De Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort, getuigt van Christus. Altijd weer stelt Hij Christus en het kruis centraal. Hij overtuigt ons, die midden in de wereld leven, van zonde en van de verzoening in Christus. Dat zijn zaken die we niet van onszelf hebben. De wereld is voor de Geest het werkterrein en schakelt mensen in om van Christus te getuigen.

De Pinkstergeest getuigt van Christus en maakt tot getuige van Christus

Gemeente, als ik u vraag, wat is Pinksteren? Dan weten jullie: dat is de uitstorting van de Geest. Je kunt de Geest niet zien. Daarom die tekenen: de wind, vuurtongen en – nog sprekender – die talen. Gesproken of gehoord. Het evangelie! Je ziet die Geest niet. Maar je merkt wel wat er gebeurd. Als je op je in laat werken, is het duidelijkst waar de tekenen op wijzen: dat Christus centraal staat!

De discipelen getuigen van Christus. Die woorden hebben effect. Mensen komen tot geloof. En zij worden ook getuigen. Pinksteren betekent niet dat het over en uit is met Jezus. Dat dachten ze wel in Jeruzalem. Nee: zijn Naam wordt beleden. Jongeren en ouderen roepen Hem aan. Worden door Hem gered. En worden getuigen.

In de tekst heeft Christus dat samengevat. Die Pinkstergeest getuigt van Christus en maakt tot getuige van Christus. Dat spreekt nu jullie vanmorgen van belijdenis van het geloof mogen afleggen.

Jezus spreekt over de komst van de Geest. Deze woorden staan in relatie tot het afscheid van Christus. Ik ga woning gereedmaken. Afscheid nemen doet pijn. Hier die belofte van de Geest. Hij noemt Hem de Trooster. Andere vertalingen: Helper. Parakleet. Para betekent erbij. Kleef is geroepen. Advocaat. Iemand die je te hulp roept. Als je met je huiswerk vastloopt, roep je je moeder. Of als je naar hebt gedroomd. Mamma! Dan roept je haar te hulp. Zo mag je de Geest erbij roepen.

Dat is in alle omstandigheden van het leven. En ook bijzonder vanmorgen. Jullie kunnen niet garanderen dat je zult volharden. Denk aan deze woorden. De Trooster, de Helper. Je mag Hem erbij roepen. Zonder U kan ik niets! Hoe weet ik dat Hij mij wil helpen? Nou, dat heeft Hij beloofd. Ik noem eerst de Doop. Dat is heel belangrijk. Als kind gedoopt. Een bijbelse zaak. Jullie zijn ook gedoopt. Daar is de Geest al toegezegd. Je bent ingedoopt in de Naam van de Vader, Zoon, Geest. Lukas 11 vers 13 ook. Je houdt van je kinderen. Hoeveel temeer zal de Hemelse Vader de Geest geven. Aan wie? Aan hen wie tot Hem bidden.

Nu staat die belofte hier in de context waarin het gaat over de haat van de wereld. Vervolging, verdrukking. Geen gemakkelijk leven, met Hem. Als je maar gelooft, gaat alles fantastisch? Sommigen zeggen: dan word je rijk. Maak je bijzondere dingen mee. Alsof een christen met een tandpasta lach door het leven gaat. Zo spreekt Jezus er niet over. God heeft ons geen kalme reis belooft, maar wel een behouden aankomst. Je krijgt met de duivel te maken. Hij zit niet stil. Een wereld vol kwaad en zonde. Verleidingen. Een wereld die op Jezus niet zit te wachten. Een oude geschiedenis: dat begint in Genesis 3. Dieptepunt is de kruisiging van Christus. Ze hebben Mij vervolgd, zegt Jezus. Weet wat je doet, als je belijdenis aflegt! Als je Hem wilt volgen. Leven met Hem betekent delen in Zijn lijden. In Zijn kruis. Soms moet je lijden om Jezus’ wil. Kan moeilijk, zwaar zijn.

En toch spreekt het Doopformulier over vrolijk kruisdragen. Diepe vreugde in je hart. Geen tandpastaglimlach. Jullie zijn hier vanmorgen. Jullie willen Hem belijden. In leven en sterven willen jullie Hem volgen. Waarom? Ik noem een paar dingen die jullie hebben opgeschreven, misschien hoor je terug van wie het afkomstig is:

  • Jezus betekent alles voor mij. Is bespot, dorst geleden, zich zonder God heeft gevoeld. Voor mijn zonden. Hij heeft de band hersteld. Verzoening is dat!
  • Jezus is mijn Zaligmaker. Mooiste benaming van Hem. Ik heb Jezus nodig in alles wat ik doe.
  • Hij is voor mij gestorven. Dat is moeilijk te beseffen soms, als ik het weer verpruts. Dan kijkt Hij mij aan – zoals bij Petrus. Maar ik geloof het evangelie!
  • Feitelijk heb ik Jezus de rug toegekeerd. Ondanks dat heeft Hij dat niet gedaan. Hij wijst me niet af, dat is het mooiste.

Het is opvallend dat Jezus de Geest niet alleen de Trooster noemt, ook de Geest van de waarheid. Tegen over de Geest van de leugen, dat ook. Maar ook dat Hij de waarheid spreekt. Hij overtuigt je van de waarheid. In deze wereld: waarheid is wat je voelt. Alsof er geen objectieve waarheid is. Dat is de tijdgeest. Jezus spreekt over de Geest van de waarheid. Hij zelf is de Weg, Waarheid en het Leven!

