Adventsprofetie van Bileam

In het boek Numeri, diep in het Oude Testament, wordt de profetie van de toch wel dubieuze man Bileam van de komende Messias, de Heere Jezus Christus, beschreven. Hij is de enige Koning uit het volk van Israël die de ster is en scepter heeft. De ster van Jakob die de schittering van Zijn glorie en heerlijkheid weergeeft en de scepter die Zijn regering en Koninkrijk laten zien. Hij komt in de duisternis van ons bestaan: het Licht. Die op Hem vertrouwt als de Zaligmaker, zal leven en ingaan in de toekomst met Hem. Alle oog zal Hem zien. 

Numeri 24 vers 17: ‘Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren‘.

De woorden van Bileam als Adventsboodschap
1. De aanleiding tot zijn spreken;
2. De inhoud van zijn spreken.

1. De aanleiding tot zijn spreken

Gemeente, jonge mensen, kinderen in de kerk, als je de naam Bileam hoort dan gaat er misschien een lampje bij je branden. Pratende ezel. Maakte hij mee onderweg. Engel van de Heere op de weg kwam en de ezel dat wel zag maar Bileam niet. Die sloeg erop los. Ezel begon te praten. Zoveel pratende dieren komen we niet tegen: slang in het paradijs. Ezel vraagt: wat heb ik u gedaan dat u mij driemaal slaat? Ezel zag iets wat de ezel niet zag. Bileam zag wel iets. Goud, zilver. Rijke beloning van Balak. Riante vergoeding tegenover. Bileam uiteindelijk overstag gegaan en meegegaan met de knechten. Verhoogde de beloning. Merkwaardig dat Balak het volk van Israël al bij voorbaat tot een vijand heeft gemaakt. Israël heeft nog niets verkeerds gedaan. Koning Balak heeft zijn eigen gedachten. Ook over die schimmige figuur Bileam. Ergens de God van Israël gehoorzaam willen zijn. Legt het aan God voor. Maar ook het loon van de onrechtigheid liefheeft. Schippert. Zoekt naar win-win situatie. En winst kan boeken en God, die hem aanvankelijk terughoudt, aan zijn kant te houden. Maar lukt niet. Profetie loopt over van een rijke zegen voor het volk van God. Hier leren wij hoe de Heere zorgt voor Zijn kinderen. Bijzondere wijze. God gezegd: Ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. Volk niet eens bewust van wat zich afspeelt. In de diepte gelegerd. Geen idee welke plannen over hen worden uitgesmeed. Maar God zorgt. Bijzonder dat de Heere voor je kan zorgen zonder dat je het bewust bent. Van achter en van voren, overal vandaan, zorgt God. Iemand die keek uit het tentenkamp zou de zeven kolen op de berg gezien hebben.

Abraham had het gehoord. Ik zal zegenen die u zegent en vervloeken die u vervloekt. De onderneming van Balak is een hopeloze onderneming. Om tegen Gods volk in te gaan. Om te denken dat het wel zal lukken terwijl de machtige God ver boven alles uitgaat. Wat tegen Hem bedacht wordt.

De Heere had tot Bileam gesproken. Balak wil het toch geprobeerd hebben. Een, twee en drie keer. Dan krijgt hij er genoeg van. Pak u weg van uw plaats. De Heere heeft de eer van u geweerd. Is het eerlijk van Balak? Hoe hij Bileam behandelde. Hij was toch gewaarschuwd, tweede voor twee. Wat doet hij? Scheepte Bileam af en stuurde hem naar huis. Bileam vertrekt niet zomaar. Er komt iets tussen. Een zegenspreuk bij die alle andere overtreft. Die drie keer als het ware als een bloem ontvouwt. Drie voorgaande woorden zat die zegen al in van God over het volk. Maar deze vierde. Ongevraagd komt het Woord van God. Nog een keer neemt God deze heidense profeet in Zijn dienst.

Psalm 2 is een Psalm waarin we lezen waarom woeden de heidenen? Beraadslagen tegen God. Dat zien we hier. Maar ook: die in de hemel woont zal lachen. God vanuit de hemel. Bileam wordt gebruikt om die heerlijke Adventsprofetie uit te spreken en oordeel over Balak. Dan klinken die woorden: ik zal Hem zien.

