Als de rechtszaak tegen Jezus in de nacht plaatsvindt dan wordt daar de ene na de andere getuige opgevoerd. Het is het Sanhedrin erom te doen om hun aartsvijand Jezus tot de dood te veroordelen. Op allerlei punten is dit proces geen eerlijk proces zoals een rechtszaak behoort te wezen. Maar het geloof ziet meer. Het geloof ziet de hand van God hierin. Dat het toch rechtvaardig is dat Hij veroordeeld wordt. God die naar Zijn rechtvaardigheid de zonden moet straffen heeft Zijn Zoon gezonden die de zonden van Zijn kerk op Zich heeft genomen. Wie in het geloof aan Hem verbonden is deelt hierin en wordt vrijgesproken. Buiten Hem is geen leven. Hij roept u op tot Hem te komen met al uw zorgen, zonden en schuld. Hij wil het van u overnemen. Kom tot Hem, alle dingen zijn gereed.

Markus 14 vers 63 en 64: ‘[63] En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node? [64] U hebt de gods lastering gehoord; wat dunkt ulieden? En zij allen veroordeelden Hem, des doods schuldig te zijn‘.

De betekenis van de veroordeling van Jezus
1. Veroordeeld met Jezus;
2. Vrijgesproken door Jezus.

1. Veroordeeld met Jezus

Gemeente, nog steeds is het zo dat een rechtszaak een zekere orde kent. Dat was in de dagen van de Heere Jezus op aarde zo en dat is nog altijd zo. Als een rechtszaak verloopt zoals die moet verlopen dan is er sprake van een eerlijk proces. Soms lezen we een over een rechtszaak dat er een opzienbarend pleidooi, of een strenge eis. Soms moet er voor een goede procesorde is iets op orde worden gebracht of verder worden uitgezocht.

De rechtszaak tegen Jezus is een hele vreemde. Het tijdstip. Een ernstige zaak mocht niet in de nacht gehouden worden waarbij de eis de doodstraf was. Het Sanhedrin mocht ook zelf niet de partij zijn maar een andere. Ze wilden het verlossende woord: de veroordeling van hun aartsvijand Jezus. Anders was er sprake van onderzoek. Maar nu alles door hen in scene gezet. Eindoordeel staat al vast voordat alles begonnen is. Daartoe moet nu ook een eindoordeel gegeven worden wat erbij past.

Als het recht wordt gebogen dat het uiteindelijk daartoe leidt maar het lukt niet. Valse getuigen worden ingevlogen. Het brengt het Sanhedrin niet tot het doel. De tijd dringt. Het Pascha is aanstaande. Dan gaat de hogepriester staan. Rechtop. Antwoordt u niet? Jezus zwijgt stil. Daarna staat er dat hij vraagt of Jezus de Zoon van God is. Ik ben het. Dan heeft hij het gehoord. Ineens geen getuigen meer nodig. Wat denkt u ervan? Aangrijpend zinnetje: allen veroordeelden Hem des doods schuldig te zijn. Gemeente lees dat: des doods schuldig.

Hij staat hier als een ter dood schuldige. Wat heeft ons dit te zeggen in de lijdenstijd? Hier staat een onschuldige die des doods schuldig wordt veroordeeld. De kinderen weten het ook wel: Jezus heeft alleen maar goed gedaan. Niets tegen de wet van God. In alles wat Hij deed, dacht en waar Zijn voeten Hem brachten. Rein, puur, volmaakt zoals God in de hemel ook volmaakt.

Als je dat bedenkt, hoe kan het dan dat de Zoon van God des doods schuldig veroordeeld wordt? Dat is niet te verklaren. Er is maar een verklaring. Er ligt onder de veroordeling van de Zoon van God, de Rechter van hemel en aarde, iets heel anders. Gods eigen hand, Gods eigen besluit. De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die in de volheid van de tijd Zijn Zoon gezonden heeft naar de aarde. Heeft in de eeuwigheid besloten dat Zijn Zoon zou komen.

