Jesaja profeteert over een boodschapper die vrede en vrijheid komt verkondigen. Het volk is door eigen schuld in ballingschap terechtgekomen. De Heere heeft echter niet hun ondergang maar behoud op het oog. Dat is nog zo. God zendt dienaren van het woord om zondaren, ten dode opgeschreven, het goede te verkondigen. Hij biedt ons in het wekt van Christus vrijheid en vergeving. Dan wordt Hij Koning in en over ons leven.

Geliefde gemeente, de tekst is Jesaja 52 vers 7.

De boodschapper van het goede

  1. Zijn komst is lieflijk
  2. Hij doet het goede horen
  3. Hij zegt: Uw God is koning

1.

Geliefde gemeente, geliefde broeder, vandaag is een vreugdevolle dag. Een nieuwe predikant voor deze gemeente. Onze vriend en broeder dominee Tramper. We zouden hem een boodschapper van het goede kunnen noemen. Zo spreekt het Woord over evangeliedienaren.

Als we deze tekst lezen en dit gedeelte, dan voelen we die vreugde daarin opgesloten. Er uit stralen ook. Die boodschap van het goede. Die de vrede doet horen. Die geweldige verwondering en vreugde daarover. We hebben wel eens foto’s gezien van 1945, toen er weer vrijheid kwam. Als je die foto’s bekeek, hoe de geallieerden de dorpen binnenkwamen, als boodschappers van vrede. De mensen waren uitzinnig van blijdschap. Ze zwaaiden met vreugde. De blijdschap straalde uit gezicht en houding. Vijf donkere jaren lagen achter. De laatste winter lag achter hen. Vrijheid. Het deed het hart opzwellen. Vrijheid!

Jesaja spreekt daarover. Hoe lieflijk zijn de voeten van degenen die het goede boodschappen. Het volk in ballingschap. 70 jaar. Daar is toch niet doorheen te komen. Zou er ooit een einde aan komen? Het leek van niet. En toch is dat gebeurd. Jesaja leefde ver voor die tijd. Het volk zou worden gekastijd. Hij mocht ook profeteren dat God Zijn volk zou verlossen. En dat er vrijheid en vrede zou komen.

Jesaja vat dat samen in de tekst. Hoe lieflijk zijn de voeten! Lieflijk. Wat betekent dat? Dat zou je ook kunnen uitleggen met: hoe gepast, op tijd, op het juiste moment. Hoe is daar naar uitgekeken! Iemand die in het water is gevallen in het donker. Zou er iemand komen? Hij houdt het niet meer vol. En dan klinkt een stem: hou moed, we komen. Er is hulp. Hoe lieflijk klinkt die stem dan! Dat is precies wat nodig was. Zo naar gehunkerd.

Ja, je ziet het misschien voor je. We hebben niet zoveel bergen hier. Je kunt je wel voorstellen. In Israël. Een boodschapper kon van verre gezien worden. De voeten van degenen die het goede boodschapt. Waarom wordt er gesproken over de voeten? Dat is een deel wat genomen wordt voor het geheel. De boodschap is lieflijk. Hij is meer dan welkom. Verlangen om zo’n boodschap te mogen horen.

Vandaag wordt er een nieuwe herder en leraar aan u verbonden. Dat is een groot wonder van Gods trouw. De vraag komt naar u toe: voelt u iets van dat lieflijke? Zoals Jesaja dat mocht zeggen. Dat God de boodschap van het goede zendt. Dat is van toepassing op de evangelie verkondiging. God zou Zijn volk verlossen. En terugbrengen in het beloofde land. In Israël en Jeruzalem, de dienst herstellen. Groot wonder.

Als je de lijnen doortrekt: Babel een beeld van de zonde en wereld. Wij hebben het nodig om de kracht van de boodschap te horen. En te ervaren dat God mensen bevrijdt uit de gevangenschap van Satan en het rijk van de duisternis. Kennen wij iets van die hunkering en verlangen van de persoon in het water? Uitzien naar de hand die hem uit het water zal halen.

Jesaja moest deze boodschap brengen. Misschien zegt iemand, het is zo lang geleden en staat zo ver bij ons vandaan. Je kunt de lijn ook trekken naar het volk van Israël in onze tijd. Moge de Heere hun ogen openen voor de Zaligmaker. We denken aan beloften in het Woord daarover. Ook lijnen naar onszelf. Babel is ver hier vandaan en lang geleden, maar die is niet ver weg. Het gaat ook over ons. Wat Israël deed is toch ook van toepassing op ons. Israël zo lang gewaarschuwd om niet de afgoden te dienen. Ze hebben niet naar de profeten en dominees geluisterd. De afgoden gaven hen meer opwinding. Dat trok hem meer aan. Meer dan de Levende God. Toen kwam er een moment dat de maat vol was. Toen greep God in. Om te kastijden. Niet om te vernietigen maar om te behouden. Daarna hebben ze nooit meer beelden aanbeden, maar wel hoogmoed in het hart.

