Het is de Heilige Geest, de andere Trooster, die op de Pinksterdag is uitgestort op aarde. Hij past het werk van Christus toe in het harten van mensen, in zondaarsharten. Altijd verbonden aan het Woord waardoor Gods kinderen in al de waarheid worden geleid. Hoe kunt u weten of u een kind van God bent? Als u door de Heilige Geest wordt geleid. ‘Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil’ge Geest er woon’.

Romeinen 8 vers 14: ‘Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods‘.

Door de Heilige Geest geleid worden

Gemeente, Pinksteren. Roem der dagen. Op die dag heeft de Heere als het ware Zijn kroon gezet op alle heilsfeiten. Alleen de wederkomst van de Heere Jezus Christus is het enige wat nog uitstaat. Het is voor ons de vraag: zie wij uit naar die komst zoals de discipelen in die dagen uitzagen naar de komst van de Heilige Geest?

Want het is de Heilige Geest die ons bij de Heere Jezus Christus te brengen. Dat is het eigene van het werk van die Geest om ook Christus in de prediking voor ogen te schilderen. Want dat had de Heere Jezus al tegen Zijn discipelen gezegd: Hij zal over Zichzelf niet spreken maar het uit het Mijne nemen en u verkondigen. We hebben het werk van Heilige Geest zo nodig voor ons hart en leven want niemand van ons kan zeggen van Jezus Christus te zijn dan door de Heilige Geest.

Pinksteren, horen en zien vergaan ons op deze dag. Toen ook. Verdeelde tongen als van vuur. Waar ging het dan over? De grote daden van God. Dat moet centraal staan. We zien het maar we doorgronden het niet. Gods wonderen.

Mag ik met een vraag binnenvallen? Bent u, ben jij een kind van God? Daar kun je op verschillende manieren op reageren. Zoals op Petrus op de Pinksterdag. De ene verslagen van hart. De ander zei: ze zijn vol zoete wijn. In deze tijd te zeggen: dat gaat zomaar niet. Dat is verbergen, geen ernst met deze vraag maken. Je komt ook mensen tegen die het kennen maar toch niet volmondig ja erop kunnen zeggen. Dat God mijn Vader is en ik Zijn kind.

We willen allemaal wel een antwoord op deze vraag?! Luister maar. Kind van God te worden. Een wonder. Paulus schrijft erover. In Romeinen staat dat we van nature gericht zijn op het vlees, op hier beneden. Als de Heilige Geest in je leven komt, dan vernieuwt te worden. Van dag tot dag vernieuwt te worden. Maak door Uw Woord Uw wegen bekend.

Zoveel als we door de Geest geleid worden, kinderen van God genoemd. Met Nicea belijden: die van de Vader en de Zoon uitgaat. Gesproken door de profeten. We horen aan het begin van iedere dienst over de Geest. De zeven geesten die voor Zijn troon zijn. Volheid zeven. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij opent ogen en harten. De Heilige Geest die het uit Christus neemt en leidt tot de Heere God. De Heilige Geest werkt niet met dwang maar maakt mensen gewillig.

Leer mij naar Uw wil te handelen. Daar verzet de natuurlijke mens zich tegen. Zelf bepalen, niet boven ons en geen knecht te zijn. Autonome mens die door niemand geleid wil worden. Maar als we zo doorgaan loopt het wel verkeerd met ons af. De Geest bedroeven. Wie wil zijn eigen verderf? U? Jij?

Paulus blies dreiging en moord tegen de volgelingen van de Heere Jezus. Het moest afgelopen zijn. Hij zou er weleens voor gaan zorgen. Die Jezus was dood en dat er nu nog sommigen zijn die zeggen dat Hij opgestaan is en leeft. Met brieven van de hogepriester ging hij op weg om ze op te pakken. Maar de Heere greep in. Het briesend paard moest eindelijk sneven.

Wat een wonder als de Geest je in een tegenstander in een kind en vriend verandert. Hij verandert je op een liefelijke wijze. Of krachtig. Wat eerst een last was wordt een lust en andersom. De Heilige Geest werkt op de achtergrond. Opent je hart en buigt je wil om. Wie je bent in je zonden en opent je ogen voor de Heere Jezus. Het gaat niet om die bijzondere werken van de Geest maar het werk van Christus.