Er is niets verkeerds bij Hem. Geen bedrog bij Hem. De schoonste van alle mensen. Helemaal vervuld met de liefde van Zijn Vader en tot Zijn Vader en tot verloren zondaren. Daarom is Hij die liefde zo waard. Deze is Mijn geliefde Zoon hoort Hem. In Dewelke Ik Mijn welbehagen heb. Stem uit de hemel staat in Johannes:

Hoe duidelijk maakt dat het werk van de Vader en Zoon in de verlossing en de Geest die verbindt. Het is naar Zijn raad dat Jezus Christus hier ter dood veroordeeld wordt. Daarin is Gods rechtvaardigheid te zien. Ook in de kruisdood van de Heere Jezus. De straf die ons de vrede aanbracht was op Hem. God toont Zijn barmhartigheid. Tot een verzoening voor velen. De Rechtvaardige tot de onrechtvaardigen. Hoe verhouden wij ons tot Hem? Dat is de vraag waar het elke dag voor ons om draait.

Als het gaat om de veroordeling van Zijn heilig Kind Jezus. Weet u wat het grote gevaar is? Juist in deze lijdenstijd. De zonde van het ongeloof en geen berouw. Eigen gang gaan. Jezus wel volgen in de lijdenstijd maar tegelijkertijd op afstand blijven. Beschouwend. Dat is aangrijpend. Er zijn best veel mensen die iets over Jezus willen zeggen. En dat Hij als Plaatsvervanger de zonden heeft willen dragen. En dat voor de kerk. Maar u persoonlijk, en jij en ik. Hoe staan wij er persoonlijk?

Het Woord trekt ons in de zaal van het Sanhedrin getrokken worden. Dat doet het Woord. Getrokken zoals we zijn. Een zondaar die des doods schuldig is. Dat is om de zonde. Kom, laten we zien wat daar gaande is. Het geloof laat ons zien de dingen die niet gezien worden. Die onrechtvaardige woorden dat Hij des doods schuldig is. Het geloof kan die woorden rechtvaardigen. Hoe kan dat?

Het is toch Godgeklaagd? Toch kan het geloof het meemaken. Hoe? Als in de zaal van het Sanhedrin een zondaar staat en dan Hem ziet staan als persoonlijke Borg en Zaligmaker. Dat door het geloof al je zonden en schuld op het Lam gezien zien. Aan de zondeloze, de Heere Jezus, kwijtraken. Hem die niet onbehoorlijks heeft gedaan zal een van de moordenaars aan het kruis getuigen.

U kunt u niet opknappen, u mag het niet. De Heere God komt tot zondaren zoals ze zijn. Dat is het net, zegt er niet eentje. Ik kan zo niet komen. Ik kan niet, ik wil niet. Allemaal nieten. Dat zal waar zijn. Hoe getuigt de Bijbel er niet van. Maar dat betekent niet dat u Hem op afstand mag houden. Het geloof strekt Zijn handen uit naar Hem. Naar de Zoon van wie gezegd wordt Hij is des doods schuldig. Wie door het geloof vanmorgen voor het eerst of bij vernieuwing gaat, die mag weten dat hij of zij een is van de velen tot wie Hij spreekt. Ontelbare schare die het leven vindt.

Wat het wonderlijke is, is dat een ter dood veroordeelde zich niet een beetje geeft maar geheel. Daar draait het om. Dat wij door het geloof bij Hem staan. In Hem begrepen. Dat Hij als de vertegenwoordiger van de reinheid, puurheid van God mijn schuldige ziel wil loskomen. Door het geloof vastgeklonken aan Hem. Helemaal de Zijne zijn en Hij de mijne. Daar draait het om dat je met heel je zondaarsbestaan van Hem zijn. Dat je met al je levensvragen de Zijne zijn geworden.