Wij lijken toch veel op Israël. Wij kennen de aantrekkingskracht van de afgoden van de wereld. In eigen kracht kunnen we daarmee niet dreigen. Wij slaan toch ook de waarschuwing in de wind? Niet zozeer beelden, maar alles in plaats van de levende God, onze Schepper. Je kunt veel invullen. Ook dingen die op zich niet verkeerd zijn. Werk, auto, laptop, mobiel, vermaak. Je wordt erin meegenomen. De Heere waarschuwt ons dat Hij recht heeft op ons hart. Heb jij naar Zijn stem geluisterd? Wat een goedheid dat Hij kastijdt en daardoor heen aan Zijn verbond denkt. Hij verlost toch! Hoe lieflijk zijn de voeten die het goede boodschappen.

Je luistert nu mee, je bent een balling geworden. Gevallen. Begonnen in het paradijs. Dat leeft in ons. Mijn eigen weg gaan. Eigen begeerten volgen. Het maakt je je een gevangene. De zonde maakt angstig en onrustig en voert je naar het verderf. Daarom stuurt de Heere een predikant om het goede te laten horen. Verlost worden van banden van zonde of van jezelf. Hoe lieflijk is zijn komst. Het is genadetijd. Dat is kostbaar. De Heere zendt een prediker. Het is de stem van God die klinkt.

2.

Hij doet het goede horen. Wat is het goede? Eenvoudig gezegd: God verlost, God zoekt mensen. Dat is wel de volgorde. Moeten we eerlijk over zijn. Vanuit onszelf is er niemand die God zoekt. Als u dat doet, weet je hoe dat komt, omdat God zoekt. De Bijbel in drie woorden: God zoekt mensen. Vandaag: de Heere zendt een verkondiger. De Heere heeft je behoud op het oog, niet je ondergang. De duivel zegt, de dienst van de Heere is naar en zwaar. Dat is niet waar. Het is licht en vreugde. Zijn geboden zijn niet zwaar. De liefde van Christus valt in je hart. Hij leert je Jezus kennen, de Geest, en jezelf. Twee zijden van een munt. Die kanten horen bij elkaar. Wie ik ben, wat ik heb gedaan. En wie de Heere is, wat Hij heeft gedaan in Christus. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze.

Geloof je dat Hij je behoud op het oog heeft? Hij wil je rein maken. Zit je daarmee? Hij wil je wassen. Er was een jongeman die langs mijn groentetuin kwam. Hij vroeg, zou het voor mij nog kunnen? Ik heb me zo uitgeleefd, ik schaam me zo diep. Als je dan het goede mag boodschappen! Dat Jezus voor zondaars kwam. Mensen die het niet meer kunnen. Mensen die geholpen moeten worden. Die gevangen zijn. Ver bij God vandaan. Dat Jezus voor zulke mensen kwam. Hij zonk nog dieper in de zonde om je voor eeuwig zalig te maken. De hoop die opleeft in de ogen van de jongeman. Zou het nog kunnen? Ja! Wat een heerlijke boodschap.

Die vrede doet horen. Ik moet denken aan die tekst uit Romeinen 5: wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Nee, niet door de wereld. Wij hebben vrede bij God. Aangevochten, door de boze. Verdacht gemaakt door de wereld. Maar vrede bij God! Er is een vast fundament gekomen van vrede. Dat de Heere dat vaster maakt. Dat je leest: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De Geest maak dat vast in je leven. Hoef je niet oud voor de zijn. Dat je zo Jezus leert kennen. Jezus stierf om jou zalig te maken! Dat is het goede wat ds. Tramper komt verkondigen. Mensen die in ballingschap zitten. De boodschap kan je samenvatten: die heil doet horen, uw God is koning!

3.

Ja, er zitten twee kanten aan de prediking. Een naam, twee wegen, drie stukken. Door dit alles heen en boven dit alles uit: uw God is koning. Wie God is?! Ik hoorde ooit over een dominee: kijk, daar gaat die dominee die mensen in de put praat. Nee, ik laat zien dat ze in de put zitten opdat we omhoog zouden zien. Zoals Jozef in de put. Dan te mogen zien, God is koning. Dat is de boodschap die verkondigd wordt. Uw God is koning.

