In het oog van de storm

In het omkeren van Jezus naar Petrus die Hem driemaal verloochende, spreekt de genade. Jezus, onderweg naar het kruis, heeft oog voor Petrus en houdt Hem vast ondanks dat hij Zijn meester zo verloochent. Ontkoming is er alleen van buitenaf. Van Jezus de Redder en Zaligmaker die ons wil verlossen van zonden en schuld.

Lukas 22 vers 61 en 62: ‘[61] En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. [62] En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk’.

In het oog van de storm

1. Petrus en zijn verloochening;
2. Jezus en Zijn redding.

1. Petrus en zijn verloochening

Gemeente, ik denk maar zo dat de meesten van ons weleens een spin in zijn web gezien hebben. Kijk ernaar en ziet hoe een prooi in het web vliegt. Web kunstig geweven. Als een vlieg in het web vliegt, gaat de spin erop af. Wat doet de spin als eerste: verdooft zijn prooi met gif. Vlieg kan geen kant meer op. Ingewikkeld in het web. En dan geen mogelijkheid meer om te vluchten. Valt niet mee om van buitenaf de vlieg te bevrijden. Waar begint het gevaar? Als de vlieg in de buurt van het web komt.

Satan heeft het web geweven, kunstig gesponnen web. Ook in het lijden van Jezus. De satan begeert te ziften als de tarwe. Iets om rekening mee te houden. Gaat hem om de scheiding tussen de zijnen van Jezus en die buiten zijn. Om ze in de duisternis van verloochening te laten neerstorten. Gods eer in het geding. Waakt en bidt opdat u niet in verzoeking komt. Bij het vuur te warmen, Petrus staat daar ook. Petrus hoogmoedig, zelfoverschatting. Zelfs in de dood zou gaan. Oproep te waken in de gebeden slaat hij in de wind. Petrus volgt, iets wat trekt. Wil zijn meester niet loslaten.

Petrus in gezelschap. Is hij in goed gezelschap. Bepaald bang en kan niet ontsnappen. Hij schrikt haast. Het verloochenen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Begint niet groot maar klein. Misschien heeft de dienstmaagd het niet eens kwaad bedoeld. Misschien wel helemaal geen gevaar. Helemaal niet soldaten erbij. Een vraag van dienstmaagd.

Wat een misvatting is het dat een kleine zonde onbetekenend is. Een koerswijziging van een groot schip op de oceaan, en nooit meer op koers komen. Een zonde kan dat veroorzaken. Zonde is minachting van Gods Woord. Petrus bij het gestoelte van de spotters. Petrus is op de verkeerde plaats, verkeerd gezelschap. Niet de focus op wat se Heere wil dat ik doen. Gaat om onszelf. Moeilijk zijn om trouw te blijven aan God en Zijn Woord. In die verbonden met God te leven kan dan moeilijk zijn. Hoef je niet eens het huis voor uit. Hoe met vrienden en vriendinnen?

Christen voluit verantwoordelijk. Petrus wil hier niets meer van Jezus weten. Hoe zit het met de liefde tot Jezus? Had toch belijdenis gedaan. Zonden maakt zorgeloos. Neveneffecten onderschatten we. De zonde verdoofd. Leidt tot dood als er niet een keer komt. Gaandeweg verkeerde patronen. Steeds verder in zonden. Harde val. Buiten bewustzijn. Zo ook met de zonden. Ik blijf alert, zegt men dan. Ik denk dat ik best in staat ben. De Heere zal mij vasthouden en bewaren. Maar Petrus. Hoe groot waren de voorrechten die hij ontving? Eerder op de avond nog Avondmaal, eerder nog woorden gehoord. Wat is een christen in zichzelf? Hoe klein, hoe nietig, hoe zwak. Hoe aangewezen moeten we zijn op Zijn genade. Zijn vasthouden, Zijn leiding. Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle.

