. Ze hebben overweldigende dingen meegemaakt. Maar kan afleiden waar het werkelijk om gaat. De geloofsrelatie met de Heere Zelf. De wonderen kunnen leiden tot hoogmoed. Hoe gemakkelijk overschatten we onszelf. Als Jezus zegt te moeten leiden, het zal U geenszins geschieden zeggen de twaalf.

O die hoogmoed van ons. We moeten leven van genade. Hoe kunnen we ooit de machten van de boze weerstaan zonder de Naam van Jezus? Verblijdt je daar nou niet dat je dit allemaal hebt kunnen doen, maar dat jullie namen geschreven zijn in de hemel.

Nou kunnen we veel ontvangen hebben van de Heere. De daden van de Heere. Ik zal gedenken hoe voor deze, ons de Heere heeft gunst bewezen. We zijn er toch niks mee geworden?! Maar verblijdt je erin dat je namen in Zijn boek geschreven zijn. Zoen- en kruisverdienste. In Israël ingelijfd en de naam van Sions kinderen mogen dragen. Door Zijn heilswerk. Naam een plaats gekregen niet alleen in het hart van de Zoon maar ook van de Vader.

Terwijl ik het zo zeg, dan denk ik is die naam van mij geschreven? Met gouden letters. Die keursteen. Nou wil de Heere die vreugde geven. Het is een vreugde die alleen een kind van God kent. Daar gaan we zo nog iets over zeggen, kinderkens geopenbaard. God maakt dat openbaar.

Wat een troost moet dat geweest zijn voor die kinderen. De Heiland verblijdt gezien. Eenmalige gebeurtenis. Die intense vreugde van hun Meester. Dat die vreugde hen betreft. Dat ze voor Zijn rekening een plekje daar hebben gekregen.

Wie u hoort, die verwerpt Mij. Kijk ze hebben de sleutels van het hemelrijk hebben ontvangen. Het is wat als dienaar van Christus die sleutels te hebben gekregen.

Hij heeft Mij al geroepen bij het doopvont. Maar niet ieder die gedoopt is, zo weet u, heeft een plaats in het koninkrijk. Maar die geschreven zijn in het boek van het Lam.

Die vreugde moet Hij ook uiten. Aan het adres van Zijn Vader. Heer van de hemel en de aarde. Deze dingen. Wijzen en verstandigen verborgen. Het gaat hier om de verborgheden van het Koninkrijk van God. Dan moet u erop letten dat Jezus hier Zijn Vader daarvoor prijst. Wijzen en verstandigen.

Enkele leden van de Vara noemen mensen die op de SGP stemmen Godsdienstwaanzinnigen. Zo wordt er over u gedacht worden als u in Hem gelooft. Satan wil u rijp maken voor het eeuwig verderf. Maar Hij voor het eeuwige leven. Wat heeft de wetenschap een plek gekregen. Alles wat wetenschappelijk bewezen is is waarheid. Maar Paulus zegt de wijsheid der mensen is dwaasheid bij God. We hebben er nog over gezongen, de dwaas zegt in zijn hart er is geen God.

Nou gaat het over Schriftgeleerden. Meervoud. Godsdienstige mensen. Paulus dacht er mee te kunnen pronken. Hij zegt: ik heb het alles schade en drek leren achten. Groot theoloog. Om de uitnemendheid en kennis van Christus. Hoeveel theologen zijn er niet, razend knap. Die van de Bijbel zeggen bijzonder literatuur boek van mensen. Woorden van God ‘voorkomen’.

Mensen die niet lezen en kunnen schrijven. Het is nog niet zo lang geleden dat de mensen in Nederland analfabeten waren. Rooms Katholieke kerk. Vuurbang dat de leken zouden gaan uitleggen. Reformatie. Boekdrukkunst. Boeken in de gewone taal. Mensen ook lezen en schrijven leert. Begin negentienhonderd onderwijswet en kinderen naar school mochten en mochten gaan leren. Grootste geschenk wat God u kon geven.

Ik vind dat zo mooi. Als de zondagschool verlaten werd, kreeg je een Bijbel. Als God het schenkt, en je mag trouwen, wat krijg je dan? Een Bijbel. God en Vader in Christus ons onderwijzen. De Schriften.