2

Uit het volk zal Iemand opkomen, voortkomen. Hij zal een ster zijn. Heerlijkheid en glorie. Schitterende ster. En ook een scepter. Als je de geschiedenis van Israël doorleest, dan geen te vinden die aan die omschrijving voldoet. Wel deels maar niet helemaal. David die Moab heeft verslagen. De profetie gaat verder en verder. Naar de Heere Jezus Christus geleid. Zien we ook bij Salomo. Hele Schrift draait om Jezus, God de Zaligmaker. Hem die wij in deze weken verwachten. Voor de Kerst en ook voor de tweede komst op de wolken van de hemel. Vroege Kerk hield deze twee dicht bij elkaar.

Bileam, het hoge woord moet er bij hem uit. Christus, Hem geldt het. Hij verhoogd aan de rechterhand van God. Bekering en vergeving van de zonden. Hij zal regeren totdat Hij Zijn vijanden tot voetbank zal gezet hebben. Hij regeert over de volken en vijanden. Een absolute alleen heerschappij. Door de kracht van Zijn Geest geeft Hij geestelijk en praktisch onderwijs voor elke dag. Mensen die Hem niet zien zitten maakt Hij gewillig. Door Zijn kracht regeert Hij met de ijzeren roede. Van zee tot zee zal Hij regeren tot aan het einde  van aarde. Een ster voortgaan uit Jakob. In de avond een ster zien. Richt je op een ster. Lijkt wel te bewegen, te flonken en te schitteren. Met heerlijkheid en schoonheid. Dat is precies het beeld van de Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Wie Hem ziet ziet de schoonheid van God. Een ster uit Jakob. Een stralende ster in de wereld die duisternis is geworden. Door onze zonden en schuld. Hij wilde neerkomen. Het licht van Zijn aangezicht. Wat het hart van een zondaar kan verlichten. Verlicht met een eeuwige vreugde en blijdschap. Wij hebben dat licht door de zonden gedoofd.

Als je de Heere Jezus leert liefhebben als je de Zaligmaker leert kennen dan juist ook als de schoonste van alle mensenkinderen. Laatst nog bij een man die bijna ging sterven. Dominee, is toch wat om straks jaren nodig te hebben om Zijn schoonheid een beetje te zien. Nergens anders meer aan denken dan Zijn schoonheid. Verzadigd met Zijn Goddelijk beeld. Uitzicht van deze man.

Als Hij gekomen in de donkere wereld en Zijn komst bekendmaakt. Zijn komst en wederkomst. Dat is diep verwonderlijk. God had ons voorbij kunnen gaan. Legt het hart van God bloot. Jesaja 42 Mijn uitverkorene. Gaat over Christus. Knecht. Jesaja 49. Onder de hand van de Vader is toebereid. Publiek Zijn lijden in het laatste van Zijn jaren op de aarde, dan zien we iets van de liefde van de Vader. Zijn Zoon zendt in een vijandige wereld. Boodschap die harten verbreekt.

De profetie van Bileam is een Goddelijke lichtstraal in de duisternis van ons donkere bestaan. Bij ons alles donker maar bij Hem alles licht. Ik zal Hem zien, maar niet nu, bij Bileam. Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Als ons hart door de duisternis ingepakt of inkapseld is, dan het licht probeert te komen. Het licht van Christus. Met dat Licht zien we wat het leven is. Rechtvaardigheid. Buiten Hem alles duisternis en donkerheid. In Hem het leven.

Kent u Hem? Ken jij Hem? Als het gaat over de duisternis van de zonden, dan klinkt mij dat niet vreemd in de oren. In Hem te leven. De vergeving van zonden. In Hem de troost samen. Nooit kunnen wij zonder Hem iets bereiken. Duisternis is gebroken. Alleen Oude Testament? Nee, tot in Openbaring het laatste Bijbelboek. Morgenster. Licht uit Jakob. Wat is het onderwijzend.