Misschien gedachte. Dat is Petrus. Ben ik niet. Om geestelijke zelfverzekerdheid. We maken er niets van. We zijn zo afhankelijk. Ook na ontvangen genade. Gaat van de ene na de andere. Begint met verleiding. Altijd wist Petrus hoe het zat. En nu: ik ken Hem niet. Hoe diep is de zonden? Wat zijn wij voor mensen? Zondaren. Alles voor over hebben. Alles kost, onszelf kost. Als Petrus niet in zijn val was gestuit door Jezus, dan had hij Hem duizendmaal verloochent.

2. Jezus en Zijn redding

Waar begint het leven van Petrus mee? En Jezus zag Petrus. Geroepen tot apostel. Roept hem tot discipel. Aanzien van Petrus. Begin van zijn leven. Het Woord ziet Petrus. Laat dat tot troost zijn. Als je eenmaal gezien bent, dan blijf je gezien. Kan diep gaan maar nooit meer afvallen. Geen afval der heiligen. Nu is het genoeg Petrus na drie verloochen. Jezus ziet Petrus. Aandachtig, doordringend. Vanuit de grondtaal. Tot Petrus ziel doordringen. Wordt herinnerd aan het woord van Zijn meester. Diepe troost dat de ogen van Jezus de Zijnen bereikt. Dwars door de omstandigheden.

Waar u en ik ons proberen van Hem af te maken, daar was Petrus mee bezig. Ook na ontvangen genade. Daar komt Jezus en keert zich om. Er komt een keer. Waar kan alleen nog hulp vandaan komen? Van buitenaf. De prooi verdoofd. Buitenaf. Is het niet altijd in het geestelijk leven? Van buitenaf.

Petrus kan van Jezus af willen maar Jezus wil niet van Hem af. Ook in dit donkere uur. Jezus is dichtbij. Hij verlaat niet wat Zijn hand begon. Hij weet waar Petrus staat en wordt door Jezus aangekeken. Verloochenen in het spreken. Haan kraaide voor de derde keer. De haan kraaide maar hij hoorde hem niet. Nooit ontwaakt als Jezus niet naar Hem omgekeken had. Wat is de liefde? Wat een heerlijk Evangelie als je hoort dat de Zaligmaker zelf wakker schud met Zijn blik. Heerlijke boodschap als je bedenkt zwak in eigen kracht te zijn. Als het hart tot Jezus wordt getrokken, dan wordt de ban gebroken. Niet kan het ijs smelten dan de warmte van de liefde van Christus.

Als je in de lijdenstijd te maken hebt met een web. En dan hulp van buitenaf. Herder die bevrijd. Hij wordt wel geslagen Jezus, tot de dood. Gezicht naar Jeruzalem. Maar hier draait Hij zich om. Zo vol van liefde tot het verlorene. Hij houdt vast, laat niet los. Hij wil niet dat schapen omkomen van honger. Hij wil niet dat ze van dwaasheid wegdwalen en verward in de struiken omkomen van honger.

De satan heeft zeer begeerd te ziften als de tarwe. Scheiding maken. Doet de zonden altijd. Hier laat de Heere dat niet toe. Heere keerde Zich om. Geen blik van verachting. Blik van liefde. Hart van Zijn meester ziet. Ik ken Hem niet zei en dan in het hart kijkt, maar deze ogen spreken een taal die je het beste kunt omschrijven als een onbegrijpelijke taal van liefde: genade.

Waar ligt het geheim? In Zijn hart. Ook vanmiddag wil Hij zich laten kennen. Maakt Hij Zich bekend. Geheim van Zijn zoekende ogen ligt in het Woord. Ik heb voor u gebeden! Dat woord. Daar gaan deze ogen op terug. Hoe vaak je ook verloochent, Ik verloochen jou niet. Hoe vast het ligt, zien we hier. Waar je steeds geneigd bent de verkeerde kant te kiezen, daar is een vasthoudende liefde. Niemand uit de hand gerukt.