Dat horen we ook in de doop. Afwast. Werk van Christus toe te passen aan zondaarsharten. Om zo plaats te maken voor Christus in je hart en leven. Daartoe de Heilige Geest gezonden in de wereld om die plaats in te nemen. Die andere Trooster. Een groot wonder. De Heere overlaadt ons dag aan dag met Zijn gunstbewijzen. We mogen Hem wel roemen om wat Hij gedaan heeft om zondaren te verlossen van zonde en schuld.

Hij is de weg gegaan van kribbe naar kruis. De zonden te verzoenen. De breuk tussen God en ons te helen. Wat hebben we ons te verwonderen? O liefde die om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. De eeuwigheid nodig om Hem de dank te brengen. Het werk van de Heilige Geest is niet minder noodzakelijk. Om een zondaar een kind van God te maken.

Iedere keer moet het verstand verlicht worden. Spiegel van Gods heilige wet. Wie we geworden zijn in de val van Adam. Niets heels aan ons. Genade op Uw lippen uitgestort. Om het werk van Christus toe te passen. Niet maar aan enkelen, maar aan velen. Hij gaat daarmee door tot op de laatste dag dat Christus terugkomt.

Het heeft ook te maken met de moeiten van alle dag. In moeiten en smart. Als de Heilige Geest werkt geeft dat ook een afhankelijk leven. Dan mag je ook bidden dat die Geest ook waarheid leert. Waar leidt Hij naartoe? Levende fonteinen van wateren. Dan is voor ons de vraag hoe werkt de Heilige Geest dit in je hart en leven?

Je komt mensen tegen die zeggen een bepaalde inval van God gekregen hebben en daarvan niet af te brengen zijn. Hoe weet je of het echt zo is? Dat is niet zo moeilijk. Gebonden aan het Woord. De Heilige Geest leidt nooit buiten het Woord om. Toch kom je, ik heb het pas nog gehoord met een rouwdienst, dat er voor Gods kinderen nog meer is. De waarheid achter de waarheid. Maar die is er niet. Ik zou niet weten wat ik me daarbij moet voorstellen.

Door de Geest geleid worden in alle waarheid, dat zegt het Woord. Buiten het Woord geen dageraad. Buiten het Woord geen kennis ontvangen. Met de Reformatie Sola Scriptura. Buiten het Woord bevind je je op glad ijs en ga je zo onderuit. Daarom in Zijn Woord onze gang en treden vast maken. Geleid te worden op de weg der zaligheid. Door het Woord van God steeds dieper de dingen van het Woord verstaan.

We hebben het Woord nodig als kompas voor ons leven. Uw licht en waarheid nodig. Weet u dan laten we onze plaats onder de verkondiging niet leeg. Dan het Woord weer nodig om geestelijk voedsel te ontvangen. Als je zegt door de Geest geleid te worden, dan daar te zijn. Dan zoek je ook de gemeenschap. Dat hebben we toch zo gemist in de afgelopen weken.

Het is waar dat mensen op verschillende wijzen worden geleid. De een lieflijk, de andere met harde slagen om op de knieën te krijgen. De Heilige Geest heeft heel veel middelen, meer dan wij kunnen bedenken, om een mensenkind tot God te leiden. Met een doel. Tot God geleid worden. Waartoe? Kinderen van God. Zijn we dat?

Ik denk dat we allemaal het liedje gehoord hebben ‘Kinderen van een Vader zijn wij allemaal’. De profeet Meleachi zegt het ook over allen een Vader. Maar het is fout gegaan. Door de zonden, de afval. Geen zonen en dochters. Geen uitzondering. Hoe kan het dan toch dat je door de Geest geleid wordt? Zijn Adam en Eva zelf teruggekeerd?

Als nu een kind wegloopt wordt er nog weleens een Amber Alert wordt uitgezonden. Kinderen lopen nog weleens weg en denken dat het elders beter is. Maar komen er later op terug. Niet bij Adam en Eva zo. Ze liepen weg en kropen weg van de stem van God. Het is het werk van Christus, zegt de Catechismus. Tot kind aangenomen worden. Dat betekent dat je het eerst niet was. Tot een andere vader behoorde, de duivel. Aangenomen betekent dat je er geen recht op had. Een wonder voor nodig.