Waarlijk Hij heeft onze krankheid op Zich genomen. Geplaagd, verdrukt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Als deze Zoon zich onthuld in de bediening van het Woord, wat denkt u er dan van? Dan denkt de een dit, de ander dat. We denken vaak dat het aanbod van plaatsvervanging een vrijblijvend aanbod is. Daar kun je naar believen mee doen wat je wilt. Maar als de Heere Jezus nu tot u spreekt en u meeluistert of kijkt, dan is dat niet vrijblijvend.

U kunt niet uzelf blijven. Met vrijmoedigheid van hart en ziel je toch, nochtans, toevertrouwen aan Hem. Dat is wat het geloof doet. Trekt naar Hem. Het is niet alleen een onuitsprekelijk voorrecht. Zie wat tot je eeuwige vrede dient. Ik heb gezondigd. Al die uren in de afgelopen week van u verkregen heb. Die kostbare tijd verkwanselt. Ja, plicht gedaan. Maar er is zoveel wat wegsijpelt.

Verslagen van hart. Op Hem zien. Als al mijn zonden op Hem gelegd zijn. Hij wilde dat uit liefde. Dan is God toch rechtvaardig omdat Hij Zijn Zoon veroordeeld. Niet omdat Hij gezondigd heeft maar omdat Hij de zonden draagt van Zijn kerk. Dan is het rechtvaardig dat Hij veroordeeld wordt. Daarmee eens zijn. Dat geeft een knak, een knik. Verbroken in je hoogmoed dat je je nooit meer op kunt richten als een ongebogen zondaar. Veroordeeld met Jezus is dan zo goed. Zo smartelijk maar ook zo rijk.

2. Vrijgesproken door Jezus

Wie met Hem wordt veroordeeld, die is een met Hem in de veroordeling. Maar ook een met Hem in al het andere. Wat is het andere? Toevlucht. Schuilplaats. Met Hem een zijn in de veroordeling is ook ontvangen de vrijspraak van alle schuld en straf. Als dan vanmorgen zit in de vertrouwde stoel in eigen huis. Als dan de zondaar trekkracht ervaart in de veroordeling van Christus. In de zaal van de Sanhedrin met Hem veroordeeld. Wat bloeit het open. God die Hem gaf. Heerlijk Evangelie. De bloem opengaat. Zien wat werkelijk gaande is in het lijdensevangelie. Geeft een bron van verslagenheid over je zonden maar ook een bron van vreugde.

Zien wat werkelijk gebeurt. Dat doet het geloof. Kijkt er doorheen. Kijkt achter de dingen. Een Pilatus, een Herodus. Dan word je hemelse dingen gewaar. Dingen die God tot stand heeft gebracht. Het Evangelie van rijkdom, van vreugde. Daarin wordt het verslagen en verbroken hart meegenomen. Voor God leven en sterven. Of hebt u geen vrijspraak nodig? Of zeg jij: mijn rechtszaak regel ik zelf wel als ik een goede dit of dat heb.

Wij kunnen het gevoel hebben dat het leven in de zonden een leven van vrijheid is. Dat ik dit of dat kan doen en niemand mij vertelt wat ik niet mag. Een ding is zeker. Bij de dood gaan we de cel in. De zonden scheidt ons af. Van God. Zonden is egoïsme, verbreking van de relatie. In het eigen doen en laten. In het vrijlaten van allerlei lusten van het vlees. Allerlei plezier en vreugde van onze zintuigen die we hebben hier op aarde. Er komt een dag dat de deur op gaat en je moet voor God verschijnen. En dan?

Is het zoals Cyprianus. Hij leefde zich uit in de zonden. Maar kwam tot bekering en werd bisschop. Gaf zijn leven. Christenvervolging. Hij werd tot de dood veroordeeld. Op het schavot haalde hij een paar goudstukken uit zijn zak. Hij gaf hem de bul en zegt u gaat mij zo bij de onthoofding de deur openen naar de hemel en dit betaal ik u. Ziet u?