Het tweede beeld is de scepter. Wijst op de regering, op het Koninkrijk. Twee symbolen: ster en scepter. Beide wijzen op een en dezelfde persoon: Jezus Christus. Gelovigen worden ook onder de genadige regering van Hem gebracht. Deze woorden horen we uit een ver verleden, diep in het Oude Testament. Uit de mond van een dubieuze man. In de schaduw van de dood zitten. En dan komt Christus. De ster uit Jakob. Hart zich aan Hem gaat optrekken. Hij het is. Helemaal betaald heeft. Door het geloof van die heerlijke Zaligmaker.

Waar de liefde stroomt tot Hem is ook een gewillig buigen. Onderwerping. Hij ontfermt Zich over hen die zich telkens weer in de duisternis bevinden. Waar zit dat in? Dat ze zo goed strijden. Strijd de strijd van het geloof. Die oproep staat er. Geen vijand Hem onder de voet kan lopen hangt alleen van Zijn bescherming en bewaring af. Wat hebben ze gemopperd. Hoe staat de kerk erbij? In ons land, in Europa? Is het een tevreden volk? Leven zij in stille gerustheid in Christus. Vergenoegd in Hem. Of is het een klagende, kieskeurige kerk? Of dwalende kerk? God de Heer regeert. Beeft u volken eert. Als we kijken naar mensen, naar christenen, dan geen verwachting te hebben. Maar ziende op Christus, dan verwachting. Deze is Mijn geliefde Zoon heeft tot drie keer geklonken op verschillende momenten. Ziende op de Drie-enige God, dan krijg je verwachting. Dan krijg je verwachting. Deze Koning is een machtige, een sterke Koning. Die Zijn geboden onderhoudt zal Hij zaligmaken.

Het geloof grijpt zich aan deze ster en scepter uit Jakob vast. Zich helemaal op Hem verlaten. Omdat Hij zo genadig regeert. Hij niet beschaamd als je vertwijfeld raakt. Ook als je vragen hebt waar je geen antwoord op krijgt. Kinderen maken nog wel wat mee. Een meer dan de ander. Dagen van bezoeking, loutering zijn intense dagen. Ervaring leren zoals Johannes: ik minder worden, Hij meer worden. Sterven terwijl je leeft. Het Evangelie is zo paradoxaal. Wie in Hem gelooft zal leven als ware hij gestorven. Morgenster. Ik weet niet goed hoe ik Hem moet zien, moet geloven. Hecht vast aan het Woord. Duivel neemt het ook onder vuur. Maar Woord is vast. Geloof hecht zich vast aan het Woord.

Er is verschil. De een hecht meer vast aan de genadige gevoelen. Maar dit is hetzelfde. Wie op Hem vertrouwt zal niet beschaamd worden. Hij is vast. God staat overal boven. Vroeger vaarden schepen op de wind met zeilen. Zeilen gehesen. Christen is als een matroos. Levensgevaarlijk erin klimmen. Om vast te houden. God geeft genade om tot het einde toe vast te houden. Christus’ komst in het vlees heeft Bileam niet gezien. Wel toen hij stierf moest hij voor Hem verschijnen.

Wij gaan Hem allen zien. Oog in oog met Hem staan. Als Hij wederkomt op de wolken van iedereen. Een poging om eraan te onttrekken zal tevergeefs zijn. Wie Hem vertrouwt zal ook in die dag niet beschaamd zijn. Zeker zijn van het eeuwige leven. Een ster en een scepter. Die twee. Als u die twee onthoudt, in deze eerste Adventsweek. De ster die schittert Zijn glorie en heerlijkheid en de scepter die Zijn heerlijke regering en Koninkrijk laat zien.

Dan reist u getroost onder het heiligend kruis. Dan reist u getroost dwars door alle stormen heen. Naar de toekomst tot Hem. De Almachtige roept en maakt Zich bekend. Hij zegt: hier ben Ik. Ben Ik geen Zaligmaker? Is er van Mij niet alles te verwachten die een volkomen offer heb gebracht? Deze Jezus roept en nodigt en trekt. Amen.

Zondag 2 december 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.A. Kloosterman [Lunteren] – Numeri 24 vers 17