Hoe doet Hij dat? Door het Woord, de prediking. Denk aan de pinksterdag. In de kerk. Hoe merk je dat Hij werkt? Hij overtuigt je dat je verloren bent. Dat je Jezus nodig hebt. Heb je niet van jezelf. En ook niet van de duivel. Dat is het werk van de Geest.

Je merkt dat in Jeruzalem. Hij getuigt dat Jezus niet een fabeltje is met een mooie moraal. Nee. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is de levende Christus van nu! Het leek over en uit. Mensen vandaag zeggen: dat is iets van vroeger. Jezus, de kerk…? Dat gaat alleen maar achteruit. In bepaalde opzichten in ons land wel, helaas. Al is dat wereldwijd omgekeerd. Het is niet over en uit! Daar getuigt de Geest van. Hij overtuigt je van Zijn goedheid, liefde (15:13).

Hij overtuigt ook van het kruis. Waar het kruis ontbreekt, ontbreekt de Pinkstergeest. Waar die Geest werkt, staat het kruis centraal. Ons irriteert dat. Petrus stelt het kruis centraal. Jullie hebben Hem aan het kruis genageld. Gedood! Zeggen wij: wij stonden er niet bij? Het kruis was nodig voor mij! De engelen hadden geen verlossing nodig. Wij wel. Een heel belangrijk iets. Als je belijdenis doet, zeg je niet: ik ben beter dan een ander. Maar: Jezus. Je belijdt dat je geen haar beter bent dan de wereld. De wereld die Mij gaat, zegt Jezus.

Dat merk je op die Pinksterdag: ze zien hun zonden. Ze smeken om vergeving. Terug naar God. Waarom noem ik dat? Het staat in het evangelie. Je vindt er de ruimte van het evangelie. Voor de Geest is niemand te slecht of te goddeloos. Augustinus wijst op die vele joden die Jezus horen preken: dat zijn de joden die zeiden, kruisig Hem. Ze hebben Hem verworpen. En hier zie je dezelfde joden! Hun harten zijn verbroken. Ze buigen voor Jezus. De vijandige wereld wordt vrienden van Jezus. Het zijn dezelfde mensen. Dat is waar het om gaat.

Een contrast tussen de discipelen/kerk en de wereld, dan is dat dat die Geest midden in die wereld werkt. Die Geest laat zien: ik ben geen haar beter. De Geest schrijft de wereld niet af. Maar overtuigt van zonde en brengt bij Jezus. De Geest maakt die wereld tot Zijn werkterrein. Hij maakt vijanden tot vrienden. Hij verandert haat in liefde.

Is het wel voor mij? Dat lijkt onvoorstelbaar als je ziet op je zonde. Kijk naar het kruis. Daar vind je hoop! Ja maar ik wil meer ervaren. De Geest is de geest van de waarheid, niet van het gevoel.

U zult ook getuigen, zegt Hij. Dat getuigen van Christus heeft iets moois. Je hoort Petrus getuigen. Je denkt, nou een lange preek. Die Petrus die Jezus heeft verloochend. Je hoort Hem getuigen. Als het kon voor mij, kan het ook voor u, lieve mensen. Ook voor u! Dat is weer die ruimte. Er bestaan geen hopeloze gevallen. U zult ook getuigen – Hij maakt dat waar. Eerst gaat het over de discipelen. Er komen 3.000 getuigen bij. Niet beperkt tot Jeruzalem, het gaat door, tot de laatste dag, wereldwijd, ook onder het joodse volk. Ook de nieuwe lidmaten. Het is wel persoonlijk, maar je doet het niet in je eentje. In het midden van de gemeente. Niet alleen deze morgen, dat weet je. Het heeft betrekking op ons hele leven. Uw Heiland volgen in leven en sterven. Met blijdschap arbeiden in Zijn koninkrijk.

Waarom eigenlijk, dat getuigen?

  • Het beste antwoord is: omdat Hij het zo ongelofelijk waard is. Daar raak ik dieper van overtuigt. Omdat Hij zo goed is. Omdat het tot Zijn eer is! Ik hoop dat het leeft in je hart. Anders ben je blind.
  • Het is nodig voor anderen. Midden in deze wereld. Zonder Christus gaat het getuigen ook verder.
  • En het is ook goed voor jezelf. Als je iets uitdeelt van Hem, word je zelf ook gezegend.

Heb je wel eens iets uitgedeeld van Hem? Iets gezegd? Het gaat niet om een mooi verhaal. Het gaat om je leven, je daden. Is daarin iets te zien van Hem? U zult ook getuigen. Niet: u ‘moet’. Nee. Het is een belofte. Hij leert het je stukje bij beetje. We zullen het doen, om Jezus’ wil. Roep Hem erbij, die Parakleet. Zeg maar dat je bang bent. Bang voor reacties. De Pinkstergeest getuigt van Christus en maakt tot getuigen. En daarom:

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.

Amen.

Hervormde Gemeente Veenendaal, Vredeskerk, zondag 23 mei 2021, 9:30 uur. Eerste Pinksterdag. Belijdenisdienst (4 lidmaten). Uitzending via YouTube, dienst met beperkingen vanwege covid-19. Schriftlezing Johannes 15:17-27 en Handelingen 2:1-4.