Zondag 13 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren) – Jozua 7 vers 12b

Voorzang: Psalm 97 vers 6 en 7

Gebed, Votum en groet

Psalm 25 vers 4 en 10

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen (‘ik geloof de katholieke kerk’)

Psalm 67 vers 2

Schriftlezing: Jozua 7 vers 10-26

Psalm 51 vers 6 en 9

Preek
Tekst: Jozua 7 vers 12

Gods toorn over de zonde van Achan afgewend
1. De opdracht geeft aan Jozua
2. De belijdenis die Achan spreekt
3. De straf van God die wordt uitgevoerd

Op internet een bestelling. Vooruit betalen. Dan wordt het opgestuurd. Dan pakketje thuis met op de factuur een rode stempel: betaald of voldaan.

Geschiedenis van Jozua 7. Eerst ging alles goed. Jericho. Triomftocht. Dan komt het volgende in beeld. Bij Ai. Daar gaat het fout, grondig fout. Feitelijk ging het in Jericho al fout.

Ai kleine groep, paar duizend. Heeft in het tentenkamp van Israël 36 families getroffen. Leegte door omkomen. U weet als Putten ook wel wat dat kan betekenen (doelend op de Razzia in 1944). Jozua helemaal van de kaart. Met de oudsten liggen ze op de grond. Dan de vraag: waarom heeft U ons ooit hierheen geleid? Wat zult U dan Uw grote Naam doen?! Daar gaat het hem toch om. Wij kunnen denken dat God hier blij mee is. Zo verontmoedigd.

Maar God komt met: Israël heeft gezondigd. Sta op. Terugkeren naar de taak die God hem heeft gegeven. Leiding te geven. Jozua in de benen, er moet gehandeld worden. Tenzij u de ban uit ulieden weg, anders kan ik niet bij u zijn.

Jozua moet de zonde aan de kaak gaan stellen. Volk moet zich gaan heiligen. Voorbereiden op wat komen gaat. Zonder dat geen zegen. Dan geen overwinning en beloofd land. Hangt met elkaar samen.

Jozua krijgt nauwkeurige instructies. Welke stammen. Net zal zich sluiten wie gezondigd heeft. Ook in Prediker 12. God zal al het werk in het gericht brengen. Vroeg of laat komt alles voor de dag. Voor Hem doorzichtig. Hetzij netjes of als je het niet zo nauw neemt. God ziet alles

Ook van Achan heeft God alles gezien. Waarschijnlijk vrij jonge man (vader was weggevoerd). Hoe zou hij gedacht hebben? Zag het toch aankomen? Zoals DNA-onderzoek zaak Vaastra paar jaren geleden.

De weg van de zonde is een harde weg. Die leidt altijd naar het verdref. Als God niet tussenbeide komt. Elke stam treedt uit en op een gegeven moment bij Achan uit.

Vreemd dat er staat: Israël heeft gezondigd? Achan toch? Vragen opkomen. Dan vergeten we misschien, individualistisch, ik ik ik. Maar organische eenheid. Achan hoort bij een stam. Maakt verbinding met het geheel. We maken deel uit van een collectief.

Ook met de zonden in ons leven. De ander heeft er geen last van, hinder. Nee: zonden worden andere in meegetrokken. Een gemeente kan door een gemeentelid in diskrediet worden gebracht. Wij zondigen in een geheel. We zijn persoonlijk verantwoordelijk, dat wel. Mag ons uitdrijven naar Christus.

Ban in het leger. Dat klinkt dan goed of zo. Moet echt mee gehandeld worden. Maar gaat niet buiten de rest om. Kan iets zijn in de gemeente waardoor de zegen wordt teruggehouden.

2. De belijdenis die Achan spreekt

Laat het erop aankomen. Sommige denken dat hij nog niet gebroken was in zichzelf. Hij wordt aangewezen. Sommige mensen schrijven Achan zo af. Het is verschrikkelijk, wat hij heeft gedaab, dat staat. Maar pas op met afschrijven. Hij is dichtbij. Boven hem staan past sowieso niet.

Voorwaar ik heb tegen God de Heere gezondigd. Daar staat Achan, aangewezen. Wat mij zo raakte is dat Jozua niet zegt: zo jij bent het dus. Hoe heb je het kunnen doen. Verwijtend. Niemand mocht iets van het gebannene nemen. Wist je toch. Geen fonkelende toorn bij Jozua. Wat zegt Jozua: mijn zoon! Had u dat verwacht? Gedacht? Jozua spreekt Achan aan op een manier waarbij je de bewogenheid hoort doorklinken. Dit doet denken aan de andere Jozua: Jezus. Is hij zo klaar met zondaren. Johannes 8, vrouw, overspel, op daad zelf gegrepen, werp de eerste steen op haar die zonder zonde is, zo veroordeel Ik u ook niet! Heere Jezus handelt nog veel bewogener, teerder met zondaren. Jezus ook scherp: witgepleisterde graven noemt hij de Farizeeën.

Genade in Christus is gericht op het behoud! Twee wegen in de Schrift. Weg naar het behoud of de weg naar het verderf. Hij maakt zich bekend voor de weg tot behoud! Bewogen met ons.

Jozua is niet alleen bewogen met Achan maar confronteert hem ook met God. Naam aangetast, Gods eer. Het gaat Jozua om Gods eer. Het gaat Jezus om de eer van Zijn Vader.