Dat dat ook nog in Voorschoten mag gebeuren, wat een wonder. Heb je die goedheid Gods mogen opmerken? Uw waarheid tot de wolken hoog.

Nikodemus komt in de nacht. Vraagt aan Jezus. Bent u een leraar in Israël?! Geleerd maar begreep er niets van. Openbaring betekent letterlijk het wegnemen van een deksel, van een sluier. Paulus zegt het in de Korinthebrief: de wereld een dwaasheid. In de wereld geen plaats voor het kruis. Maar ons die behouden worden een kracht Gods. Door de wijsheid de wereld door haar wijsheid God niet leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking om ons wijs te maken tot zaligheid.

Dat hij bij je komt. Dat plekje, ik kan het zo aanwijzen. In de kerk in Noordeloos. Daar heeft Hij mijn rechterhand gevat. Dan laat Hij je nooit los. U zult mij leiden door Uw raad, en mij hiertoe door U bereid, opnemen in heerlijkheid. Het zwakke der wereld heeft Hij uitverkoren. Wat een zwakke mensen. Eenvoudige vissers. Kans groot dat ze niet konden lezen en schrijven.

Gezonden. Apostello. Weggezonden. Kinderen van het Licht om dat Licht te verspreiden. Dan hoort Hij hun verslag. Uiteindelijke eindoverwinning. Dan spreekt Hij op zo’n heerlijke wijze geopenbaard. En dan voor de wijzen en verstandigen verborgen maar aan de kinderen geopenbaard.

We gaan er zo van zingen. Naar waarde nooit te danken. Kinderen. Dat God er nou vreugde in heeft dat het voor wijzen en verstandigen verborgen is. Dan moeten we niet denken dat er geen wijzen en verstandigen zijn in het Koninkrijk. Maar die zich op die wijsheid beroemen. Al die wetenschappers. Kinderen geopenbaard.

Daarom zongen we de Lofzang vann Maria. Het is zo mooi dat de moeder van Jezus daar ook al zich op heeft gehad. Mijn ziel verheugd zich in God mijn Zaligmaker. Intense vreugde, verheugen in God. Rijken ledig weggezonden. Machtigen van de tronen afgetrokken. Mensen die zich verheven weten boven anderen, geen plaats hebben bij God. Ziet van verre aan de ijdele waan der trotse zielen.

Genade wat dat is? Nederig worden. Slaaf. Slavin. Wat is dit dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Die zo hoog denken laten merken dat ze zo laatdunkend denken over anderen.

Nikodemus. En Jozef van Arimathea. Mensen die een plek hadden in het Sanhedrin. Die Hem van het kruis halen. Kerk in geen velden noch wegen te zien.  Bang gevlucht. Je zou toch verwachten als je je Zaligmaker zo intens lief hebt. Nee, niemand. Maar Jozef en Nikodemus. Gaan naar Pilatus.

Bedenk wat dat is geweest voor die mannen. Verwacht van iedereen. Een vervloekte van het kruis halen, niet zomaar iemand maar Jezus. En dan ook nog in je eigen graf leggen.

Ik las: als je nou klein mag zijn, dat is wat ik las. Alle dieren moeten bukken om het gras van het veld eten. Maar de grootste dieren moeten het diepste bukken. Ook groten en verstandigen kunnen zalig worden. Alles van jezelf dwaasheid achten, en alles van Hem wijsheid achten. De opperste Wijsheid. Alles te maken met het welbehagen van de Vader.

De blijde instemming niet alleen van de Vader maar ook van de Zoon. Wat in Hem het welbehagen. Daar hoort ook het lijden en sterven bij. En het geschreven zijn van Zijn kinderen in het boek des Vaders.

Door Zijn striemen is ons gerechtigheid geworden. Daar mag de kerk van Christus mee pronken. De wijsheid van God. Tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Tot een volkomen verlossing. Op de berg der verheerlijking: deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem. In Hem wordt het heilgeheim geopenbaard. Op zo’n eenvoudige manier. Het is niet te geloven. Zie, hier ben Ik. Ik ben uw heil alleen.

Amen.

 

Zondag 22 januari 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. J.C. de Groot – Schriftlezing Lukas 10 vers 1-24