Toen heeft God Zijn enige Zoon, Zijn Kind Jezus, vrijwillig gezonden naar deze aarde. En even vrijwillig is Hij gegaan. Om plaats te bereiden in het huis van de Vader met vele woningen. Dat kun je toch niet klein krijgen, aangenomen? Brengt je tot bidden en verwondering. Als je een kind van God bent dan heb je die grote verantwoordelijkheid om als een kind van God te leven. Een kind heeft toch Zijn Vader lief?

Nu zegt u: ja als ik dat zo allemaal hoor, moet u misschien zeggen, dan ben ik geen kind van God. Niet getrouw en gehoorzaam aan Hem. Het is mooi als u dat weet maar daar kunt u toch niet mee verder leven? Door de Heilige Geest laten leiden om jou ook een kind van God te maken. Het betekent dan niet dat er dan niets meer kan gebeuren. Jezus aangenomen en dan alles opgelost.

Alsof die oude mens er niet meer is. Waar ook Gods kinderen mee te maken hebben. Worstelen. Die oude mens is nog niet dood. Tot het laatste strijd mee. We zien in het leven van de profeten en de apostelen. Paulus: ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Niet de meest vergevorderde genadige is er zelf niet toe in staat. Die inwendige strijd als ik het goede wil doen dan ligt het kwade mij bij. Dan zegt Paulus ook ik ellendig mens, niet voor maar na Damascus.

Zonder strijd geen overwinning. Het is genade een kind van God te worden, genade om een kind van God te zijn maar nog een grotere genade een kind van God te blijven. Het is genade van het begin tot het einde. Het is alles Gods werk. Er is niets van ons bij. Er blijft alleen verwondering over. Wat een wonder als je mag delen in de liefde van de Vader. Leven uit Zijn volbrachte werk. Wat een wonder om zo elke dag maar weer geleid te worden door de Heilige Geest.

Dat kun je toch nooit klein krijgen? Een rijk leven wat de wereld je nooit kan geven. Dan komt de vraag naar ons toe, we zijn ermee begonnen en we stellen hem nog een keer. Bent u een kind van God, ben jij een kind van God? Of anders stellen: wordt u door de Heilige Geest geleid? Is het zo of niet. Het is van tweeën een. Zeg het maar. Het kan een hele worsteling zijn daar antwoord op te geven.

Maar het is duidelijk als we erop geen antwoord kunnen geven, dat we geleid worden door de vorst der duisternis. Bij brood en spelen. Er zijn heel veel machten die ons trekken naar de duisternis. Geld en goed. Vermaak. Pluk de dag. Neem het ervan. Een ander van eer en roem. Zelfs vrome godsdienst. In de greep zijn van een goddelijke en vrome geest. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet het werk van de Heilige Geest.

De Heere wil vandaag Zijn Geest geven. Daarom laat Hij deze Pinksterdagen Zijn Woord uitgaan. Daarom komt Hij hartelijk en welmenend tot u. Een erfgenaam te worden. De Heere Jezus heeft het zo mooi gezegd: wie de vader zal bidden om een brood, zal hem een steen geven?! Paulus mocht Apollos onderwijzen. Eerst wist hij niet dan van de doop van Johannes. Maar toen mocht Paulus hem leren door de Geest geleid.

Als je door de Geest geleid wordt, dan mag je weten een kind van God te zijn. Wat wordt het arm en leeg als je er niet door Hem geleid te worden. Honger en dorst ernaar. En toch door de Geest geleid worden, dan zo verwonderd over. Haast te groot voor je zijn. Zovelen Hem aangenomen hebben. Niet een enkeling. Zovelen! Een grote schare die niemand tellen kan. Door diezelfde Geest geleid zijn tot kindschap en erfgenaam.

De apostel Paulus zegt niet dat je misschien een kind van God kunt worden. Nee, dan ben je een kind van God. Die zijn het. Vandaag, morgen en in alle eeuwigheid. Het kan bestreden worden door de stem van de duivel dat het voor jou niet is. Er is maar een middel waar hij niet tegen kan en dat is het Woord.

De apostel Johannes schrijft: Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Christus gelijk te worden.

´Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon.´

Amen.

 

Zondag 31 mei 2020, Eerste Pinksterdag – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online uitgezonden via YouTube] – ds. H. Verheul – Schriftlezingen Handelingen 2 vers 1-13 en Romeinen 8 vers 12-17