Zuivering nodig. Niemand wist hoe het precies zat en moest openbaar worden. Zichtbaar worden. Juist omdat het het collectief betreft. Transparant. Geeft de Heere de eer. Prijs God, verheerlijk Zijn Naam. Kern van de belijdenis van zonden: eerlijk worden voor God! We zijn er meesters in om ons beter voor te doen dan we zijn. Eerlijk, geen schone schijn meer. Precies vertellen hoe het zit. Niet verkleinen. Eerlijk worden voor God is het werk van de Heilige Geest. Legt het open.

Klein kind buiten, valt, knie open. Bij vader of moeder en dan de vraag: vertel wat er is gebeurd. Dan komt het er met horten en stoten uit. Vertel wat er is gebeurd. Ik zag de vrucht; heb begeerd, gegeten. Toen kwam er allemaal bloed.

God weet wel wat er is gebeurd. Maar Hij wil dat wij onze zonden belijden. Achan geeft een eerlijk antwoord. Wij vinden de gevolgen van de zonden vaak erg. Maar de zonde zelf? Het erge ervan. Zo erg: omdat ze tegen God gedaan zijn. David Psalm 51: tegen U, tegen U alleen, heb ik gezondigd. Hartelijk berouw.

Herhaling van wat er in het paradijs gebeurde. Hier bij Achan ook: ziet het overkleed, sikkelen zilver en goud, goudstaaf. Klassieke trits van de zonde: iets zien, begeren en nemen. Verleidingen.

Jericho, door het geloof gevallen (Hebreeën). Maar op puinhopen van Jericho ging de strijd verder. Achan zondige moedwillig. Wist het verschil tussen goed en kwwad. Weten is niet genoeg. Dat geeft nog geen kracht. Achan kende de wet van God. We kunnen het allemaal weten maar dat is niet genoeg. De liefde ontbreekt. Geen vermaak in de wet van God. Typische trek van een christen: vreugde in de dienst van de Heere.

Wie opkomende gedachten niet wegslaat, krijgt met een verlangen te maken. Strijd tegen de zonden. Doden van de zonden. Tot bloedens toe gestreden moet worden. Is dat van u of jou te zeggen? Achan, wat doet hij wat anderen niet doen? Hoe komt hij dichtbij? Vernieuwing van het gemoed. Ontvangen uit de bron Christus zelf. Als dat er niet is, dan is het zwaar. Hartelijke liefde is die er? Met welke bron zijn we verbonden?

Pomp slaat. Bron. Welke kleur water? Achan bedekt zijn overtreding. Hij zal niet voorspoedig zijn (vers 28). Jozua laat alles uit de tent halen.

3. De straf van God

Verbond van de Heere overtreden. Omdat Hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Straf was aangezegd en wordt voltrokken. Naam betekent: verwoester. Psalm 32: zonden bedekt, en later bekend, beleden. Net als David toen hij door Nathan  aangewezen werd. Achan ook eerst niet, later wel. Kun je Achan naast David zetten? Gemeente, dat weten we niet.

Tijdje terug preek over de moordenaar aan het kruis. Boston: niet uitstellen tot het laatst. Heel uniek, enige voorbeeld naast Achan. Opvallend! Bekende zijn zonden. Ligt in Gods hand. Moet wel voldaan worden, factuur betaald. Straf wordt uitgevoerd.

Kerntekst: Ik zal niet meer met U zijn tenzij u de ban wegdoet. De hittigheid van Zijn toorn moet gestild worden. Achan en zijn gezin wordt gestenigd. Vrouw staat er niet. Sommige denken zij niet. Ook zoals kinderen van Korach. Gods wraak komt, moet genoegdoening worden gedaan.

Genoegdoening. Achan geen type van Christus! Want Christus onschuldig gestraft. Achan heeft gezondigd.

En toch: deur van hoop! Dal van Achor. Blijft niet het dal van verwoesting.

Jezus Christus zal uiteindelijk uit dit volk voortkomen. Jozua, Jezus. Geef God de eer! Misschien heb je verborgen zonden, wordt je geroepen om tot God te gaan. Troon der gedachte. Bebloede knie. Wat is er gebeurd? En toen en toen. Woord, daad, gedachte, lust en verlangen.

De Heere Jezus Christus wordt u aangewezen. Mijn zoon, ga heen, zondig niet meer. Als deze Zaligmaker u aangewezen wordt met een volkomen Zaligheid! Hoe groot is de straf als u Hem veracht?! Maar jezelf op de benen houdt, ook al spreek je met nederige woorden… Alle vuile was moet buiten gehangen worden voor Hem. Ja maar, ik kan niet. Het gaat om je eeuwige zaligheid! Heere staat met uitgebreide handen op de uitkijk. Geeft de Heere de eer.

Moet ik dan alle kleren, met al die vlekken erin, aan de Heere laten zien? Ja. Hij kan er iets mee. Zijn bloed reinigt van alle zonden. In Hem is het leven, buiten Hem is het oordeel. Veel genadiger klinkt het vanmiddag dan bij Jozua. Mijn zoon geef Mij uw hart. Komt tot mij. Dwars door alles heen. Waar ging het volk heen? Naar het beloofde land. Land der rust, land van Israël. Amen.
Psalm 85 vers 1

Psalm 103 vers 2 en 9

Zegen