Onze gebondenheid, wat in de ogen van de wereld zo ziet, blijkt werkelijk de vrijheid te zijn. Alleen in het geloof delen in de geschiedenis van Christus, delen in alles. Alles wat je kunt vrezen. Bang. In deze dagen een virus dat rondwaart. Dit leven wordt tot een einde gebracht. Want Hij is de weg gegaan die wij hadden moeten gaan. Zijn gevangenname mijn gevangenname. Hij gaat in eenzaamheid. Zijn discipelen hebben Hem verlaten, Zijn Vader heeft Hem verlaten.

Niets dan de liefde die dringt tot Hem. Hij verwerft Zijn kinderen. Niet een paar maar velen. Een groot huishouden. Hij wordt als Hogepriester geleid voor een hogepriester. Hij is de getrouwe Hogepriester, een behoorlijk Hogepriester. Hij werd door Petrus verloochend. Hij doorstond het allemaal. Daar tussenin verbrijzeld. Dat is het. Hij wordt beschuldigd maar Hij zwijgt. Ze veroordelen Hem allen maar Hij blijft staan. In de onrechtvaardige veroordeling waar het geloof staat in de rechtvaardige veroordeling. Wat een rust is er in Hem, harmonie, kracht in de moeilijkste tijden. Er is een fontein, ja zegt iemand, van zonden ja dat ook. Maar ook een fontein van vergeving. Door Zijn bloed en werk. Als plaatsvervanger staat Hij daar. Als Lam geeft Hij Zich. Stilt de wraak van God.

Wie in Hem gelooft heeft volkomen zaligheid. Die hoeft niet te vrezen. Niet voor de schuld. Het oordeel. Voelt u hoe beslissend het geloof in de Heere Jezus is. Daar valt de beslissing. Door het geloof vallen de boeien af. Door het geloof komt in je duisternis het heerlijke licht van de nieuwe morgen. Dan is het een donkere nacht van zonden en oordeel in Christus teniet gedaan. Is er daarna geen veroordeling meer? De strijd tussen het geloof en ongeloof blijft. Het kan nog donker zijn. Maar wie in Christus is die is een nieuw schepsel.

Daarmee geldt gemeente dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus zijn. Die niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen. Verlangen naar het toekomende. Geen ziekte, dood, bestrijding ooit meer zijn zal. Daarom wordt u geroepen tot geloof en bekering. Met alle twijfel, alle stemmen die tot je spreken. Misschien buitelen ze over je heen. Die zeggen: ik kan daar niet komen en ik moet daar komen. Gemeente, u wordt geroepen om te komen met uw schuld, zonden, godsdienst.

Het heerlijk Evangelie ontspruit en ontspringt bij Hem die de bron is. Misschien komt u bevend. Dat geeft niet. Bevende zondaren zijn ook welkom bij Hem. Misschien met een klein geloof. Ook welkom. Wat u denkt, voelt, dat doet er niet zoveel toe. Als u maar komt. Welke reden heeft u om niet te komen? Wat is aan de Heere Jezus wat je mist, jongere? Je kunt niet zeggen dat Hij niet in de plaats is gaan staan in de plaats van veroordeelde zondaren.

Hij zegt: Ik ben het. De Zoon van God. U zult Hem zien komende op de wolken met de kracht van God. Die Evangelie wordt u vanmorgen louter aangeboden, waar u ook zit. Wilt u echt leven? Dan moet u in Christus zijn. Buiten Hem is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Hoor dan. Zijn stem. De Meester is daar. Kom dan want alle dingen zijn gereed. Amen.

 

Zondag 22 maart 2020 – Hersteld Hervormde Kerk Putten [dienst online uitgezonden via YouTube vanwege de huidige omstandigheden] – ds. J.A. Kloosterman – Schriftlezing Markus 14 vers 53-65