Misschien zit je in de kerk en kijk je in een diepe afgrond en moet zeggen: dit heb ik ervan gemaakt. Misschien wel de Heere kent maar scheiding door de zonden. Woord gesproken. Woorden van de doop, in herinnering. Zo sprekend diep in je hart doordrongen. De Heere laat niet varen wat Zijn hand begon. Als er verlangen komt, woord van de Heere de overhand krijgt, stem van de Herder krachtiger hoort en niet met grote woorden niet meer wegkomt, daar komt de blik van Jezus om de hoek.

Onschuld niet. Met vermeende onschuld kom je niet weg. Dure blik van Jezus. Ons bestaan door en door verdorven, als Zijn woorden in ons leven komt, Heilige Geest leert meer kennis.

Is een groot niet voor de kerk dat alles vervlakt? Evangelie van contrasten. Veel reliëf. Hoogte van Gods genade, diepte van onze verlorenheid. Maakt de Heere bekend. Is nodig. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Als Hogepriester is Hij die voorspreekt. Woorden niet los van Zijn genade en blik. Vallen in de zonden. Voorbede van Christus is de hoop en de verwachting. Waar iedere kracht je ontbreekt, daar komt Christus. Als u ergens moet zijn, dan wel bij Hem. In Zijn voorbeden begrepen. Met heel je leven in Zijn hoede. Heere, ik weet een ding dat U de machtige, de almachtige bent die niet laat varen, die niet laat vallen. Daarom blijft Petrus niet vallen en in de verloochening. Is tot versterking van al de broeders. Als we Hem nodig hebben gekregen, dan kan de duivel ons aanvallen maar niet overwinnen.

Petrus weent en gaat naar buiten. Verschil wordt. Waar verschil? Verschil maakt Jezus. In de crisis. Midden in de duisternis van de zonden heeft Jezus oog voor Petrus. In Zijn lijden. Petrus wordt tot zichzelf gebracht. Een gebroken hart is God aangenaam. Ver en dichtbij. Kijkt om naar kinderen die struikelen en vallen. Wie van ons verdient dit? Niemand. Jezus kijkt ons aan met de ogen van het Woord. Ik heb voor u gebeden. Wie het ziet, gelooft, die wordt gebroken. Ogen waarin zoveel liefde is. Jezus ziet verder dan Petrus. Misschien zegt iemand: Petrus een van de intimi. Maar Zijn ogen doorwandelen de hele aarde. Ziet mensen die zeggen: ik zal dit en dat. Jezus ziet de spin. Die het gif toedient. Waar de hulp? Van buitenaf? Hoe kan er ontkoming zijn om niet in de eeuwige duisternis te storten? Alleen van buitenaf.

Jezus wordt ons voorgesteld. Zaligmaker met volkomen liefde. Als u deelt in Hem, participeert in Hem. Deelt u in heel Zijn lijden. Wie deelt in Christus wordt door Hem gedragen. Daar ligt de zaligheid in vast. Ontslaat ons dat? Nee natuurlijk niet. Moeten om de goede plek zijn. In Christus.

Heeft de Zijnen liefgehad tot het einde. Petrus wordt losgerukt uit het gezelschap van zondaren, van spotters. Diepe smart als de zonden weegt. Tegelijkertijd wat hoort Petrus het kloppende hart van Jezus. Naar buiten tot bekering, niet tot wanhoop zoals Judas. Oneindig Evangelie wat is de liefde diep. Genade hoog. Jezus waakt zelf als Zijn schapen dwalen. Heere ik dacht dit of dat, ik meende dit maar u liet me zien dat.

Petrus weende Bitter. Maar straks bij het kolenvuurtje. De belijdenis: U weet dat ik U liefheb. De meeste van de drie de liefde.

En Jezus Zich omkerende zag Hem aan. Tot bekering. Amen.

Zondag 18 maart 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.A. Kloosterman [Lunteren] – Lukas 22 vers 61 en 62