Ja, dat moet toch wel iets heel bijzonders zijn geweest om dat te horen. Dat weet toch iedereen, zegt iemand. 70 jaar in ballingschap. De vijanden zijn gekomen. Volk meegevoerd. Waarom heeft de Heere dat niet tegengehouden? Stad en tempel ingenomen. Ze dachten, des Heeren tempel is deze. Je kunt het zien, God is aan onze kant. Wij hebben het huis, woord, verbond, wet van God. Kan niet stuk?! Toen kwam Babel. In ballingschap. Dat duurde 70 jaren. Dan gaat er veel door je heen, waar is de Heere? Heeft Hij ons verlaten, vergeten?

Misschien herken je dat. Je bidt wel. Ik kan God niet zien. Ik zou willen merken dat Hij er echt is. Dat Hij echt luistert. Dat Hij naar mij omkijkt. Ik begrijp die worsteling. Zit u daarmee? Is Zijn Woord wel waar? Ik heb niet op elke vraag een antwoord. Ik neem je mee naar daar heel dicht in de buurt van Jeruzalem. Die heuvel. Waar Jezus is stuk geslagen. Dat gebeurde door mijn zonden. Als ik dat door geloof zie, weet ik, ja de Heere is er. Zijn Woord is waar! Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Hij zal alle dingen met Hem schenken. De sleutel is: het geloof. Geloven dat God er is (Hebr. 11,1). Op Gods tijd en manier zult u het merken. Als je je zo vastklemt zul je het merken. Ik heb zwaar en menigmaal misdreven. De Heere doet het niet verkeerd. Maar ik! Uw doen is rein en Uw vonnis gans rechtvaardig. Op die plaats mag ik het weten en ervaren dat de Heere er is. Daar wil de Heere u hebben. Met al die vragen, tegenslagen, worstelingen. Hij brengt u aan de grond. Dan ben je dichter bij het verbond. Opdat je Zijn trouw en kracht leert kennen. Ik ben weerbarstig. De Heere heeft veel werk aan mij. Hij laat Jezus zien. Dan wordt het licht in je hart. Dan heb ik niet op elke vraag een antwoord. Maar waarom Mij verlaten? Om mij te verlossen.

Uw God is koning. Het Koninkrijk is nabij gekomen (NT; Johannes de Doper). God staat op. Daar hadden ze om gebeden (vers 9). U hebt zo krachtig gewerkt. Waak op, waak op. Trek uw sterkte aan! God staat op om je te verlossen. Op Zijn tijd en manier. Dat weet ik zeker. Die zo aan Zijn genadetroon blijft met je zonden en vragen, die wordt zalig. Het geloof is wachten op de Heere. Verwachten. Gods goedheid zal uw druk verwisselen in geluk. Dan moeten de puinhopen gaan juichen. Ik zie geen verbetering? Maar toch. In het geloof de vreugde: de Heere verlost. Wij willen het omdraaien. Eerst dit verbeteren, eerst dat anders, zo en zo zijn. Dan zou de Heere me willen aannemen. Maar dan ken je niet de betekenis van genade: onverdiend. Er komt niets terecht van ons. Er komt geen verandering. Maar als Hij komt wonen in mij, Zijn liefde ontdek, dan smelt mijn hart. Het is mij goed nabij God te zijn! Hij is genadig, ontfermend. Zo kan het. En zo zal het gebeuren.

Wil je wel dat God koning is? Dat betekent dat jij van de troon af moet. Van nature wil je dat niet. Stel je hebt een eigen bedrijf, het gaat goed, iemand wil dat overnemen. Nee, zeg je, ik wil dat voortzetten. Maar als het niet goed gaat en de schuld toeneemt, wil je echt mijn bedrijf overnemen? Hier is het, alsjeblieft. Ik weet er geen raad mee. Je schuld is dan te groot. Je hart te boos. Doe de deur van je hart open. Hij wil komen en avondmaal houden. Wilt U mijn leven beheersen? Wat een vrijheid. Aan Christus verbonden. Als de Geest woont in je hart. Dat is vrijheid en vrede. Dan gaat het goed en kom je straks eenmaal thuis om de drie-enige God de lof en aanbidding te geven. Dat mag hier beginnen. Door de dienst van het Woord. Hij gebruikt ds. Tramper ervoor. Bid of Hij het wil zegenen. Tot eer van Zijn naam, uitbreiding van Zijn koninkrijk en heil van uw ziel.

Amen.

Hervormde Gemeente Waarder, zondag 4 juli 2021, 9:30 uur. Schriftlezing . Bevestiging ds. B.L.P. Tramper tot predikant van Hervormd Waarder (komend uit Oud-Beijerland).